LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „IŠIMTINĖ LAIKINA PARAMA ŪKININKAMS IR MVĮ, KURIUOS YPAČ PAVEIKĖ COVID-19 KRIZĖ (39B STRAIPSNIS)“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 9 d. Nr. 3D-687

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 ir 9.10 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“,

t v i r t i n u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)  įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras,                                                                                                     

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                                              Kęstutis Mažeika

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. spalio 9. d. įsakymu Nr. 3D-687

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „IŠIMTINĖ LAIKINA PARAMA ŪKININKAMS IR MVĮ, KURIUOS YPAČ PAVEIKĖ COVID-19 KRIZĖ (39B STRAIPSNIS) ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės), parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su visais pakeitimais, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su visais pakeitimais, 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais, , Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 20014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C-(2015)-842 (toliau – Programa), ir atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės).

2. Taisyklės nustato priemonės Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis) (toliau – priemonė) teikimo ir administravimo tvarką. Taisyklėmis turi vadovautis pareiškėjai rengdami ir teikdami paramos paraiškas, ir paramos gavėjai, taip pat institucijos, atliekančios paramos paraiškų vertinimą, pagal priemonės veiklos sritį. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kiek to nereglamentuoja Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3. Šiose Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

3.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

3.2. ES – Europos Sąjunga.

3.3. EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

3.4. Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst.

3.5. Maistas kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 178/2002), 2 straipsnyje.

3.6. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

3.7. Savivaldybė – savivaldybės administracija.

3.8. Žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, savo gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, iš savo narių supirktų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą ir (arba) geros agrarinės ir žemės aplinkosaugos būklės palaikymą.

3.9. Žemės ūkio veiklos subjektas – žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, taip pat Lietuvoje registruotas užsienio juridinio asmens filialas, kurių žemės ūkio valda yra įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Programoje, Administravimo taisyklėse, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme,  Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

 

III SKYRIUS

PRIORITETAI, TIKSLINĖS SRITYS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 

5. Įgyvendinant Programos priemonę, siekiama prisidėti prie ES kaimo plėtros politikos:

5.1. Antrojo prioriteto „Didinti ūkių perspektyvumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą visuose regionuose, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą“ tikslinės srities „Visų ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas, visų pirma siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, taip pat žemės ūkio įvairinimą“ įgyvendinimo.

5.2. Šeštojo prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ tikslinės srities „Veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas“ įgyvendinimo.

6. Priemonės įgyvendinimu siekiama prisidėti prie kompleksinio tikslo – tvari plėtra, pasiekimo užtikrinimo.

IV SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

7. Pagal priemonę remiami žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), užsiimantys žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu bei labai mažos ir mažos įmonės (neatsižvelgiant į jų teisinę formą, išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), taip pat fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą, užsiimantys Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede[1] nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu. Perdirbimo proceso rezultatas gali būti produktas, kuriam tas priedas netaikomas. Produktas turi būti skirtas maistui.

8. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

 

V SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

9. Paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po savivaldybės paklausimo (-ų). Jei pareiškėjo pateikti dokumentai / informacija skiriasi nuo viešuosiuose registruose esančių duomenų, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

10. Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka šiame punkte išvardytas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus. Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai yra:

10.1. pareiškėjas atitinka vieną šių Taisyklių III skyriuje nurodytą prioritetą ir tikslinę sritį bei prisideda prie kompleksinio tikslo įgyvendinimo;

10.2. paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju šių Taisyklių IV skyriuje;

10.3. kai paraišką teikiantis žemės ūkio veiklos subjektas yra juridinis asmuo, pareiškėjas turi būti:

10.3.1. iki 2020 m. kovo 16 d.:

10.3.1.1. registruotas teisės aktų nustatyta tvarka kaimo vietovėje;

10.3.1.2. savo vardu, kaip valdos valdytojas, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) nustatyta tvarka;

10.3.1.3. įtrauktas bent į vieną iš Taisyklių 38 punkte nurodytų sąrašų ar registrų;

10.3.2. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) už 2020 metus arba turėti ne mažiau kaip vieną vidutinį metinį sutartinį gyvūną, apskaičiuotą Taisyklių 39 punkte nustatyta tvarka, per laikotarpį nuo 2019 m. kovo 31 d. iki 2020 m. vasario 29 d.  pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis;

10.4. kai paraišką teikiantis žemės ūkio veiklos subjektas yra fizinis asmuo, pareiškėjas turi būti:

10.4.1. iki 2020 m. kovo 16 d.:

10.4.1.1. savo vardu, kaip valdos valdytojas, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Nutarimo nustatyta tvarka ir savo vardu įregistravęs ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir ūkininkų ūkio registro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

10.4.1.2. įtrauktas bent į vieną iš Taisyklių 38 punkte nurodytų sąrašų ar registrų;

10.4.2. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) už 2020 metus arba turėti ne mažiau kaip vieną vidutinį metinį sutartinį gyvūną, apskaičiuotą Taisyklių 39 punkte nustatyta tvarka, per laikotarpį nuo 2019 m. kovo 31 d. iki 2020 m. vasario 29 d.  pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis;

10.5. kai paraišką teikiantis juridinis asmuo (neatsižvelgiant į teisinę formą; išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus)  atitinka labai mažos ir mažos įmonės statusą (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje), pareiškėjas turi būti iki 2020 m. kovo 16 d.:

10.5.1. registruotas teisės aktų nustatyta tvarka kaimo vietovėje;

10.5.2. įtrauktas bent į vieną iš Taisyklių 38 punkte nurodytų sąrašų ar registrų;

10.6. kai paraišką teikia fizinis asmuo, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą (išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), pareiškėjas turi būti iki 2020 m. kovo 16 d.:

10.6.1. teisės aktų nustatyta tvarka registravęs individualią veiklą ar įgijęs verslo liudijimą ne trumpesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui ir vykdęs žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą kaimo vietovėje per vienerius metus iki paraiškos pateikimo;

10.6.2. įtrauktas bent į vieną iš Taisyklių 38 punkte nurodytų sąrašų ar registrų;

10.6.3. paraiškos pateikimo metu turi turėti galiojančią individualios veiklos pažymą arba ne trumpiau kaip 3 mėn. laikotarpį po paraiškos pateikimo galiojantį verslo liudijimą žemės ūkio produktų perdirbimo veiklai vykdyti;

10.7. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

10.8. parama neteikiama, jei pareiškėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas.

VI SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

11. Pareiškėjas įsipareigoja nuo paramos skyrimo iki 2023 m. birželio 30 d. teikti visą informaciją bei duomenis, reikalingus statistikos tikslams, Programos įgyvendinimo stebėsenai ar reikalingiems vertinimams atlikti.

 

VII SKYRIUS

PARAMOS SUMA

 

12. Suteikiamos paramos dydis yra:

12.1. žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka  kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui;

12.2. žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka. Jeigu valdoje ar ūkyje yra partnerių ir / ar samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam partneriui ir / ar samdomam darbuotojui (partnerių skaičius skaičiuojamas pagal Žemės ūkio ir kaimo verslo ar Ūkininko ūkio registrų paskutinio atnaujinimo duomenis, bet ne vėliau kaip 2020 m. liepos 17 d.; vertinant samdomų darbuotojų skaičių, imamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui;

12.3. juridiniam asmeniui (neatsižvelgiant į teisinę formą; išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), atitinkančiam labai mažos ir mažos įmonės statusą – 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 18 000 Eur išmoka vienam juridiniam asmeniui;

12.4. fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą – 1 800 Eur dydžio išmoka;

12.5. jeigu pareiškėjas karantino laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 birželio 17 d. yra gavęs subsidiją pagal Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51 straipsnį, 52 straipsnį, 41 straipsnio 21 dalį, 41 straipsnio 24 dalį,  12.1–12.4 papunkčius, nurodyta išmokos suma mažinama gautos subsidijos suma. Tuo atveju, kai gauta subsidijos suma yra lygi ar viršija minėto įstatymo12.1–12.4 papunkčiuose nurodytą išmokos sumą, išmoka neskiriama.

13. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paramos paraišką pagal šią priemonę.

 

VIII SKYRIUS

Paraiškų teikimO Tvarka

 

14. Kvietimus teikti paramos paraiškas skelbia Agentūra Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

15. Skelbime apie paramos paraiškų priėmimą nurodoma:

15.1. savivaldybių, kuriose priimamos ir registruojamos paramos paraiškos, adresai;

15.2. priemonė, pagal kurią kviečiama teikti paramos paraiškas;

15.3. paramos paraiškų pateikimo terminas;

15.4. informacija apie priemonės įgyvendinimo taisykles ir paramos paraiškos formas;

15.5. kita Agentūros nustatyta informacija.

16. Paramos paraiškos forma pateikiama šių Taisyklių 1 priede ir skelbiama ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse adresu http://zum.lrv.lt/ir www.nma.lt. Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su užpildyta paramos paraiška (toliau – susiję dokumentai), išvardyti paramos paraiškos formoje.

17. Paramos paraiška ir susiję dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildyta paramos paraiška ir susiję dokumentai nepriimami.

18. Paramos paraiška ir susiję dokumentai turi būti pateikti spausdintine forma (surinkti kompiuteriu) arba užpildyti ranka. Neaiškiai arba neįskaitomai ranka užpildytos paramos paraiškos ir susiję dokumentai nepriimami.

19. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir susijusių dokumentų originalai arba kopijos. Kiekvienas paramos paraiškos ir susijusių dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.

20. Paramos paraiškas iš pareiškėjų priima ir jas registruoja savivaldybės darbuotojai, vadovaudamiesi Agentūros patvirtintais darbo procedūrų aprašais. Paraiškos priimamos savivaldybėje, kurioje:

20.1. deklaruotas pareiškėjo žemės ūkio valdos centras, kai pareiškėjas žemės ūkio veiklos subjektas;

20.2. įregistruota įmonės buveinė, kai pareiškėjas yra labai maža ar maža įmonė;

20.3. deklaruota pareiškėjo gyvenamoji vieta, kai pareiškėjas – fizinis asmuo, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą ar pagal individualios veiklos pažymą.

21. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pranešti savivaldybei apie pateiktų paramos paraiškoje kontaktinių duomenų pasikeitimus.

 

IX SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

22. Paramos paraiškų, kitų vertinimo metu teikiamų dokumentų  vertinimo procesą organizuoja bei atlieka savivaldybės darbuotojai, vadovaudamiesi Agentūros patvirtintais darbo procedūrų aprašais.

23. Paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo jos užregistravimo savivaldybėje dienos.

24. Užregistravus paramos paraišką, patikrinama, ar:

24.1. pateikta paramos paraiška atitinka Taisyklių 1 priede nustatytą paramos paraiškos formą ir Taisyklių 17–19 punktuose nustatytus reikalavimus;

24.2. pateikti visi paramos paraiškos formoje išvardyti dokumentai;

24.3. paramos paraiška atitinka priemonės veiklos srities prioritetus, tikslines sritis ir kompleksinius tikslus, nurodytus Taisyklių III skyriuje;

24.4. paramos paraiška atitinka tinkamumo sąlygas ir reikalavimus gauti paramą, nurodytus Taisyklių IV ir V skyriuose.

25. Iškilus klausimų, susijusių su paramos paraiškos vertinimu, savivaldybė gali paprašyti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus ar trūkstamą informaciją, nurodydama duomenų pateikimo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 3 darbo dienos. Šiuo atveju savivaldybė pareiškėjui išsiunčia pranešimą raštu ir (arba) el. paštu, jeigu asmuo paramos paraiškoje sutiko, kad informacija jam būtų teikiama tokiu būdu. Per savivaldybės nustatytą terminą nepateikus reikalaujamų dokumentų ar trūkstamos informacijos, paraiška vertinama vadovaujantis pateiktais dokumentais ir informacija; jeigu tokiu atveju paraiškos vertinimas negali būti atliktas, paramos paraiška atmetama.

26. Savivaldybė, po Taisyklių 32 punkte nurodyto paraiškų pirmumo vertinimo,  priima sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo ir informuoja pareiškėjus per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, išsiųsdama pranešimą apie priimtą sprendimą registruotu paštu ir el. paštu, jei asmuo paramos paraiškoje sutiko, kad informacija jam būtų teikiama tokiu būdu. Pranešime apie skiriamą paramą privalo būti nurodyta:

26.1. kad šią paramą iš dalies finansuoja EŽŪFKP;

26.2. apskaičiuotas paramos sumos dydis bei paramos išmokėjimo tvarka.

27. Pranešime apie priimtą sprendimą neskirti paramos privalo būti nurodyti sprendimo neskirti paramos priėmimo pagrindai ir sprendimo apskundimo tvarka.

28. Jei pareiškėjas mirė, parama neskiriama.

29. Savivaldybė, per 3 darbo dienas nuo paraiškų vertinimo pabaigos, elektroniniu būdu perduoda paramos  gavėjų su jiems skirta paramos suma duomenis Agentūrai pagal 2 priede nurodytą formą.

30. Agentūra, gavusi visus Taisyklių 29 punkte nurodytus duomenis, apskaičiuoja tinkamų finansuoti paraiškų bendrą prašomą paramos sumą.

31. Jeigu surinktų tinkamų finansuoti paraiškų bendra prašoma paramos suma viršija maksimalų priemonės biudžetą, Agentūra atlieka pirmumo vertinimą:

31.1. jeigu surinktų paraiškų paramos suma nepakankama visiems pareiškėjams, pirmiausiai skiriama parama pareiškėjams žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla). Jeigu prašoma paramos suma pareiškėjams žemės ūkio veiklos subjektams nepakankama, – mažinama proporcingai visiems žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla). Tokiu atveju parama neskiriama labai mažoms ir mažoms įmonėms  bei fiziniams asmenims, savarankiškai vykdantiems veiklą pagal veiklos liudijimą ar įregistravus individualią veiklą;

31.2. jeigu surinktų paraiškų paramos suma pakankama visiems pareiškėjams žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims užsiimantiems žemės ūkio veikla), tačiau nepakankama labai mažoms ir mažoms įmonėms (juridiniams asmenims) bei fiziniams asmenims, savarankiškai vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą, – likusi prašoma paramos suma mažinama proporcingai visiems pareiškėjams mažoms ir mažoms įmonėms (juridiniams asmenims)  bei fiziniams asmenims, savarankiškai vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą.

32. Agentūra turi apskaičiuoti tinkamų finansuoti paraiškų bendrą prašomą paramos sumą ir atlikti pirmumo vertinimą per 3 darbo dienas po visų Taisyklių 29 punkte nurodytų duomenų gavimo. Agentūra apie atliktus pirmumo vertinimo rezultatus ir pareiškėjams skiriamas perskaičiuotas paramos sumas nedelsiant el. paštu informuoja savivaldybę. Savivaldybė, gavusi minėtą informaciją, parengia ir išsiunčia sprendimus paramos gavėjui Taisyklių 26 punkte nurodytu būdu.

33. Pareiškėjas tampa paramos gavėju nuo sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimo dienos.

34. Informacija apie paramos gavėjus skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt, nurodant priemonės pavadinimą, paraiškos numerį, sumas, kurios išmokėtos kiekvienam paramos gavėjui.

35. Visa paramos suma išmokama paramos gavėjui. Agentūra visą paramą paramos gavėjams turi išmokėti iki 2021 metų birželio 30 d. Pasibaigus šiame punkte nurodytam terminui, parama paramos gavėjams nebeišmokama.

36. Savivaldybės sprendimus skirti paramą turi priimti iki 2020 gruodžio 20 d.; Ministerijos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas iki 2020 gruodžio 31 d.

37. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iki 2020 m. spalio 19 d. Lietuvos savivaldybių administracijoms pateikia 2020 m. kovo 16 d. viešai skelbiamų maisto tvarkymo veiklai leidimus turinčių pareiškėjų sąrašus bei prireikus teikia su šiuose sąrašuose esančiais duomenimis susijusias konsultacijas savivaldybėms:

38.1. Maisto tvarkymo subjektų sąrašas (išskyrus veterinarinį patvirtinimą turinčius gyvūninio maisto tvarkymo subjektus) – https://vmvt.lt/opendata/mtsr/;

38.2.Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registras – http://vetlt1.vet.lt/vepras/;

38.3. Mažų gyvūninių maisto produktų kiekių gamintojų sąrašas –https://vmvt.lt/paslaugos/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-informaciniu-sistemu-viesi-duomenys;

38.4. Registruotų subjektų, užsiimančių daigų ir sėklų daiginimu sąrašas –https://vmvt.lt/paslaugos/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-informaciniu-sistemu-viesi-duomenys/registruoti-subjektai-vykdantys-daigu-daiginima-ir-seklu-skirtu-daiginimui-gamyba-arba-prekyba.

39. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras iki 2020 m. spalio 19 d. sukuria vidutinių metinių sutartinių gyvulių apskaičiavimo skaičiuoklę ir suteikia prieigą prie jos savivaldybių administracijų darbuotojams. Laikytojų registruotų ūkinių gyvūnų skaičius pagal asmens / įmonės kodą perskaičiuojamas į vidutinius metinius sutartinius gyvulius, vadovaujantis Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 3 priedu.

40. Pasikeitus šioms Taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kai pakeitimo įsakyme numatyta kitaip.

41. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

42. Subjektai, teikiantys duomenis pagal Taisykles, atsako už jų teikiamų duomenų teisingumą ir jų pateikimą Taisyklėse nustatytais terminais.

43. Pareiškėjai, gavę pagalbą neteisėtai, ir asmenys, prisidėję prie neteisėto pagalbos gavimo (pareiškėjų pateiktuose prašymuose sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Neteisėtai gauta pagalba grąžinama Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

___________________[1] Prieiga internetu: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0016.02/DOC_4&format=PDF