LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 
2004 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-951 „DĖL STATISTINĖS APSKAITOS FORMOS NR. 027-1/A „VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 18 d. Nr. V-985

Vilnius

 

 

Siekdamas pagerinti keitimąsi informacija tarp asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų bei reglamentuoti privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų tvarkymą sveikatos priežiūros įstaigose elektroniniu būdu,

p a k e i č i u Statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ pildymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“:

1. Papildau 41 punktu:

41. Pildant pažymėjimą ESPBI IS, užpildytos pažymėjimo I ir II dalys gali būti pateikiamos atskirai.“

2. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3 laukelyje „sudarymo vieta“ nurodomas ASPĮ, kurioje buvo atliktas profilaktinis vaiko sveikatos tikrinimas ir kurioje yra prirašytas vaikas, adresas.“

3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Profilaktinį vaiko sveikatos tikrinimą atlikęs šeimos arba vaikų ligų gydytojas laukelyje „parašas“ – pasirašo, laukelyje „spaudas“ – padeda savo spaudą, o laukelyje „kontaktinis telefonas“ – nurodo savo kontaktinį telefono numerį. Pildant pažymėjimą ESPBI IS laukelis „spaudas“ nepildomas.“

4. Pakeičiu 14.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.3. Profilaktinį vaiko sveikatos tikrinimą atlikęs gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas laukelyje „parašas“ – pasirašo, laukelyje „spaudas“ – padeda savo spaudą, o laukelyje „įstaigos spaudas“ – įrašo ASPĮ, kurioje buvo atliktas vaiko dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas, pavadinimą ir adresą. Pildant pažymėjimą ESPBI IS laukelis „spaudas“ nepildomas.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras,

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą                                                                 Linas Kukuraitis