VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BEŠEIMININKIŲ KAČIŲ BŪDOS (SLĖPTUVĖS) TIPINIO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 6 d. Nr.  30-2697

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 30-2001 „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“, 9.7 punktu,

t v i r t i n u  bešeimininkių kačių būdos (slėptuvės) tipinį projektą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Alma Vaitkunskienė