https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

 

UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS DARBO BIRŽOS prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-388 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2019 m. liepos 16 d. Nr. V-338

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 2.6 ir 2.7 papunkčiais, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalimi, 44 ir 45 straipsniais, Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu, 48.1 papunkčiu, 49 – 51, 59, 63 – 64, 69, 74, 76 punktais:

1Pakeičiu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1.   papildau Aprašą VII skyriumi ir jį išdėstau taip:

 

VII SKYRIUS

DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO priemonės organizavimas

 

48. Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo (toliau – DVS paraiška) (Aprašo 10 priedas) atrankos organizuojamos ne rečiau kaip du kartus per metus Užimtumo tarnybos interneto svetainėje paskelbiant apie DVS paraiškų atrankos pradžią.

49. DVS paraiškų atrankai vykdyti Klientų aptaranavimo departamento direktorius Klientų aptarnavimo departamento veiklos teritorijai sudaro ir tvirtina Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos komisiją (toliau – Atrankos komisija) iš Klientų atanavimo departamento ir Klientų aptaranavimo skyrių atstovų.

50. Atrankos komisija savo veikloje vadovaujasi Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos komisijos darbo reglamentu (Aprašo 101 priedas). 

51. Paskelbus DVS paraiškų atranką, Klientų aptarnavimo skyrius organizuoja darbdaviams DVS paraiškų atrankos viešinimą ir seminarus, kurių metu supažindina su darbo vietų steigimo (toliau – DVS) priemonės įgyvendinimo reikalavimais.

52. Darbdaviai, planuojantys dalyvauti darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonėje (toliau – paraiškų teikėjai), artimiausiam Klientų aptarnavimo skyriui teikia DVS paraišką (Aprašo 10 priedas) kartu su Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51 punkte nurodytomis dokumentų kopijomis.

53. DVS paraiškos teikiamos Klientų aptarnavimo skyriui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atrankos paskelbimo datos, vadovaujantis Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 54, 55 ir 57 punktuose nurodytomis sąlygomis.

54. Klientų aptarnavimo skyrius perduoda DVS paraiškas Atrankos komisijai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pasibaigus DVS paraiškų priėmimo terminui.

55. Įgyvendinti DVS priemonę atrenkami tie paraiškų teikėjai, kurių:

55.1. steigiamoms naujoms darbo vietoms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:

55.1.1. Klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje DVS paraiškų atrankos paskelbimo dieną yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, galinčių dirbti pagal turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;

55.1.2. reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys asmenys galės įgyti iki DVS paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo datų;

55.2. teikiamų DVS paraiškų sąmatose nurodytos išlaidos yra:

55.2.1. skirtos darbo vietai įsteigti (pritaikyti) ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje;

55.2.2. planuojamos patirti per Darbo vietų steigimo sutartyje (toliau – DVS sutartis) numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte nurodytą, laikotarpį;

55.2.3. nurodytos eurais ir išskaidytos, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;

55.2.4. nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai paraiškų teikėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai;

55.3. DVS paraiškose planuojamoms darbo vietoms steigti dydis vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Nustatant paramos vienai darbo vietai steigti dydį, patalpų remontui numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

56. Darbdavys DVS paraišką kartu su Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51 punkte nurodytų dokumentų kopijomis, pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams (Aprašo 5 priedas) pateikia Klientų aptarnavimo skyriui tiesiogiai ar registruotu paštu per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51 punkte nurodytą terminą.

57. DVS paraiškos įvertinamos ir įtraukiamos į atrinktų DVS paraiškų sąrašą per 10 darbo dienų nuo vokų atplėšimo dienos, kai DVS paraiškos tenkina Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63, 64 punktuose numatytas sąlygas:

57.1. Atrankos komisija:

57.1.1. užpildo Paraiškos teikėjo dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą (Aprašo 102 priedas);

57.1.2. nagrinėja ir vertina pateiktas DVS paraiškas pagal Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atitikties Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše numatytiems reikalavimams formą (Aprašo 103 priedas), kaip numatyta Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63.5 papunktyje;

57.1.3. nustačius DVS paraiškos neatitiktį vertinant kritinius Aprašo 102 priede numatytus atitikties vertinimo kriterijus, siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui atmesti DVS paraišką;

57.1.4. nustačius DVS paraiškos tikslinimo poreikį, vertinant neatitiktį nekritiniams Aprašo 102 priede numatytiems atitikties vertinimo kriterijams, siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui prašyti DVS paraiškos teikėjo pašalinti DVS paraiškos trūkumus;

57.1.5. nustačius, kad DVS paraiška atitinka nustatytus atitikties vertinimo kriterijus, vertina DVS paraiškas pagal Paraiškos dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo kokybės pagal nustatytus kriterijus vertinimo formą (Aprašo 104 priedas);

57.1.6. įvertinus, kad DVS paraiška nesurenka 35 paraiškos pereinamųjų balų, siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui DVS paraiškos neįtraukti į atrinktų DVS paraiškų sąrašą;

57.1.7. įvertinus, kad DVS paraiška surenka 35 ir daugiau paraiškos pereinamųjų balų, siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui DVS paraišką įtraukti į atrinktų DVS paraiškų sąrašą;

57.1.8. rezervuoja įmonei subsidijos dydžio sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

58. DVS paraiškų vertinimo galutiniai balai skaičiuojamai išvedant Atrankos komisijos narių vertinimų balų vidurkius.

59. Atrankos komisija, įvertinusi DVS priemonei įgyvendinti Klientų aptarnavimo departamento sąmatoje patvirtintas lėšas, siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui tvirtinti DVS finansuojamų projektų sąrašą.

60. Vienodus pereinamuosius balus surinkusios DVS paraiškos, atrenkamos į DVS finansuojamų projektų sąrašą pagal Aprašo 105 priede nustatytus papildomus kriterijus.

61. Klientų aptarnavimo departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atrinktų DVS paraiškų sąrašo pateikimo dienos, tvirtina finansuojamų DVS projektų sąrašą.

62. Klientų aptarnavimo skyrius raštu informuoja DVS paraiškų teikėjus per 3 darbo dienas nuo Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimo priėmimo dienos apie:

62.1. priimtą sprendimą atmesti DVS paraišką, nurodant atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus;

62.2. priimtą sprendimą įtraukti DVS paraišką į finansuojamų DVS projektų sąrašą bei DVS sutarties (Aprašo 11 priedas) pasirašymą, vadovaujantis Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 69 ir 70 punktais.

63. Finansuojamų DVS projektų sąrašas skelbiamas Užimtumo tarnybos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo finansuojamų DVS projektų sąrašo patvirtinimo dienos.

64. Subsidijos gavėjas, apdraudęs ilgalaikį materialųjį turtą, kaip numatyta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 5 punkte, Klientų aptarnavimo skyriui pateikia draudimo apmokėjimą įrodančius dokumentus (banko išrašą arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio atstovo parašu) ne vėliau kaip Materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymo akto (toliau – Steigimo aktas) (Aprašo 111 priedas) pasirašymo metu iš karto ne mažiau kaip 36 mėnesiams arba kiekvienais metais iki įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolės pabaigos likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo pabaigos.

65. Įvykus draudiminiam įvykiui, Užimtumo tarnyba perveda subsidijos gavėjui draudimo lėšas draudiminio įvykio metu prarastam ar sugadintam ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti ar atstatyti:

65.1. gavusi iš draudimo bendrovės draudimo išmoką;

65.2. subsidijos gavėjui pateikus prašymą išmokėti draudimo lėšas;

65.3. pasirašius DVS sutarties pakeitimą.

66. Subsidijos gavėjas įsigyja arba atstato draudiminio įvykio metu prarastą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą, grąžindamas į buvusią padėtį ir jį apdrausdamas, ne vėliau kaip per 120 dienų nuo draudimo išmokos gavimo dienos, pirkdamas paslaugas, prekes ar darbus Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 73 punkte nustatyta tvarka.

67. Tais atvejais kai ne mažiau kaip trys draudimo bendrovės atsisako apdrausti subsidijos gavėjo įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, subsidijos gavėjas įsipareigoja nuosavomis lėšomis įsigyti ar atstatyti sunaikintą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą.

68. Draudimo bendrovės atsisakymas apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą pripažįstamas tada, kai subsidijos gavėjas Klientų aptarnavimo skyriui pateikia ne mažiau kaip trijų skirtingų draudimo bendrovių rašytinius patvirtinamus dėl atsisakymo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą Aprašo 64 punkte nustatyta tvarka. 

69. Subsidijos gavėjui, darbo vietos steigimo (pritaikymo) procese:

69.1.  nupirkus prekių, paslaugų arba darbų už veiklų, kurioms suteikta subsidija, lėšas ir nepanaudojus visų lėšų, numatytų DVS paraiškos sąmatoje, subsidijos gavėjas informuoja Klientų aptarnavimo skyrių pateikdamas Veiklos ataskaitą (Aprašo 112 priedas);

69.2. panaudojus mažiau lėšų darbo vietai steigti (pritaikyti) nei buvo numatyta DVS paraiškoje, pasirašant Steigimo aktą, darbo vietos steigimo sąmata mažinama proporcingai tiek subsidijos gavėjui, tiek Užimtumo tarnybai pagal subsidijos gavėjo nuosavų lėšų ir subsidijos santykį.

