LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, KURIE KREIPIASI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ, PAREIŠKIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 21 d. Nr. 2-86

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punktu:

1. T v i r t i n u Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. 2-172 „Dėl Pranešimų pateikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. S k i r i u STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriaus viršininką atsakingu už elektroninio pranešimų, gautų STT karštąja linija, apskaitos žurnalo ir elektroninio asmenų, atvykusių į STT pateikti pranešimą, apskaitos žurnalo tvarkymą iki perdavimo jų į STT archyvą.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. birželio 1 d., o šiuo įsakymu patvirtinto Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo 43 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

5. P a v e d u:

5.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

5.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Viešųjų ryšių skyriui paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                 Žydrūnas Bartkus

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos direktoriaus

2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 2-86

 

ASMENŲ, KURIE KREIPIASI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ, PAREIŠKIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT), pareiškimų priėmimo, registravimo, paskirstymo, nagrinėjimo, šiems pareiškimams nagrinėti reikalingos informacijos gavimo ir atsakymų pareiškimus pateikusiems asmens rengimo tvarką STT.

2. STT gauti skundai, pareiškimai, pranešimai ar prašymai nagrinėjami:

2.1. gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą, kuris atitinka Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. I-110 „Dėl Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos patvirtinimo“, (toliau – Rekomendacijos) 3.4 punktą ir sudaro pagrindą priimti sprendimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK), Rekomendacijų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Jei iš karto gavus pareiškimą arba bet kuriame vėlesniame pareiškimo nagrinėjimo etape paaiškėja, kad pareiškimas laikytinas skundu, pareiškimu ar pranešimu, sudarančiu pagrindą priimti sprendimą BPK nustatyta tvarka (pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą), pareiškimas nedelsiant perduodamas STT pareigūnui, įgaliotam pradėti ikiteisminį tyrimą, ir toliau nagrinėjamas BPK nustatyta tvarka;

2.2. gavus asmens, kuris kreipiasi į STT, siekdamas pranešti apie galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kitus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, korupcijos apraiškas, prielaidas korupcijai pasireikšti ar su korupcija susijusius socialinius, ekonominius reiškinius, pareiškimą, kai šis pareiškimas neatitinka Rekomendacijų 3.4 punkto ir nesudaro pagrindo priimti sprendimo BPK nustatyta tvarka (pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą) (toliau – pareiškimas) – Aprašo III–IV skyriuose nustatyta tvarka;

2.3. gavus prašymą ar skundą, kuris laikytinas prašymu ar skundu Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) prasme ir kuriam taikytina VAĮ 14 straipsnyje arba VAĮ trečiajame skirsnyje nustatyta prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka – VAĮ ir Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka;

2.4. gavus prašymą ar skundą, kuriam taikytini specialūs atitinkamą sritį reglamentuojantys įstatymai (Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 5 straipsnis ar kiti), – šiuose įstatymuose ar jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta prašymų ar skundų nagrinėjimo tvarka.

3. Pareiškimus nagrinėjant Aprašo III–IV skyriuose nustatyta tvarka, vadovaujamasi VAĮ 3 straipsnyje įtvirtintais viešojo administravimo principais.

4. Pareiškimus nagrinėjant Aprašo III–IV skyriuose nustatyta tvarka, Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja Aprašas.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens viešosios teisės normų pažeidimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius ar privačiuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

5.2. Pareiškėjas – pareiškimą (kaip jis apibrėžtas Aprašo 2.2 punkte) pateikęs asmuo.

5.3. STT karštoji linija – STT telefonas (8 5) 266 3333 (skambinant iš užsienio + 370 5 266 3333), kuriuo asmenų pareiškimus nuolat priima STT atsakingi pareigūnai.

5.4. STT darbo metas – pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 valandos 00 minučių iki 17 valandos 00 minučių, penktadieniais – nuo 8 valandos 00 minučių iki 15 valandos 45 minučių. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 val.

5.5. STT ne darbo metas – laikas, nenurodytas Aprašo 5.4 punkte, taip pat pietų pertrauka kiekvieną darbo dieną nuo 12 valandos 00 minučių iki 12 valandos 45 minučių.

5.6. STT atsakingi pareigūnai – STT Saugumo skyriaus, STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriaus, STT Kauno valdybos, STT Klaipėdos vadybos, STT Panevėžio valdybos, STT Šiaulių valdybos viršininkų (pagal kompetenciją) paskirti atsakingi STT pareigūnai pranešimams priimti STT karštąja linija ir kitais būdais.

6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, BPK ir kituose teisės aktuose.

7. Apraše nustatytų terminų eiga skaičiuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

II SKYRIUS

PAREIŠKIMŲ PATEIKIMAS

 

8. Asmenys pareiškimą STT gali pateikti:

8.1. STT darbo metu – STT karštąja linija, el. paštu pranesk@stt.lt, palikdami žinutę interneto tinklalapyje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/, mobiliąja programėle „Pranešk STT“, atvykę į STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyrių (A. Jakšto g. 6, Vilnius), STT Kauno valdybą (Spaustuvininkų g. 7, Kaunas), STT Klaipėdos vadybą (Pilies g. 12A, Klaipėda), STT Panevėžio valdybą (Vasario 16-osios g. 22, Panevėžys), STT Šiaulių valdybą (Vytauto g. 87, Šiauliai);

8.2. STT ne darbo metu – STT karštąja linija, el. paštu pranesk@stt.lt, palikdami žinutę interneto tinklalapyje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/, mobiliąja programėle „Pranešk STT“;

8.3. paštu 8.1 punkte nurodytais adresais.

9. Pareiškimus, gautus STT karštąja linija, STT darbo metu priima ir registruoja STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriaus atsakingas pareigūnas, o STT ne darbo metu – priima ir registruoja STT Saugumo skyriaus atsakingas pareigūnas.

10. Pareiškimai, gauti asmeniui atvykus į STT, paštu, el. paštu pranesk@stt.lt, interneto tinklalapyje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/, mobiliąja programėle „Pranešk STT“, registruojami STT darbo reglamento, patvirtinto STT direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 2-232 „Dėl STT darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – STT darbo reglamentas) nustatyta tvarka.

11. Užregistruotus pareiškimus Bendrasis skyrius ne vėliau kaip kitą darbo dieną per „Doclogix“ sistemą su rezoliucijos projektu perduoda STT Administravimo valdybos viršininkui.

12. STT Administravimo valdybos viršininkas:

12.1. pareiškimus ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Pareiškimų nagrinėjimo skyriui, patvirtindamas rezoliucijos projektą;

12.2. jei paaiškėja, kad gautas dokumentas nelaikytinas pareiškimu šio Aprašo prasme – pagal kompetenciją perduoda STT Administravimo valdybos darbuotojams;

12.3. jei paaiškėja, kad gautas dokumentas yra nesusijęs su STT Administravimo valdybos kompetencija, – nedelsdamas perduoda STT direktoriui arba jo pavaduotojams pagal kompetenciją.

13. Pareiškimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas ne vėliau kaip kitą darbo dieną pareiškimus paskirsto Pareiškimų nagrinėjimo skyriaus pareigūnams. Kai reikalinga techninio pobūdžio pagalba informacijai surinkti, dokumentų projektams parengti ar pan., pareiškimai gali būti nukreipiami ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį. Pareiškimų nagrinėjimo skyriaus pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, toliau kartu vadinami PNS darbuotojais.

14. Asmenys, atvykę į Aprašo 8.1 punkte nurodytus STT padalinius pateikti pareiškimą, yra registruojami elektroniniame asmenų, atvykusių į STT pateikti pareiškimą, apskaitos žurnale (1 priedas). Jei asmuo, atvykęs į minėtus STT padalinius, pareiškimo ant atskiro lapo nesurašo, tada trumpas pareiškimo turinys surašomas elektroniniame asmenų, atvykusių į STT pateikti pareiškimą, apskaitos žurnale, visas pareiškimo turinys siunčiamas el. paštu pranesk@stt.lt (po to jie yra registruojami ir perduodami nagrinėti Aprašo 10–13 punktuose nustatyta tvarka). Taip pat, esant tarnybiniam būtinumui (pvz., reikia atlikti neatidėliotinus veiksmus ir pan.), STT atsakingi pareigūnai nedelsdami pareiškimo turinį perduoda kompetentingiems STT pareigūnams arba kitiems suinteresuotiems pareigūnams, subjektams (pvz., jei pranešime nurodoma, kad kitų įstaigų pareigūnai daro tarnybinius nusižengimus) ir apie tai pažymi elektroniniame asmenų, atvykusių į STT pateikti pareiškimą, apskaitos žurnale.

15. STT karštąja linija gautus pareiškimus (trumpą jų turinį) STT atsakingi pareigūnai nedelsdami registruoja elektroniniame pareiškimų, gautų STT karštąja linija, apskaitos žurnale (2 priedas), o visą pareiškimo turinį siunčia el. paštu pranesk@stt.lt (po to jie yra registruojami ir perduodami nagrinėti Aprašo 10–13 punktuose nustatyta tvarka). Taip pat, esant tarnybiniam būtinumui (pvz., reikia atlikti neatidėliotinus veiksmus ir pan.), STT atsakingi pareigūnai nedelsdami pranešimo turinį perduoda kompetentingiems STT pareigūnams arba kitiems suinteresuotiems pareigūnams, subjektams (pvz., jei pranešime nurodoma, kad kitų įstaigų pareigūnai daro tarnybinius nusižengimus) ir apie tai pažymi elektroniniame pranešimų, gautų STT karštąja linija, apskaitos žurnale.

 

III SKYRIUS

TERMINAI, PER KURIUOS PAREIŠKIMAS TURI BŪTI IŠNAGRINĖTAS

 

16. Pareiškimas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo STT.

17. Pareiškimas laikomas išnagrinėtu:

17.1. jei rengiamas atsakymas pareiškėjui – kai atsakymas pareiškėjui išsiunčiamas iš STT;

17.2. jei pareiškėjai yra keli ir jiems rengiami atskiri atsakymai – kai išsiunčiamas paskutinysis iš jų;

17.3. jei rengiamas atsakymas pareiškėjui, o pareiškimas (visos arba dalis jame nurodytų aplinkybių) perduodamas kitiems subjektams pagal kompetenciją – kai išsiunčiamas paskutinysis iš šių raštų;

17.4. jei siekiant apibendrinti pareiškimo nagrinėjimo metu gautus duomenis ir nustatytas aplinkybes bei suformuluoti išsamesnius siūlymus dėl atsakymo pareiškėjui rengimo, persiuntimo kitiems subjektams pagal kompetenciją, perdavimo kitiems STT padaliniams ar pan. rengiamas teikimas – kai teikimui pritaria Administravimo valdybos viršininkas, patvirtindamas rezoliucijos projektą, ir yra atliekami visi teikime siūlomi veiksmai;

17.5. jei pareiškėjui atsakymas neteikiamas, pareiškimas kitiems subjektams pagal kompetenciją neperduodamas, tačiau siekiant apibendrinti pareiškimo nagrinėjimo metu gautus duomenis ir nustatytas aplinkybes rengiamas teikimas, – kai teikimui pritaria Administravimo valdybos viršininkas, patvirtindamas PNS darbuotojo parengtą rezoliucijos projektą;

17.6. jei pareiškėjui atsakymas neteikiamas, o pareiškimas paliekamas nenagrinėtas – kai Administravimo valdybos viršininkas pritaria siūlymui pareiškimo nenagrinėti ir atsakymo pareiškėjui nerengti, patvirtindamas atitinkamo turinio PNS darbuotojo parengtą rezoliucijos projektą;

17.7. jei pareiškėjui atsakymas neteikiamas, tačiau pareiškimas pagal kompetenciją perduodamas kitiems subjektams pagal kompetenciją – kai išsiunčiamas paskutinysis iš perdavimui pagal kompetenciją reikalingų raštų.

18. Jei, gavus pareiškimą ir su juo susipažinus, iš karto (nesant poreikio gauti papildomų duomenų, patikslinti ar patikrinti pareiškime nurodytas aplinkybes) matyti, kad pareiškimas turėtų būti perduotas kitam subjektui pagal kompetenciją, tai turi būti padaryta per 5 darbo dienas nuo pareiškimo gavimo STT.

19. Jei, gavus pareiškimą ir su juo susipažinus, iš karto (nesant poreikio gauti papildomų duomenų, patikslinti ar patikrinti pareiškime nurodytas aplinkybes) matyti, kad pareiškimas nenagrinėtinas, atsakymas pareiškėjui nerengtinas, o perduoti kitam subjektui pagal kompetenciją netikslinga, atitinkama rezoliucija turi būti surašyta per 5 darbo dienas nuo pareiškimo gavimo STT.

20. Jei pareiškimas negali būti išnagrinėtas negavus papildomų duomenų iš kitų subjektų, Administravimo valdybos viršininkas, atsižvelgdamas į pareiškimą nagrinėjančio PNS darbuotojo žodžiu ar raštu pateiktus paaiškinimus dėl pareiškimo nagrinėjimo trukmės, gali Aprašo 16 punkte nurodytą terminą pratęsti iki 20 (dvidešimt) darbo dienų, o jei pareiškimas negali būti išnagrinėtas, kol nėra galutinio įsiteisėjusio teismo sprendimo byloje, kurioje nagrinėjami su pareiškimu susiję klausimai, – iki kol bus priimtas toks sprendimas. Terminas pratęsiamas patvirtinant papildomos rezoliucijos projektą, kurį pareiškimo arba tarpinio teikimo pagrindu parengia pareiškimą nagrinėjantis PNS darbuotojas. Pratęsimų skaičius neribojamas.

21. Jei pareiškimo nagrinėjimo terminas buvo pratęstas Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka, pareiškimas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikalingų duomenų gavimo.

22. Atskirais atvejais, jei pareiškimas arba su juo pateikti ar papildomai iš pareiškėjo, kitų subjektų gauti duomenys ar dokumentai yra itin sudėtingi ar itin didelės apimties, Administravimo valdybos viršininkas, atsižvelgdamas į pareiškimą nagrinėjančio PNS darbuotojo žodžiu ar raštu pateiktus paaiškinimus dėl pareiškimo nagrinėjimo trukmės, gali Aprašo 18 arba 21 punktuose nurodytus terminus pratęsti iki 10 darbo dienų. Terminas pratęsiamas patvirtinant papildomos rezoliucijos projektą, kurį pareiškimo arba tarpinio teikimo pagrindu parengia pareiškimą nagrinėjantis PNS darbuotojas.

 

IV SKYRIUS

PAREIŠKIMŲ NAGRINĖJIMO VEIKSMAI

 

23. PNS darbuotojas, gavęs nagrinėti pareiškimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną su juo susipažįsta ir preliminariai įvertina, ar pareiškimas turi būti nagrinėjamas STT, perduodamas pagal kompetenciją kitiems subjektams (Aprašo 18 punkte nurodyti atvejai) ar paliekamas nenagrinėtas (Aprašo 36 punkte nurodyti atvejai).

24. PNS darbuotojas, gavęs nagrinėti pareiškimą, per tris darbo dienas (esant atskiram Pareiškimų nagrinėjimo skyriaus viršininko, Administravimo valdybos viršininko ar STT vadovybės nurodymui raštu ar žodžiu – kitais terminais) preliminariai įvertina, kokie duomenų gavimo ar gautų duomenų analizės veiksmai turi būti atlikti, kad pareiškimas būtų išnagrinėtas laiku ir tinkamai, ir parengia raštus dėl duomenų gavimo, pakviečia asmenis aplinkybėms patikslinti ar imasi kitų veiksmų, kurie būtini, kad pareiškimas būti išnagrinėtas laiku ir tinkamai.

25. Pareiškimui nagrinėti reikalingi duomenys gaunami vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo (toliau – STTĮ) 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, taip pat kitais teisės aktais, jei jie taikytini atsižvelgiant į subjekto, į kurį kreipiamasi dėl duomenų gavimo, statuso arba duomenų, kuriuos siekiama gauti, ypatumus.

26. Kreipiantis į subjektus dėl duomenų gavimo STTĮ 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, nustatomas terminas, per kurį šie duomenys turėtų būti pateikti STT. Paprastai nustatomas 3–5 darbo dienų terminas. Atsižvelgiant į prašomų pateikti duomenų kiekį ir pobūdį, veiksmų, kuriuos prašymą vykdantis subjektas turi atlikti, apimtį ir kitas aplinkybes, gali būti nustatomas trumpesnis arba ilgesnis terminas arba terminas nenurodomas.

27. PNS darbuotojas, inicijavęs kreipimąsi dėl duomenų gavimo, domisi jo vykdymo eiga, bendradarbiauja su subjektu, į kurį kreiptasi, jei duomenys negaunami nustatytu terminu – imasi priemonių, kad reikiami duomenys būtų gauti: inicijuoja pakartotinį kreipimąsi į duomenų nepateikusį subjektą ar kitą subjektą, kuriam pastarasis pavaldus ar atskaitingas, teikia siūlymus dėl alternatyvių reikalingų duomenų gavimo būdų ar pareiškimo nagrinėjimo veiksmų, o esant tam pakankam pagrindui – inicijuoja duomenų nepateikusio subjekto (jo tarnautojų ar darbuotojų) tarnybinės ar administracinės atsakomybės klausimą.

28. Jei aplinkybėms patikslinti ar papildomiems duomenims gauti reikia gauti pareiškėjo, kitų asmenų ar institucijų atstovų paaiškinimus žodžiu, šie asmenys kviečiami atvykti pas PNS darbuotoją. Asmens pateikti paaiškinimai užfiksuojami PNS darbuotojo, išklausiusio paaiškinimus, tarnybiniame pranešime arba teikime.

29. Jei asmens, kurio paaiškinimai reikalingi, gyvenamoji ar darbo vieta yra ne Vilniuje ir asmuo išreiškia pageidavimą atvykti į STT teritorinį padalinį ne Vilniuje, jis gali būti kviečiamas pas atitinkamo teritorinio padalinio pareigūną, prieš tai suderinus su teritorinio padalinio viršininku.

30. Jei nagrinėjant pareiškimą atliekami papildomi jo nagrinėjimo veiksmai (tikslinamos pareiškime išdėstytos aplinkybės, gaunami papildomi duomenys) ir reikia apibendrinti šių veiksmų eigą ir rezultatus, pateikti išsamesnį nustatytų aplinkybių teisinį įvertinimą, suformuluoti siūlymus dėl tolesnių pareiškimo nagrinėjimo veiksmų, pareiškėjo ar kitų asmenų, institucijų informavimo apie STT nustatytas aplinkybes, pareiškimo perdavimo kitiems subjektams pagal kompetenciją ar pan., PNS darbuotojas rengia Administravimo valdybos viršininkui adresuotą teikimą, kuriame išdėstomos atitinkamos aplinkybės ir siūlymai. Administravimo valdybos viršininkas pritaria teikime suformuluotiems pasiūlymams patvirtindamas Administravimo valdybos Bendrojo skyriaus parengtą rezoliucijos projektą arba duoda kitokius pavedimus.

31. Jei dėl būtinybės gauti papildomus duomenis ar kitų aplinkybių pareiškimas negalės būti išnagrinėtas per Aprašo 16 punkte nustatytą terminą, iki šio termino pabaigos pareiškėjui išsiunčiamas tarpinis atsakymas, kuriame nurodomi STT atlikti veiksmai (išskyrus atvejus, kai šių veiksmų nurodymas gali turėti neigiamos įtakos STT tikslų ir uždavinių įgyvendinimui ar neigiamų padarinių pranešėjui ar kitiems asmenims), priimti sprendimai ir aplinkybės, dėl kurių pareiškimas bus nagrinėjamas ilgiau nei nurodyta Aprašo 16 punkte.

32. Jei pareiškėjui apie pareiškimo nagrinėjimo eigą ir perspektyvas jau yra pranešta žodžiu, nuo paskutinio pareiškėjo informavimo apie jo pareiškimo nagrinėjimo eigą padėtis nėra pasikeitusi arba kitais atvejais, kai tai būtų netikslinga, tarpinis atsakymas gali būti neteikiamas.

33. Jei pareiškime išdėstytų aplinkybių vertinimas, sprendimų priėmimas ar pareiškėjo keliamų klausimų sprendimas nepriklauso STT kompetencijai, pareiškimas perduodamas kitam subjektui pagal kompetenciją arba pareiškėjui nurodoma, kur jis galėtų kreiptis dėl keliamų klausimų sprendimo. Prioritetas teikiamas pareiškimo perdavimui pagal kompetenciją.

34. Draudžiama pareiškimą ir jame nurodytą informaciją skelbti viešai, perduoti juos įstaigos vadovui, pareigūnui ar padaliniui, prokurorui, teisėjui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai skundžiami.

35. Jei pareiškimas yra susijęs su STT pareigūno galimai padarytais teisės pažeidimais, jis perduodamas STT Saugumo skyriui ir nagrinėjamas vadovaujantis Neigiamos informacijos apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnus tikrinimo tvarkos aprašu ir (ar) Tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 2-215 „Dėl Neigiamos informacijos apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnus tikrinimo tvarkos aprašo ir Tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

36. Pareiškimas gali būti paliekamas nenagrinėtas, kitiems subjektams pagal kompetenciją neperduodamas, o atsakymas pareiškėjui nerengiamas šiais atvejais:

36.1. pareiškėjas nurodo, kad nepageidauja būti informuojamas apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus;

36.2. pareiškėjas nenurodo savo kontaktinių duomenų, kad būtų galima su juo susisiekti ir pateikti atsakymą;

36.3. pateikiama tik bendro pobūdžio informacija ar įžvalgos, susidariusios padėties vertinimai, viešojoje erdvėje aptariamų įvykių komentarai ar pan.;

36.4. pareiškimu persiunčiami dokumentai, adresuoti kitoms institucijoms, pareiškime nėra suformuluotų jokių aiškių reikalavimų arba jie nėra adresuoti STT, STT pareiškimas pateikiamas tik žiniai ar pan.;

36.5. kartotiniai pareiškimai, jei pateikiamas antras kartotinis pareiškimas tuo pačiu klausimu, o STT, gavusi pirmąjį kartotinį pareiškimą, pareiškėją vieną kartą jau informavo, kad jo pareiškimas laikomas kartotiniu ir ateityje jo kartotiniai pareiškimai, kuriais nepateikiama iš esmės naujų aplinkybių, bus nenagrinėjami, atsakymai neteikiami;

36.6. pareiškimo turinys yra žeminamo ar užgaulaus pobūdžio dėl jame vartojamų įžeidžiamų apibūdinimų;

36.7. kreipiamasi dėl PNS darbuotojų atsakymų, kuriuos pagal apskundimo tvarką asmuo turi teisę skųsti tik teismui;

36.8. pareiškime išdėstytu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą;

36.9. pareiškime nurodyti reikalavimai lemia, kad nėra valstybės institucijos, turinčios pagal kompetenciją nagrinėti pareiškimą;

36.10. pareiškimas surašytas ne valstybine kalba ir nėra galimybių jį išversti į valstybinę kalbą;

36.11. pareiškimas nesuprantamo turinio, neaiškus dėl nekonkrečiai nurodyto pareiškimo dalyko ar aplinkybių, be kurių negalima nustatyti pareiškimo dalyko, grindžiami akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais.

37. STT atsakymus pareiškėjams, raštus, kuriais kreipiamasi dėl papildomų duomenų arba pareiškimai perduodami kitiems subjektams pagal kompetenciją, ir kitus su pareiškimų nagrinėjimu susijusius raštus pasirašo Administravimo valdybos viršininkas arba Administravimo valdybos viršininko pavaduotojas pagal STT direktoriaus suteiktus įgaliojimus, STT direktoriaus pavaduotojas – pagal administravimo sritį arba STT direktorius – STT darbo reglamento nustatytais atvejais.

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJO DUOMENŲ APSAUGA

 

38. Pareiškėjas, nenorintis, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas ar kt.) būtų perduoti kitam subjektui pagal kompetenciją arba bet kuriems kitiems tretiesiems asmens, tai nurodo savo pareiškime.

39. Pareiškime pateikta informacija apie galimą teisės pažeidimą (išskyrus apie nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką) kitam subjektui pagal kompetenciją gali būti perduodama be pranešimą pateikusio asmens duomenų (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas, faksas ar kita) arba kitos informacijos, galinčios sudaryti prielaidų tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti pranešimą pateikusio asmens tapatybę, kai:

39.1 pareiškėjas Aprašo 38 punkte nustatytu būdu nurodė nenorintis, kad jo asmens duomenys būtų perduoti kitam subjektui pagal kompetenciją arba tretiesiems asmenims;

39.2. nustačius, kad informacija apie galimą teisės aktų normų pažeidimą yra perduotina pagal kompetenciją kitam subjektui, tačiau atsižvelgiant į pareiškimo turinį galima pagrįstai manyti, kad pareiškėjo duomenų atskleidimas galėtų sukelti grėsmę šio asmens arba jo šeimos narių ar artimųjų giminaičių darbo, tarnybos, verslo ar kitiems teisėtiems interesams.

