VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 27V-8 „DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ IR VALSTYBĖS TARNYBOS VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 26 d. Nr. 27V-112

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 27V-8 „Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“  ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. S k i r i u Valstybės tarnybos departamento Registro ir informacinių sistemų skyriaus vedėją Paulių Strišką Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotiniu.

 

 

 

Direktorius                                                                                                       Osvaldas Šarmavičius

 

 

SUDERINTA

Gyventojų registro tarnybos

prie Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

2014 m. gegužės 30 d.

raštu Nr. (29)9R-1207

SUDERINTA

Informacinės visuomenės

plėtros komiteto prie

Susisiekimo ministerijos

2014 m. birželio 20 d.

raštu Nr. S-908

 

SUDERINTA

Informatikos ir ryšių

departamento prie Lietuvos

Respublikos vidaus reikalų

ministerijos 2014 m. birželio 23 d.

raštu Nr. (6-4)9R-1151

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus

reikalų ministerijos

2014 m. gegužės 30 d.

raštu Nr. 1D-4083

 

SUDERINTA

Valstybės įmonės Registrų

centro 2014 m. gegužės 30 d.

raštu Nr. (1.11.7)S-2271

 

SUDERINTA

Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos
2014 m. birželio 2 d.
raštu Nr. 35S-300(1.11)

SUDERINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2014 m. gegužės 30 d.

raštu Nr. (1.63)I-4938

SUDERINTA

Valstybinės duomenų apsaugos

inspekcijos 2014 m. birželio 19 d.

raštu Nr. 2R-3230(3.33) 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 27V-8  

(Valstybės tarnybos departamento direktoriaus

2014 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 27V- 112

redakcija)

 

 

VALSTYBĖS TARNYBOS VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (toliau – VATIS) steigimo teisinį pagrindą, tikslus, uždavinius, pagrindines funkcijas, VATIS organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimą ir naudojimą, VATIS duomenų saugą, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas), Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatyme (toliau – Tarnybinio paso įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (toliau – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas), Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas). vartojamas sąvokas.

3. VATIS steigimo pagrindas – Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 4 dalis, 501 straipsnis, Tarnybinio paso įstatymo 6 straipsnio 1 dalis.

4. VATIS tvarkoma, vadovaujantis:

4.1. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

4.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas);

4.3. Tarnybinio paso įstatymu;

4.4. Valstybės tarnybos įstatymu;

4.5. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau – Darbo kodeksas);

4.6. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu;

4.7. Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas);

4.8. Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklių patvirtinimo“;

4.9. Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1344 „Dėl Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas);

4.10. Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos aprašas);

4.11. Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo tvarkos bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“;

4.12. Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“;

4.13. Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“;

4.14. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodika);

4.15. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdine forma ir Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 „Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas);

4.16. Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės);

4.17. Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas taisyklės);

4.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“;

4.19. Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.20. Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-735 „Dėl Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.21. Valstybės tarnautojo pažymėjimo forma ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“;

4.22. Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės);

4.23. Valstybės tarnautojų registravimo sertifikatams gauti ir konsultavimo taisyklėmis, patvirtintomis Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr.(29)4R-16 „Dėl Valstybės tarnautojų registravimo sertifikatams gauti ir konsultavimo taisyklių patvirtinimo“;

4.24. Nuostatais.

5. Fizinių asmenų asmens duomenys VATIS tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

6. Asmens duomenys VATIS tvarkomi paslaugų gavėjų ir VATIS naudotojų identifikavimo ir autentifikavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame administravime, tarnybinių pasų ir valstybės tarnautojo pažymėjimų (toliau – pažymėjimas) išdavimo, informacijos paslaugų gavėjams teikimo tikslais.

7. VATIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis vykdyti žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame administravime, valstybės tarnybos valdymo sprendimų planavimo, Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo kontrolės procedūras.

8. VATIS uždaviniai:

8.1. automatizuoti atrankos į valstybės tarnautojų pareigas, tarnybinės veiklos vertinimo, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) personalo administravimo, pažymėjimų ir tarnybinių pasų išdavimo, keitimo procedūras;

8.2. automatizuoti Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytų procedūrų, fizinių ir juridinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, duomenų ir dokumentų elektroninių kopijų tvarkymą.

9. Pagrindinės VATIS funkcijos yra:

9.1. rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti VATIS duomenis ir dokumentų elektronines kopijas;

9.2. priimti fizinių asmenų nuotoliniu būdu teikiamus duomenis, elektroninius dokumentus ir dokumentų elektronines kopijas;

9.3. formuoti atrankos į valstybės tarnautojo pareigas testus (toliau – testai), dokumentų šablonus, dokumentus, duomenų perdavimo rinkinius, analitines ir kito pobūdžio ataskaitas;

9.4. skelbti viešą informaciją.

 

II. VATIS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

10. VATIS valdytojas ir VATIS asmens duomenų valdytojas yra Valstybės tarnybos departamentas.

11. VATIS tvarkytojai yra:

11.1. Valstybės tarnybos departamentas. Valstybės tarnybos departamentas yra ir VATIS asmens duomenų tvarkytojas;

11.2. įstaigos – atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų ir kurioms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, – yra ir VATIS asmens duomenų tvarkytojai.

12. VATIS valdytojas ir tvarkytojai atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiuose įstatymuose nurodytas teises ir pareigas.

13. Valstybės tarnybos departamentas, kaip VATIS valdytojas, atlieka šias funkcijas:

13.1. organizuoja VATIS duomenų saugos užtikrinimą;

13.2. organizacinėmis priemonėmis užtikrina VATIS prieinamumą, vientisumą, konfidencialumą;

13.3. metodiškai vadovauja VATIS tvarkytojams VATIS tvarkymo klausimais.

14. Valstybės tarnybos departamentas, kaip duomenų tvarkytojas, atlieka šias funkcijas:

14.1. organizuoja VATIS kūrimą;

14.2. tvarko ir administruoja VATIS ir joje kaupiamus duomenis bei teikia VATIS duomenis duomenų gavėjams;

14.3. užtikrina VATIS funkcionavimą, techninės ir programinės įrangos priežiūrą ir plėtrą;

14.4. rengia ir įgyvendina techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus, investicinius projektus;

14.5. tvarko informacinės sistemos duomenų archyvą ir užtikrina jo saugą;

14.6. tvarko informacinės sistemos naudotojų duomenis;

14.7. sudaro sutartis su duomenų teikėjais ir duomenų gavėjais.

15. VATIS tvarkytojai, nurodyti Nuostatų 11.2 papunktyje, atlieka šias funkcijas:

15.1. tvarko įstaigos duomenis;

15.2. organizacinėmis priemonėmis užtikrina VATIS tvarkomų duomenų patikimumą ir apsaugą;

15.3. paskiria asmenis, atsakingus už VATIS duomenų tvarkymą įstaigoje;

15.4. paskiria asmenis, turinčius teisę susipažinti su įstaigos duomenimis VATIS ir jais naudotis.

16. VATIS duomenų teikėjai:

16.1. Valstybės įmonė Registrų centras – teikia duomenis iš Juridinių asmenų registro;

16.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – teikia duomenis iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro;

16.3. Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikia duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro;

16.4. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikia duomenis iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro;

16.5. Valstybės tarnybos departamentas – teikia duomenis iš Valstybės tarnautojų registro;

16.6. Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos – teikia duomenis iš Asmens dokumentų gamybos informacinės sistemos, kurios nuostatai patvirtinti 2011 m. gruodžio 27 d. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-49 „Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos Asmens dokumentų gamybos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;

16.7. Asmenys, per VATIS teikiantys dokumentus konkursui į valstybės tarnautojo pareigas ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankai, asmenys tiesiogiai užsiregistravę bendrųjų gebėjimų, vadovavimo gebėjimų tikrinimui ir / ar užsienio kalbos mokėjimo tikrinimui, taip pat asmenys, įrašyti į valstybės tarnautojų rezervą, suvedantys prašymų dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje duomenis (toliau – paslaugų gavėjai);

16.8. juridiniai asmenys, teikiantys užsienio kalbų tikrinimo (žodžiu) paslaugas pretendentams į valstybės tarnautojo pareigas;

16.9. fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys mokymo paslaugas valstybės tarnautojams.

 

III. VATIS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

17. VATIS duomenų bazėje saugomi ir tvarkomi VATIS duomenys: 

17.1. duomenys apie įstaigų pareigybes:

17.1.1. įstaigos, kurioje pareigybė registruota, kodas, pavadinimas ir buveinės adresas, struktūrinio padalinio kodas, pavadinimas ir buveinės adresas (išskyrus įstaigos struktūrinius padalinius, kuriuose pareigas eina tik vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, kurių duomenys tvarkomi vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu, 60 straipsnio 3 dalimi, kriminalinės žvalgybos pareigūnai, kurių duomenis saugo kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje, ir duomenis, kurie įslaptinti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka);

17.1.2. pareigybės kodas, pavadinimas, įsteigimo (ar panaikinimo) teisinis pagrindas ir data, pareigybės aprašymas (tekstas);

17.1.3. valstybės tarnautojo pareigybės grupė, nustatoma pagal Valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnį, lygis ir kategorija;

17.1.4. žyma apie pareigybės užimtumą (jeigu pareigybė laisva, nurodoma, kad ji neužimta arba paskelbtas konkursas, arba pareigybė siūloma asmeniui, nurodytam Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2, 3, 5 dalyse ar 43 straipsnio 2, 3 dalyse; jeigu pareigybė užimta, pateikiama valstybės tarnautojo, įstaigos darbuotojo, gaunančio darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nario (toliau – Vyriausybės narys) ar valstybės pareigūno priėmimo, skyrimo ar perkėlimo į pareigas data ir teisinis pagrindas);

17.2. duomenys apie valstybės tarnautojus (išskyrus vidaus tarnybos sistemos pareigūnus, kurių duomenys tvarkomi vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu, 60 straipsnio 3 dalimi, kriminalinės žvalgybos pareigūnus, kurių duomenis saugo kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje, ir duomenis, kurie įslaptinti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka), darbuotojus, Vyriausybės narius ir valstybės pareigūnus:

17.2.1. asmens kodas;

17.2.2. vardas (-ai);

17.2.3. pavardė (-ės);

17.2.4. lytis;

17.2.5. gimimo data;

17.2.6. mirties data;

17.2.7. pilietybė;

17.2.8. duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas (atleidimą iš jų) – data, einamosios pareigos, priėmimo (perkėlimo, atleidimo) teisinis pagrindas (Valstybės tarnybos įstatymo arba Darbo kodekso straipsnis, straipsnio dalis ir punktas, sprendimo dėl priėmimo (perkėlimo, atleidimo) numeris ir data);

17.3. atrankos į valstybės tarnautojo pareigas testų duomenys:

17.3.1. klausimų (užduočių) duomenys (tema, potemė ir unikalus kodas (ID), sudėtingumas, galiojimo terminas, klausimas (užduotis), su juo susijusios pastabos);

17.3.2. klausimų (užduočių) atsakymų duomenys (klausimo (užduoties) teisingo ir klaidingo atsakymo vertinimas, atsakymų žymėjimo ir atvaizdavimo tipas, atsakymas, jo vertė ir tipas);

17.3.3. testo duomenys (tipas, pavadinimas, sukūrimo data, aktyvavimo data ir laikas, archyvavimo požymis, testo žodžiu požymis, tų pačių dienos klausimų požymis, testo aprašymas (instrukcija), testo perlaikymų skaičius, testo trukmė, testo priskyrimas atitinkamam pareigybės lygmeniui, testo dalių pavadinimai, testo dalis sudarančių potemių pavadinimai, potemėje nurodytų klausimų (užduočių) skaičius, atsižvelgiant į klausimo (užduoties) sudėtingumą);

17.3.4. testo vertinimo duomenys (vertinimo tipas, ribos ir rezultato pateikimo nustatymai);

17.3.5. testų įvykių duomenys (testo įvykio data, laikas, pavadinimas, pareigybės lygmuo, teritorija, adresas, užsiregistravusiųjų skaičius, testo rezultatas);

17.4. pretendentų į valstybės tarnybą paskyrų (toliau – paskyra) duomenys:

17.4.1. paskyros sukūrimo data, paskyros būsena;

17.4.2. pretendentų duomenys:

17.4.2.1. asmens kodas;

17.4.2.2. vardas (-ai);

17.4.2.3. pavardė (-ės);

17.4.2.4. gimimo data;

17.4.2.5. pilietybė;

17.4.2.6. lytis;

17.4.2.7. mirties data;

17.4.2.8. kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris (-iai), el. pašto adresas (-ai));

17.4.3. asmens sukurti dokumentai (dokumento turinys, sukūrimo data, tipas, pavadinimas, dokumento išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusios įstaigos pavadinimas);

17.4.4. asmens prašymų duomenys (prašymo pateikimo data, pareigų, į kurias pretenduojama pavadinimas, konkursą (pakaitinio valstybės tarnautojo atranką) organizuojančios įstaigos pavadinimas, pareigybės lygis ir kategorija, prašymo būsena, konkurso (pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos) būsena, įstaigai teikti dokumentai, įstaigos teikti atsakymai pretendentui);

17.4.5. laikytų testų duomenys (registracijos data, testo pavadinimas, pareigybės lygmuo, laikymo data ir laikas, testo laikymo tipas, būsena, rezultatas, rezultato galiojimo laikas); 

17.4.6. asmeniui siųstų žinučių elektroniniu paštu ir į paskyrą duomenys (išsiuntimo data, tema, tekstas);

17.4.7. asmeniui siųstų trumpųjų žinučių (SMS) duomenys (išsiuntimo data, būsena, tekstas);

17.5. konkursų į valstybės tarnautojo pareigas duomenys ir dokumentų elektroninės kopijos:

17.5.1. įstaigos prašymo paskelbti konkursą duomenys (konkursą organizuojančios įstaigos pavadinimas, pareigybės grupė, pavadinimas, lygis ir kategorija, teisės akto, kuriuo patvirtintas pareigybės aprašymas, data ir numeris, pareigybės aprašymas, kontaktai išsamesnei informacijai (telefono ryšio numeris (-iai), el. pašto adresas, interneto svetainės adresas), prašymą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono ryšio numeris (-iai), elektroninio pašto adresas);

17.5.2. konkurso į valstybės tarnautojo pareigas skelbimo duomenys (numeris ir data, konkursą organizuojančios įstaigos pavadinimas, pareigybės aprašymas, adresas, telefono ryšio numeris (-iai), el. pašto adresas);

17.5.3. konkurso vykdymo įstaigoje data;

17.5.4. konkurso rezultatas:

17.5.4.1. konkurso laimėtojo vardas (-ai);

17.5.4.2. konkurso laimėtojo pavardė (-ės);

17.5.4.3. konkurso laimėtojo asmens kodas;

17.5.4.4. konkurso laimėtojo patikrinimo Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre rezultatas;

17.5.4.5. konkurso neįvykimo priežastis;

17.6. pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos duomenys ir dokumentų elektroninės kopijos:

17.6.1. įstaigos prašymo dėl pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos duomenys (pakaitinio priėmimo priežastis, pareigybės pavadinimas, lygis, kategorija, teisės akto, kuriuo patvirtintas pareigybės aprašymas, data ir numeris, pareigybės aprašymas, kontaktai išsamesnei informacijai (telefono ryšio numeris (-iai), el. pašto adresas), prašymą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono ryšio numeris (-iai), elektroninio pašto adresas);

17.6.2. atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas skelbimo duomenys (numeris ir data, terminas iki kada publikuojamas skelbimas, atranką organizuojančios įstaigos pavadinimas, pareigybės aprašymas, kontaktai išsamesnei informacijai (telefono ryšio numeris (-iai), el. pašto adresas), dokumentų pateikimo būdas);

17.6.3. pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos vykdymo įstaigoje data;

17.6.4. pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos rezultatas:

17.6.4.1. atrankos laimėtojo vardas (-ai);

17.6.4.2. atrankos laimėtojo pavardė (-ės);

17.6.4.3. atrankos laimėtojo asmens kodas; 

17.6.4.4. atrankos laimėtojo patikrinimo Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre rezultatas;

17.6.4.5. atrankos neįvykimo priežastis;

17.7. valstybės tarnautojų poreikio anketos duomenys (įstaigos pavadinimas, pageidaujamų valstybės tarnautojų skaičius, pareigybės lygmuo ir lygis, profesinė veiklos sritis, požymis, ar pageidaujamas asmuo turėtų būtų priimtas kaip karjeros ar pakaitinis valstybės tarnautojas, pageidaujamo valstybės tarnautojo išsilavinimo studijų sritis ir kryptis, išsilavinimo lygis, darbo patirties reikalavimai);

17.8. valstybės tarnautojų mokymo duomenys:

17.8.1. įstaigos mokymo plano duomenys, nurodyti Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos apraše;

17.8.2. įstaigos metinės mokymo ataskaitos duomenys, nurodyti Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos apraše;

17.9. įstaigos darbo laiko apskaitos duomenys, nurodyti Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos apraše;

17.10. įstaigos dirbančiųjų kasmetinių atostogų duomenys (laikotarpis, priklausantis atostogų dienų skaičius, panaudotų atostogų dienų skaičius, likutis, atostogų pradžios ir pabaigos datos, atostogų trukmė, sprendimo numeris ir data, atšaukimo iš atostogų pradžios ir pabaigos datos, atšaukiamų dienų skaičius);

17.11. įstaigos dirbančiųjų komandiruočių duomenys (pradžios data, pabaigos data, sprendimo numeris ir data, išvykimo vieta, su tarnybine komandiruote susijusios išlaidos);

17.12. tarnybinių pasų duomenys:

17.12.1. asmens, kuriam išrašomas tarnybinis pasas, duomenys (asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data, lytis);

17.12.2. tarnybiniame pase įrašomos pareigybės duomenys (įsteigimo data, kategorija, grupė, tipas, pavadinimas lietuvių ir anglų kalba, asmens paskyrimo į pareigas data);

17.12.3. prašymo išduoti, pakeisti tarnybinį pasą duomenys (įstaigos pavadinimas, lydraščio data ir numeris, prašymo data ir numeris, išvadą išduoti tarnybinį pasą pasirašiusio asmens vardas
(-ai) ir pavardė (-ės);

17.12.4. tarnybinio paso numeris, išdavimo data, galiojimo data;

17.12.5. tarnybinio paso išdavimo, keitimo pagrindas;

17.12.6. požymis, ar tarnybinį pasą asmuo atsiėmė;

17.12.7. valstybės rinkliavos už tarnybinio paso išdavimą, keitimą mokėjimo duomenys (požymis, ar sumokėta ši rinkliava, jos mokėjimo data, suma ir pavedimo numeris);

17.12.8. tarnybinio paso sunaikinimo priežastis, lydraščio, kuriuo siunčiamas tarnybinis pasas sunaikinti, data ir numeris;

17.13. pažymėjimų išdavimo, keitimo, sunaikinimo, paskelbimo negaliojančiais duomenys:

17.13.1. prašymo išduoti, pakeisti pažymėjimą duomenys (prašymo numeris, registracijos data ir skuba, įstaigos oficialus ir sutrumpintas pavadinimas, asmens vardas (-ai), pavardė (-ės) ir kodas Valstybės tarnautojų registre, pareigų visas ir sutrumpintas pavadinimas, el. pašto adresas, pažymėjimo išdavimo pagrindas, prašymą užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas, vardas (-ai), pavardė (ės), el. pašto adresas ir telefono ryšio numeris (-iai), pažymėjimą išduodančios įstaigos kodas ir pavadinimas, tarnybos, į kurią reikia išsiųsti pagamintą dokumentą, kodas ir pavadinimas);

17.13.2. asmens veido atvaizdas, kuris į VATIS įrašomas ir saugomas iki pažymėjimo išrašymo Asmens dokumentų išrašymo centre prie Vidaus reikalų ministerijos;

17.13.3. pažymėjimo numeris, išdavimo data, galiojimo data, lustinės kortelės numeris;

17.13.4. pažymėjimo įteikimo data ir išdavimo pagrindas, įteikusio asmens vardas ir pavardė, sunaikinimo data ir priežastis, grąžinimo data, duomenys apie prarastą pažymėjimą (praradimo priežastis, požymis, ar sumokėta įmoka už naujo pažymėjimo gamybą);

17.14. pažymėjimuose įrašytų identifikavimo ir elektroninio parašo sertifikatų (toliau – sertifikatai) atnaujinimo, aktyvavimo, sustabdymo, paskelbimo negaliojančiais duomenys:

17.14.1. prašymo atnaujinti sertifikatus duomenys (prašymo numeris, registracijos data, pažymėjimo numeris, įstaigos oficialus ir sutrumpintas pavadinimas, asmens vardas (-ai), pavardė
(-ės) ir kodas Valstybės tarnautojų registre, pareigų visas ir sutrumpintas pavadinimas, el. pašto adresas, sertifikatų atnaujinimo pagrindas, prašymą užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas, vardas (-ai), pavardė (-ės), el. pašto adresas ir telefono ryšio numeris (-iai), prašymą pateikusios įstaigos kodas ir pavadinimas, tarnybos, į kurią reikia išsiųsti dokumentą su atnaujintais sertifikatais, kodas ir pavadinimas);

17.14.2. atnaujintų sertifikatų duomenys (sertifikatų parašo numeris, identifikavimo numeris);

17.14.3. sertifikatų aktyvavimo data, paskelbimo negaliojančiu data ir priežastis;

17.15. apdrausto valstybiniu socialiniu draudimu įstaigoje dirbančio asmens (toliau – apdraustasis) darbo užmokesčio duomenys:

17.15.1. apdraustojo tipas;

17.15.2. apdraustojo asmens kodas;

17.15.3. apdraustojo vardas (-ai);

17.15.4. apdraustojo pavardė (-ės);

17.15.5. valstybinio socialinio draudimo laikotarpių pradžios ir pabaigos datos;

17.15.6. valstybinio socialinio draudimo laikotarpių, už kuriuos mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pradžios ir pabaigos datos;

17.15.7. nedraudiminių laikotarpių pradžios ir pabaigos datos;

17.15.8. suma, nuo kurios skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;

17.15.9. valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos;

17.15.10. draudėjo duomenys:

17.15.10.1. juridinio asmens kodas;

17.15.10.2. pavadinimas;

17.16. VATIS prisijungimo kortelių apskaitos duomenys (įstaigos pavadinimas, įstaigai išduotų kortelių skaičius, numerių intervalas ir išdavimo data, asmens, kuriam išduota kortelė, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir kortelės numeris);

17.17. pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas, valstybės tarnautojų, darbuotojų gyvenimo aprašymai;

17.18. tarnybinio kaitumo duomenys:

17.18.1. laisvų valstybės tarnautojų pareigybių, į kurias įstaigos vykdo paiešką, duomenys (įstaigos, padalinio pavadinimai, pareigybės pavadinimas, lygis, kategorija, skelbimo laikotarpis, kontaktinė informacija (adresas, telefono ryšio numeris (-iai) ir/ar el. pašto adresas), pastabos);

17.18.2. valstybės tarnautojų, pareiškusių norą būti perkeltais į kitas valstybės tarnautojų pareigas, duomenys (vardas (-ai), pavardė (-ės), pageidaujama įstaiga ir/ar teritorija, pageidaujama darbo pradžios data, motyvacinis laiškas, kontaktinė informacija (adresas ir/ar telefono ryšio numeris (-iai) ir/ar el. pašto adresas), papildomų dokumentų elektroninės kopijos);

17.19. valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo išvadų ir kvalifikacijos vertinimo anketų duomenys, nurodyti Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklėse, pildymo būsenos;

17.20. Valstybės tarnybos departamento vykdomų patikrinimų duomenys:

17.20.1. Valstybės tarnybos departamento vykdomų Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo įstaigose patikrinimų duomenys (įstaigos pavadinimas, patikrinimo data, tipas, rūšis, žyma apie pakartotinį patikrinimą, patikrinimo dalykas, pažeidimai);

17.20.2. patikrinimų pažymos, rašto įstaigai, atsakymo iš įstaigos, rašto aukštesnei institucijai duomenys (data, numeris, dokumento elektroninė kopija);

17.21. fizinių ir juridinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, duomenys:

17.21.1. juridinio asmens kodas;

17.21.2. juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

17.21.3. kontaktinė informacija (adresas, telefono ryšio numeris (-iai), el. pašto adresas, interneto svetainė);

17.21.4. fizinio ar juridinio asmens, teikiančio mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, įtraukimo į sąrašą duomenys (sprendimo data ir numeris);

17.21.5. mokymo programos:

17.21.5.1. požymis, ar mokymo programa patvirtinta Valstybės tarnybos departamento;

17.21.5.2. registracijos duomenys (numeris, data, teisinio pagrindo pavadinimas);

17.21.5.3. mokymo rūšis;

17.21.5.4. tikslinė grupė;

17.21.5.5. tikslai ir uždaviniai;

17.21.5.6. modulių temų pavadinimai;

17.21.5.7. programos trukmė akademinėmis valandomis;

17.21.5.8. mokymo metodai;

17.21.5.9. dėstytojai (vardas (-ai), pavardė (-ės));

17.21.5.10. recenzentai (vardas (-ai), pavardė (-ės));

17.21.6. metinės veiklos ataskaitos duomenys, nurodyti Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos apraše;

17.21.7. mokymo dalyvių apklausos rezultatai;

17.22. VATIS kaupiami VATIS naudotojų duomenys (įstaigų pavadinimai, asmenų pareigos, vardai, pavardės, gimimo datos, jiems suteiktos duomenų tvarkymo ar peržiūros teisės, kontaktiniai telefono ryšio numeriai ir elektroninio pašto adresai).

