LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 M. vasario 2 D. ĮSAKYMO NR. 1-19 „DĖL Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. 1-180

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

 

DĖL Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu,

t v i r t i n u Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisykles (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. liepos 2 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                       Žygmantas Vaičiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1-180 redakcija)

 

 

LEIDIMŲ VERSTIS PREKYBOS NAFTOS PRODUKTAIS VEIKLA IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės) nustato leidimų verstis reguliuojamąja veikla naftos sektoriuje išdavimo, leidimų keitimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, leidimų registravimo ir informacijos apie leidimus skelbimo tvarką, reguliuojamos veiklos sąlygas ir šių sąlygų laikymosi priežiūrą.

2. Suskystintų naftos dujų (toliau – dujos), kurioms taikomos Leidimų išdavimo taisyklės, sąrašas ir kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą pateikti Leidimų išdavimo taisyklių 1 priede.

3. Nefasuotų naftos produktų, kuriems taikomos Leidimų išdavimo taisyklės, sąrašas ir kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą pateikti Leidimų išdavimo taisyklių 2 priede.

4. Verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis bei nefasuotais naftos produktais – veiklomis, nurodytomis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje, leidžiama tik šios veiklos leidimą turintiems asmenims (ūkio subjektams).

5. Asmeniui išduodami atskiri kiekvienos rūšies veiklos, nustatytos Energetikos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje, leidimai.

6. Leidimai verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis bei nefasuotais naftos produktais išduodami neterminuotam laikui.

7. Išduotas leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis suteikia teisę verstis mažmenine prekyba dujomis visoje šalies teritorijoje, leidime nurodytoje (-ose) konkrečioje (-iose) prekybos vietoje (-ose). Jeigu dujų pardavėjas verčiasi mažmenine prekyba fasuotomis dujomis pristatydamas jas tiesiogiai dujų pirkėjams – išduotame leidime tai nurodoma (šiuo atveju atskirai nurodoma fasuotų dujų saugojimo konkrečios vietos).

8. Išduotas leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (degalais), suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, suteikia teisę verstis mažmenine prekyba degalais ir suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms visoje šalies teritorijoje, leidime nurodytoje (-ose) konkrečioje (-iose) prekybos vietoje (-ose) (degalinėje (-se).

9. Asmeniui, kuris verčiasi didmenine prekyba dujomis keliuose dujų terminaluose (sandėliuose), išduodamas leidimas, kuriame įrašomi terminalų (sandėlių) adresai. Jeigu asmuo verčiasi didmenine prekyba dujomis pristatydamas jas tiesiogiai pirkėjams, išduotame leidime tai nurodoma.

10. Asmeniui, kuris verčiasi didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais keliuose naftos produktų terminaluose (sandėliuose), išduodamas leidimas, kuriame įrašomi terminalų (sandėlių) adresai. Jeigu asmuo verčiasi didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais pristatydamas juos tiesiogiai pirkėjams, išduotame leidime tai nurodoma.

11. Draudžiama vykdyti Energetikos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, kai leidimo galiojimas yra sustabdytas.

12. Už leidimo išdavimą, leidimo keitimą (leidimuose įrašytų duomenų papildymą ir (ar) patikslinimą,) mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

13. Leidimų išdavimo taisyklėse nustatytais atvejais fizinio asmens (pareiškėjo ar leidimo turėtojo) duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir šiais tikslais:

13.1. įvertinti, ar pareiškėjas arba leidimo turėtojas atitinka Energetikos įstatymo 23 straipsnio 5 dalies reikalavimus ir Leidimų išdavimo taisyklėse nustatytus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus;

13.2. įvertinti, ar pareiškėjas arba leidimo turėtojas atitinka Energetikos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies reikalavimus ir Leidimų išdavimo taisyklėse nustatytus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus;

13.3. palaikyti ryšį su pareiškėju ar leidimo turėtoju.

14. Leidimų išdavimo taisyklėse vartojamos sąvokos:

14.1. Naftos produktų didmeninė prekyba (toliau – didmeninė prekyba) – veikla, kai pardavėjas įsipareigoja perduoti savo pagamintus, sumaišytus, įsigytus nefasuotus naftos produktus, įskaitant suskystintas naftos dujas pirkėjui nuosavybės teise (patikėjimo teise) jo verslo ar kitokiems, su asmeniniais, šeimos ar namų ūkio poreikiais nesusijusiems, poreikiams tenkinti, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti nustatytą pinigų sumą.

14.2. Fasuotos suskystintos naftos dujos (toliau – fasuotos dujos) – suskystintos naftos dujos, išpilstytos į ne didesnius kaip 150 litrų talpos balionus.

14.3. Pareiškėjas – asmuo, kuris ketina verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ar suskystintomis naftos dujomis Lietuvos Respublikoje ir Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių nustatyta tvarka kreipiasi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba) su prašymu išduoti atitinkamą leidimą.

14.4. Leidimo verstis prekybos naftos produktais veikla turėtojas (toliau – leidimo turėtojas) – asmuo, turintis Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių nustatyta tvarka išduotą leidimą, kuriuo patvirtinama jo teisė verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, nefasuotais naftos produktais Lietuvos Respublikoje, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

14.5. Naftos produktų mažmeninė prekyba (toliau – mažmeninė prekyba) – veikla, kai pardavėjas įsipareigoja perduoti nefasuotus naftos produktus, įskaitant suskystintas naftos dujas galutiniam pirkėjui, nesvarbu, koks parduodamų produktų kiekis ir kuriam tikslui šie produktai perkami, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti nustatytą pinigų sumą. Nefasuoti naftos produktai degalinėse tiekiami per degalų kolonėles.

14.6. Nefasuoti naftos produktai – neišpilstyti naftos produktai. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėse prie nefasuotų priskiriami naftos produktai, gamintojų išpilstyti į didesnę kaip 10 litrų tarą (orlaivių, automobilių ir (ar) motociklų sportui skirti degalai, gamintojų išpilstyti į didesnę kaip 50 litrų tarą).

15. Kitos Leidimų išdavimo taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir Prekybos naftos produktais taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-346 „Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Prekybos naftos produktais taisyklės) ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ RŪŠYS IR REIKALAVIMAI ASMENIMS, SIEKIANTIEMS GAUTI ATITINKAMOS VEIKLOS LEIDIMĄ

 

16. Leidimai verstis dujų prekybos veikla yra šių rūšių:

16.1. leidimas verstis didmenine prekyba dujomis;

16.2. leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis.

17. Leidimai verstis prekyba nefasuotais naftos produktais yra šių rūšių:

17.1. leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;

17.2. leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

18. Leidimai verstis mažmenine prekyba dujomis, nefasuotais naftos produktais išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams (toliau – juridinis asmuo), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

19. Leidimai verstis didmenine prekyba dujomis, nefasuotais naftos produktais išduodami asmenims, nurodytiems Energetikos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje.

20. Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas.

21. Nustatomi šie technologiniai pajėgumai:

21.1. verstis didmenine prekyba dujomis:

21.1.1. nuosavybės teise turėti ar sutarčių pagrindu naudoti dujų terminalą (sandėlį), kuriame laikomos, sumaišomos ar iš kurių bus parduodamos dujos. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu vykdoma didmeninė prekyba dujomis pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams;

21.1.2. turėti avarinę tarnybą arba sutartį su kitu ūkio subjektu, teisės aktų nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus. Sutartys dėl avarinės tarnybos paslaugos teikimo turi būti sudarytos pagal Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu
Nr. 1-277 „Dėl Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės), nustatytus reikalavimus;

21.1.3. turėti dujų įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą, išduotą vadovaujantis Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atestavimo taisyklės), arba sutartį su kitu ūkio subjektu, Atestavimo taisyklių nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų įrenginių eksploatavimo veiklos paslaugą. Šis reikalavimas taikomas naudojant dujų terminalą (sandėlį);

21.2. verstis mažmenine prekyba dujomis:

21.2.1. nuosavybės teise turėti ar sutarčių pagrindu naudoti prekybos vietą (vietas), kurioje (kuriose) vykdoma mažmeninė prekyba dujomis. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu vykdoma mažmeninė prekyba dujomis pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams (vartotojams), šiuo atveju privaloma nuosavybės teise turėti ar sutarčių pagrindu naudoti dujų terminalą (sandėlį), kuriame laikomos dujos;

21.2.2. turėti avarinę tarnybą arba sutartį su kitu ūkio subjektu, teisės aktų nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus. Sutartys dėl avarinės tarnybos paslaugos teikimo turi būti sudarytos pagal Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių nustatytus reikalavimus;

21.2.3. turėti matavimo priemones (svarstykles), leidžiančias prireikus pasverti dujų balionus dujų prekybos vietoje. Privaloma turėti svarstykles dujų prekybos vietoje, kurioje numatoma saugoti daugiau kaip 500 kilogramų fasuotų dujų, kitais atvejais (kai dujų prekybos vietoje numatoma saugoti mažiau kaip 500 kilogramų fasuotų dujų, arba pristatant dujas tiesiogiai dujų pirkėjams) dujų pirkėjo (vartotojo) pageidavimu parduodamas dujų balionas turi būti pasvertas kitoje vietoje;

21.2.4. nuosavybės teise turėti ar sutarčių pagrindu naudoti technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, ir Atestavimo taisyklių nustatyta tvarka išduotą dujų įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą, arba sutartį su kitu ūkio subjektu, Atestavimo taisyklių nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą;

21.3. verstis mažmenine ir (ar) didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais:

21.3.1. nuosavybės teise turėti ar sutarčių pagrindu naudoti naftos produktų terminalą (sandėlį), kuriame laikomi, sumaišomi ar iš kurių bus parduodami nefasuoti naftos produktai (didmeninės prekybos atveju). Šis reikalavimas netaikomas mažmeninės nefasuotais naftos produktais prekybos atveju ir didmeninės nefasuotais naftos produktais prekybos atveju, jeigu vykdoma didmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais pristatant juos tiesiogiai pirkėjams;

21.3.2. nuosavybės teise turėti ar sutarčių pagrindu naudoti skystojo kuro degalinę (-es) ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinę (-es). Šis reikalavimas taikomas mažmeninės nefasuotais naftos produktais prekybos atveju;

21.3.3. turėti naftos produktų įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą, išduotą Atestavimo taisyklių nustatyta tvarka, arba sutartį su kitu ūkio subjektu, Atestavimo taisyklių nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti naftos produktų įrenginių eksploatavimo veiklos paslaugą. Šis reikalavimas taikomas mažmeninės nefasuotais naftos produktais prekybos atveju ir didmeninės prekybos atveju naudojant naftos produktų terminalą (sandėlį).

22. Nustatomi šie finansiniai pajėgumai:

22.1. juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra;

22.2. fizinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra;

22.3. asmuo, kuris siekia gauti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais privalo:

22.3.1. neturėti mokestinių nepriemokų ir (ar) pradelstų įsipareigojimų valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir (ar) fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ir (ar) Valstybinio socialinio draudimo fondui (išskyrus atvejus, kai socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas pagal sutartį ir yra vykdomi įsipareigojimai) ir (ar) įsipareigojimų Lietuvos Respublikos muitinei, kaip nustatyta Energetikos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 3 punkte;

22.3.2. atitikti minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. Šis reikalavimas taikomas tik didmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais atveju;

22.3.3. turi galiojantį ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktą Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Šis reikalavimas taikomas tik didmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais atveju.

23. Nustatomi šie vadybiniai pajėgumai:

23.1. asmuo, siekiantis gauti leidimą, privalo turėti darbuotojus reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, vartotojams informuoti ir konsultuoti arba privalo sudaryti sutartis su šias paslaugas teikiančiais ūkio subjektais;

23.2. naftos produktų ir dujų įrenginius eksploatuojančius inžinerinių ir darbininkų kategorijų energetikos darbuotojus, atestuotus vadovaujantis Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir dirbančius energetikos įmonėje pagal darbo sutartį. Šis reikalavimas taikomas prekybos naftos produktais ir dujomis atveju, jeigu pareiškėjas numato pats eksploatuoti naftos produktų ir dujų įrenginius.

24. Leidimai išduodami asmenims, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

24.1. didmeninės ir mažmeninės dujomis prekybos atveju – Energetikos įstatymo 23 straipsnio 5 dalies 3 punkto nustatytus reikalavimus;

24.2. didmeninės ir mažmeninės nefasuotais naftos produktais prekybos atveju – Energetikos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 2 punkto nustatytus reikalavimus.

 

III SKYRIUS

LEIDIMUS IŠDUODANti INSTITUCIJa IR jos ĮGALIOJIMAI

 

25. Leidimų išdavimo taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodytus leidimus išduoda Taryba.

26. Tarybos funkcijos:

26.1. išduoda leidimus, pakeičia leidimus (patikslina ir (ar) papildo leidime įrašytus duomenis), sustabdo leidimo galiojimą, panaikina leidimo galiojimo sustabdymą, panaikina leidimo galiojimą, pateikia pareiškėjui (leidimo turėtojui) motyvuotą raštišką atsisakymą išduoti, pakeisti leidimą;

26.2. nustato leidimų formas;

26.3. tvirtina prašymo išduoti leidimą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimą ir pakeisti leidimą (patikslinti ir (ar) papildyti leidime įrašytus duomenis) formą;

26.4. tvirtina deklaracijos formą (toliau – deklaracija), kuria patvirtinama atitiktis Energetikos įstatymo 23 ar 24 straipsnių ir Leidimų išdavimo taisyklių nustatytiems reikalavimams;

26.5. registruoja leidimus specialiame žurnale, kuris gali būti elektroninis arba popierinis;

26.6. prižiūri, kaip laikomasi reguliuojamosios veiklos sąlygų;

26.7. nagrinėja skundus dėl reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimų;

26.8. teikia informaciją apie leidimų išdavimą, leidimų keitimą (leidimuose įrašytų duomenų patikslinimą ir (ar) papildymą), leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą valstybės institucijoms, įstaigoms, kurioms jos reikia pavestoms funkcijoms atlikti, taip pat kitiems suinteresuotiems asmenims.

 

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

bENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

27. Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą, pateikia Tarybai Leidimų išdavimo taisyklių 26 punkte nurodytą prašymą ir deklaraciją.

28. Iš pareiškėjo (leidimo turėtojo) neturi būti reikalaujama pateikti dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos:

28.1. pareiškėjas (leidimo turėtojas) jau yra pateikęs Tarybai, išskyrus tuos atvejus, kai ūkio subjekto Tarybai pateikti duomenys ir (ar) informacija pasikeičia;

28.2. vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, gali gauti Taryba.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DIDMENINĖS PREKYBOS DUJOMIS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMas

 

29. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis, kartu su Leidimų išdavimo taisyklių 27 punkte nurodytais dokumentais pateikia šiuos dokumentus:

29.1. informaciją ir (ar) dokumentus apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas: nurodomi šių vietų adresai, rezervuarų skaičius, ar įregistruoti slėginiai įrenginiai (rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų (sandėlių), rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šios informacijos pateikti nereikia;

29.2. terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;

29.3. informaciją apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);

29.4. pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopiją ar jos išrašą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DIDMENINĖS PREKYBOS NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMas

 

30. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kartu su Leidimų išdavimo taisyklių 26 punkte nurodytu prašymu ir deklaracija pateikia šiuos dokumentus:

30.1. informaciją apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktą Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą;

30.2. informaciją ir (ar) dokumentus apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas: nurodomi šių vietų adresai, talpyklų (rezervuarų) skaičius, Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai, talpa (kub. metrais), terminalų (sandėlių) priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šios informacijos pateikti nereikia;

30.3. terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai (sandėliai), talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šios informacijos pateikti nereikia;

30.4. informaciją apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

MAŽMENINĖS PREKYBOS DUJOMIS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMas

 

31. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis mažmenine prekyba dujomis, kartu su Leidimų išdavimo taisyklių 27 punkte nurodytais dokumentais pateikia šiuos dokumentus:

31.1. informaciją apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietas: nurodomi dujų sandėliavimo ir prekybos vietų adresai, rezervuarų skaičius, pateikiama informacija apie slėginio įrenginio (rezervuaro) registravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, taip pat prekybos vietų, sandėlių ir rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Jeigu numatoma vykdyti mažmeninę prekybą dujomis jas tiesiogiai pristatant vartotojams (dujų pirkėjams), deklaracijoje nurodoma tik dujų sandėlio vieta (- os);

31.2. prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų prekybos vietomis, sandėliais ir rezervuarais (kai prekybos vietos, sandėliai ir rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus;

31.3. pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą;

31.4. turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtintą kopiją arba sutarties su kitu ūkio subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą;

31.5. informacija apie turimą technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą;

31.6. informaciją apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

 

PENKTASIS SKIRSNIS

MAŽMENINĖS PREKYBOS NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMas

 

32. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kartu su Leidimų išdavimo taisyklių 27 punkte nurodytais dokumentais pateikia šiuos dokumentus:

32.1. skystojo kuro degalinės (-ių) ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinės (-ių) statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją;

32.2. degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijas;

32.3. sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (-mis) (kai degalinė (-ės) nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą;

32.4. informaciją apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PAPILDOMŲ DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMas KEIČIANT LEIDIMUS

 

Leidimų keitimas papildant leidime įrašytus duomenis

 

33. Leidimo turėtojas (pardavėjas), norintis leidime įrašytus duomenis papildyti, Leidimų išdavimo taisyklių nustatyta tvarka Tarybai pateikia prašymą ir deklaraciją. Prašyme papildomai nurodoma:

33.1. turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data;

33.2. prašomi įrašyti nauji nefasuotų naftos produktų pavadinimai ir kodai;

33.3. prašomi įrašyti nauji dujų pavadinimai ir kodai;

33.4. prašomi įrašyti nauji degalinės įrenginiai (talpyklos ir (ar) degalų įpylimo kolonėlės) arba nauja skysto kuro ir (ar) dujų degalinė (-ės). Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 32 punkte nurodytus reikalavimus;

33.5. prašomi įrašyti papildomi nefasuotų naftos produktų terminalų (sandėlių) adresai. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 30 punkte nurodytus reikalavimus;

33.6. prašomi įrašyti nauji mažmeninės dujų prekybos vietų adresai. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 31 punkte nurodytus reikalavimus;

33.7. prašomi įrašyti papildomi dujų terminalų, sandėlių, rezervuarų adresai. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 29 punkte nurodytus reikalavimus.

 

Leidimų keitimas patikslinant leidime įrašytus duomenis

 

34. Leidimo turėtojas (pardavėjas), norintis leidime įrašytus duomenis patikslinti, Leidimų išdavimo taisyklių nustatyta tvarka Tarybai pateikia prašymą ir deklaraciją. Prašyme papildomai nurodo turimo leidimo rūšį, numerį ir išdavimo datą. Prašymas patikslinti leidimą teikiamas, kai:

34.1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;

34.2. leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus skysto kuro degalinės (-ių), naftos produktų terminalų (sandėlių), talpyklų adresus arba keičiasi skysto kuro degalinės (-ių), prekybos nefasuotais naftos produktais vietos (terminalo (sandėlio) adresas;

34.3. leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus dujų degalinių, dujų terminalų, sandėlių ir rezervuarų adresus arba keičiasi dujų degalinės, prekybos dujomis vietos, terminalo, sandėlio adresas (-ai);

34.4. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, turinčio leidimą);

34.5. pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą, duomenys (vardas, pavardė ir adresas).

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS nuostatos

 

35. Leidimo turėtojas, norintis sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimą, pateikia Tarybai Leidimų išdavimo taisyklių nustatyta tvarka prašymą, kuriame papildomai nurodoma turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data. Kai leidimo turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamos veiklos pažeidimai pašalinti, išskyrus atvejį, nurodytą Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 5 punkte.

36. Pareiškėjas arba leidimo turėtojas dokumentus leidimui gauti, pakeisti leidimą (papildyti ir (ar) patikslinti leidime įrašytus duomenis), sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą arba pranešimus apie pasikeitusį atsakingą asmenį, pranešimus apie pašalintus leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimus ar trūkumus ir kitus Leidimų išdavimo taisyklėse nurodytus dokumentus Tarybai pateikia paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – Kontaktinis centras). Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

V SKYRIUS

DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

37. Taryba per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčia pareiškėjui (leidimo turėtojui) patvirtinimą, kad prašymas gautas. Patvirtinimas gali būti siunčiamas elektroniniu paštu, jeigu jis pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Patvirtinime nurodoma:

37.1. terminas, per kurį turi būti išnagrinėtas prašymas;

37.2. pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis galima būtų naudotis, jeigu kiltų Tarybos ir pareiškėjo (leidimo turėtojo) ginčų;

37.3. nuostata, kad per nustatytą terminą pareiškėjui negavus atsakymo laikoma, kad leidimas išduotas, išskyrus Energetikos įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus, apie kuriuos pareiškėjas informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki leidimo išdavimo termino pabaigos.

38. Jeigu pareiškėjo arba leidimo turėtojo prašoma papildomai pateikti trūkstamus duomenis ar dokumentus, Taryba, gavusi prašomus duomenis ar dokumentus, praneša pareiškėjui arba leidimo turėtojui apie duomenų ar dokumentų gavimą Leidimų išdavimo taisyklių 37 punkte nustatyta tvarka.

39. Jeigu pateiktas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas arba pateikti ne visi dokumentai ar informacija, kurių reikia leidimui išduoti ar pakeisti, Taryba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo raštu praneša pareiškėjui arba leidimo turėtojui, kad būtina pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją, kuriuos pateikti reikalauja teisės aktai ar kurių reikia Leidimų išdavimo taisyklių 49 punkto reikalavimui įgyvendinti. Pareiškėjas arba leidimo turėtojas trūkstamus dokumentus ar informaciją pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tarybos prašymo gavimo. Tokiu atveju sprendimo dėl leidimo išdavimo, pakeitimo arba atsisakymo išduoti ar pakeisti leidimą priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų trūkstamų ir tinkamai įformintų dokumentų ar informacijos gavimo dienos.

40. Taryba patikrina pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti leidimą, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro valdomuose Juridinių asmenų ir (ar) Gyventojų registruose (fizinio asmens teisę gyventi Lietuvos Respublikoje). Taip pat patikrinama, ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra arba fizinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra.

41. Jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ir (ar) dujomis, Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymu dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatomis, patikrina, ar šis asmuo turi dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį šią teisę. Jeigu Taryba turi informacijos arba Tarybai kyla pagrįstų įtarimų dėl asmens pateikto dokumento, Taryba raštu kreipiasi į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydama atitinkamos informacijos, taip pat Taryba turi teisę gauti šią informaciją elektroninėmis priemonėmis, jeigu turi sudarytą duomenų teikimo sutartį su Migracijos departamentu.

42. Jeigu Taryba turi informacijos arba Tarybai kyla pagrįstų įtarimų dėl pareiškėjo prašyme ir (ar) deklaracijoje nurodytų duomenų, Taryba su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie kitų valstybių narių pareiškėjus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“ nustatyta tvarka turi teisę kreiptis per vidaus rinkos informacinę sistemą į konkrečios valstybės narės atsakingą instituciją.

43. Jeigu Taryba turi informacijos arba Tarybai kyla pagrįstų įtraimų dėl pareiškėjo prašyme ir (ar) deklaracijoje nurodytų duomenų, Taryba, gavusi pareiškėjo ar leidimo turėtojo prašymą išduoti (pakeisti) leidimą, turi kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, kuris teikia duomenis apie fizinio asmens ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, vadovą, savininką ir (ar) juridinio asmens dalyvio – fizinio asmens, turinčio ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba juridinio asmens dalyviui – juridiniam asmeniui, turinčiam ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, per pastaruosius penkerius metus priimtus ir įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius už nusikalstamas veikas, nurodytas Energetikos įstatymo 23 straipsnio 5 dalies 3 punkte arba 24 straipsnio 4 dalies 2 punkte. Taryba turi teisę gauti šią informaciją elektroninėmis priemonėmis, jeigu turi sudarytą duomenų teikimo sutartį su Informatikos ir ryšių departamentu.

44. Taryba, gavusi pareiškėjo, siekiančio gauti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais, arba šio leidimo turėtojo prašymą, turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją, bei Lietuvos Respublikos muitinę dėl duomenų apie pareiškėjo arba leidimo turėtojo atitikimą Energetikos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 3 punktui, taip pat patikrinti, ar pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenis pareiškėjas nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas pagal sutartį ir yra vykdomi įsipareigojimai).

45. Taryba, gavusi pareiškėjo, siekiančio gauti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, arba šio leidimo turėtojo prašymą, turi teisę kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl duomenų apie šio asmens atitikimą:

45.1. Energetikos įstatymo 24 straipsnio 8 arba 9 dalies nustatytam reikalavimui (dėl šio asmens turimo Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento);

45.2. Energetikos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 4 punkto nustatytam reikalavimui (dėl šio asmens atitikimo minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams, nustatytiems mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje).

Taryba turi teisę gauti šią informaciją elektroninėmis priemonėmis, jeigu turi sudarytą duomenų teikimo sutartį su Valstybine mokesčių inspekcija.

46. Taryba, gavusi pareiškėjo arba leidimo turėtojo prašymą įrašyti į leidimą terminalų (sandėlių), talpyklų (rezervuarų), iš kurių bus vykdoma Leidimų išdavimo taisyklių 17.1 papunktyje nurodyta veikla, adresus, turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl duomenų apie kuro talpyklų, naftos produktų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių ar kitų matavimo priemonių registravimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje pateikimo jos nustatyta tvarka. Taryba turi teisę gauti šią informaciją elektroninėmis priemonėmis, jeigu turi sudarytą duomenų teikimo sutartį su Valstybine mokesčių inspekcija.

47. Tarybos darbuotojai Tarybos nustatyta tvarka atlieka pareiškėjo (leidimo turėtojo) prašyme nurodytų dujų prekybos vietų ir sandėlių vertinimą, ar jie atitinka teisės aktų nustatytus techninės saugos reikalavimus, ir parengia informaciją apie pareiškėjo (leidimo turėtojo) Leidimų išdavimo taisyklių 21.1, 21.2, 21.3 ir 23 punktuose nustatytų technologinių ir vadybinių pajėgumų, leidžiančių tinkamai įvykdyti reguliuojamosios veiklos sąlygas, atitikimą. Pareiškėjas arba leidimo turėtojas privalo sudaryti sąlygas Tarybos darbuotojams atlikti prašyme nurodytų dujų prekybos vietų ir sandėlių vertinimą.

48. Taryba, gavusi pareiškėjo arba leidimo turėtojo prašymą išduoti leidimą ar įrašyti į turimą leidimą prekybos vietų (slėginių įrenginių ir rezervuarų), iš kurių bus vykdoma didmeninė ar mažmeninė prekyba dujomis, adresus, turi kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) dėl duomenų apie pareiškėjo prašyme nurodytų slėginių įrenginių ir rezervuarų įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre. Valstybinė darbo inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarybai pateikia išrašą iš pažymos apie pareiškėjo prašyme nurodytų slėginių įrenginių ir rezervuarų įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir įgaliotų techninės būklės tikrinimo įstaigų ataskaitą (išvadą) apie šių įrenginių atliktus techninės būklės patikrinimų tinkamumą naudoti. Taryba į Valstybinę darbo inspekciją turi kreiptis tik tuo atveju, kai pareiškėjo arba leidimo turėtojo prašyme (deklaracijoje) nurodyti slėginiai įrenginiai ir rezervuarai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti registruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.

49. Taryba, gavusi Leidimų išdavimo taisyklių IV skyriuje nurodytus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas, nurodytas Leidimų išdavimo taisyklių 29–36 punktuose, ar pareiškėjas atitinka Energetikos įstatymo 23 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse, 24 straipsnio 2, 3, 4, 8 (arba 9 dalyje) dalyse ir Leidimų išdavimo taisyklių 18–24 ir 48 punktuose nustatytus reikalavimus. Taryba sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą grindžia pareiškėjo arba leidimo turėtojo pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktimi Energetikos įstatymo reikalavimams ir Leidimų išdavimo taisyklėse nustatytiems technologiniams, finansiniams ir vadybiniams pajėgumams, leidžiantiems vykdyti reguliuojamosios veiklos sąlygas.

50. Taryba dėl Leidimų išdavimo taisyklių V skyriuje nustatytos informacijos į valstybės institucijas turi teisę kreiptis ir gauti iš jų šią informaciją elektroninėmis priemonėmis. Taryba turi teisę vienai valstybės institucijai pateikti vieną bendrą prašymą dėl Leidimų išdavimo taisyklių V skyriuje nustatytos informacijos gavimo.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LEIDIMO IŠDAVIMO PROCEDŪRŲ ATLIKIMO TERMINAI

 

51. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti ar pakeisti leidimą ir visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo Taryba privalo išduoti ar pakeisti leidimą arba pateikti asmeniui, siekiančiam verstis dujų ar nefasuotų naftos produktų prekybos veikla, arba leidimo turėtojui, pateikusiam prašymą, motyvuotą rašytinį atsisakymą tai daryti.

52. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti leidimą neatsakoma per Leidimų išdavimo taisyklių 51 punkte nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas dėl leidimo išdavimo. Išimtis gali būti taikoma vadovaujantis Energetikos įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi. Apie tokias aplinkybes Taryba raštu praneša pareiškėjui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Leidimų išdavimo taisyklių 51 punkte nurodyto leidimo išdavimo termino pabaigos.

 

VI SKYRIUS

ATSISAKYMAS IŠDUOTI ARBA PAKEISTI LEIDIMĄ

 

53. Leidimas pagal pateiktą prašymą neišduodamas arba nekeičiamas, jeigu:

53.1. po Tarybos nustatyto papildomo termino pareiškėjas arba leidimo turėtojas pateikia ne visus trūkstamus ir tinkamai įformintus dokumentus ir informaciją;

53.2. pareiškėjas arba leidimo turėtojas nesudarė sąlygų Tarybos darbuotojams atlikti prašyme nurodytų dujų prekybos vietų ir sandėlių vertinimą, ar jie atitinka teisės aktų nustatytus techninės saugos reikalavimus;

53.3. netenkinami Leidimų išdavimo taisyklių 49 punkte nustatyti leidimo išdavimo ar pakeitimo reikalavimai.

 

VII SKYRIUS

LEIDIMŲ DUOMENYS

 

54. Leidimuose nurodoma:

54.1. leidimo rūšis;

54.2. leidimą išdavusi institucija – Taryba;

54.3. leidimo numeris;

54.4. leidimo turėtojo rekvizitai – juridinio asmens (pavadinimas, kodas ir buveinės adresas), fizinio asmens (vardas, pavardė, gimimo data ir adresas);

54.5. leidimo išdavimo data;

54.6. leidimo pakeitimo (leidime įrašytų duomenų papildymo ir (ar) patikslinimo) data;

54.7. prekybos vietos (-ų) adresas (-ai):

54.7.1. degalinės adresas (-ai) (nurodoma Leidimų išdavimo taisyklių 17.2 papunktyje nurodytame leidime);

54.7.2. terminalų (sandėlių), kuriuose laikomi ar iš kurių parduodami nefasuoti naftos produktai, adresai (nurodoma Leidimų išdavimo taisyklių 17.1 papunktyje nurodytame leidime, išduodamuose asmenims, turintiems ar sutarties pagrindu naudojantiems terminalus (sandėlius). Tuo atveju, jei didmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais bus vykdoma pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – leidime pateikiama nuoroda „Tiesioginis nefasuotų naftos produktų pristatymas pirkėjams“;

54.7.3. terminalų, sandėlių, rezervuarų, kuriuose laikomos, sumaišomos ar iš kurių parduodamos dujos, adresai (nurodoma Leidimų išdavimo taisyklių 16.1–16.2 papunkčiuose nurodytuose leidimuose, išduodamuose asmenims, turintiems ar sutarties pagrindu naudojantiems terminalus, sandėlius, rezervuarus). Tuo atveju, jei mažmeninė ar didmeninė prekyba dujomis bus vykdoma pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – leidime pateikiama nuoroda „Tiesioginis suskystintų naftos dujų pristatymas pirkėjams“;

54.8. nefasuotų naftos produktų ar dujų, kurių prekyba leidžiama verstis, pavadinimai ir kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (Leidimų išdavimo taisyklių 1 ir 2 priedai). Mažmeninės prekybos dujomis atveju leidime nurodoma – „Suskystintos naftos dujos“;

54.9. registras, kuriame kaupiami ir saugomi asmens duomenys.

 

VIII SKYRIUS

LEIDIMŲ KEITIMAS

 

55. Išduoti leidimai keičiami (patikslinami ir (ar) papildomi leidime įrašyti duomenys) leidimo turėtojo prašymu Leidimų išdavimo taisyklių 33 ir 34 punktuose nustatytais atvejais. Išduoti leidimai gali būti keičiami Tarybos iniciatyva Energetikos įstatymo 21 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju.

56. Pakeistame leidime (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys) duomenys nurodomi pagal Leidimų išdavimo taisyklių 54 punkto reikalavimus. Patikslintame leidime, paliekamas tas pats leidimo numeris. Tarybai priėmus sprendimą papildyti ir (ar) patikslinti leidime įrašytus duomenis, leidimo turėtojas grąžina jai leidimo originalą (jeigu leidimas išspausdintas popieriuje).

57. Sprendimas dėl leidimų pakeitimo (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys) turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidime įrašytiems duomenims papildyti ir (ar) patikslinti, registravimo Taryboje. Jeigu pateikti ne visi arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų registravimo Taryboje dienos.

58. Jeigu keičiasi leidime nurodyti duomenys (leidime įrašytų nefasuotų naftos produktų, dujų pavadinimai ir kodai, nefasuotų naftos produktų ar dujų terminalų (sandėlių), degalinių, prekybos vietų adresai ar kiti leidime nurodyti rekvizitai), leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią informacija jam tapo ar turėjo tapti žinoma, Leidimų išdavimo taisyklių 36 punkte nurodyta tvarka pranešti apie tai Tarybai, pateikti prašymą pakeisti leidimą (papildyti ir (ar) patikslinti leidime įrašytus duomenis) ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

 

IX SKYRIUS

LEIDIMŲ REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE LEIDIMUS SKELBIMAS

 

59. Taryba pildo elektroninį arba popierinį leidimų registrą. Jame registruojami visi išduoti, pakeisti leidimai (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys), leidimai, kurių galiojimas panaikintas, sustabdytas arba kurių galiojimo sustabdymas panaikintas.

60. Leidimų registras privalo būti pildomas taip, kad nebūtų įmanoma nepastebimai perrašyti jame esančių įrašų, pakeisti jo lapų, papildyti jį naujais įrašais, pažeidžiančiais jų chronologinę tvarką. Jeigu registras pildomas kompiuterinėse laikmenose, turi būti fiksuojama duomenų tvarkymo veiksmų istorija.

61. Leidimų registre privalo būti:

61.1. registracijos (įrašo eilės) numeris;

61.2. įrašo data;

61.3. leidimo išdavimo ar pakeitimo (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys,) data;

61.4. leidimo numeris;

61.5. leidimo rūšis;

61.6. leidimo turėtojas (juridinio asmens – pavadinimas, kodas ir buveinės adresas; fizinio asmens – vardas, pavardė, gimimo data ir adresas);

61.7. prašymą išduoti leidimą nagrinėjusio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė;

61.8. leidimo galiojimo sustabdymo data;

61.9. leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

61.10. leidimo galiojimo panaikinimo data;

61.11. už leidimų registro pildymą atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė.

62. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ Taryba turi teisę leidimus išduoti, leidimus keisti (leidime įrašytų duomenų papildymą ir (ar) patikslinimą), leidimų galiojimą sustabdyti, galiojimo sustabdymą panaikinti, galiojimą panaikinti naudojantis valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama valstybės informacine sistema, skirta duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje (toliau – Licencijų informacinė sistema).

63. Leidimo turėtojas, pageidaujantis gauti pažymą, patvirtinančią. kad elektroninis leidimas išduotas ir galioja, turi pateikti Tarybai prašymą. Taryba šią pažymą išduoda per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

64. Informaciją apie leidimų išdavimą, leidimų pakeitimą (leidimuose įrašytų duomenų papildymą ir (ar) patikslinimą), leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Taryba teikia pagal duomenų teikimo sutartį su valstybės įmone Registrų centru Licencijų informacinei sistemai. Informacija gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis. Šią informaciją Taryba skelbia savo interneto svetainėje. Informacija apie leidimų galiojimo panaikinimą interneto svetainėje turi būti paskelbta per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo ir publikuojama ne mažiau kaip 6 mėnesius ir ne daugiau kaip 12 mėnesių.

65. Leidimų išdavimo taisyklių 64 punkte nurodytoje informacijoje pateikiami duomenys, leidžiantys nustatyti leidimo turėtojo tapatybę (juridinio asmens – pavadinimas, kodas ir buveinės adresas; fizinio asmens – vardas, pavardė, gimimo data ir adresas), leidimo rūšis, leidimo numeris, jo išdavimo, pakeitimo, leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo data, nefasuotų naftos produktų, dujų, kurių prekyba leidžiama verstis, pavadinimai ir kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, prekybos vietos (degalinės, sandėlio) adresas (nurodoma leidimuose verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ar dujomis).

Leidimų išdavimo taisyklių 64 punkte nurodytoje informacijoje turi būti atskirai pažymėti ūkio subjektai, kuriems išduoti leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (jūriniu kuru), kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams.

66. Taryba prašymus gauti leidimą, pranešimus apie pasikeitusį atsakingą asmenį, kuriuose nurodyti asmens duomenys, saugo tol, kol galioja ūkio subjekto leidimas, leidimo galiojimo sustabdymo laikotarpiu ir 5 metus po sprendimo panaikinti leidimo galiojimą priėmimo dienos. Jeigu Taryba atsisako išduoti pareiškėjui leidimą, dokumentai, kuriuose nurodyti asmens duomenys, saugomi 5 metus nuo sprendimo atsisakyti išduoti leidimą priėmimo dienos. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose nurodyti asmens duomenys, sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

67. Reguliuojamosios veiklos sąlygos (prekybos dujomis ir nefasuotais naftos produktais tvarka ir sąlygos) nustatytos Energetikos įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje, 24 straipsnio 5 dalyje ir Prekybos naftos produktais taisyklėse.

 

XI SKYRIUS

LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR LEIDIMŲ GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

68. Už reguliuojamosios veiklos sąlygų ir reikalavimų pažeidimus leidimų turėtojai, turintys Leidimų išdavimo taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodytus leidimus, raštu (registruotu laišku) įspėjami apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą. Taryba, įspėdama leidimą turintį asmenį apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais arba leidimo galiojimo panaikinimą Energetikos įstatymo 21 straipsnio 7 dalyje nustatytais pagrindais, nurodo priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas ar panaikintas leidimo galiojimas, ir, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį, nustato terminą iki 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio, per kurį leidimo turėtojas privalo jas pašalinti. Pašalinęs šias priežastis, leidimo turėtojas privalo apie tai raštu arba kitais, Leidimų išdavimo taisyklių 36 punkte nurodytais, būdais pranešti Tarybai.

69. Už reguliuojamosios veiklos sąlygų ir reikalavimų pažeidimus, nustatytų Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 6, 7, 9 ir 10 punktuose, leidimų turėtojams leidimo galiojimas stabdomas nedelsiant, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo pažeidimų nustatymo dienos.

70. Taryba, gavusi leidimo turėtojo raštu arba kitais, Leidimų išdavimo taisyklių 36 punkte nurodytais, būdais pranešimą apie reguliuojamosios veiklos sąlygų ir reikalavimų pažeidimų pašalinimą per nustatytą terminą, Tarybos nustatyta tvarka per 10 kalendorinių dienų nuo gautų dokumentų registravimo Taryboje dienos priima sprendimą panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą.

71. Taryba, nustačiusi reguliuojamosios veiklos sąlygų ir reikalavimų laikymosi pažeidimų arba gavusi iš valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijų informaciją apie tokius pažeidimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu įspėja leidimo turėtoją apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą arba panaikinimą. Šis reikalavimas netaikomas, kai nustatyti pažeidimai atitinka Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 6, 7, 9 ir 10 punktuose nurodytus pažeidimus.

72. Sprendimas sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti galiojimą priimamas Energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

73. Priimdama sprendimą dėl leidimo galiojimo sustabdymo, Taryba nustato laiką nuo sprendimo įsigaliojimo dienos, per kurį leidimo turėtojas turėtų pašalinti reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimus. Pranešime leidimo turėtojui apie tokį sprendimą nurodoma jo įsigaliojimo data ir terminas reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimams pašalinti.

74. Leidimo galiojimas gali būti sustabdytas tik toje prekybos vietoje (-se), kurioje nustatytas pažeidimas (-ai). Sprendime nurodomi nustatyti reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimai, leidimo galiojimo sustabdymo data ir laikotarpis, per kurį turėtų būti pašalinti nurodyti veiklos sąlygų pažeidimai. Jei priimamas sprendimas sustabdyti leidimo galiojimą konkrečioje prekybos vietoje
(-se) – tai nurodoma Tarybos sprendime.

