herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. 03-10 „DĖL PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 6 d. Nr. 03-190

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Priėmimo į tarnybą Lietuvos banke tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 „Dėl Priėmimo į tarnybą Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                 Gediminas Šimkus

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2015 m. sausio 29 d.

nutarimu Nr. 03-10

(Lietuvos banko valdybos

2022 m. gruodžio 6 d.

nutarimo Nr. 03-190 redakcija)

 

 

PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į tarnybą Lietuvos banke tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta asmenų, siekiančių tapti Lietuvos banko tarnautojais (toliau – pretendentų), priėmimo į tarnybą Lietuvos banke (LB) atrankos būdu organizavimo tvarka.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1Atranka – procesas, kurio metu atrenkamas pretendentas į laisvą darbo vietą Lietuvos banke (laisva darbo vieta – atsilaisvinanti darbo vieta, kai žinoma data, nuo kurios darbo vieta bus laisva, arba naujai steigiama darbo vieta, kai jos steigimas suderintas raštu – raštas pasirašytas struktūrinio padalinio vadovo ir pavizuotas struktūrinio padalinio kuratoriaus);

2.2. Atrankos komisija – komisija, kuri vykdo atranką ir atrenka tinkamiausius pretendentus į laisvą darbo vietą Lietuvos banke.

3. Pretendentai į laisvą darbo vietą LB atrenkami atrankos būdu skelbiant darbo skelbimą apie laisvas darbo vietas LB 9 punkte nustatyta tvarka ir (arba) kreipiantis į atrankos agentūras, teikiančias tikslinės kandidatų paieškos, atrankos, testavimo ir įvertinimo paslaugas. LB viešai teikia informaciją apie Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 15 str. ir kitų teisės aktų nustatytus apribojimus pretendentams, kandidatuojantiems į laisvą darbo vietą, LB tarnautojams ir darbo santykius su LB baigusiems tarnautojams.

4. Į tarnybą LB priimama vadovaujantis Tvarkos aprašu, kuris yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos banko įstatymo ir kitų darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. Sudarant darbo sutartį su Europos Sąjungos (ES) arba kitų šalių piliečiais, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais užsienio valstybių piliečių įdarbinimą. Šį procesą sudaro:

4.1. atrankos iniciavimas ir paskelbimas;

4.2. atranka;

4.3. sprendimo dėl tinkamiausio pretendento į tarnybą LB priėmimas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI ASMENIMS, PRIIMAMIEMS Į TARNYBĄ LB

 

5. Į tarnybą LB asmuo negali būti priimtas, jeigu:

5.1.  apie jį Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka yra gauta informacija ir šios informacijos pagrindu priimamas sprendimas, kad asmuo yra netinkamas eiti pareigas, į kurias pretenduoja, arba Viešojo administravimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje ar 7 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo neatitinka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų;

5.2. jo sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų ir pretenduojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai (toliau – artimi asmenys) eina LB tarnautojo pareigas ir pagal pareigas būtų susiję tiesioginio pavaldumo santykiais;

5.3. įstatymų nustatyta tvarka jis yra pripažintas neveiksniu;

5.4. kitais įstatymų numatytais atvejais.

6. Į tarnybą LB priimami asmenys turi atitikti pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytus reikalavimus (pareigybės aprašyme skiltis „Reikalingos žinios ir patirtis“). Darbo skelbime negali būti nustatyti tokie reikalavimai, kurie nebūtini darbo funkcijoms atlikti.

7. Pretendentai, dalyvaudami atrankoje ir pateikdami dokumentus bei kitą informaciją apie save, privalo pateikti tik faktus atitinkančią informaciją ir dokumentus, o praktines užduotis ir testus, jei tokie skiriami, atlikti savo jėgomis.

 

III SKYRIUS

ATRANKOS INICIAVIMAS IR PASKELBIMAS

 

8. Tiesioginis vadovas inicijuoja atranką, pateikdamas prašymą Strategijos ir valdysenos departamento Žmogiškojo kapitalo skyriui (ŽKS).

9.  Darbo skelbimai apie laisvas darbo vietas skelbiami LB interneto svetainės Darbo pasiūlymų skiltyje. Paieškai ir atrankai gali būti naudojami ir kiti informacijos šaltiniai ir socialinės medijos kanalai. Minimali darbo skelbimo LB interneto svetainės Darbo pasiūlymų skiltyje galiojimo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 7 kalendorinės dienos. Darbo skelbimo galiojimo terminas gali būti pratęstas. Jeigu apie atranką papildomai skelbiama kituose informacijos šaltiniuose ir socialinės medijos kanaluose, skelbimo galiojimo trukmė turi būti tokia pati, kuri nurodyta darbo skelbime LB interneto svetainės Darbo pasiūlymų skiltyje.

10. Dėl atrankos taip pat gali būti kreipiamasi į atrankos agentūras, teikiančias tikslinės kandidatų paieškos, atrankos, testavimo ir įvertinimo paslaugas.

11. Atrankos į Lietuvos banko tarnautojo pareigas darbo skelbime (toliau – darbo skelbimas) nurodoma:

11.1. darbo vieta (struktūrinis padalinys ir pareigybė), į kurią skelbiama atranka;

11.2. atsakomybės sritys;

11.3. pareigybei keliami reikalavimai, privalumai;

11.4. reikiamų pateikti dokumentų sąrašas ir jų pateikimo terminas ir būdas;

11.5. pareiginės algos dydis arba dydžio intervalas;

11.6. kita informacija (darbo sutarties terminas, jei darbo sutartis yra terminuota, taip pat nurodoma, jei pareigybei taikomos Viešojo administravimo įstatymo 5 str. 4 d., 7 str. 4 d., Korupcijos prevencijos įstatymo 15 str., Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2, 15 str., Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 str. 1 d., Lietuvos banko tarnautojų asmeninių sandorių taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-13 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų asmeninių sandorių taisyklių patvirtinimo“, nuostatos ir taikomi kiti reikalavimai ar apribojimai).

12. Pretendentai į laisvą darbo vietą pateikia informaciją apie save:

12.1. vardas ir pavardė, kontaktai, išsilavinimas (mokymo įstaigos pavadinimas, įgyta kvalifikacija ir mokslinis laipsnis), darbo patirtis ir gebėjimai bei kita informacija, kurią nurodo pats pretendentas;

12.2. motyvacinį laišką (jei to prašoma);

12.3. kitus darbo skelbime nurodytus dokumentus (pvz., diplomų, pažymėjimų, sertifikatų ir kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento išsilavinimą, kvalifikacijos kėlimą, kopijas, darbinius, mokslinius, tiriamuosius straipsnius ir kt., jei to prašoma);

13. Pretendentų pateiktą informaciją ir atitiktį keliamiems reikalavimams pagal pretendentų pateiktų dokumentų duomenis vertina ŽKS atsakingas tarnautojas ir tiesioginis vadovas. Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, į pokalbius gali būti kviečiami iš karto nesibaigus darbo skelbimo galiojimo terminui. Atrankos komisijos sprendimas dėl laimėtojo priimamas ne anksčiau, nei darbo skelbimas baigia galioti.

14. Kilus abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo ar pretendento atitikties nustatytiems reikalavimams, ŽKS atsakingas tarnautojas paprašo pretendento per nustatytą terminą papildomai pateikti dokumentų kopijas ar informaciją, įrodančius pretendento atitiktį pareigybei keliamiems reikalavimams. Esant objektyvioms aplinkybėms, terminas dokumentų kopijoms ar informacijai pateikti gali būti pratęstas nustatytu terminu. Pretendentui per nurodytą terminą nepateikus prašomų dokumentų (informacijos), laikoma, kad jis neatitinka pareigybei keliamų reikalavimų ir toliau dalyvauti atrankoje negali.

 

IV SKYRIUS

ATRANKOS KOMISIJA

 

15. Struktūrinio padalinio vadovo atrankos komisiją sudaro: Valdybos pirmininkas, srities kuratorius, Strategijos ir valdysenos departamento (SVD) vadovas ir ŽKS vadovas.

16. Kitų pareigybių atrankos komisiją sudaro: skyriaus, kuriam priklauso pareigybė, tiesioginis vadovas, ŽKS už atrankas atsakingas tarnautojas ir išmanantis pareigybės funkcijas ir sritį tarnautojas, kurį ŽKS už atrankas atsakingam tarnautojui el. paštu nurodo tiesioginis vadovas.

17. Atrankos komisijos posėdyje, be 15, 16 punktuose nurodytas pareigas einančių tarnautojų, patariamojo balso teisėmis gali dalyvauti tam tikros srities (informacinių technologijų, viešųjų pirkimų, teisės, kalbos ir kt.) specialistai.

18. Atrankos komisijos pirmininko pareigas visuomet eina skyriaus, kuriam priklauso pareigybė, tiesioginis vadovas.

19. Jeigu atrankos komisijos darbe (atrankos pokalbiuose su pretendentais ir (arba) komisijos posėdžiuose) dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kuris nors komisijos narys, komisija gali dirbti, jeigu dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Jeigu komisijos darbe negali dalyvauti atrankos komisijos pirmininkas, jis paveda atrankos komisijos pirmininko funkcijas atlikti kitam komisijos nariui.

20. Jei paaiškėja, kad komisijos narys yra pretendento artimas asmuo arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl komisijos nario nešališkumo, komisijos narys turi nusišalinti Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso įgyvendinimo apraše, patvirtintame Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 03-49 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

ATRANKA

 

21. Atranka gali būti vykdoma dviem etapais: pokalbis ir (ar) praktinė užduotis, testai.

ŽKS atsakingas tarnautojas, prieš kviečiant pokalbiui su atrankos komisija, gali susisiekti su reikalavimus atitinkančiais pretendentais ir trumpo pokalbio telefonu metu patikslinti pretendentų lūkesčius (dėl darbo užmokesčio, pretendento motyvacijos siekti darbo skelbime nurodytų pareigų, atsižvelgiant į jo ankstesnes pareigas ir (ar) turimą kvalifikaciją).

22. Pirmame atrankos etape pretendentai kviečiami į pokalbį. Pokalbio metu atrankos komisijos nariai pateikia vienodus klausimus pretendentams (prireikus gali būti pateikiami tikslinamieji klausimai, kilę dėl pretendentų pateiktų atsakymų) ir, pagal gautus duomenis ir kitą informaciją, vertina pretendentų kompetenciją, įgūdžius, gebėjimus, darbo patirtį, dalykines ir asmenines savybes bei motyvaciją. Aptariamos aplinkybės, galinčios kelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, ir tai pažymima atrankos komisijos protokole. Įvykus pokalbiams su kviestais pretendentais, atrankos komisijos sprendimu gali būti organizuojami antrieji pokalbiai, jeigu reikia patikslinti arba papildyti informaciją apie pretendentus. Po pokalbių pretendentams suteikiamas grįžtamasis ryšys apie pokalbio rezultatus.

23. Atrankos komisija sprendžia, ar reikalingas antras atrankos etapas. Antrame atrankos etape pretendentams gali būti skiriama:

23.1. praktinė užduotis (duomenų analizė, rašinys, pristatymas, pozicija). Praktinė užduotis pretendentams gali būti skiriama siekiant patikrinti tam tikras žinias, suprasti ir (ar) prognozuoti elgesį realiose situacijose, susijusiose su būsimu darbu. Pretendentų gali būti prašoma atlikti analizę remiantis tam tikrais duomenimis, parengti pristatymus, pateikti rašinius aktualiomis temomis;

23.2. asmenybės, bendrųjų mąstymo gebėjimų ir vadybinių gebėjimų testai. Jie gali būti papildomai skiriami, siekiant nustatyti pretendentų individualias savybes, vadybinį potencialą.

24. Atrankos komisijos nariai individualiai vertina, ar pretendentai tinka eiti pareigas LB atrankų valdymo sistemoje, nurodydami įvertinimą balais kiekvieno atrankoje dalyvavusio pretendento profilyje. Pretendentų tinkamumas eiti pareigas LB vertinamas nuo 1 iki 5 balų. Žemiausias įvertinimas yra 1 balas, aukščiausias – 5 balai, kai:

24.1. 1 balas – pretendentas visiškai nedemonstruoja kompetencijos ir gebėjimų pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, eiti pareigas;           

24.2. 2 balai – pretendentas labai silpnai demonstruoja kompetenciją ir gebėjimus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, eiti pareigas;                         

24.3. 3 balai – pretendentas vidutiniškai demonstruoja kompetenciją ir gebėjimus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, eiti pareigas;                            

24.4. 4 balai – pretendentas gerai demonstruoja kompetenciją ir gebėjimus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, eiti pareigas;

24.5. 5  balai – pretendentas puikiai demonstruoja kompetenciją ir gebėjimus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, eiti pareigas.        

25. Atrankos komisijos pirmininko sprendimu pretendento galima prašyti pateikti rekomendacijas iš buvusio darbdavio ar vadovo. Už rekomendacijų surinkimą atsakingas tiesioginis vadovas.

 

VI SKYRIUS

ATRANKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS

 

26. Atrankos komisija, pasibaigus visiems atrankos etapams, priima sprendimą dėl atrankos laimėtojo ir pretendentų eilės sudarymo.

27. Jeigu yra daugiau kaip vienas pretendentas, kuris surinko ne mažiau kaip 3,5 balo, sudaroma pretendentų eilė. Pretendentai, surinkę mažiau kaip 3,5 balo, laikomi neperėjusiais atrankos. Jeigu visi pretendentai surinko mažiau kaip 3,5 balo, atranka laikoma neįvykusia ir gali būti pratęsiama atnaujinant darbo skelbimo galiojimą arba skelbiama iš naujo.

28. Atranką laimėjusiam pretendentui pateikiamas darbo pasiūlymas. Jeigu atranką laimėjęs pretendentas atsisako siūlomų pareigų arba, gavus kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie atranką laimėjusį asmenį, šios informacijos pagrindu nusprendus, kad asmuo netinka siekiamoms pareigoms, darbo pasiūlymas teikiamas sekančiam pretendentų eilėje esančiam pretendentui.

29. Jeigu atrankos metu atrankos komisija įvertina, kad pretendento kompetencija yra aukštesnė nei ta, į kurią jis pretenduoja, arba žemesnė, arba pretendento kompetencija labiau tinkama kitai veiklos funkcijai vykdyti, jei pretendentas sutinka, jo kandidatūra gali būti svarstoma dėl kitos pareigybės, jeigu į ją yra paskelbta atranka.

30. Jeigu atrankoje dalyvavo tik vienas reikalavimus atitinkantis pretendentas, atrankos komisija po pokalbio su pretendentu ir po praktinės užduoties bei testų įvertinimo, jeigu tokie buvo skirti, gali priimti sprendimą pretendentą paskelbti tinkamu eiti pareigas ir teikti jam darbo pasiūlymą arba atranką laikyti neįvykusia ir pratęsti atranką atnaujinant darbo skelbimo galiojimą arba skelbti naują atranką.

31. Atrankos komisijos darbas laikomas baigtu komisijai atrankos rezultatus įforminus protokolu, kuriame įvardijama pretendentų eilė (jei tokia sudaroma) remiantis pretendentų surinktais balais, kurie nurodyti LB atrankų valdymo sistemoje Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir už atrankas atsakingas ŽKS tarnautojas. Nepasirinkti pretendentai apie atrankos rezultatus informuojami raštu. Atrankoje dalyvavusiems pretendentams, kurie kreipiasi raštu, užtikrinama teisė susipažinti su asmeniniais atrankos rezultatais (protokolu), kurie išsiunčiami pretendentui asmens duomenų saugojimo laikotarpiu (1 metus nuo atrankos rezultato įforminimo datos). Protokolas ir raštu atliktos užduotys (jeigu buvo atliekamos) LB saugomi 1 metus nuo atrankos pabaigos.

32. Jeigu atrinkto ir įdarbinto pretendento darbo sutartis nutraukiama nepraėjus 3 mėnesiams nuo įdarbinimo, darbo pasiūlymas gali būti teikiamas sekančiam pretendentų eilėje esančiam daugiausia balų atrankoje surinkusiam pretendentui.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Atranką laimėjęs ir darbo pasiūlymą priėmęs pretendentas užpildo ir pateikia ŽKS šiuos dokumentus:

33.1. pretendento anketą (1 priedas);

33.2. asmens tapatybės dokumentą (duomenų teisingumui patikrinti, pretendentas pasirašydamas darbo sutartį parodo dokumento originalą);

