LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. SAUSIO 13 D. ĮSAKYMO nR. 3d-16 „DĖL ŽINIŲ PERDAVIMO IR INFORMAvimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2016 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 3D-457

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-16 „Dėl Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė

 


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-16

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 3D-457 redakcija)  

 

 

ŽINIŲ PERDAVIMO IR INFORMAVIMO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja valstybės pagalbos teikimo žinių perdavimo ir informavimo veiklai tvarką.

2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, atsižvelgiant į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), bei Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinių reikalavimų aprašas).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 702/2014, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, Bendrosiose administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

Pagrindiniai finansavimo principai

 

4. Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo tikslai:

4.1. remti žemės ūkio veiklos subjektų švietimą ir informavimą;

4.2. remti žemės ūkio veiklos subjektų profesinį tobulėjimą;

4.3. skleisti gerąją patirtį ir informaciją apie žemės ūkio mokslo ir gamybos naujoves.

5. Valstybės pagalba žinių perdavimo ir informavimo veiklai (toliau – pagalba) pagal šias taisykles teikiama šioms žinių perdavimo ir informavimo veiklos sritims:

5.1. respublikinės ir regioninės reikšmės žinių perdavimo ir informavimo priemonėms (konferencijoms, seminarams, lauko dienoms), skirtoms žemės ūkio veiklos subjektams, organizuoti;

5.2. tarptautinės reikšmės žinių perdavimo ir informavimo priemonėms (konferencijoms, seminarams, lauko dienoms), skirtoms žemės ūkio veiklos subjektams, organizuoti.

6. Pareiškėjas – juridinis asmuo, teikiantis Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo paraišką (toliau – paraiška) (1 priedas) ir užsiimantis žemės ūkio veiklos subjektų informavimu ar švietimu.

7. Pareiškėjai, teikiantys paraišką, turi turėti tinkamų pajėgumų paraiškoje nurodytai žinių perdavimo ir informavimo veiklos priemonei (toliau – priemonei) vykdyti, t. y. turėti kvalifikuotus darbuotojus ir reguliariai vykdyti žinių perdavimo ir informavimo veiklą (turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį įgyvendinant panašaus pobūdžio priemones (seminarus, konferencijas, mokymo kursus ir kitus šviečiamuosius renginius) ir pareiškėjo numatomos įgyvendinti priemonės vadovas turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį administruojant panašaus pobūdžio priemones (seminarus, konferencijas, mokymo kursus ir kitus šviečiamuosius renginius).

8. Galutinis pagalbos gavėjasžemės ūkio sektoriaus (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje) įmonės (fiziniai ir juridiniai asmenys), žinių perdavimo ir informavimo veiklos dalyvės:

8.1. atitinkančios labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžtis, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede, kurioms pagalba yra teikiama natūra, kaip subsidijuojamos paslaugos, ir negali apimti tiesioginių išmokų pinigais;

8.2. kurios nėra sunkumų patiriančios įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje;

8.3. kurios nėra gavusios neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra sugrąžinusios visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

9. Pareiškėjas įsipareigoja:

9.1. gautas pagalbos lėšas panaudoti galutiniams pagalbos gavėjams subsidijuojamoms paslaugoms teikti (t. y., visą gautą naudą perleisti galutiniams pagalbos gavėjams);

9.2. užtikrinti, kad galutiniai pagalbos gavėjai atitiks šių taisyklių 8  punkte jiems keliamus reikalavimus;

9.3. nebūti gavęs ir nesiekti paramos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų išlaidoms, numatytoms paraiškoje, finansuoti;

9.4. neturėti mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas); nebūti skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

9.5. viešinti vykdomą priemonę vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-839 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešinimo organizuojamų renginių metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir įvardyti Žemės ūkio ministeriją (toliau – Ministerija), kaip vieną iš rėmėjų, naudojant Ministerijos logotipą renginio atributikoje (kvietimuose, programose, plakatuose) ir (arba) renginį pristatančiose (anonsuojančiose) visuomenės informavimo priemonėse – spaudoje ar internete. Jeigu apie renginį skelbiama radijo stotyse, Ministerija, kaip viena iš rėmėjų, turi būti įvardijama žodžiu.

10. Pagalba žinių perdavimo ir informavimo veiklai teikiama iš valstybės biudžeto lėšų. Pagalbai teikiamai pagal Reglamentą (ES) Nr. 702/2014, taikomos šio reglamento I skyriaus nuostatos ir specialios Reglamento (ES) Nr. 702/2014 21 straipsnio nuostatos, skirtos pagalbai žinių perdavimo ir informavimo veiklai.

11. Tinkamos finansuoti yra šios žinių perdavimo ir informavimo veiklos išlaidos:

11.1. lektorių, renginių organizatorių, informacinės medžiagos rengėjų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, autorinis atlyginimas ir su juo susiję mokesčiai;

11.2. ryšių (telefono, pašto, interneto) išlaidos;

11.3. transporto išlaikymas;

11.4. komandiruotės;

11.5. patalpų ir įrangos nuoma, renginio vietos įrengimas;

11.6. vertimai, informacinės ir metodinės medžiagos rengimas ir (arba) įsigijimas, informacijos sklaida (išlaidos renginio medžiagai išleisti ir pranešimams publikuoti, skelbimams spaudoje, radijo stotyse, renginiui viešinti);

11.7. organizacinės išlaidos (prekės, paslaugos), tiesiogiai susijusios su 5 punkte nurodytomis veiklos sritimis.

12. Finansuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

13. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos 11 punkte nurodytos išlaidos:

13.1. būtinos žinių perdavimo ir informavimo veiklai vykdyti ir numatytos paraiškoje ir (arba) pagalbos sutartyje (toliau – sutartis);

13.2. padarytos einamaisiais metais nuo sprendimo apie pagalbos teikimą priėmimo, t. y. nuo Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkio dėl pagalbos skyrimo priemonėms įgyvendinti įsigaliojimo dienos iki priemonės, tiesiogiai susijusios su šių taisyklių 5 punkte nurodyta veiklos sritimi, įgyvendinimo pabaigos, nurodytos paraiškoje.

13.3. neviršijančios paraiškoje ir (arba) sutartyje numatytos sumos;

13.4. kai yra pateikiamos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintos kopijos;

13.5. skirtos prekių, paslaugų, darbų pirkimams atliktiems vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes ir paslaugas nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai:

14.1. jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas;

14.2. pareiškėjo – PVM mokėtojo veikla, kuriai organizuoti teikiama pagalba pagal šias taisykles, nėra laikoma ekonomine veikla ir už įsigytas šiai veiklai reikalingas prekes ar paslaugas pareiškėjas negalės susigrąžinti PVM.

15. Jeigu PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida, pareiškėjas įsipareigoja nesiekti susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto.

16. Pagalba nėra sumuojama su kita valstybės pagalba, kita nereikšminga (de minimis) pagalba arba parama, teikiama pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/142 (OL 2016 L 28, p. 8), 81 straipsnio 2 dalį bei 82 straipsnį skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

17. Paraiškos pagal šių taisyklių 1 priede nurodytą formą priimamos, nagrinėjamos ir lėšos skiriamos vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis ir šiomis taisyklėmis. Paraiškas priima Ministerija.

18. Ministerija interneto svetainėje www.zum.lrv.lt skelbia kvietimus teikti paraiškas, nurodydama paraiškų priėmimo terminus, paraiškų pateikimo vietą, informaciją, kur galima rasti šias taisykles, ir paraiškos formą, visoms teikiamoms paraiškoms kvietimo laikotarpiui skiriamą bendrą pagalbos sumą, pagalbos intensyvumą ir kitą informaciją, nurodytą Pagrindinių reikalavimų apraše. Paraiškų priėmimo terminas negali būti trumpesnis nei 1 mėn.

19. Pareiškėjai, norintys vykdyti žinių perdavimo ir informavimo veiklą, Ministerijai pateikia paraišką. Kartu su paraiška Ministerijai turi būti pateikta pareiškėjo veiklos nuostatų (įstatų) arba kitų veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtintos kopijos.

20. Pareiškėjas po paraiškos užregistravimo turi teisę raštu pranešti Ministerijai apie pateiktos paraiškos atšaukimą ir pateikti naują paraišką kvietimo teikti paraiškas metu.

21. Pareiškėjas tai pačiai priemonei įgyvendinti gali pateikti tik vieną paraišką. Paraiška, pateikta dėl papildomo finansavimo priemonei įgyvendinti, kuriai einamaisiais metais jau buvo skirta pagalba, atmetama ir toliau nesvarstoma.

22. Pirminį gautų paraiškų vertinimą atlieka už žinių perdavimo ir informavimo veiklos koordinavimą atsakingas Ministerijos padalinys (toliau – sekretoriatas). Sekretoriatas, įvertinęs paraiškas, parengia paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę, kurią pateikia svarstyti Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komitetui, sudarytam Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-34 „Dėl Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Priemonių atrankos komitetas).

23. Jeigu pirminio vertinimo metu nustatoma, kad pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir (ar) duomenys, arba paraiška užpildyta netinkamai, sekretoriatas elektroniniu paštu pareiškėjui išsiunčia paklausimą. Pareiškėjo atsakymui pateikti suteikiamas iki 5 darbo dienų terminas nuo paklausimo išsiuntimo elektroniniu paštu dienos. Susirašinėjimas tarp sekretoriato ir pareiškėjo vyksta elektroniniu paštu.

24. Paraiška toliau nevertinama ir Priemonių atrankos komitetui siūloma ją atmesti, jei pirminio vertinimo metu nustatoma, kad:

24.1. paraiška ir pridedami dokumentai gauti praleidus galutinį paraiškų pateikimo terminą;

24.2. per nustatytą terminą nepateikiami prašomi dokumentai ir (ar) duomenys ar pateikiami ne visi prašomi dokumentai ir (ar) duomenys;

24.3. paraiška neatitinka nustatytos formos;

24.4. pareiškėjas neatitinka reikalavimų, nurodytų Taisyklių 6–7 punktuose;

24.5. paraiška pateikta dėl papildomo finansavimo priemonei įgyvendinti, kuriai einamaisiais metais jau buvo skirta pagalba.

25. Priemonių atrankos komitetas vertina paraiškas pagal šiuos kriterijus:

25.1. ar numatoma įgyvendinti priemonė atitinka šiose taisyklėse nustatytus žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo tikslus ir veiklos sritis;

25.2. ar numatoma įgyvendinti priemonė skirta galutiniams pagalbos gavėjams, nurodytiems šių taisyklių 8 punkte;

25.3. prašomos pagalbos pagrįstumą;

25.4. ar pareiškėjas turi tinkamų pajėgumų paraiškoje nurodytai priemonei vykdyti;

25.5. projektų išlaidų tinkamumą:

25.5.1. ar tinkamos (kaip nurodyta šių taisyklių 11 punkte) priemonei numatytos išlaidos;

25.5.2. ar priemonei numatytos išlaidos pagrįstos, racionalios ir priemonei įgyvendinti būtinos.

26. Jei pagal pateiktas paraiškas prašomos pagalbos lėšų suma viršija kvietime nurodytą visoms teikiamoms paraiškoms skiriamą bendrą pagalbos sumą, vertinant paraiškas taikomos Pagrindinių reikalavimų apraše nurodytos paramos mažinimo priemonės.

27. Priemonių atrankos komitetas turi teisę prašyti papildomų dokumentų ir (arba) informacijos, reikalingos paraiškai įvertinti. Pareiškėjui per 5 darbo dienas nepateikus papildomų dokumentų ir (arba) informacijos, paraiška baigiama vertinti pagal turimus duomenis.

28. Priemonių atrankos komitetas, įvertinęs paraiškas pagal šių taisyklių 25 punkte nustatytus kriterijus, atsižvelgdamas į  einamaisiais metais žinių perdavimo ir informavimo veiklai skirtas lėšas, gali siūlyti skirti visą prašomą pagalbos sumą priemonei įgyvendinti, vadovaujantis Pagrindinių reikalavimų aprašu ją sumažinti ir siūlyti pareiškėjui įgyvendinti priemonę už mažesnę lėšų sumą, ar pagalbos neskirti. Priemonių atrankos komitetas, vadovaudamasis Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komiteto darbo reglamentu, kuris tvirtinamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, gali priimti ir kitus sprendimus (siūlymus dėl avanso mokėjimo, dėl pagalbos nutraukimo ir kt.).

29. Tais atvejais, kai prašoma pakoreguoti ar papildyti paraiškoje pateiktus duomenis, arba kai pareiškėjas sutinka įgyvendinti priemonę už mažesnę lėšų sumą, pareiškėjas patikslina paraišką.

30. Paraišką siūloma atmesti, jei Priemonių atrankos komitetas vertinimo metu nustato, kad:

30.1. priemonė neatitinka bent vieno šių taisyklių 25 punkte nurodytų kriterijų;

30.2. pareiškėjas nesutinka įgyvendinti priemonės už mažesnę lėšų sumą.

31. Galutinį sprendimą dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti, remdamasis Priemonių atrankos komiteto posėdžio protokolu, priima Žemės ūkio ministerijos kancleris, išleisdamas potvarkį. Apie priimtus sprendimus Ministerija pareiškėją informuoja el. paštu ar raštu. Priėmus sprendimą skirti pagalbą priemonei įgyvendinti, pareiškėjas tampa priemonės vykdytoju.

32. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 702/2014 7 straipsnio 4 dalies nuostatomis keliomis dalinėmis išmokomis mokama pagalba turėtų būti diskontuojama iki jos vertės pagalbos suteikimo dieną, atsižvelgiant į Komisijos komunikato dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (2008/C014/02) (OL 2008 C 14, p. 6) nuostatas. Tinkamos finansuoti išlaidos taip pat turėtų būti diskontuojamos iki jų vertės pagalbos suteikimo dieną. Palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo dieną taikoma diskonto norma.

33. Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintas sprendimas dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti, Priemonių atrankos komiteto posėdžių protokolai, priemonės vykdytojų paraiškų kopijos yra perduodamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūros) Žemės ūkio paramos departamento Nacionalinės paramos skyriui raštu ir el. paštu adresu nacparama@nma.lt.

 

 

IV SKYRIUS

PAGALBOS SUTEIKIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

34. Priemonės vykdytojams lėšos išmokamos taikant išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą, kaip numatyta Bendrosiose administravimo taisyklėse.

35. Gavusi taisyklių 33 punkte nurodytus dokumentus Agentūra:

35.1. priemonės vykdytojui avansu perveda 50 proc. (išskyrus priemones, įgyvendinamas nuo lapkričio 15 d., šiuo atveju projekto vykdytojui avansu pervedama 100 proc.) Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti numatytos sumos, jei minėtame sprendime dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti nenumatyta kita avanso suma (taikoma priemonės vykdytojams, kuriems pagalba skirta vienam renginiui organizuoti taisyklių 5.1 papunktyje nurodytai veiklos sričiai);

35.2. vadovaudamasi Bendrosiomis administravimo taisyklėmis su priemonės vykdytoju sudaro sutartį ir priemonės vykdytojui perveda 50 proc. (išskyrus priemones, įgyvendinamas nuo lapkričio 15 d., šiuo atveju  projekto vykdytojui avansu pervedama 100 proc.) sutartyje numatytos sumos, jei Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti nenumatyta kita avanso suma (taikoma priemonės vykdytojams, kuriems pagalba skirta taisyklių 5.2 papunktyje nurodytai veiklos sričiai  ir (arba) kuriems pagalba skirta daugiau negu vienam renginiui organizuoti).

36. Jeigu Agentūra negali atlikti taisyklių 35 punkte nustatytų veiksmų dėl paraiškose ir (arba) Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti pastebėtų klaidų ar kitų neatitikimų ir šiems netikslumams ištaisyti reikia laiko, 35 taisyklių punkte nustatyti Agentūros veiksmai atliekami iš Ministerijos gavus patikslintus duomenis dėl pastebėtų klaidų ar kitų neatitikimų.

37. Priemonės vykdytojams atsiskaitant už patirtas išlaidas galimas:

37.1. 20 proc. išlaidų nukrypimas pagal paraiškoje nurodytas atskiras išlaidų rūšis, neviršijant Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti numatytos bendros sumos (taikoma, kai su priemonės vykdytoju nesudaroma sutartis);

37.2. 20 proc. išlaidų nukrypimas pagal sutartyje nustatytas atskiras išlaidų rūšis, neviršijant bendros sutartyje numatytos sumos (taikoma, kai su priemonės vykdytoju sudaroma sutartis).

38. Išlaidų viršijimas pagal atskiras išlaidų rūšis daugiau kaip 20 proc. negalimas ir išlaidos, nenumatytos taisyklėse, sutartyje ir (arba) paraiškoje, nefinansuojamos.

39. Priemonės vykdytojai, įgyvendinę priemonę, atsiskaito už patirtas išlaidas ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos (išskyrus priemones, įgyvendinamas nuo lapkričio 15 d., šių priemonių vykdytojai atsiskaito už patirtas išlaidas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 30 d.), jei sutartyje nenumatyta kitaip (kai sutartis sudaroma), ir pateikia Agentūrai mokėjimo prašymą, kurio forma tvirtinama Agentūros nustatyta tvarka ir skelbiama interneto tinklalapyje adresu www.nma.lt. Mokėjimo prašymai teikiami ir tikrinami vadovaujantis Bendrosiose administravimo taisyklėse ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka. Pateikdamas mokėjimo prašymą, priemonės vykdytojas turi visiškai atsiskaityti už įgyvendintą priemonę ir gautą avansą. Kartu su mokėjimo prašymu pateikia:

39.1. išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintas kopijas;

39.2. ataskaitą apie priemonės vertinimo kriterijų įgyvendinimo rezultatus, t. y., kiek suorganizuota renginių, kiek kiekviename renginyje dalyvavo žemės ūkio veiklos subjektų.

39.3. dalyvių pasirašytus sąrašus (taisyklių 2 priedas) arba patvirtintas jų kopijas.

40. Agentūra, norėdama išmokėti avansą ar likusią pagalbos sumą priemonės vykdytojui, atsiskaičiusiam už įgyvendintas priemones, užsako lėšas ir išmoka jas Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

41. Jeigu vertinant mokėjimo prašymą ir kartu su mokėjimo prašymu pateiktus dokumentus kyla neaiškumų, ar mokėjimo prašymui tinkamai įvertinti trūksta informacijos, Agentūra siunčia priemonės vykdytojui paklausimą dėl papildomos informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo. Jei per Agentūros nustatytą laiką priemonės vykdytojas nepateikia prašomų dokumentų ir (arba) informacijos, mokėjimo prašymas vertinamas pagal turimus duomenis.

42. Jei vertinant mokėjimo prašymą kyla įtarimų, kad dokumentuose pateikta netiksli, neišsami arba klaidinga informacija, gali būti atliekama patikra vietoje.

43. Mokėjimo prašymo pateikimo terminą dėl objektyvių, nuo priemonės vykdytojo nepriklausančių aplinkybių Agentūra gali pratęsti. Šiuo atveju priemonės vykdytojas iki taisyklių 39 punkte nustatyto termino turi pateikti Agentūrai prašymą dėl mokėjimo prašymo ir pridedamų dokumentų pateikimo termino pratęsimo, jį pagrindžiant atitinkamais dokumentais, liudijančiais nuo priemonės vykdytojo nepriklausančių aplinkybių buvimą. Jei Agentūra prašymui pritaria, apie tai ji informuoja priemonės vykdytoją raštu. Jei Agentūra nepritaria prašymui, apie tai priemonės vykdytoją informuoja raštu, nurodydama priežastis.  

44. Jeigu, įvertinus mokėjimo prašymą, nustatoma, kad avansu išmokėta suma didesnė, negu priemonės vykdytojas padarė tinkamų finansuoti išlaidų, šį skirtumą priemonės vykdytojas privalo grąžinti.

45. Jei priemonės vykdytojas pavėluotai pateikia mokėjimo prašymą, pagalba už kiekvieną pavėluotą darbo dieną sumažinama  1 proc. nuo apskaičiuotos pagalbos sumos už mokėjimo prašyme deklaruotas patirtas tinkamas finansuoti išlaidas, išskyrus atvejus, kai priemonės įgyvendinimo metu priemonės vykdytojas mokėjimo prašymą pateikia pavėluotai dėl pateisinamų priežasčių (pateisinamomis priežastimis laikomos nenumatytos (force majeure) aplinkybės, priemonės vykdytojo vadovo ar kito, atsakingo už mokėjimo prašymo pateikimą, asmens liga). Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 30 darbo dienų nuo Taisyklių 39 punkte nurodyto termino pabaigos, vėliau pateikti mokėjimo prašymai neadministruojami.

46. Priemonės įgyvendinimo pažeidimai nustatomi ir grąžintinos lėšos administruojamos vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis.

47. Priemonės vykdytojas, norėdamas pakeisti neesminę sutarties (kai sutartis pasirašoma)  sąlygą (pvz., keičiasi priemonės vykdytojo rekvizitai, sąskaita banke arba kredito unijoje, priemonės įgyvendinimo data ar vieta ir kt.), kuri neturi įtakos priimant sprendimą dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti, informuoja Agentūrą raštu, nurodydamas norimas pakeisti arba papildyti sutarties sąlygas, jų pakeitimo arba papildymo priežastis, ir pateikia patvirtinimo dokumentus (jei tokie yra). Jei Agentūra sutarties pakeitimams pritaria, apie tai ji raštu informuoja priemonės vykdytoją ir pakeičia sutartį. Jei Agentūra nepritaria prašomiems sutarties pakeitimams, apie tai priemonės vykdytoją informuoja raštu, nurodydama priežastis.

48. Priemonės vykdytojas, norėdamas pakeisti neesminius paraiškos (kai sutartis nepasirašoma) duomenis (pvz., keičiasi priemonės vykdytojo rekvizitai, sąskaita banke arba kredito unijoje, priemonės įgyvendinimo data ar vieta ir kt.), kurie neturi įtakos priimant sprendimą dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti, informuoja Agentūrą raštu, nurodydamas norimus pakeisti arba papildyti paraiškos duomenis, jų pakeitimo arba papildymo priežastis, ir pateikia patvirtinimo dokumentus (jei tokie yra). Jei Agentūra paraiškos duomenų pakeitimams pritaria, apie tai ji raštu informuoja priemonės vykdytoją. Jei Agentūra nepritaria prašomiems paraiškos duomenų pakeitimams, apie tai priemonės vykdytoją informuoja raštu, nurodydama priežastis.

49. Priemonės vykdytojas, pasikeitus priemonės įgyvendinimo datai ar vietai, apie tai raštu informuoja Ministeriją. 

50. Išmokėjusi priemonės vykdytojams lėšas, Agentūra iki kitų metų sausio 31 d. teikia Ministerijai el. paštu informaciją, apie Žinių perdavimo ir informavimo priemonės įgyvendinimo rezultatus, t.y. kiek suorganizuota renginių ir kiek kiekviename renginyje dalyvavo žemės ūkio veiklos subjektų. Kitos Agentūros Ministerijai teikiamos ataskaitos ir jų teikimo tvarka nustatyta Bendrosiose administravimo taisyklėse.

 

V SKYRIUS

LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

51. Už skirtų lėšų panaudojimą atsako priemonės vykdytojas.

52. Už paraiškoje ir kituose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs pareiškėjas. Priemonės vykdytojas privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinio mokėjimo prašymo užregistravimo dienos saugoti visą su paraiška ir vykdoma priemone susijusią medžiagą ir dokumentus.

53. Prireikus, Agentūra savo nustatyta tvarka atlieka patikrą vietoje. Priemonės vykdytojas privalo leisti Agentūros Kontrolės departamento ar kitiems kompetentingiems tarnautojams atlikti patikras.

54. Sutartyje arba paraiškoje numatytų priemonių patikrą vietoje gali atlikti ir Ministerijos atsakingi darbuotojai.

55. Priemonės vykdytojas šių Taisyklių nustatyta tvarka yra atsakingas už vykdomos priemonės viešinimą.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Už informavimą pagalbos teikimo klausimais, paraiškų priėmimą, vertinimą, Priemonių atrankos komiteto posėdžių organizavimą, sprendimų dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti priėmimą, potvarkių dėl pagalbos skyrimo priemonėms įgyvendinti rengimą, informacijos apie priemonių vertinimo kriterijus kaupimą, informacijos apie projektų vykdytojus ir jiems skirtas lėšas viešinimą yra atsakinga Ministerija.

57. Už sutarčių sudarymą, lėšų užsakymą ir išmokėjimą priemonių vykdytojams, lėšų apskaitą, jų panaudojimo kontrolę bei informacijos apie projektų vykdytojus ir jiems skirtas lėšas viešinimą pagal taisykles atsako Agentūra.

58. Pasikeitus šioms Taisyklėms, nauji reikalavimai nuo jų įsigaliojimo dienos taikomi vienodai visiems priemonės vykdytojams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme numatyta kitaip.

59. Kiti šiose taisyklėse nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis.

________________________________________

 

 


 

Žinių perdavimo ir informavimo

veiklos finansavimo taisyklių

1 priedas

 

(Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo paraiškos forma)

 

_________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

 

 

ŽINIŲ PERDAVIMO IR INFORMAVIMO VEIKLOS FINANSAVIMO

PARAIŠKA

____________ Nr. __________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

1.   Pareiškėjo duomenys

Rekvizitai

Pareiškėjo pavadinimas

 

Teisinė forma

 

Įmonės kodas

 

Adresas:

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

Tel. Nr.

 

Faks. Nr.

 

El. p. adresas

 

Vadovo vardas, pavardė, tel. Nr.

 

Finansininko vardas, pavardė, tel. Nr.

 

Banko pavadinimas

 

Banko kodas

 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

 

Pažymėti tinkamą

□ PVM mokėtojas

Jei taip, nurodykite PVM mokėtojo kodą: _________________

□ ne PVM mokėtojas

Jei PVM mokėtojas:

Patvirtinu, kad pagal priemonę prašoma lėšų neekonominei veiklai vykdyti ir už šiai veiklai organizuoti įsigytas prekes ir paslaugas negalėsiu susigrąžinti PVM

 

□ Taip

 

□ Ne

Sutinku visą man siunčiamą informaciją gauti el. paštu

□ Taip

 

□ Ne

Asmuo, atsakingas už paraišką

(pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už reikiamos informacijos teikimą, vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.,el. paštas)

 

2. Priemonės apibūdinimas

 

2.1. Priemonės aprašymas.

Priemonės pavadinimas

Nurodomas priemonės, kuriai įgyvendinti prašoma valstybės pagalbos, pavadinimas. Rekomenduojama pasirinkti trumpą pavadinimą

Priemonės tikslinė grupė ir priemonės dalyviai (galutiniai pagalbos gavėjai)

Nurodykite, kam skirta priemonė. Konkrečiai įvardykite, kas yra priemonės tikslinė grupė, suinteresuoti asmenys ir kokia priemonės įtaka numatoma kiekvienai asmenų grupei.

Priemonės įgyvendinimo tikslas ir uždaviniai

Nurodykite priemonės tikslą, t. y., kokių rezultatų norite pasiekti įgyvendindami priemonę. Tikslas turi būti konkretus ir pasiekiamas.

Nurodydami priemonės uždavinius, pateikite, kokių priemonių ir veiksmų planuojate imtis, kad pasiektumėte priemonės tikslą. Atkreipkite dėmesį, kad priemonės uždaviniai turi būti susiję su tikslu ir būtini tikslui pasiekti.

 

Trumpas priemonės poreikio pagrindimas

Trumpai aprašykite:

-    kam reikalinga priemonė, ko siekiama, kokia bus jos nauda;

-    kaip pareiškėjas susijęs su priemone ir kodėl būtent jis teikia priemonės paraišką;

 

Laukiami rezultatai ir numatomas ekonominis, socialinis, kultūrinis poveikis žemės ūkiui, kaimo plėtrai, aplinkai ir pan.

Nurodykite, kokių rezultatų tikimasi įgyvendinus priemonę ir koks bus poveikis žemės ūkiui, kaimo plėtrai, aplinkai ir pan. (pavyzdžiui, kokie kokybiniai ar kiekybiniai pokyčiai numatomi arba kokia socialinė ar ekonominė nauda bus po priemonės įgyvendinimo).

 

Priemonės vertinimo kriterijai

Nurodykite, kiek numatoma suorganizuoti renginių ir kiek juose dalyvaus žemės ūkio veiklos subjektų

Priemonės viešinimas

Nurodoma, kokios projekto viešinimo priemonės bus taikomos

 

 

2.2. Priemonės organizavimo detali programa (nurodoma tiksli renginio data, laikas, vieta ir pranešėjai)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

3. Pareiškėjo pajėgumai numatytai priemonei įgyvendinti

3.1. Trumpai aprašykite patirtį vykdant panašias priemones (konferencijas, seminarus ir kitus renginius) (pateikite svarbiausių renginių, organizuotų per trejus metus, sąrašą)

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės įgyvendinimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Trumpai aprašykite priemonės vadovo patirtį administruojant panašaus pobūdžio priemones (pateikite svarbiausių priemonių, administruotų per trejus metus, sąrašą)

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės įgyvendinimo data

 

 

 

 

 

 

 

4. Duomenys apie priemonę

 

Bendra priemonės vertė su PVM, Eur (bendra priemonės vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis)

 

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

 

Prašoma pagalbos suma

su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

 

Pagalbos dydis, proc.

(procentas skaičiuojamas nuo bendros

tinkamų finansuoti išlaidų sumos)

 

Planuojama priemonės įgyvendinimo pradžia

20..... m. ...................... d.

Planuojama priemonės įgyvendinimo pabaiga

20..... m. ....................... d.

Veiklos sritis (-ys), kuriai (-ioms) prašoma pagalbos (pažymėti tinkamą (-us):

respublikinės ir regioninės reikšmės žinių perdavimo ir informavimo priemonėms organizuoti;

tarptautinės reikšmės žinių perdavimo ir informavimo priemonėms organizuoti;

 

 

 

 

5. Priemonės tinkamų išlaidų sąrašas

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas (nurodyti pagal taisyklių 11 punkte nurodytas tinkamas finansuoti išlaidų rūšis)

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

Prašoma pagalbos suma su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

Prašomos pagalbos sumos paskirstymas pagal ketvirčius, Eur

Pagrindimas

I

II

III

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pareiškėjo deklaracija

 

Patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

2. Pareiškėjas vykdys taisyklių sąlygas tiksliai, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

3. Prašoma pagalba priemonei įgyvendinti yra mažiausia priemonei įgyvendinti reikalinga suma.

4. Pareiškėjas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).

5. Pareiškėjas neskolingas Valstybiniam socialinio draudimo fondui.

6. Pareiškėjui nėra iškeltos bylos dėl bankroto, jis nėra likviduojamas.

7. Pareiškėjas gautas pagalbos lėšas panaudos galutiniams pagalbos gavėjams subsidijuojamoms paslaugoms teikti (t. y., visą gautą naudą perleis galutiniams pagalbos gavėjams).

8. Pareiškėjas užtikrina, kad galutiniai pagalbos gavėjai atitiks taisyklių 8 punkte jiems keliamus reikalavimus.

9. Pareiškėjas nesieks susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto, jei PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida.

10. Pareiškėjas nėra  gavęs ir nesieks paramos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų išlaidoms, numatytoms paraiškoje finansuoti.

11. Pareiškėjas įsipareigoja viešinti vykdomą priemonę.

12. Pareiškėjas įsipareigoja bendradarbiauti su priemonės įgyvendinimą kontroliuojančiais asmenimis: laiku teiks jiems visą prašomą informaciją, sudarys sąlygas tikrinti priemonės vykdymą vietoje, susipažinti su dokumentais, susijusiais su priemonės įgyvendinimu, leis asmenims, vykdantiems kontrolės ir tikrinimo funkcijas, atlikti dokumentų patikrinimus, patikras vietoje.

13. Pareiškėjas įsipareigoja teikti papildomą informaciją ir dokumentus, susijusius su priemonės įgyvendinimu, taisyklių ir (arba) Ministerijos ar Agentūros nustatytais terminais.

14. Gavus Agentūros reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl pagalbos avanso (jo dalies) ar pagalbos (jos dalies) ir (arba) permokėto pagalbos avanso ar permokėtos pagalbos grąžinimo, per reikalavime nurodytą terminą pareiškėjas grąžins Agentūrai išmokėtą pagalbos avansą (jo dalį) ar pagalbą (jos dalį) ir (arba) permokėtą pagalbos avansą ar pagalbą.

15. Ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo šios paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paskutinio mokėjimo prašymo užregistravimo dienos pareiškėjas saugos visą su pagalbos skyrimu susijusią medžiagą ir dokumentus.

16. Pareiškėjas sutinka, kad informacija apie pareiškėjui numatomą gauti ir (arba) skirtą (gautą) pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus.

17. Nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso pareiškėjui ir pareiškėjas prisiima visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius sąskaitos numerį.

18. Pareiškėjas įsipareigoja iki taisyklėse nurodytos datos ir taisyklėse nustatytomis sąlygomis įgyvendinti priemonę ir pateikti Agentūrai mokėjimo prašymą ir pridedamus dokumentus.

 

 

 

_____________________                      ___________                                   ____________________

(pareiškėjo vadovo ar jo                            (parašas)                                            (vardas, pavardė)

įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

 

 

 

 

Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Pavyzdinė dalyvių sąrašo forma)

 

...................................................................................................................................................................

(institucijos, organizuojančios žinių perdavimo ir informavimo priemonę, pavadinimas)

 

DALYVIŲ SĄRAŠAS

 

..............................

(data)

 

Žinių perdavimo ir informavimo priemonės pavadinimas.......................................

Vietovė (savivaldybė, seniūnija)..................................................................................... ..................

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gyvenamoji vieta

Kontaktai

(tel. Nr. ar el. paštas)

Užsiėmimas, darbovietė

Valdos atpažinties kodas ir (arba) institucijos ar įmonės kodas (jeigu nėra valdos atpažinties kodo)

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________                        _______________                 ____________________

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas)                              (vardas, pavardė)