LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SpREndimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2014 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. SP-24 „DĖL MAŽAREIKŠMIŲ DAIKTŲ, SKIRTŲ POLITINEI PARTIJAI, VISUOMENINIAM RINKIMŲ KOMITETUI, KANDIDATŲ SĄRAŠUI, KANDIDATUI AR ASMENIUI, KURĮ NUMATOMA KELTI KANDIDATU, PROPAGUOTI, DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 17 d. Nr. Sp-246

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Mažareikšmių daiktų, skirtų politinei partijai, visuomeniniam rinkimų komitetui, kandidatų sąrašui, kandidatui ar asmeniui, kurį numatoma kelti kandidatu, propaguoti, deklaravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. vasario12 d. sprendimo Nr. Sp-24 „Dėl Mažareikšmių daiktų, skirtų politinei partijai, visuomeniniam rinkimų komitetui, kandidatų sąrašui, kandidatui ar asmeniui, kurį numatoma kelti kandidatu, propaguoti, deklaravimo tvarkos aprašo“ (toliau – sprendimas Nr. Sp-24) 1 punktu, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeisti Mažareikšmių daiktų, skirtų politinei partijai, visuomeniniam rinkimų komitetui, kandidatų sąrašui, kandidatui ar asmeniui, kurį numatoma kelti, propaguoti deklaracijos formą, patvirtintą sprendimo Nr. Sp-24 2 punktu, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeisti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario sprendimo dėl deklaracijos priėmimo formą, patvirtintą sprendimo Nr. Sp-24 3 punktu, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

Pirmininkas                                                                                         Zenonas Vaigauskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. Sp-24

(Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2014 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. Sp-246  redakcija

 

MAŽAREIKŠMIŲ DAIKTŲ, SKIRTŲ POLITINEI PARTIJAI, VISUOMENINIAM RINKIMŲ KOMITETUI, KANDIDATŲ SĄRAŠUI, KANDIDATUI AR ASMENIUI, KURĮ NUMATOMA KELTI KANDIDATU, PROPAGUOTI, DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mažareikšmių daiktų, skirtų politinei partijai, visuomeniniam rinkimų komitetui, kandidatų sąrašui, kandidatui ar asmeniui, kurį numatoma kelti kandidatu, propaguoti, deklaravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 8 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 5 straipsnio 2 dalies,  Lietuvos Respublikos Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatas.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Mažareikšmiai (mažaverčiai, deklaruojamieji) daiktai – daiktai, kurie yra pažymėti politinės partijos, visuomeninio rinkimų komiteto, kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens, kurį numatoma kelti kandidatu, simbolika ir kurie yra deklaruoti Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje šiame apraše nustatyta tvarka ir yra skirti politinei partijai, visuomeniniam rinkimų komitetui, kandidatų sąrašui, kandidatui ar asmeniui, kurį numatoma kelti kandidatu, propaguoti. 

2.2. Deklarantas – politinė partija, visuomeninis rinkimų komitetas, kandidatų sąrašas, kandidatas ar asmuo, kurį numatoma kelti kandidatu, ar jų įgaliotas asmuo, šiame apraše nustatyta tvarka deklaruojantys mažareikšmius daiktus.

2.3. Simbolika – politinės partijos, visuomeninio rinkimų komiteto, kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens, kurį numatoma kelti kandidatu, logotipas, pavadinimas, vardas ir pavardė, atvaizdas, rinkimų šūkis, rinkimų numeris ar kitoks simbolis, identifikuojantys deklaranto politinę partiją, visuomeninį rinkimų komitetą, kandidatų sąrašą ar asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu.

3. Spausdintos medžiagos (politinės partijos, visuomeninio rinkimų komiteto, kandidatų sąrašo, kandidato arba asmens, kurį numatoma kelti kandidatu, programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų), taip pat mažareikšmių daiktų (kurių kaina yra iki 5 litų arba 1,45 euro), pažymėtų politinės partijos, visuomeninio rinkimų komiteto, kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens, kurį numatoma kelti kandidatu, simbolika ir deklaruotų Vyriausiojoje rinkimų komisijoje jos nustatyta tvarka, skirtų politinei partijai, visuomeniniam rinkimų komitetui, kandidatų sąrašui, kandidatui ar asmeniui, kurį numatoma kelti kandidatu, propaguoti, gaminimas arba neatlygintinas platinimas, pagal įstatymus nelaikomas rinkėjų papirkimų.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI DEKLARUOJAMIEMS DAIKTAMS

4. Pagrindinė mažareikšmių daiktų funkcija – politinės partijos, visuomeninio rinkimų komiteto, kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens, kurį numatoma kelti kandidatu (deklaranto), propagavimas. Negali būti registruojami mažaverčiai daiktai, kuriais skleidžiama politinė reklama, taip pat negatyvi, apie bet kokius kitus asmenis ar politinės kampanijos dalyvius, arba skleidžiama kartu su komercinė reklama, išskyrus atvejį, kai daiktai pažymėti jų gamintojo simbolika. 

5. Kaip mažareikšmiai daiktai negali būti deklaruojami alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, ginklai, šaudmenys, vaistai, maisto papildai ir kiti daiktai, kurių neatlygintinas platinimas (dalijimas) draudžiamas ar ribojamas pagal kitus teisės aktus.

6. Jeigu deklaruojami mažareikšmiai daiktai yra maisto produktai, būtina, kad jų galiojimo terminas būtų ne trumpesnis nei šeši mėnesiai. Galiojimo terminas privalo būti nurodytas ant pakuotės.

7. Deklaruojami mažareikšmiai daiktai turi būti pažymėti simbolika. Jeigu šie daiktai dėl savo savybių negali būti pažymėti, kiekvienas jų turi būti supakuotas į atskirą pakuotę, kuri turi būti pažymėta simbolika.

8. Vienoje deklaracijoje deklaruojami daiktai turi būti identiški, jie negali būti sunumeruoti ar skirtis kitokiais individualiais požymiais.

9. Jeigu mažareikšmiai daiktai yra informacijos laikmenos, deklarantas atsako, kad nebūtų pažeidžiamos autorių teisės. Draudžiama informacijos laikmenose dalyti autorių teisių ginamų kūrinių kopijas. Ši nuostata netaikoma specialiai tai politinei kampanijai, kuriai deklaruojama laikmena, sukurtiems kūriniams, jeigu už jų sukūrimą apmokėta iš politinės kampanijos lėšų ir šios lėšos įtrauktos į deklaranto politinės kampanijos apskaitos dokumentus.   

10. Mažareikšmiais daiktais negali būti daiktai (žetonai ar pan.), dokumentai (talonai, kuponai, bilietai ar pan.), suteikiantys jų turėtojui kokių nors turtinių teisių, taip pat grynieji pinigai (bet kokia valiuta), vertybiniai popieriai ir loterijų bilietai.

11. Mažareikšmių daiktų platinimas turi atitikti įprastus tokių daiktų komercinio ar reklaminio platinimo reikalavimus dėl pakuotės, galiojimo termino, kokybės, sudėties ir kitų požymių bei savybių. 

12. Mažareikšmiai daiktai ar jų savybės neturi kelti pavojaus žmonėms ir aplinkai ar savo savybėmis išsiskirti iš įprastų tokio pobūdžio daiktų.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI SIMBOLIKAI

13. Simbolika turi būti ryškiai matoma, suprantama, aiškiai atskirta nuo kitų dalijamo daikto žymėjimų.

14. Simbolika negali būti neetiška, klaidinanti, įžeidžiančio pobūdžio, panaši į kitos politinės partijos, visuomeninio rinkimų komiteto, kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens, kurį numatoma kelti kandidatu, simboliką. Simbolika negali būti prieštaraujanti geros moralės taisyklėms, neatitikti sąžiningų ir garbingų rinkimų principų.

15. Simbolika turi būti atspausdinta taip, kad nebūtų galima lengvai jos pašalinti (nuplauti, nutrinti) naudojant daiktą įprastais būdais.

 

IV SKYRIUS

DEKLARAVIMO TVARKA IR DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

16. Deklarantas ar jo atstovas Vyriausiajai rinkimų komisijai (toliau – VRK) pateikia nustatytos formos deklaraciją.

17. Deklaracijoje nurodoma:

17.1. politinė kampanija, kurios metu numatomi neatlygintinai platinti deklaruojami daiktai;

17.2. deklarantas;

17.3. numatomas neatlygintinai platinti daiktas, trumpas jo aprašymas. Aprašymas turi būti pakankamas daiktui apibūdinti, jeigu tai neaišku iš daikto pavadinimo;

17.4. gamintojas ar importuotojas;

17.5. užsakytas kiekis vienetais, vieneto kaina, bendra įsigijimo kaina, įskaitant visus mokesčius.

18. Prie deklaracijos turi būti pridėtas daikto piešinys arba nuotrauka. 

19. Deklarantas gali, o VRK prašymu privalo pateikti ir daikto pavyzdį.

20. Draudžiama platinti VRK nedeklaruotus daiktus.

21. Kartu su deklaracija pateikiami mažareikšmių daiktų įsigijimą (užsakymą) patvirtinantys dokumentai: sutartys, sąskaitos faktūros, užsakymo formos, važtaraščiai ar kiti tinkami dokumentai.

22. Deklaraciją galima pateikti ir iki politinės kampanijos pradžios, nurodant, kuriai politinei kampanijai jie bus skirti.

23. Pildoma atskira deklaracija kiekvienai daikto rūšies partijai (serijai). Vienu metu deklarantas gali pateikti ir daugiau negu vieną deklaraciją. Jeigu užsakoma papildoma jau deklaruotų daiktų partija (serija), apie tai pranešama VRK pateikiant papildomą deklaraciją.

24. Sprendimą dėl mažareikšmių daiktų deklaravimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo deklaracijos gavimo priima VRK pirmininkas arba jo įgaliotas šios komisijos narys.

25. Atsisakymas priimti deklaraciją turi būti motyvuotas. Jis gali būti skundžiamas VRK, kuri privalo išnagrinėti skundą artimiausiame posėdyje. VRK sprendimas gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

26. Priimtos ir nepriimtos deklaracijos viešai skelbiamos VRK interneto svetainėje.

27. Už įsigyjamus mažareikšmius daiktus galima apmokėti tik iš politinės kampanijos dalyvio sąskaitoje esančių lėšų. Mažareikšmių daiktų įsigijimas turi būti fiksuojamas politinės kampanijos dalyvio išlaidų apskaitos dokumentuose.

28. Didžiausia leistina vieno mažareikšmio daikto vieneto įsigijimo kaina – 5 litai (1,45 euro). Į šią kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat su daiktų pristatymu, pakavimu, paskirstymu susiję mokėjimai. Mažareikšmių daiktų kaina pagrindžiama įsigijimą patvirtinančiais dokumentais: sutartimis, sąskaitomis faktūromis, užsakymo aktais, priėmimo–perdavimo aktais ir t. t.

29. Mažareikšmio daikto vieneto kaina negali būti neįprastai mažesnė už tokio paties ar analogiško daikto didmeninę rinkos kainą.

30. Jeigu, VRK manymu, tikroji daikto vieneto didmeninė kaina yra didesnė už didžiausią leistiną mažareikšmio daikto vertę, VRK gali pareikalauti papildomai pagrįsti mažareikšmio daikto įsigijimo kainą arba šiuo pagrindu atsisakyti priimti deklaraciją.

31. Jei visi mažareikšmiai daiktai nebuvo panaudoti vienos politinės kampanijos metu, norint juos naudoti kitoje rinkimų kampanijoje, teikiama nauja, kitai rinkimų kampanijai skirta deklaracija.

 

V SKYRIUS

MAŽAREIKŠMIŲ DAIKTŲ NEATLYGINTINAS PLATINIMAS

32. Mažareikšmiai daiktai gali būti neatlygintinai platinami išimtinai politinės reklamos skleidimo tikslais.

33. Jei kartu su mažareikšmiais daiktais platinama spausdinta medžiaga (politinės partijos, visuomeninio rinkimų komiteto, kandidatų sąrašo, kandidato arba asmens, kurį numatoma kelti kandidatu, programos, biografija ar kitokių informacinio turinio lankstinukai, kalendoriai, atvirukai, lipdukai), tai šiai spausdintai medžiagai taikomos visos politinės reklamos žymėjimo taisyklės, nepriklausomai nuo to, ar spausdinta medžiaga pateikiama kartu supakuota su platinamu mažareikšmiu daiktu, ar ne.

34. Draudžiama dalyti mažareikšmius daiktus visais atvejais, kai pagal teisės aktus draudžiama skleisti politinę reklamą ir vykdyti rinkimų agitaciją.

35. Numatomas daiktų neatlygintinas platinimas negali būti reklamuojamas, anonsuojamas ar kitaip iš anksto apie tai informuojama. Ši nuostata taikoma ir visuomenės informavimo priemonėms.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Jeigu politinė partija, visuomeninis rinkimų komitetas, kandidatų sąrašas, kandidatas ar asmuo, kurį numatoma kelti kandidatu, neatlygintinai platina mažareikšmius daiktus, pažeisdami šiame apraše nustatytą dalijamų daiktų platinimo tvarką, yra pagrindas laikyti, kad atitinkamai politinė partija, visuomeninis rinkimų komitetas, kandidatų sąrašas, kandidatas ar asmuo, kurį numatoma kelti kandidatu, nesilaiko draudimo papirkti rinkėjus.              

37. Sistemingas šiame apraše nustatytos daiktų neatlygintino platinimo tvarkos pažeidimas yra pagrindas pripažinti pažeidimą šiurkščiu rinkimų kampanijos pažeidimu.

 

_____________________________