18. VATIS gaunami duomenys:

18.1. iš Juridinių asmenų registro gaunami Nuostatų 17.21.2 papunktyje nurodyti juridinių asmenų duomenys; 

18.2. iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro gaunami Nuostatų 17.15.1, 17.15.5-17.15.10 papunkčiuose nurodyti duomenys;

18.3. iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro gaunami Nuostatų 17.4.2.2-17.4.2.7, 17.13.2 papunkčiuose nurodyti duomenys;

18.4. iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro gaunami Nuostatų 17.5.4.4 ir 17.6.4.4 papunkčiuose nurodyti duomenys;

18.5. iš Valstybės tarnautojų registro gaunami Nuostatų 17.1, 17.2 ir 17.12.1 papunkčiuose nurodyti duomenys;

18.6. iš Asmens dokumentų gamybos informacinės sistemos gaunami Nuostatų 17.13.3 ir 17.14.2 papunkčiuose nurodyti duomenys; 

18.7. pats paslaugų gavėjas įveda Nuostatų 17.4.2.1, 17.4.2.8, 17.4.3 papunkčiuose nurodytus duomenis. Iš duomenų subjektų, jeigu jų duomenys nėra tvarkomi Valstybės tarnautojų registre, gaunami Nuostatų 17.12.1 papunktyje nurodyti duomenys.

18.8. juridiniai asmenys, teikiantys užsienio kalbų tikrinimo (žodžiu) paslaugas pretendentams į valstybės tarnautojo pareigas, teikia apribotus pagal jiems priskirtus testo tipus Nuostatų 17.3.5 papunktyje nurodytus duomenis, išskyrus užsiregistravusiųjų skaičių, ir 17.4.5 papunktyje nurodytus duomenis;

18.9. fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, teikia  Nuostatų 17.21.5 ir 17.21.6 papunkčiuose nurodytus duomenis apie mokymo programas ir metines veiklos ataskaitas.

 

IV. VATIS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

19. VATIS sudaro šie posistemiai:

19.1. Žmogiškųjų išteklių tvarkymo posistemis. Posistemį sudaro šie moduliai:

19.1.1. Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimo modulis, kurio pagrindinė funkcija – formuoti valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;

19.1.2. Atrankos į valstybės tarnautojo pareigas modulis, kurio pagrindinės funkcijos:

19.1.2.1. formuoti ir įrašyti testus;

19.1.2.2. formuoti testo įvykius;

19.1.2.3. surinkti asmenų registracijos spręsti testus bei spręstų testų duomenis;

19.1.2.4. surinkti ir teikti duomenis apie pretendentus ir jų teiktus prašymus į valstybės tarnybą;

19.1.2.5. įrašyti ir teikti valstybės tarnautojų poreikio anketos duomenis;

19.1.3. Statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo valdymo modulis, kurio pagrindinės funkcijos:

19.1.3.1. formuoti valstybės tarnautojų pareigybių, į kurias prašoma paskelbti konkursą, rezervavimą;

19.1.3.2. formuoti ir teikti asmenų, pagal Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 3 dalį galinčių būti priimtais į atitinkamas valstybės tarnautojų pareigas be konkurso, sąrašą;

19.1.3.3. formuoti rezervuotų pareigų pasiūlymą Nuostatų 19.1.3.2 papunktyje nurodytiems asmenims;

19.1.3.4. formuoti skelbimus apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas;

19.1.4. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo modulis, kurio pagrindinės funkcijos:

19.1.4.1. teikti užpildytas valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo išvadas ir kvalifikacijos vertinimo anketas;

19.1.4.2. formuoti valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo rezultatų peržiūrą, ataskaitas;

19.1.4.3. rinkti ir teikti valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų posėdžių duomenis;

19.1.5. Valstybės tarnautojų mokymo koordinavimo modulis, kurio pagrindinės funkcijos:

19.1.5.1. rinkti ir teikti duomenis apie mokymo kokybę bei jo efektyvumą, valstybės tarnautojų mokymo išlaidas;

19.1.5.2. rinkti duomenis apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymų poreikį, formuoti valstybės tarnautojų mokymo planus, metines ataskaitas apie valstybės tarnautojų mokymą, asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams metines veiklos ataskaitas;

19.1.5.3. rinkti ir teikti asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams duomenis, valstybės tarnautojų mokymo programas;

19.1.6. Įstaigos darbo laiko apskaitos modulis, kurio pagrindinė funkcija – formuoti įstaigos darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

19.1.7. Įstaigos dirbančiųjų kasmetinių atostogų apskaitos modulis, kurio pagrindinė funkcija – rinkti ir teikti įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų duomenis;

19.1.8. Komandiruočių modulis, kurio pagrindinė funkcija – rinkti ir teikti įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruočių duomenis vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis;

19.1.9. Valstybės tarnybos departamento vykdomų patikrinimų apskaitos modulis, kurio pagrindinės funkcijos – rinkti ir teikti Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytų teisės aktų įgyvendinimo patikrinimų rezultatų duomenis, formuoti suvestines;

19.1.10. Tarnybinių pasų išdavimo, keitimo ir apskaitos modulis, kurio pagrindinės funkcijos – rinkti, formuoti ir teikti tarnybinio paso išdavimo, keitimo, sunaikinimo, paskelbimo negaliojančiu duomenis;

19.1.11. Pažymėjimų išdavimo modulis, kurio pagrindinės funkcijos:

19.1.11.1. rinkti, formuoti ir teikti pažymėjimų išdavimo, keitimo, sunaikinimo, paskelbimo negaliojančiais duomenis;

19.1.11.2. rinkti, formuoti ir teikti pažymėjimuose įrašytų sertifikatų atnaujinimo, aktyvavimo, sustabdymo, paskelbimo negaliojančiais duomenis;

19.1.12. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčio analizės modulis, kurio pagrindinės funkcijos – įrašyti iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro gautus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio duomenis, nurodytus Nuostatų 17.15 papunktyje, formuoti peržiūrą ir ataskaitas;

19.1.13. Įstaigos darbo užmokesčio planavimo modulis (skaičiuoklė), kurio pagrindinė funkcija – formuoti įstaigos darbo užmokesčio fondo poreikį, vadovaujantis Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodika;

19.1.14. Valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo modulis, kurio pagrindinės funkcijos nustatytos Valstybės tarnybos įstatymo 20 straipsnyje ir Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas taisyklėse:

19.1.14.1. skelbti informaciją apie laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, į kurias tarnybinio kaitumo būdu siekiama perkelti valstybės tarnautoją;

19.1.14.2. vykdyti valstybės tarnautojų, pareiškusių norą būti perkeltais į kitas laisvas karjeros valstybės tarnautojų pareigas, paiešką;

19.1.15 . Asmens bylos modulis, kurio pagrindinės funkcijos:

19.1.15.1. formuoti dokumentų šablonus;

19.1.15.2. formuoti dokumentus pagal modulyje saugomus dokumentų šablonus;

19.1.15.3. rinkti ir teikti elektroninių dokumentų duomenis ir dokumentų elektronines kopijas;

19.1.16. VATIS prisijungimo kortelių apskaitos modulis, kurio pagrindinė funkcija – surinkti, VATIS prisijungimo kortelių duomenis;

19.2. Atrankos į valstybės tarnautojų pareigas testų posistemis, kurio pagrindinė funkcija – pateikti suformuotus testus spręsti asmenims Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo ir Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių nustatyta tvarka;

19.3. Savitarnos posistemis, kurio pagrindinės funkcijos:

19.3.1. duomenų subjektui teikti Valstybės tarnautojų registro ir VATIS subjekto duomenis, bei per VATIS teikti Valstybės tarnautojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“, 18 punkte nurodytus duomenis Valstybės tarnautojų registrui;

19.3.2. teikti informaciją apie laisvas valstybės tarnautojų pareigas, į kurias tarnybinio kaitumo būdu siekiama perkelti valstybės tarnautoją, pateikti informaciją apie norą būti perkeltu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas;

19.3.3. formuoti mokymo kokybės vertinimo anketą, rinkti anketos duomenis, teikti duomenis apie asmenis, teikiančius mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, valstybės tarnautojų mokymo programas ir informaciją apie mokymo kokybę ir efektyvumą;

19.3.4. formuoti ir teikti valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo išvadas ir kvalifikacijos vertinimo anketas;

19.3.5. įrašyti prašymą dalyvauti pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje asmenims, turintiems Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2, 3 ar 5 dalyje arba 43 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytą statusą;

19.4. Valstybės tarnybos portalo posistemis, kurio pagrindinės funkcijos:

19.4.1. teikti ir skelbti viešus detalizuotus ir agreguotus Valstybės tarnautojų registro ir VATIS duomenis;

19.4.2. formuoti VATIS naudotojų informavimo ir komunikavimo aplinką;

19.4.3. formuoti ir įrašyti paslaugų gavėjų paskyras, įrašyti prašymus dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje, vykdyti registraciją bendrųjų gebėjimų ir/ar vadovavimo gebėjimų tikrinimui;

19.4.4. skelbti konkursų į valstybės tarnautojų pareigas ir atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas skelbimus bei konkursų rezultatus;

19.5. Valstybės tarnautojų registre ir VATIS kaupiamų duomenų analizės ir prognozavimo posistemis, kurio pagrindinė funkcija – formuoti duomenų analizės aplinką, formuoti ir teikti ataskaitas ir informaciją, reikalingą žmogiškųjų išteklių valdymui viešajame administravime bei valstybės tarnybos valdymo sprendimams planuoti, priimti ir kontroliuoti;

19.6. Duomenų mainų posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – vykdyti elektroninius duomenų mainus tarp VATIS ir įstaigų vidaus administravimo, dokumentų valdymo bei kitų informacinių sistemų;

19.7. VATIS administratoriaus posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – naudotojų valdymas ir teisių nustatymas;

19.8. VATIS audito posistemis, kurio pagrindinė funkcija – vidinių ir išorinių VATIS posistemių ir modulių įvykių įrašymas.

 

V. VATIS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

20. VATIS duomenys yra vieši, išskyrus asmens duomenis, ir teikiami institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Fizinių asmenų asmens duomenys teikiami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

21. VATIS duomenys teikiami tokio turinio ir tokios formos, kurie Valstybės tarnybos departamente jau naudojami ir nereikalingi papildomo duomenų apdorojimo. Jei VATIS duomenų turinys ir forma neatitinka VATIS duomenų gavėjų poreikių, Valstybės tarnybos departamentas, esant techninėms galimybėms, gali duomenis pateikti kita forma, kuri turi būti numatyta duomenų teikimo sutartyje.

22. VATIS duomenys gali būti teikiami šiais būdais:

22.1. pateikiami peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

22.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

22.3. pateikiami raštu ir/arba elektroninių ryšių priemonėmis.

23. VATIS duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis, arba pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

24. Duomenų gavėjas, gaunantis VATIS duomenis pagal duomenų teikimo sutartį arba prašymą, gautus duomenis privalo naudoti tik tokia tvarka ir tik tokiu tikslu, kaip apibrėžta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme.

25. Pavyzdines VATIS duomenų teikimo sutartis rengia ir savo interneto svetainėje skelbia Valstybės tarnybos departamentas.

26. VATIS duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.

27. VATIS duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir/arba Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

28. Duomenų gavėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, duomenų subjektas, kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis. VATIS tvarkytojas, gavęs šį reikalavimą ir patikrinęs jo pagrįstumą, privalo ištaisyti duomenis per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos ir raštu informuoti apie tai prašymą pateikusį asmenį ir duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti netikslūs duomenys. VATIS tvarkytojas, prašymą pakeisti duomenis atmetęs kaip nepagrįstą, privalo informuoti apie tai asmenį per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

29. Valstybės tarnybos portale skelbiami šie vieši VATIS duomenys:

29.1. konkurso į valstybės tarnautojo pareigas skelbimas (konkurso skelbimo numeris, konkursą organizuojančios įstaigos pavadinimas, konkurso vykdymo įstaigoje data, konkurso paskelbimo data, pareigybės pavadinimas, lygis, kategorija), konkurso laimėtojo vardas (-ai), pavardė (-ės) arba konkurso neįvykimo priežastis, konkurso atšaukimo priežastis;

29.2. atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas skelbimas (atrankos skelbimo numeris, atranką organizuojančios įstaigos pavadinimas, atrankos paskelbimo data, pareigybės pavadinimas, lygis, kategorija), atrankos atšaukimo data;

29.3. fizinių ir juridinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, pavadinimas arba fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės), kontaktinė informacija (adresas, telefono ryšio numeris (-iai), el. pašto adresas, interneto svetainė);

29.4. mokymo programos požymis (ar mokymo programa Valstybės tarnybos departamento patvirtinta/nepatvirtinta), registracijos duomenys (numeris, data, teisinis pagrindas), mokymo programos pavadinimas, rūšis, tikslinė grupė, tikslai ir uždaviniai, mokymo modulių pavadinimai, trukmė, mokymo metodai.

 

VI. VATIS DUOMENŲ SAUGA

 

30. Siekiant užtikrinti VATIS duomenų saugą, vadovaujamasi:

30.1. Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 27V-8 „Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

30.2. Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002:2009, LST ISO/IEC 27001:2006 bei kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą;

30.3. Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;

30.4. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“;

30.5. kitais saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais.

31. Už VATIS duomenų saugą atsako VATIS valdytojas ir VATIS tvarkytojai.

32. VATIS naudotojai, tvarkantys duomenis ir informaciją, privalo saugoti VATIS asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai, nepažeisdami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų. Įsipareigojimas saugoti VATIS asmens duomenų paslaptį galioja ir nutraukus su VATIS duomenų tvarkymu susijusią veiklą.

33. Valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno asmens duomenys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno atleidimo iš einamų pareigų, arba nuo informacijos apie valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno mirties datą gavimo, automatiniu būdu perkeliami į duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi 50 metų, o po to sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Asmenų, kuriems išduoti tarnybiniai pasai, asmens duomenys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tarnybinio paso sunaikinimo, automatiniu būdu perkeliami į duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi 10 metų o po to sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas asmens duomenys automatiškai po 3 metų nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Nuostatų 17.5.4.4 ir 17.6.4.4 papunkčiuose nurodyti duomenys pateikiami asmeniui, atsakingam už VATIS duomenų tvarkymą įstaigoje, kurioje konkurso ar atrankos laimėtojas siekia eiti pareigas, susipažinimui ir po to iš duomenų bazės automatiškai ištrinami.

34. VATIS tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.

 

VII. VATIS FINANSAVIMAS

 

35. VATIS tvarkymas ir priežiūra vykdoma naudojant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas.

36. VATIS modernizuojama naudojant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, įskaitant Europos Sąjungos lėšas.

 

VIII. VATIS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

37. VATIS modernizuojama ir likviduojama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, prireikus nustatomos papildomos modernizavimo arba likvidavimo tvarkos sąlygos.

38. Jei VATIS likviduojama, joje tvarkomi dokumentai ir duomenys perduodami kitai informacinei sistemai arba sunaikinami, arba perduodami valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Duomenų subjekto teisės, susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, supažindinimu su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, įgyvendinamos vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

__________________