40. Į STT besikreipiantiems tretiesiems asmenims (fiziniams asmenims, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms) STT gautas pareiškimas, jo kopija, pareiškėjo asmens duomenys bei informacija apie pareiškimo turinį, galinti sudaryti prielaidų tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti pareiškėjo tapatybę, (toliau – pareiškimo duomenys) neteikiami. Pareiškimo duomenys tretiesiems asmenims neteikiami ir tuo atveju, jei tretieji asmenys savo prašymą grindžia siekiu ginti savo garbę ir orumą, savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, siekiu vykdyti įgaliojimus, susijusius su darbu ar tarnyba, ar kitais teisėtais interesais, išskyrus 41 punkte nurodytus atvejus.

41. Pareiškimo duomenys į STT dėl šių duomenų gavimo besikreipiantiems tretiesiems asmenims gali būti teikiami tik tuo atveju, jei STT turimų duomenų visuma nesudaro pagrindo manyti, kad trečiųjų asmenų siekis gauti pareiškimo duomenis yra nulemtas ketinimo daryti neigiamą poveikį pareiškimą pateikusiam asmeniui, ir tik esant bent vienam iš šių pagrindų:

41.1. dėl pareiškimo duomenų gavimo į STT kreipiasi prokuroras, ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar ikiteisminio tyrimo įstaiga, teisėjas ar teismas;

41.2. pareiškimo duomenys kitai valstybės institucijai yra būtini siekiant užtikrinti valstybės ir visuomenės saugumą arba užkirsti kelią naujų nusikalstamų veikų darymui;

41.3. yra pagrindo manyti, kad pareiškimą pateikęs asmuo STT pateikė žinomai melagingus duomenis arba kitais būdais siekė piktnaudžiauti teise.

42. PNS darbuotojas, susipažinęs su pareiškime nurodyta informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą tiek tarnybos (darbo) metu, tiek po jos (jo).

43. Tais atvejais, kai pareiškimas atitinka Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – PAĮ) 3 straipsnyje nustatytus požymius, Aprašo nuostatos taikomos atsižvelgiant į PAĮ reikalavimus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. STT sprendimai, priimti nagrinėjant pareiškimus Aprašo nustatyta tvarka, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

45. STT pareigūnai, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________

 

Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

 

_____________________________________________________________

(padalinio pavadinimas)

______________________

(bylos indeksas)

 

ASMENŲ, ATVYKUSIŲ Į STT PATEIKTI PAREIŠKIMĄ, APSKAITOS ŽURNALAS

 

Pradėta________________________

Baigta_________________________

Lapų__________________________

Saugojimo terminas______________

 

_________________

 

Eil. Nr.

Data ir laikas

Atvykusio asmens vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefonas, faksas (pildomi tie duomenys, kurie yra pateikiami)

Trumpas pareiškimo turinys (jei asmuo pats surašo pareiškimą, tada nurodoma, kad pareiškimas ant atskiro lapo)

STT pareigūno, priėmusio asmenį, vardas ir pavardė

Subjektai, kuriems pranešta esant tarnybiniam būtinumui

Nurodoma, ar asmuo pageidauja būti informuotas apie STT atliktus veiksmus, priimtus sprendimus, jei taip, tai kokiu būdu ir adresu

Pastabos (pažymima, jei asmuo nori, kad jo duomenys nebūtų pateikiami kitiems asmenims, ir kita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

 

_____________________________________________________________

(padalinio pavadinimas)

______________________

(bylos indeksas)

 

pareiškimų, gautų STT karštąja linija, apskaitos žurnalAS

 

Pradėta________________________

Baigta_________________________

Lapų__________________________

Saugojimo terminas______________

 

_________________

 

Eil. Nr.

Data ir laikas

Asmens vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefonas, faksas (pildomi tie duomenys, kurie yra pateikiami)

Trumpas pareiški-mo turinys

STT pareigūno vardas ir pavardė

Subjektai, kuriems pranešta esant tarnybiniam būtinumui

Nurodoma, ar asmuo pageidauja būti informuotas apie STT atliktus veiksmus, priimtus sprendimus, jei taip, tai kokiu būdu ir adresu

Pastabos (pažymima, jei asmuo nori, kad jo duomenys nebūtų pateikiami kitiems asmenims, ir kita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________