LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. VIII-730 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. lapkričio 10 d. Nr. XIII-3406

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 10 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

2. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vyriausybės atstovo sutikimu šio straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytais atvejais Vyriausybės atstovas eina pareigas tol, kol paskiriamas naujas Vyriausybės atstovas, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda