LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2021 M.BIRŽELIO 11D. ĮSAKYMO NR. 3D-386 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „BENDRADARBIAVIMAS“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ, taikomų nuo 2021 metų, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021  m. rugpjūčio 30  d. Nr. 3D-537

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2021 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 3D-386 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 21.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.15. jeigu projekte numatyta įsteigti regioninio lygmens logistikos centrą (nauja statyba arba esamo nekilnojamojo turto pritaikymas), parama teikiama atsižvelgiant į pareiškėjo patirtį vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą (vertinama pagal paramos paraiškoje II skyriaus 8 dalyje nurodytą informaciją). Parama teikiama tuo atveju, jei investicijos įgyvendinamos savivaldybių, besiribojančių su miestais, kuriuose nuolatinis gyventojų skaičius sudaro ne mažiau kaip 149 000 gyventojų, teritorijose. Gyventojų skaičius nustatomas remiantis Lietuvos statistikos departamento oficialiosios 2021 m. sausio 1 d. statistikos duomenimis, skelbiamais https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/;“.

2. Pakeičiu 2 priedo V skyriaus 32 eilutę ir ją išdėstau taip:

„32.

Ar patvirtinate, kad steigiamas regioninio lygmens logistikos centras bus kuriamas savivaldybių, besiribojančių su miestais, kuriuose nuolatinis gyventojų skaičius sudaro  ne mažiau kaip 149 000 gyventojų, teritorijose? (kai taikoma )

Taip

Ne“

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas