LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 PAPILDYMO 1401 STRAIPSNIU

 

2015 m. birželio 11 d. Nr. XII-1778

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Statuto papildymas 1401 straipsniu

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo statutą 1401 straipsniu:

1401 straipsnis. Seimo nario parašo atšaukimas

1. Seimo narys gali raštu atšaukti savo parašą dėl įstatymo projekto. Apie sprendimą atšaukti parašą Seimo narys raštu praneša Seimo posėdžių sekretoriatui.

2. Jeigu Seimo nario parašas atšaukiamas likus mažiau negu 24 valandoms iki savaitės Seimo posėdžių darbotvarkėje numatyto įstatymo projekto pateikimo Seimo posėdyje pagal šio statuto 73, 92 straipsnius ar 135 straipsnio 7 dalį laiko, jis neskaičiuojamas, tačiau įstatymo projekto ar su jo svarstymu susijusios iniciatyvos teisė laikoma įgyvendinta.“

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                                 Loreta Graužinienė