LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 6, 7, 321 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. XIII-649

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 6 straipsnį nauju 44 punktu:

44) dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą;“.

2. Buvusį 6 straipsnio 44 punktą laikyti 45 punktu.

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22) jaunimo politikos įgyvendinimas;“.

 

3 straipsnis. 321 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 321 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;“.

 

4 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);“.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė