Aprašas: rajono nespalvotas

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2018 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO

 

2017 m. gegužės 18 d. Nr. K-115

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Alytaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Nustatyti 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje:

1. 1 (vienas) procentas nekilnojamojo turto mokestinės vertės – nekilnojamajam turtui, išskyrus nekilnojamąjį turtą, nurodytą 2 punkte;

2. 3 (trys) procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės – nenaudojamam, apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui bei visų įmonių nekilnojamajam turtui, kuris yra naudojamas ne pagal paskirtį.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Algirdas Vrubliauskas