PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1-1 „DĖL pLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIO SPRENDIMO PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 28 d. Nr. T1-20

Plungė

 

Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-1 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ (kartu su jį keitusiu 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-117), 1.2 papunkčiu patvirtintus Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. sausio 28 d.

sprendimu Nr. T1-20

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) dydžių apskaičiavimą, atliekų turėtojų registro sudarymo bei keitimo tvarką, Vietinės rinkliavos administravimo, mokėjimo, permokos grąžinimo, išieškojimo tvarką ir iš jos gautų Savivaldybės biudžeto pajamų panaudojimą.

2. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą nustatoma visiems Plungės rajono savivaldybės atliekų turėtojams, kurie valdo, naudoja ar kitaip disponuoja nekilnojamuoju turtu, išskyrus žemės sklypus. Vietinės rinkliavos nuostatai netaikomi asmenims, turintiems Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimus, kuriuose yra numatytas komunalinių atliekų tvarkymas.

3. Vietinė rinkliava galioja Plungės rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje.

4. Vietinės rinkliavos administravimas yra pavedamas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 171780190 (toliau – Administratorius).

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

6. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ REGISTRAS

 

7. Atliekų turėtojų registrą (toliau – Registras) organizuoja ir tvarko Administratorius.

8. Administratorius Registro duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka registruoja ir tvarko šiuos duomenis apie atliekų turėtojus – Vietinės rinkliavos mokėtojus (toliau – Rinkliavos mokėtojai):

8.1. Rinkliavos mokėtojo vardas, pavardė, gimimo data arba juridinio asmens pavadinimas, kodas;

8.2. nekilnojamo turto unikalus numeris;

8.3. nekilnojamo turto adresas;

8.4. Rinkliavos mokėtojo kodas apskaitos sistemoje;

8.5. kiti duomenys, būtini Registrui administruoti.

9. Administratorius gali priimti sprendimą dėl Rinkliavos mokėtojų duomenų tikslinimo šiais atvejais:

9.1. Administratoriaus įgaliotiems atstovams atlikus patikrą vietoje ir nustačius faktinius duomenis, kurie skiriasi nuo Administratoriaus turimų duomenų;

9.2. nekilnojamojo turto objekto savininkui ar Įgaliotam asmeniui pateikus prašymą dėl duomenų tikslinimo ir prašyme pateiktą informaciją pagrindžiančius dokumentus.

10. Administratorius, vadovaudamasis gautais dokumentais, gali perskaičiuoti Vietinės rinkliavos dydžius ir parengti bei Nuostatuose nustatyta tvarka pateikti mokėtojams patikslintus mokėjimo pranešimus.

11. Iš Atliekų turėtojų registro išbraukiami Rinkliavos mokėtojai, kai jiems priklausantis nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, avarinės būklės ar neįmanomas naudoti. Toks Rinkliavos mokėtojas privalo Administratoriui pateikti laisvos formos prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

12. Registrui būtini duomenys renkami, saugomi ir naudojami, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

13. Rinkliavos mokėtojų Registro tikslais Administratorius nustatyta tvarka naudojasi jam prieinamų registrų duomenimis, Savivaldybės ir kitų subjektų turimais duomenimis, reikalingais Rinkliavos mokėtojų Registrui ir Vietinei rinkliavai administruoti.

14. Po Rinkliavos mokėtojo mirties atsiradus paveldėtojui ar kitam naudotojui, jis įtraukiamas į Rinkliavos mokėtojų registrą. Paveldėtojui ar kitam naudotojui priskaičiuojama likusi nesumokėta mirusio savininko skola. Nesant testamentinių ar įstatyminių įpėdinių, Administratorius siūlo paveldėjimą perimti valstybei, kuriai atstovauja VĮ Turto bankas.

15. Reorganizuojant Rinkliavos mokėtoją, pareiga sumokėti priskaičiuotą ir nesumokėtą Vietinę rinkliavą pereina jo teisių ir pareigų perėmėjams.

16. Rinkliavos mokėtojui pradėjus bankroto procedūras, Administratorius bankroto procedūrą vykdančiam administratoriui pateikia priskaičiuotos ir nesumokėtos Vietinės rinkliavos dydžio kreditorinį reikalavimą.

17. Rinkliavos mokėtojai – apmokestinto turto bendraturčiai – Administratoriui gali pateikti laisvos rašytinės formos susitarimą, kuriuo jų sutarimu yra nustatomas vienas bendraturtis, mokėsiantis Vietinę rinkliavą. Bendraturčiai Administratoriui kartu su rašytiniu susitarimu taip pat pateikia laisvos formos prašymą juos išbraukti iš Registro, paliekant pagal susitarimą paskirtą bendraturtį vieninteliu Rinkliavos mokėtoju.

18. Rinkliavos mokėtojams atstovauja jų naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas pagal įstatymą, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo, arba daugiabučio namo savininkų bendrija, individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija, arba bendrojo naudojimo objektų administratorius, arba asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti (toliau – Įgalioti asmenys).

19. Administratorius Registro duomenis atnaujina pagal poreikį. Atnaujintų duomenų pagrindu Administratorius daro atitinkamus pakeitimus Registre.

20. Administratoriaus nurodymai dėl informacijos pateikimo Vietinės rinkliavos administravimo tikslais yra privalomi visiems Rinkliavos mokėtojams, Savivaldybės admininstracijos darbuotojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir Įgaliotiems asmenims, jeigu toks informacijos ir duomenų pateikimas neprieštarauja teisės aktams. Asmenys, nevykdantys Administratoriaus nurodymų, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJUI NUMATYTOS TEIKTI PASLAUGOS REIKALAVIMAI IR TEIKIMO SĄLYGOS

 

21. Rinkliavos mokėtojai aprūpinami pageidaujamo tūrio (120, 240, 1100 litrų talpos) individualiais konteineriais.

22. Daugiabučių namų butų gyventojams suteikiama teisė naudotis tam namui priskirtais kolektyviniais konteineriais.

23. Individualūs konteineriai ištuštinami ne rečiau kaip kartą per 2 savaites (26 kartus per metus). Kolektyviniai konteineriai tuštinami pagal užsipildymą, bet ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.

24. Kolektyvinių konteinerių dezinfekavimas atliekamas 2 kartus per metus.

25. Kolektyvinių konteinerių aikštelių priežiūra: pusiau požeminių konteinerių išorės plovimas, aikštelėje ir 5 metrus apie aikštelę išsibarsčiusių atliekų surinkimas, tvoros ir konteinerių remontas.

26. Visiems gyventojams (išskyrus juridinius asmenis) teikiama stambiagabaričių  atliekų surinkimo apvažiavimo būdu paslauga 3 kartus per metus.

27. Visiems gyventojams teikiama atliekų priėmimo aikštelės paslauga adresu: Prancūzų kelias 8,  Jėrubaičių k.

28. Plungės miesto, Nausodžio sen. - Varkalių k., Noriškių k., Prūsalių k.,  Babrungo sen. - Babrungo k., Truikių k. bei sodų bendrijų individualių namų gyventojams teikiama „žaliųjų“ atliekų surinkimo paslauga.

29. Asmenys, gyvenantys toliau nei 300 metrų nuo kelio, kuriuo gali važiuoti sunkiasvorės mašinos, iš vežėjo gauna maišus atliekoms, kuriuos, pripildę atliekų, turi pristatyti iki artimiausios vežėjo maršruto arba kitos sutartos vietos.

30. Šias paslaugas teikia ir už teikiamų paslaugų kokybę atsako UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 171780190.

 

IV SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO SKAIČIAVIMO TVARKA

 

31. Vietinės rinkliavos baziniai dydžiai apskaičiuojami ir perskaičiuojami vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtinta Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

32. Savivaldybės tarybai Vietinės rinkliavos bazinių dydžių apskaičiavimą pateikia Administratorius.

33. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis nei 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

34. Vietinės rinkliavos bazinius dydžius tvirtina Savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Nekilnojamojo turto objektų grupės, jiems taikomi rinkliavos baziniai dydžiai bei apmokestinamieji parametrai nurodyti Nuostatų priede.

36. Rinkliavos mokėtojai, kurie naudojasi individualiais atliekų konteineriais, tačiau gyvena daugiabutyje, moka Vietinę rinkliavą, apskaičiuotą kaip individualios namų valdos savininkams.

37. Rinkliavos mokėtojams, kuriems kintamoji Vietinės rinkliavos dalis apskaičiuojama pagal individualių konteinerių ištuštinimo dažnį, minimali kintamoji Rinkliavos dalis yra individualaus konteinerio ištuštinimas 13 kartų per metus. Rinkliavos mokėtojams, kuriems kintamoji Vietinės rinkliavos dalis apskaičiuojama pagal nekilnojamojo turto objekte deklaruotų gyventojų skaičių, minimalus gyventojų skaičius, pagal kurį nustatoma kintamoji Vietinės rinkliavos dalis, yra 1 gyventojas.

 

V SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

38. Pastoviąją ir kintamąją Vietinės rinkliavos dalis moka visi Savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų savininkai ar Įgalioti asmenys.

39. Rinkliavos mokėtojams, kurie valdo, naudoja ar kitaip disponuoja bei nuolatos gyvena sodų paskirties nekilnojamojo turto objekte, Vietinė rinkliava apskaičiuojama kaip individualių namų savininkams. Jeigu sodų paskirties nekilnojamuoju turtu naudojamasi ne visus kalendorinius metus, Vietinė rinkliava apskaičiuojama kaip už sodų paskirties objektą.

40. Rinkliavos mokėtojams (išskyrus sodų ir garažų paskirties objektų savininkai ar Įgalioti asmenys) neeksploatuojant nekilnojamojo turto objekto ir nesinaudojant atliekų tvarkymo paslauga, kintamoji rinkliavos dedamoji grąžinama (už laikotarpį ne trumpesnį kaip vienas metų ketvirtis) rinkliavos mokėtojui, pristačius Administratoriui dokumentus, įrodančius, kad būstas neeksploatuojamas.

41. Nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) įrodantis dokumentas yra pažyma iš elektros energijos tiekėjo, kad objekte, kuriuo nesinaudojama deklaruojamu laikotarpiu, sunaudotas elektros energijos kiekis neviršija 25 kWh per trijų mėnesių laikotarpį.

42. Sumokėta Vietinė rinkliava už laikotarpį, kai nekilnojamasis turtas buvo remontuojamas, bet ne ilgesnį nei kalendorinių metų laikotarpį, grąžinama Rinkliavos mokėtojui. Toks Rinkliavos mokėtojas privalo Administratoriui pateikti laisvos formos prašymą, remonto darbų sutarties kopiją ir statybinių atliekų sutvarkymą pagrindžiančius dokumentus.

43. Administratorius turi teisę priimti sprendimą taikyti kitos paskirties Vietinę rinkliavą, jeigu buvo nustatyta, kad Rinkliavos mokėtojas naudoja nekilnojamąjį turtą pagal kitą, nei įregistruota, paskirtį. Tvarka, kuria nustatoma tikroji nekilnojamojo turto paskirtis, yra tvirtinama Administratoriaus vadovo įsakymu. Nustačius tokį faktą, Administratorius perskaičiuoja tokiam Rinkliavos mokėtojui mokėtiną Vietinę rinkliavą nuo pažeidimo nustatymo fakto ir pateikia patikslintą Mokėjimo pranešimą.

44. Nustačius rinkliava neapmokestiną nekilnojamą turtą, Administratorius apskaičiuoja Vietinės rinkliavos dydį ir Rinkliavos mokėtojui pateikia Mokėjimo pranešimą.

45. Tuo atveju, jeigu Rinkliavos mokėtojui priklausančiame nekilnojamo turto objekte kelios patalpos yra naudojamos pagal skirtingas naudojimo paskirtis, Vietinės rinkliavos mokestis skaičiuojamas pagal didžiausią (brangiausią) turto naudojimo paskirtį.

 

VI SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

46. Administratorius, pasirinkęs Lietuvos Respublikoje veikiančią kredito įstaigą, atidaro atskirą surenkamąją sąskaitą Savivaldybės Vietinės rinkliavos įmokoms surinkti. Sumokėta Vietinė rinkliava įskaitoma į Savivaldybės biudžetą.

47. Administratorius kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną į surenkamąją sąskaitą surinktas įmokas perveda į Savivaldybės biudžeto sąskaitą. Administratorius Savivaldybės administracijai teikia pažymą dėl kitų Savivaldybės iždo pajamų per praėjusį kalendorinį ketvirtį.

48. Vietinę rinkliavą privalo mokėti visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų savininkai arba Įgalioti asmenys.

49. Už Mokėjimų pranešimų parengimą ir jame nurodytų duomenų teisingumą atsakingas Administratorius.

50. Mokėjimo pranešimai fiziniams asmenims -  rinkliavos mokėtojams pateikiami vieną kartą per metus. Administratoriaus sprendimu Mokėjimo pranešimai gali būti siunčiami pakartotinai.

51. Juridiniams asmenims - rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi individualiais konteineriais, einamais metais formuojami mėnesiniai Mokėjimo pranešimai, pastoviąją rinkliavos dalį dalijant į 1/12 ir kintamąją dalį skaičiuojant pagal realų mėnesinį konteinerių pakėlimų skaičių, bet ne mažiau minimalaus pakėlimų skaičiaus (13 kartų per metus) už kiekvieną konteinerį, t. y. ne mažiau kaip 1 pakėlimas per mėnesį. Juridiniams asmenims - rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais, einamais metais formuojami metiniai Mokėjimo pranešimai.

52. Mokėjimo pranešime Administratorius Rinkliavos mokėtojui apskaičiuoja pastoviąją ir kintamąją Rinkliavos dalis. Rinkliavos mokėtojui, kuriam kintamoji dalis yra apskaičiuota pagal konteinerio tūrio ir jo ištuštinimo kriterijų, einamųjų metų kintamoji Rinkliavos dalis apskaičiuojama pagal nustatytą minimalų konteinerio ištuštinimo skaičių bei pridedamas praėjusiais metais atliktų papildomų pakėlimų skaičius (papildomi pakėlimai – tai pakėlimai, viršijantys minimalų ištuštinimo skaičių, t. y. 13 kartų per metus).

53. Mokėjimo pranešimai už kalendorinius metus pateikiami iki einamųjų metų kovo 31 dienos.

54. Vietinė rinkliava Rinkliavos mokėtojo pasirinkimu mokama iš karto arba kas ketvirtį į pranešime nurodytą specialiąją sąskaitą:

54.1. už pirmą ketvirtį – iki balandžio 30 d.;

54.2. už antrąjį ketvirtį – iki birželio 30 d.;

54.3. už trečiąjį ketvirtį – iki rugsėjo 30 d.;

54.4. už ketvirtąjį ketvirtį – iki gruodžio 31 d.

55. Mokėjimo pranešimai siunčiami Registro duomenų bazėje esančiu nekilnojamojo turto objekto adresu arba, jei nekilnojamojo turto objekto savininkas ar Įgaliotas asmuo pageidauja, kitu nurodytu adresu, arba pateikiama Rinkliavos mokėtojui jo nurodytu elektroniniu paštu. Jeigu Rinkliavos mokėtojas per 10 kalendorinių dienų po šiuose Nuostatuose nurodytos datos negauna Mokėjimo pranešimo, jis privalo nedelsdamas kreiptis į Administratorių, informuodamas jį apie tai. Priešingu atveju yra laikoma, kad Mokėjimo pranešimą Rinkliavos mokėtojas gavo ir turi jį apmokėti. Siunčiant Mokėjimo pranešimą elektroniniu paštu, laikoma, kad Rinkliavos mokėtojas jį gavo kitą dieną nuo jo išsiuntimo.

56. Mokėjimo pranešime nurodoma apskaičiuota pastovioji ir minimali kintamoji Rinkliavos dalys, įmokos kodas, identifikavimo kodas Registre, nekilnojamojo turto duomenys, adresas, atsiskaitomoji sąskaita, į kurią reikia sumokėti Vietinės rinkliavos įmoką, asmens, kuriam siunčiamas mokėjimo pranešimas: fizinio asmens – vardas, pavardė, juridinio asmens – pavadinimas, kodas.

 

VII SKYRIUS

SKOLOS UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ IŠIEŠKOJIMAS, BEVILTIŠKŲ SKOLŲ NURAŠYMO TVARKA

 

57. Per nustatytą laikotarpį nesumokėtos Vietinės rinkliavos išieškojimą iš Rinkliavos mokėtojų vykdo Administratorius. Administratorius Vietinės rinkliavos nepriemokoms išieškoti gali pasitelkti trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Rinkliavos mokėtojui tenka pareiga apmokėti skolų išieškojimo ikiteismines ir teismines išlaidas.

58. Delspinigiai už laiku nesumokėtą Vietinę rinkliavą neskaičiuojami.

59. Rinkliavos išieškojimo senaties terminas taikomas pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą.

60. Beviltiška skola gali būti pripažinta ta skolininko (juridinio ar fizinio asmens) negrąžinta skola, jos dalis, kurių neįmanoma ar netikslinga išieškoti dėl šių priežasčių:

60.1. jeigu vykdant priverstinį išieškojimą antstolis neranda asmens turto ir (ar) lėšų, iš kurių gali būti priverstinai išieškota skola, ir Administratoriui pateikia dokumentą su žyma, kad išieškojimas negalimas.

60.2. skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu ir nėra įpėdinių, galinčių atsakyti už skolinius įsipareigojimus.

60.3. pasibaigė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyti senaties terminai ieškinio reikalavimams pareikšti.

60.4. numatomos skolos išieškojimo išlaidos didesnės už pačią skolą.

60.5. Kitais, šiuose nuostatuose nenumatytais pagrindais, Administratoriui pateikiant dokumentus, įrodančius, kad buvo padaryti visi įmanomi veiksmai, kad skola būtų sumokėta. 

61. Skolos beviltiškomis pripažįstamos (nurašytinų beviltiškų skolų sąrašas tvirtinamas) ir nurašomos Plungės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu, atsižvelgiant į Administratoriaus siūlymą.

62. Mokestinės nepriemokos, pripažintos beviltiškomis ir pasibaigusiomis, nurašomos Administratoriaus apskaitos sistemoje ir išimamos iš apskaitos.

 

VIII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS PERMOKA IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

63. Vietinė rinkliava grąžinama, kai:

63.1. sumokėta didesnė suma nei nurodyta Mokėjimo pranešime,

63.2. vietinė rinkliava buvo neteisingai apskaičiuota,

63.3. šių nuostatų 40 ir 42 punktuose numatytais atvejais

64. Permokėtą Vietinės rinkliavos įmoką Administratorius grąžina:

64.1. Užskaitydamas permokėtą sumą, kaip įmoką už būsimą atsiskaitymo laikotarpį;

64.2. pervesdamas į Rinkliavos mokėtojo nurodytą sąskaitą per 30 dienų nuo rašytinio prašymo gavimo datos.

 

IX SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

65. Rinkliavos mokėtojai turi teisę:

65.1. susipažinti su Registro duomenimis ir visa informacija, susijusia su Vietinės rinkliavos dydžiais, jų apskaičiavimu;

65.2. reikalauti pakeisti ar patikslinti Registro duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

66. Rinkliavos mokėtojo pareigos:

66.1. laiku sumokėti Vietinę rinkliavą pagal gautą Mokėjimo pranešimą;

66.2. Administratoriaus prašymu pateikti visus duomenis, reikalingus Vietinės rinkliavos dydžiui apskaičiuoti;

66.3. perleidžiant nekilnojamąjį turtą, būsimą savininką (naudotoją) informuoti apie prievolę mokėti Vietinę rinkliavą ir nedelsiant informuoti Administratorių apie Registro duomenų pasikeitimą.

66.4. pareiškus teises į palikimą, kurį sudaro savivaldybėje esantis rinkliava apmokestintas nekilnojamasis turtas, nedelsiant apie tai informuoti Administratorių.

67. Rinkliavos mokėtojai, kurių veiklos apimtis sąlygoja metų laikas, privalo ne vėliau kaip prieš 15 d. iki planuojamos ūkinės veiklos pradžios pateikti raštišką prašymą ir komunalinių atliekų išvežimo grafiką suderinti su Administratoriumi. Tokiems rinkliavos mokėtojams kintamoji rinkliavos dalis skaičiuojama pagal kiekvieno konteinerio faktinį pakėlimo skaičių.

 

X SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

68. Suteikiamos Vietinės rinkliavos lengvatos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

69. Administratoriaus vadovo sudaryta komisija, kuri veikia pagal savo pasitvirtintą darbo reglamentą, sprendžia iškilusius kitus, Nuostatuose nenumatytus ir neaptartus klausimus bei dėl Nuostatų taikymo kilusias problemas.

70. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

71. Rinkliavos mokėtojai, pažeidę šiuos Nuostatus bei kitus, atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos

už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų

ir atliekų tvarkymą nuostatų

priedas

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektų kategorija

Pastovus administravimo parametras

Pastovus įmokos dydis, Eur/vnt./metus

 

Kintamas administravimo parametras1

Kintamas įmokos dydis1, Eur/vnt./metus

Kintamas administravimo parametras2

Kintamas įmokos dydis2

Eur

1.

Gyvenamosios paskirties butai daugiabučiuose namuose

Nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius

30,00

Gyventojų skaičius3

13,20

Konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimo dažnis (1 m3 ištuštinimas)

12,50

2.

Gyvenamosios paskirties individualūs namai

30,00

Nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius

30,00

3.

Gyvenamosios paskirties įvairių socialinių grupių asmenims

25,00

25,00

4.

Viešbučių paskirties objektai

133,00

133,00

5.

Administracinės paskirties objektai

63,00

63,00

6.

Prekybos paskirties objektai

99,00

99,00

7.

Paslaugų paskirties objektai

89,00

89,00

8.

Maitinimo paskirties objektai

120,00

120,00

9.

Transporto paskirties objektai

35,00

35,00

10.

Garažų paskirties objektai

3,50

3,50

Netaikomas

11.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

57,00

57,00

Konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimo dažnis (1 m3 ištuštinimas)

12,50

12.

Sandėliavimo paskirties objektai

24,00

24,00

13.

Kultūros paskirties objektai

37,00

37,00

14.

Mokslo paskirties objektai

129,00

129,00

15.

Gydymo paskirties objektai

138,00

138,00

 

 

16.

Poilsio paskirties objektai

87,00

87,00

17.

Sporto paskirties objektai

70,00

70,00

18.

Religinės paskirties objektai

18,00

18,00

19.

Specialiosios paskirties objektai

85,00

85,00

20.

Sodų paskirties objektai

8,00

8,00

Netaikomas

21.

Kiti objektai

148,00

148,00

Konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimo dažnis (1 m3 ištuštinimas)

12,50

Lentelė pakeista Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-117.

 

Atliekų turėtojai, kurie nėra susieti su konkrečiu nekilnojamojo turto objektu, bet naudojasi komunalinių atliekų tvarkymo sistema, už 1 m3 atliekų sutvarkymą moka 25,00 Eur.

 

________________

1 Parametras naudojamas, kai NT objektui neįmanoma priskirti konkrečios tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtos konteinerių aikštelės ar individualaus konteinerio.

2Parametras naudojamas, kai NT objektui įmanoma priskirti konkrečią tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtą konteinerių aikštelę ar individualų konteinerį.

3Maksimali kintamo administravimo parametro reikšmė - 4 gyventojai, t. y. iki keturių bute gyvenančių asmenų įmoka skaičiuojama už tiek asmenų, kiek bute gyvena; jeigu bute gyvena daugiau nei 4 asmenys, įmoka skaičiuojama tik už 4 asmenis.