33.3. Lietuvos, užsienio aukštojo mokslo baigimo diplomus ir pažymėjimus (sertifikatus) ir užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentą, išskyrus atvejus, kai struktūrinio padalinio vadovas darbo pasiūlyme pretendentui nurodo, kad pripažinimo dokumentas nebūtinas;

33.4. 1 dokumentinę nuotrauką jpg formatu;

33.5. jeigu privaloma dėl darbo specifikos – galiojantį sveikatos pažymėjimą;

33.6. pretendentai į pareigybes, kurioms būtinas leidimas dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptimis, pateikia Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme numatytus dokumentus;

33.7. pretendentas, ketinantis dirbti ne tik Lietuvos banke, pateikia Lietuvos banko valdybai prašymą leisti dirbti kitur. Lietuvos banko valdybos sprendimas dėl leidimo dirbti kitur priimamas iki darbo sutarties su pretendentu pasirašymo dienos.

34. Jeigu tarnautojo pareigybė įrašyta į Lietuvos banko tarnautojų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, pareigybių sąrašą, patvirtintą Lietuvos banko valdybos pirmininko 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V 2013/(1.7-260402)-02-180 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso įgyvendinimo aprašo įgyvendinimo“, darbo sutartis su atranką laimėjusiu asmeniu gali būti sudaroma tik kai Lietuvos bankas gauna informaciją, kad pretendentas pateikė privačių interesų deklaraciją elektroninėmis priemonėmis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka, ir gavus etikos ir antikorupcijos atitikties tarnautojo išvadą, kad pretendento privatūs interesai ir pareigos LB yra suderinamos.

35. Jeigu tarnautojo pareigybė įtraukta į pareigybių, į kurias pretenduojantys asmenys tikrinami Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka, sąrašą, patvirtintą Lietuvos banko valdybos pirmininko 2015 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V 2015/(1.7-260402)-02-48 „Dėl tikrinamų asmenų, siekiančių dirbti Lietuvos banke, pareigybių sąrašo patvirtinimo“, arba nurodyta Viešojo administravimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje ar 7 straipsnio 4 dalyje, pradedama kreipimosi į kompetentingas valstybės institucijas dėl informacijos apie atrinktą pretendentą, siekiantį eiti pareigas LB, procedūra, t. y. kompetentingoms institucijoms išsiunčiamas prašymas pateikti informaciją apie šį asmenį. Darbo sutartis su atrinktu pretendentu gali būti sudaroma tik gavus kompetentingų valstybės institucijų informaciją apie šį asmenį ir šios informacijos pagrindu nusprendus dėl asmens tinkamumo eiti pareigas ir (arba) atitikimo nepriekaištingos reputacijos reikalavimams.

36. Jeigu tarnautojo pareigybei nustatytas specialusis reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kuriuos atitikti būtina norint gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, pradedama atrinkto pretendento tikrinimo procedūra, būtina suteikiant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, t. y. išsiunčiamas kreipimasis į kompetentingą (-as) valstybės instituciją (-as) dėl išvados, ar šiam asmeniui gali būti suteiktas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Darbo sutartis su atrinktu pretendentu pasirašoma tik po to, kai LB gauna kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad šiam asmeniui gali būti suteiktas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

37. Asmuo įgyja LB tarnautojo statusą, kai įsigalioja su juo sudaryta darbo sutartis.

38. Duomenys apie pretendentus tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais teisės aktais. Pretendentų asmens duomenys tvarkomi išskirtinai tik skelbiamos atrankos vykdymo tikslu vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo Personalo skyriuje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos banko valdybos pirmininko 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V 2020/(1.7.E-260603)-02-69 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Personalo skyriuje taisyklių patvirtinimo“. Nerenkami ir netvarkomi jokie pertekliniai pretendentų asmens duomenys. Pretendentų duomenų saugojimo terminai ir tvarka reglamentuojami Asmens duomenų tvarkymo Personalo skyriuje taisyklėse, Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kiekvienais metais tvirtinamuose Lietuvos banko dokumentacijos planuose. Suėjus saugojimo terminui, pretendentų asmens duomenys neatkuriamai sunaikinami. Pretendentai turi teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, prašyti ištaisyti arba ištrinti tvarkomus duomenis, prašyti apriboti duomenų tvarkymą, atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis ir pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asmens duomenų tvarkymo.

_______________________

 

 

part_37adeacc4db5433681712151224dcd45_end