75. Tuo atveju, kai leidimo turėtojo prašymu leidimo galiojimas sustabdomas, leidimo turėtojas privalo vėl pateikti prašymą Tarybai panaikinti galiojimo sustabdymą ir visus dokumentus ir duomenis, kurie keitėsi po leidimo išdavimo ar pakeitimo. Reguliuojamoji veikla netikrinama, kai leidimo turėtojo prašymu panaikinamas leidimo galiojimas, kai leidimo galiojimas panaikinamas leidimo turėtojui juridiniam asmeniui pasibaigus – jį likvidavus ar reorganizavus, leidimo turėtojui fiziniam asmeniui mirus. Šiais atvejais Taryba sprendimą dėl leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai gaunamas atitinkamas prašymas arba sužinoma apie leidimo turėtojo juridinio asmens pasibaigimą jį likvidavus, restruktūrizavus ar reorganizavus, leidimo turėtojo fizinio asmens mirtį.

76. Apie sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinti leidimo galiojimą leidimo turėtojui pranešama raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Sprendimas dėl leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo įsigalioja kitą dieną po sprendimo (informacijos) paskelbimo Tarybos interneto svetainėje.

77. Leidimo originalą, kurio galiojimas panaikintas, leidimo turėtojas privalo grąžinti Tarybai per 5 darbo dienas nuo Tarybos pranešimo apie sprendimą dėl leidimo galiojimo panaikinimo gavimo (jei leidimas buvo išspausdintas popieriuje). Šis reikalavimas netaikomas, jeigu leidimo turėtojas leidimo originalą (jei leidimas buvo išspausdintas popieriuje) pateikė kartu su prašymu panaikinti leidimo galiojimą.

 

XII SKYRIUS

REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

 

78. Asmenų, turinčių leidimus verstis didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, dujomis, veiklą prižiūri, kaip laikomasi reguliuojamosios veiklos sąlygų, Taryba, Valstybinė mokesčių inspekcija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, kitos valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos pagal kompetenciją. Šių asmenų reguliuojamosios veiklos priežiūra atliekama Viešojo administravimo įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

79. Valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės bei teisėsaugos institucijos privalo nedelsdamos raštu informuoti Tarybą apie leidimus turinčiuose ūkiniuose subjektuose nustatytus reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimus (išskyrus mažareikšmius pažeidimus) ir skirtas nuobaudas. Valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės bei teisėsaugos institucijos turi teisę teikti šią informaciją elektroninėmis priemonėmis, jeigu turi sudarytą duomenų teikimo sutartį su Taryba.

 

XIii SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

80. Asmenys, siekiantys verstis naftos sektoriuje leidimais reguliuojamąja veikla, ir leidimų turėtojai informaciją apie Tarybos priimtus sprendimus arba atliktus veiksmus turi teisę gauti registruotu paštu, per kurjerį arba dokumentais, pasirašytais saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, siunčiant elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai iš Tarybos arba per Kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) ar kitais prašyme nurodytais būdais.

81. Pareiškėjas (leidimo turėtojas) atsako už prašyme gauti leidimą, prašyme pakeisti leidimą, pranešime apie pasikeitusį atsakingą asmenį pateiktos informacijos teisingumą. Visi su prašymu gauti leidimą, prašymu pakeisti leidimą, pranešimu apie pasikeitusį atsakingą asmenį pateikiami dokumentai (kopijos) turi būti patvirtinti juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

82. Skundai ir ginčai dėl reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

 

Leidimų verstis prekybos naftos produktais

veikla išdavimo taisyklių

1 priedas

 

 

DUJŲ PRODUKTAI, KURIŲ PREKYBA REGULIUOJAMA DIDMENINĖS PREKYBOS LEIDIMU

 

Eil. / Nr.

Dujų produktų pavadinimas

Kombinuotosios nomenklatūros kodai1

1.

Propanas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 %, skirtas naudoti kaip variklių degalus, šildymo kurą

2711 12 11

2.

Propanas, kurio grynumas didesnis kaip 90 %, bet mažesnis kaip 99 %, skirtas kitiems tikslams

2711 12 94

3.

Propanas, skirtas kitiems tikslams

2711 12 97

4.

Butanas, kurio grynumas didesnis kaip 90 %, bet mažesnis kaip 95 %, skirtas kitiems tikslams

2711 13 91

5.

Suskystintas butanas, skirtas kitiems tikslams

2711 13 97

6.

Kiti suskystinti angliavandeniliai

2711 19 00

7.

Etilenas (etenas), propenas, butenas ir butadienas

2711 14 00

 

Pastaba. 1 Kodai pateikiami pagal 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 metais, versiją (OL 2018 L273, p. 1-960). Jeigu kodai, pateikti priede, neatitinka kodų, pateiktų Kombinuotojoje nomenklatūroje, pirmenybė teikiama kodui, nurodytam galiojančioje Kombinuotojoje nomenklatūroje.

___________

 

Leidimų verstis prekybos naftos produktais

veikla išdavimo taisyklių

2 priedas

 

 

NEFASUOTI NAFTOS PRODUKTAI, KURIŲ PREKYBA REGULIUOJAMA DIDMENINĖS IR (AR) MAŽMENINĖS PREKYBOS LEIDIMAIS

 

Eil. / Nr.

Nefasuotų naftos produktų pavadinimas

Kombinuotosios nomenklatūros kodai1

1.

Variklių benzinas:

 

1.1.

aviacinis benzinas

2710 12 31

1.2.

variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius mažesnis kaip 95

2710 12 41

1.3.

variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98

2710 12 45

1.4.

variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98

2710 12 49

2.

Reaktyviniai degalai

2710 12 70, 2710 19 21

3.

Gazoliai – dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai

2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19

4.

Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms2

2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97, 2711 19 00

 

Pastabos:

1. 1 Kodai pateikiami pagal 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 metais, versiją (OL 2018 L 273, p. 1-960). Jeigu kodai, pateikti priede, neatitinka kodų, pateiktų Kombinuotojoje nomenklatūroje, pirmenybė teikiama kodui, nurodytam galiojančioje Kombinuotojoje nomenklatūroje.

2. 2 Leidimu, nurodytu Leidimų išdavimo taisyklių 17.2 punkte, reguliuojama tik mažmeninė prekyba degalinėse suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms.

 

____________________