LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymo NR. 3D-498 „DĖL TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ATITIKTIES TRADICIJAI KRITERIJŲ APRAŠO IR TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ATITIKTIES LIETUVOS ETNINEI KULTŪRAI VERTINIMO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 20 d. Nr. 3D-225

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. 3D-498 „Dėl Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai kriterijų aprašo ir tautinio paveldo produktų atitikties Lietuvos etninei kultūrai vertinimo rodiklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ IR TRADICINIŲ AMATŲ NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMŲ ATITIKTIES TRADICIJAI KRITERIJŲ APRAŠO IR TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ATITIKTIES LIETUVOS ETNINEI KULTŪRAI VERTINIMO RODIKLIŲ SĄVADO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo (2016 m. gegužės 1 d. įstatymo Nr. X-1207 redakcija) 7 straipsnio 1 dalies 6 punktu,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų meistrų ir tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų atitikties tradicijai kriterijų aprašą.

2. Tautinio paveldo produktų atitikties Lietuvos etninei kultūrai vertinimo rodiklių sąvadą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 dieną.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-498

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-225 redakcija)

 

 

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ IR TRADICINIŲ AMATŲ NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMŲ ATITIKTIES TRADICIJAI KRITERIJŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų meistrų ir tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų atitikties tradicijai kriterijų aprašas (toliau – aprašas) nustato kriterijus, kuriuos turi atitikti sertifikuojami gaminiai, augalai, gyvūnai ir jų produktai, gamtos gėrybių produktai, paslaugos, mugės ir amatų mokymo programos siekiant juos pripažinti tradiciniais, taip pat nustato tradicinių amatų meistro kvalifikacijos reikalavimus.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymas.

II SKYRIUS

ATITIKTIES TRADICIJAI KRITERIJAI

 

3. Gaminių atitikties tradicijai kriterijai yra istoriškumas, kilmė (paplitimas), gamybos ar organizavimo būdas.

4. Gaminiai pripažįstami tradiciniais, jeigu atitinka:

4.1. šiuos istoriškumo kriterijus:

4.1.1. gaminiai gaminami ir (arba) amatas perduodamas iš kartos į kartą;

4.1.2. gaminiai gaminami ir (arba) amatu verčiamasi ne mažiau kaip 100 metų arba buvo gaminami ir (arba) amatu buvo verčiamasi ne mažiau kaip prieš 100 metų.

4.2. vieną iš šių kilmės (paplitimo) reikalavimų:

4.2.1. gaminiai gaminami ir (arba) amatu verčiamasi visoje Lietuvoje ar Lietuvos etnografiniame regione (-uose);

4.2.2. gaminiai gaminami ir (arba) amatu verčiamasi konkrečioje vietovėje, ir jie yra žinomi visoje Lietuvoje ar Lietuvos etnografiniame regione (-uose).

4.3. vieną iš šių gamybos ar organizavimo būdo reikalavimų:

4.3.1. pagaminti naudojant rankų darbą, senąsias gamybos technologijas – įrankius, padargus, įrenginius, tradicines žaliavas;

4.3.2. pagaminti naudojant naujas technologijas, kurios nepakeičia gaminio gamybos būdo, receptūros, unikalių savybių ir sudėties, ir tradicines žaliavas.

4.3.3. maitinimo paslaugas teikiančios įmonės (kavinės, restoranai, barai, įmonės, teikiančios paslaugas renginių metu, ir kt.), kurios sertifikuoti teikia maisto produktus, pavadinimas turi būti lietuviškas (Lietuvoje gyvenančių kitų tautų – gali būti ir jų etninei kultūrai būdingas pavadinimas), sertifikuoti maisto gaminiai turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų įmonės asortimento, gaminiai turi būti gaminami maitinimo paslaugas teikiančios įmonės gamybai skirtose patalpose, ten, kur ir maitinami klientai, iš tradicinių žaliavų, kurios auginimo ir (ar) apdorojimo metu neapdorotos cheminėmis medžiagomis, įstaigos maitinimo patalpos ir jų interjeras, lauko prekybai skirtos palapinės (nameliai ar kita) ir jų interjeras, maitinimui skirti indai (išskyrus lauko prekybą renginių metu), padavėjų apranga turi būti artima Lietuvos etninės kultūros tradicijai.

5. Tradicinėmis augalų veislėmis pripažįstamos augalų veislės, kurios auginamos ne mažiau kaip 50 metų arba buvo auginamos Lietuvoje ne mažiau kaip prieš 50 metų.

6. Tradicinėmis gyvūnų veislėmis pripažįstamos gyvūnų veislės, kurios yra saugotinos pagal Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“, ir kurių visų organizmo paveldėtų faktorių visuma susiformavo dėl selekcijos, aplinkos, laiko sąveikos ir išlaikė veislės susiformavimo pradžioje turėtą genotipą.

7. Tradiciniais produktais pripažįstami tradicinių veislių augalų, gyvūnų ir gamtos gėrybių produktai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

7.1. gauti ir (arba) pagaminti pagal šio aprašo 4.3.1 ir 4.3.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus;

7.2. gauti ir (arba) pagaminti naudojant tradicinį rinkimo, paruošimo, saugojimo ir pateikimo būdą.

8. Tradicinėmis paslaugomis pripažįstamos paslaugos, kurios atitinka šiuos istoriškumo reikalavimus:

8.1. paslauga teikiama iš kartos į kartą;

8.2. paslauga teikiama ne mažiau kaip 100 metų arba buvo teikiama ne mažiau kaip prieš 100 metų;

8.3. paslauga yra žinoma kaip etninės kultūros gyvoji tradicija.

9. Renginys pripažįstamas tradicine muge, jeigu atitinka šiuos reikalavimus:

9.1. turi istoriškai susiklosčiusias tradicijas: vyksta ne mažiau kaip 75 metus arba vyko ne mažiau kaip prieš 75 metus ir tai liudija renginio dokumentinė medžiaga ar atitiktį tradicijai patvirtinantys archyviniai įrašai;

9.2. daugiau kaip pusė parduodamų gaminių ir teikiamų paslaugų yra tautinio paveldo produktai;

9.3. pagrindinis tikslas – tautinio paveldo produktų realizavimas ir tradicinių amatų demonstravimas.

10. Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programomis pripažįstamos programos:

10.1. skirtos mokyti tradicinio amato, kuriuo užsiima tradicinių amatų meistras;

10.2. parengtos pagal šio aprašo priede nustatytus reikalavimus.

11. Tradicinių amatų meistras, teikiantis prašymą tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikavimui, turi atitikti šiuos reikalavimus:

11.1. turėti Žemės ūkio ministerijos išduotą patvirtinimo dokumentą – tradicinių amatų meistro pažymėjimą;

11.2. turėti pedagoginį išsilavinimą arba būti išklausęs pedagoginio minimumo kursus (120 valandų) arba turėti ne mažiau kaip 3 metų tradicinio amato mokymo patirties.

12. Tradiciniam amatininkui suteikiamas tradicinių amatų meistro vardas, jeigu tradicinis amatininkas sugeba perduoti tradicinių amatų įgūdžius kitiems asmenims ir atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

12.1. turi tautinio paveldo produktų gamybai ir (arba) tradicinėms paslaugoms teikti reikalingą kvalifikaciją ir verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 3 metus nuo oficialios mokslo institucijos kvalifikacijos tradicinio amato srityje patvirtinimo dokumento išdavimo dienos;

12.2. verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 10 metų nuo pirmojo viešo savo tradicinių gaminių, tradicinės veislės augalų, gyvūnų ar jų produktų, gamtos gėrybių produktų ar tradicinės paslaugos pristatymo ir pateikia tai patvirtinimo medžiagą;

12.3. nuo Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pagrindu suteikto meno kūrėjo statuso įgijimo verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 5 metus.

______________


 

Tautinio paveldo produktų atitikties

tradicijai kriterijų aprašo

priedas

 

(Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos formos pavyzdys)

 

______________________________

(vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

                                          (adresas, tel., el. p., kita kontaktinė informacija)

 

................................................................................................................................................................

