HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

2010 M. RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-828 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.11.01:2010 „STATYBOS UŽBAIGIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. sausio14 d. Nr. D1-32

Vilnius

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“ ir papildau 3 priedą 20 punktu:

„20. Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo – derinimo darbus (privalomos iki 2014 m. gruodžio 31 d.).“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Valentinas Mazuronis