                              (tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos pavadinimas)

 

_________________ Nr. ________

(data)

 

Mokymo amato (gaminio) kodas:

Tautinio paveldo produktų sertifikato Nr.

Tradicinių amatų meistro pažymėjimo Nr.

Mokymo trukmė (nurodoma valandomis):

Tikslinės grupės (vaikai, jaunimas, suaugusieji):

Mokymo programos tikslas –

 

Programą teikia

................................................................................................................................................................

                                      (tradicinių amatų meistro parašas, vardas ir pavardė)

 

Ekspertų išvada*

...............................................................................................................

(Ekspertų komisijos posėdžio protokolo data, Nr.)

Mokymo programa sertifikuota*

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas

...............................................................................................................

(įsakymo data, Nr., oficialaus paskelbimo šaltinis)

 

* Duomenis įrašo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

 

……………………………………………………………………………………

(tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos pavadinimas)

 

PROGRAMOS PLANAS

 

 

Eil. Nr.

 

Mokymo temų pavadinimas

Skiriama valandų

iš viso

teoriniam mokymui

praktiniam mokymui

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

Baigęs mokymo programą, klausytojas turi žinoti:

 

Baigęs mokymo programą, klausytojas turi gebėti:

 

PROGRAMOS TEMINIS PLANAS

 

Detalus kiekvienos temos planas (nurodomi teorinių ir praktinių užsiėmimų pavadinimai ir valandų skaičius)

 

Eil. Nr.

Temų pavadinimas

Valandų skaičius

iš viso

teoriniam mokymui

praktiniam mokymui

1.

Pirmos temos pavadinimas

Pirmos temos tikslas –

 

 

 

 

1.1

Detalus pirmos temos planas:

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

2.

Antros temos pavadinimas

Antros temos tikslas –

 

 

 

 

2.1

Detalus antros temos planas:

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

3.1

Detalus trečios temos planas:

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

Mokymuisi reikalingi ištekliai:

 

Mokomoji literatūra:

 

PRIDEDAMA:

 

Tautinio paveldo produktų sertifikato kopija.

Tradicinių amatų meistro pažymėjimo kopija.

 

_________________      _____________________

                                                                             (parašas)                       (vardas, pavardė)


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-498

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-225 redakcija)

 

 

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ATITIKTIES LIETUVOS ETNINEI KULTŪRAI VERTINIMO RODIKLIŲ SĄVADAS

 

Tradicinis amatas

Kodas

(pagal tautinio paveldo produktų klasifikatorių)

I grupė. Tradiciniai gaminiai

Rūšis

Rodikliai

Akmenskaldystė

001AK01.01

Sakraliniai paminklai

Medžiaga, gamybos būdas, forma.

001AK01.02

Statybinės medžiagos

Žaliava, apdirbimo būdas.

Alaus darymas

002AG01.01

Alus

Žaliava, jos ruošimo būdas, priedai, gamybos technologija, įrankiai ir įrenginiai, skonis, spalva.

002AG01.02

Gaivieji gėrimai

Žaliava, gamybos būdas, skonis, spalva.

Aliejaus spaudimas

003AG02.01

Aliejai

Žaliava, gamybos technologija, įrankiai ir įrenginiai, konsistencija, skonis, spalva, kvapas.

Audimas

004AG03.01

Drabužių audiniai

Žaliava, audimo technika, raštai, spalvos, spalvų deriniai, gamybos būdas.

004AG03.02

Interjero audiniai

Žaliava, audimo technika, raštai, spalvos, spalvų deriniai.

004AG03.03

004GV01.01

Juostos

Žaliava, technika (pynimas, audimas, vijimas), spalvų deriniai, ornamentai.

Baldininkystė

005MD01.01

Baldai

Medžiaga, gamybos būdas, konstrukcija, dydis, puošyba.

Batsiuvystė

006OD01.01

Avalynė

Medžiaga, gamybos būdas, forma, puošyba.

Dailidystė

007MD02.01

Gyvenamieji trobesiai

Statybinė medžiaga, konstrukcija, vidaus patalpų išdėstymas, išorės architektūros detalės (langinės, lėkiai, vėjalentės, karnizai ir kt.).

007MD02.02

Ūkiniai trobesiai

Statybinė medžiaga, konstrukcija, vidaus patalpų išdėstymas, išorės architektūros detalės.

007MD02.03

Pagalbiniai trobesiai

Statybinė medžiaga, konstrukcija, vidaus patalpų išdėstymas.

007MD02.04

Visuomeniniai statiniai

Statybinė medžiaga, konstrukcija, vidaus patalpų išdėstymas, išorės architektūros detalės (langinės, lėkiai, vėjalentės, karnizai ir kt.).

007MD02.05

Gamybiniai statiniai

Statybinė medžiaga, konstrukcija, vidaus patalpų išdėstymas.

007MD02.06

Mažosios architektūros statiniai

Statybinė medžiaga, konstrukcija, puošyba.

Degtinės varymas

008AG04.01

Stiprieji gėrimai

008AG04.01.011: žaliava, jos ruošimo būdas, gamybos technologija, įrenginiai ir įrankiai, spalva, skonis, kvapas.

008AG04.01.02–008AG04.01.05: žaliava, jos ruošimo būdas, priedai, gamybos technologija, spalva, skonis, kvapas.

1 Tautinio paveldo produktų klasifikatoriuje esantis kodas

 

 

 

Drožyba

009MD03.01

Buitiniai ir apeiginiai drožiniai

009MD03.01.01: medžiaga, drožybos būdas, siužetas, ornamentika, spalva.

009MD03.01.02–009MD03.01.09: medžiaga, drožybos būdas, ornamentika, spalva.

009MD04.01

Maisto ruošimo įrankiai

Medžiaga, forma, gamybos būdas.

009MD04.02

Indai

Medžiaga, forma, gamybos būdas, puošyba.

Juvelyrika

010GN01.01

010ŽL01.01

010SD01.01

010AS01.01

Papuošalai

Medžiaga, forma, gamybos būdas.

Kailiadirbystė

011GV02.01

Žaliava aprangai

Žaliava, išdirbimo būdas.

Kalvystė

012GL01.01

Žemdirbystės padargai

Medžiaga, gamybos būdas, konstrukcija, forma.

012GL01.02

Gyvulininkystės reikmenys

Medžiaga, gamybos būdas, konstrukcija, forma.

012GL01.03

Žvejybos reikmenys

Medžiaga, gamybos būdas, konstrukcija, forma.

012GL02.01

Trobesių, baldų apdaila

Medžiaga, gamybos būdas, konstrukcija, forma, puošyba.

012GL02.02

Mažosios architektūros elementai

Medžiaga, gamybos būdas, konstrukcija, forma, puošyba.

012GL03.01

Židinių, krosnių inventorius

Medžiaga, gamybos būdas, konstrukcija, forma.

012GL04.01

Apšvietimo reikmenys

Medžiaga, gamybos būdas, konstrukcija, forma, puošyba.

Kaminkrėtystė

067PS06.01

Pastatų priežiūra

Valymo būdas, priemonės.

Karpymas

013PP01.01

Popieriaus karpiniai

Medžiaga, karpymo būdas, ornamentai.

Kepimas

014AG05.01

Duona

Žaliava, jos ruošimo būdas, priedai, rauginimo būdas, kepimo technologija, įrankiai ir įrenginiai, forma, spalva, skonis.

014AG05.02

Ragaišiai

Žaliava, jos ruošimo būdas, priedai, gamybos technologija, įrankiai ir įrenginiai, spalva, forma, skonis.

014AG05.03

Pyragai

Žaliavos, jos ruošimas, gamybos technologija, receptūra, priedai, prieskoniai, forma, puošyba, spalva, skonis.

014AG05.04

Sausainiai

Žaliavos, sudėtis, priedai, prieskoniai, receptai, gamybos technologija, forma, spalva, skonis.

014AG05.05

Meduoliai

Žaliavos, priedai, prieskoniai, gamybos technologija, konsistencija, forma, spalva, puošimas, skonis.

014AG05.06

Šakočiai

Žaliavos, gamybos technologija, įranga ir įrankiai, forma, spalva, skonis.

Kepurininko amatas

015GV03.01

Galvos apdangalai

Medžiaga, gamybos būdas (vėlimas, mezgimas, nėrimas, pynimas, siuvimas), forma, spalva, puošyba.

Kiaušinių marginimas

022GV05.01

Apeiginiai dekoratyviniai dirbiniai

Marginimo būdas, spalva, ornamentai.

Klumpdirbystė

016MD05.01

Avalynė

Medžiaga, gamybos būdas, forma, puošyba.

Krosnininkystė

017ML01.01

Šildymo įrenginiai

Medžiaga, įrengimo būdas, apdaila.

Kryždirbystė

018MD06.01

Memorialiniai paminklai

Medžiaga, drožyba, konstrukcija, forma, puošyba.

Kubilininkystė

019MD07.01

Rykai maistui ruošti ir laikyti

Medžiaga, gamybos būdas, forma, dydis.

Maisto ruošimas

 

 

 

 

 

 

 

 

020AG06.01

Grūdų gaminiai

Žaliava, jos ruošimo būdas, priedai, gamybos būdas, konsistencija, pateikimo būdas, skonis.

020AG06.02

Bulvių gaminiai

Žaliava, jos ruošimo būdas, priedai, prieskoniai, gamybos technologija, įrankiai ir įranga, forma, konsistencija, pateikimo būdas, skonis.

020AG06.03

Grybų gaminiai

Žaliava, jos ruošimo būdas, priedai, prieskoniai, įrankiai, įrenginiai, indai, gamybos technologija, konsistencija, pateikimo būdas, skonis.

020AG06.04

Daržovių gaminiai

Žaliava, jos ruošimo būdas, priedai, prieskoniai, gamybos technologija, įrankiai ir įranga, pateikimo būdas, spalva, skonis.

020AG06.05

Vaisių gaminiai

Žaliava, jos ruošimo būdas, priedai, gamybos technologija, įrankiai ir įranga, pateikimo būdas, spalva, skonis.

020AG06.06

Uogų gaminiai

Žaliava, jos ruošimo būdas, priedai, gamybos technologija, įrankiai ir įrenginiai, konsistencija, pateikimo būdas, skonis.

020AG06.07

Gėrimai

Žaliava, jos ruošimo būdas, priedai, gaminimo technologija, įrankiai ir įranga, konsistencija, spalva, pateikimo būdas, skonis.

020GV04.01

Virta mėsa ir mėsos gaminiai

Žaliava, jos paruošimo būdas, priedai, prieskoniai, gamybos technologija, forma, pateikimo būdas, skonis.

020GV04.02

Kepta mėsa ir mėsos gaminiai

Žaliava, jos ruošimo būdas, priedai, prieskoniai, gamybos technologija, įranga, forma, pateikimo būdas, skonis.

020GV04.03

Pieno gaminiai

Žaliava, jos ruošimo būdas, priedai, prieskoniai, gamybos technologija, įrankiai, konsistencija, forma, pateikimo būdas, skonis.

020GV04.04

Žuvų gaminiai

Žaliava, priedai, prieskoniai, gamybos technologija, pateikimo būdas, skonis.

020GV04.05

Kiaušinių gaminiai

Žaliava, priedai, prieskoniai, gamybos būdas, pateikimo būdas, skonis.

Malimas

021AG07.01

Grūdų produktai

Žaliava, jos ruošimo technologija.

Mezgimas, nėrimas, pynimas (tekstilė)

023SL01.01

Apranga

Žaliava, mezgimo, nėrimo būdas, spalvos raštai.

023SL02.01

Mezginiai, nėriniai interjero puošybai

Žaliava, mezgimo, nėrimo būdas, spalvos raštai.

023SL03.01

Žvejybos reikmenys

Žaliava, gamybos būdas, forma, dydis.

Mėsos apdirbimas, apdorojimas, perdirbimas

024GV06.01

Sūdyti mėsos gaminiai

Žaliava, jos ruošimo technologija, prieskoniai, įranga ir įrankiai, gamybos technologija, konsistencija, forma, spalva, skonis, gaminio laikymo būdas.

024GV06.02

Vytinti mėsos gaminiai

Žaliava, jos ruošimo technologija, prieskoniai, įranga ir įrankiai, gamybos technologija, konsistencija, forma, spalva, skonis, laikymo būdas.

024GV06.03

Rūkyti mėsos gaminiai

Žaliava, jos ruošimo technologija, prieskoniai, įranga ir įrankiai, gamybos technologija, konsistencija, forma, spalva, skonis, laikymo būdas.

024GV06.04

Žali mėsos gaminiai

Žaliava, jos ruošimo technologija, prieskoniai, įranga ir įrankiai, gamybos technologija, konsistencija, forma, spalva.

Midaus darymas

025GV07.01

Fermentuoti medaus gėrimai

Žaliavos, sudėtis, priedai, gamybos technologija, įrankiai ir įranga, spalva, skonis.

Muilo gaminimas

066RB01.01

Higienos priemonės

Žaliava, gamybos būdas, formavimas.

Mūrininkystė

026ML02.01

026AK02.01

Statiniai

Žaliava, gamybos būdas.

026ML02.02

Mažosios architektūros statiniai

Statybinė medžiaga, konstrukcija, forma.

Muzikos instrumentų gaminimas

 

 

 

027GV08.01

027MD08.01

Pučiamieji muzikos instrumentai

Medžiaga, gamybos būdas, forma, dydis.

027MD08.02

Styginiai strykiniai muzikos instrumentai

Medžiaga, gamybos būdas, forma, dydis.

027MD08.03

Styginiai skambinamieji muzikos instrumentai

Medžiaga, gamybos būdas, forma, dydis.

027OD02.01

Mušamieji muzikos instrumentai

Medžiaga, gamybos būdas, forma, dydis.

Odininkystė

028OD03.01

Žaliava aprangai

Išdirbimo būdas.

028OD04.01

Žaliava susisiekimo priemonėms

Išdirbimo būdas.

Pjovėjo amatas

029MD09.01

Statybinė medžiaga

Medžiaga, ruošimo būdas.

Pieno apdirbimas, apdorojimas, perdirbimas

030GV09.01

Pienas

Žaliava, jos ruošimo būdas, priedai, prieskoniai, gamybos technologija, įranga ir įrankiai, konsistencija, forma, spalva, skonis.

030GV09.02

Sūriai

Žaliava, jos ruošimo būdas, priedai, prieskoniai, gamybos technologija, įranga ir įrankiai, konsistencija, forma, spalva, skonis, laikymo būdas.

Plytininkystė

031ML03.01

Medžiagos mūryti

Gamybos būdas, forma, dydis, puošyba.

Puodininkystė

032ML04.01

Indai

Gamybos būdas, forma, dydis, puošyba.

032ML05.01

Dekoratyviniai apšvietimo dirbiniai

Gamybos būdas, forma, puošyba.

Pynimas (išskyrus tekstilę)

033AG08.01

Avalynė

Žaliava, pynimo būdas, forma.

033AG09.01

Apeiginiai ar dekoratyviniai dirbiniai

Žaliava, gamybos būdas, forma, spalvos, ornamentai.

033AG10.01

Baldai

Medžiaga, pynimo būdas, konstrukcija, forma, dydis.

033AG11.01

Rykai

Medžiaga, pynimo būdas, forma.

Račiaus amatas

034MD10.01

Susisiekimo priemonių dalys

Medžiaga, gamybos būdas, dydis.

Rėtininko amatas

035MD11.01

Rykai

Medžiaga, gamybos būdas, forma, dydis.

Pakinktų dirbimas

036OD05.01

Pakinktai

Medžiaga, gamybos būdas, forma, puošyba.

Siūlų dažymas

037GV10.01

037AG12.01

037AG12.02

Siūlai

Žaliava, apdirbimo būdas.

Saldumynų gamyba

038AG13.01

Saldumynai

Žaliavos, jų sudėtis, ruošimo technologija, priedai, prieskoniai, gamybos technologija, įrankiai ir įranga, konsistencija, forma, spalva, skonis, puošimas.

Siuvimas

039AD01.01

039GV11.01

028OD03.02.01

Drabužiai, aksesuarai

Audinys, oda, kailis, sukirpimas, siuvimo būdas, puošybos detalės.

Siuvinėjimas

040AD02.01

Drabužiai, aksesuarai

Audinys, siuvinėjimo būdas, ornamentų dydis, spalvų deriniai.

040AD03.01

Dekoratyviniai siuviniai (interjero)

Audinys, siuvinėjimo būdas, ornamentų dydis, spalvų deriniai.

Stiklo apdirbimas

041ST01.01

Statinių elementai

Gamybos būdas, forma, spalvos.

Stalystė

042MD12.01

Trobesių apdaila, įranga

Medžiaga, gamybos būdas, konstrukcija, puošyba.

042MD13.01

Tekstilės gamybos prietaisai

Medžiaga, gamybos būdas, konstrukcija, puošyba.

042MD13.02

Tekstilės priežiūros įrankiai

Medžiaga, gamybos būdas, konstrukcija, puošyba.

042MD13.03

Tekstilės pluošto apdorojimo įrankiai

Medžiaga, gamybos būdas, konstrukcija, puošyba.

042MD14.01

Susisiekimo priemonės

Medžiaga, gamybos būdas, konstrukcija, puošyba.

Stogdengystė

 

 

 

 

 

043AG14.01

043MD15.01

043MD15.02

043ML06.01

043GL05.01

Trobesių elementai

Medžiagos ruošimas, dengimo būdas.

043MD15.02

Statybinė medžiaga

Medžiaga, gamybos būdas, forma, dydis.

Šaukščiaus amatas

044MD16.01

Stalo įrankiai

Medžiaga, drožybos būdas, forma, dydis.

044MD16.02

Indai

Medžiaga, drožybos būdas, forma, dydis.

Šulniakasyba

045AK03.01

045MD17.01

Mažosios architektūros statiniai

Statybinė medžiaga, konstrukcija, forma, puošyba.

Tošininkystė

046TS01.01

Dėklai

Medžiaga, gamybos būdas, forma, puošyba.

Verpimas

047GV12.01

047AG15.01

Žaliava

Žaliava, verpimo būdas.

Vilnos karšimas

048GV13.01

Žaliava

Žaliava, karšimo būdas.

Vilnos, milo vėlimas

049GV14.01

Žaliava

Žaliava, vėlimo būdas, spalva.

049GV15.01

Avalynė

Žaliava, vėlimo būdas, forma.

Vyno darymas

050AG16.01

Fermentuotas vynas

Žaliavos sudėtis, jų ruošimo technologija, įrankiai ir įranga, gamybos technologija, konsistencija, spalva, skonis.

Žaislininkystė

051MD18.01

051AD04.01

051GV16.01

051ML07.01

Žaislai

Medžiaga, gamybos būdas, konstrukcija, forma, spalvos, funkcija.

Žvakininkystė

052GV17.01

Apeiginiai ar dekoratyviniai dirbiniai

Žaliava, gamybos būdas, forma.

 

 

 

 

Tradicinis amatas

Kodas

(pagal tautinio paveldo produktų klasifikatorių)

II grupė. Tradicinių veislių augalai, gyvūnai ir jų produktai

Rūšis

Rodikliai

Tradicinė augalininkystė

053AG17.01

Rugiai

Auginimo technologija.

053AG17.02

Miežiai

Auginimo technologija.

053AG17.03

Avižos

Auginimo technologija.

053AG17.04

Kviečiai

Auginimo technologija.

053AG17.05

Grikiai

Auginimo technologija.

053AG17.06

Žirniai

Auginimo technologija.

053AG17.07

Pupos

Auginimo technologija.

053AG18.01

Pluoštiniai linai

Auginimo technologija.

053AG19.01

Kopūstai

Auginimo technologija.

053AG19.02

Bulvės

Auginimo technologija.

053AG19.03

Morkos

Auginimo technologija.

053AG19.04

Svogūnai

Auginimo technologija.

053AG19.05

Agurkai

Auginimo technologija.

053AG19.06

Krapai

Auginimo technologija.

053AG19.07

Burokai

Auginimo technologija.

053AG19.08

Ridikai

Auginimo technologija.

053AG19.09

Ridikėliai

Auginimo technologija.

053AG20.01

Prieskoniniai augalai

Auginimo technologija.

053AG21.01

Vyšnios

Auginimo technologija.

053AG21.02

Slyvos

Auginimo technologija.

053AG21.03

Obuoliai

Auginimo technologija.

053AG21.04

Kriaušės

Auginimo technologija.

053AG21.05

Serbentai

Auginimo technologija.

053AG21.06

Agrastai

Auginimo technologija.

Gamtos gėrybių rinkimas ir paruošimas

054AG22.01

Grybai

Rinkimo būdas, priemonės, metų laikas (mėnesiais).

054AG22.02

Uogos

Rinkimo būdas, priemonės, metų laikas (mėnesiais).

054AG22.03

Riešutai, gilės

Rinkimo būdas, priemonės, metų laikas (mėnesiais).

Žolininkystė

055AG23.01

Žolynai

Rinkimo būdas, priemonės, metų laikas (mėnesiais).

Tradicinė bitininkystė

056GV18.01

Bitės

Auginimo technologija.

Tradicinė gyvulininkystė

 

 

057GV19.01

Arkliai

Auginimo technologija.

057GV19.02

Avys

Auginimo technologija.

057GV19.03

Ožkos

Auginimo technologija.

057GV19.04

Galvijai

Auginimo technologija.

057GV19.05

Kiaulės

Auginimo technologija.

Tradicinė medžioklė

058GV20.01

Laukiniai žvėrys

Medžioklės būdas, priemonės, metų laikas (mėnesiais).

058GV20.02

Laukiniai paukščiai

Medžioklės būdas, priemonės, metų laikas (mėnesiais).

058GV20.03

Šunys

Medžioklės būdas, priemonės, metų laikas (mėnesiais).

Tradicinė paukštininkystė

059GV21.01

Žąsys

Auginimo technologija.

Tradicinė žvejyba

060GV22.01

Gėlavandenės žuvys

Žvejybos būdas, priemonės, metų laikas (mėnesiais).

060GV22.02

Akvakultūra

Žvejybos būdas, priemonės, metų laikas (mėnesiais).

060GV22.03

Gėlavandenės jūrinės žuvys

Žvejybos būdas, priemonės, metų laikas (mėnesiais).

060GV22.04

Jūrinės žuvys

Žvejybos būdas, priemonės, metų laikas (mėnesiais).

 

060GV23.01

Gėlavandeniai vėžiai

Žvejybos būdas, priemonės, metų laikas (mėnesiais).

 

 

Tradicinis amatas

Kodas

(pagal tautinio paveldo produktų klasifikatorių)

III grupė. Tradicinės paslaugos

Rūšis

Rodikliai

Tradicinis giedojimas

061PS01.01

Giedojimas

Regioninės etninės kultūros tradicijos.

Tradicinis muzikavimas

062PS02.01

Griežimas

Regioninės etninės kultūros tradicijos.

062PS02.02

Grojimas

Regioninės etninės kultūros tradicijos.

Tradicinių renginių organizavimas

063PS03.01

Šeimos švenčių, apeigų organizavimas

Regioninės etninės kultūros tradicijos.

063PS03.02

Kalendorinių švenčių organizavimas

Regioninės etninės kultūros tradicijos.

063PS03.03

Mugių organizavimas

Regioninės etninės kultūros tradicijos.

Tradicinių vaišių ruošimas

064PS04.01

Vaišių ruošimas

Regioninės etninės kultūros tradicijos.

Keltininkystė

065PS05.01

Susisiekimas

Regioninės etninės kultūros tradicijos.

______________