70. Kai subsidijos gavėjui išmokėta avanso dalis yra didesnė nei faktiškai patirtos išlaidos darbo vietai steigti (pritaikyti), subsidijos gavėjas grąžina Užimtumo tarnybai išmokėtą nepanaudotą subsidijos dalį per 5 darbo dienas nuo Steigimo akto pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei numatyta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte.

71. Užimtumo tarnyba pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po DVS sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis.

72. Steigimo aktas pasirašomas sudarius materialines ir teisines sąlygas naujai darbo vietai sukurti ir pateikus išlaidas pagrindžiančių bei patirtų išlaidų apmokėjimą įrodančių (banko išrašo arba pavedimo elektronine bankininkyste kopijos, patvirtintos darbdavio atstovo parašu) dokumentų kopijas.

73. Subsidijos gavėjas iki DVS sutartyje numatytos darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos privalo:

73.1. atlikti visus paraiškoje numatytus darbus ir įsteigti (pritaikyti) darbo vietą bei pateikti Veiklos ataskaitą (Aprašo 112 priedas);

73.2. laiku pateikti Klientų aptarnavimo skyriui reikalingus dokumentus, susijusius su DVS sutarties sąlygų įgyvendinimu;

73.3. pasikeitus DVS sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimo terminui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo dienos, informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, pateikdamas Veiklos ataskaitą (Aprašo 112 priedas).

74. Subsidijos gavėjas nuo DVS sutartyje numatytos darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos privalo ne mažiau kaip 36 mėnesius:

74.1. vykdyti veiklą ir išlaikyti įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, kuriai įsteigti (pritaikyti) buvo skirta subsidija;

74.2. kiekvienais metais iki sausio 31 dienos Klientų aptarnavimo skyriui teikti Metinę veiklos ataskaitą (Aprašo 113 priedas) už praėjusių metų laikotarpį;

74.3. sudaryti sąlygas Užimtumo tarnybai atlikti planinius ir neplaninius patikrinimus įsteigtoje (pritaikytoje) darbo vietoje;

74.4. raštu informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, kai subsidijos gavėjas nevykdo veiklos daugiau nei 60 dienų;

74.5. raštu informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, atsiradus DVS sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo aplinkybėms ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo dienos;

74.6. gavus Užimtumo tarnybos prašymą, teikti su DVS sutarties vykdymu susijusią informaciją;

74.7. gavus Užimtumo tarnybos prašymą, teikti metinės finansinės atskaitomybės dokumentus;

74.8. į įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą įdarbinant Užimtumo tarnybos rekomenduotą asmenį, jo darbo sutartyje numatyti ne mažesnį nei DVS paraiškoje nurodytą darbo užmokestį, nustatyti ne trumpesnę darbo laiko trukmę ir pavesti vykdyti DVS paraiškoje numatytas darbo funkcijas.

75. Klientų aptarnavimo skyrius, įvertinęs informaciją apie Aprašo 73.2, 73.3 papunkčiuose, 74 punkte nurodytas aplinkybes:

75.1. raštu įspėja subsidijos gavėją dėl DVS sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo;

75.2. gali sudaryti papildomą susitarimą dėl:

75.2.1. darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) termino pratęsimo, bet ne ilgesniam laikotarpiui nei numatyta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte;

75.2.2. kitų sutartinių įsipareigojimų keitimo, išskyrus tuos, kurie turėjo įtakos DVS projektą įtraukiant į finansuojamų DVS projektų sąrašą.

76. Subsidijos gavėjui, pateikusiam Užimtumo tarnybai motyvuotą prašymą, gali būti suteikta teisė įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą subsidijos lėšomis:

76.1. parduoti esant visoms šioms sąlygoms:

76.1.1 kai yra aiškus ir pagrįstas ekonominės naudos siekimas ir teikiamų paslaugų plėtra ar modernizavimas;

76.1.2. kai yra nurodoma, kokį ilgalaikį materialųjį turtą ketinama įsigyti vietoj planuojamo parduoti ilgalaikio materialiojo turto ir kodėl ketinamas įsigyti ilgalaikis materialusis turtas verslo plėtrai būtų efektyvesnis ir naudingesnis nei šiuo metu turimas;

76.1.3. kai subsidijos gavėjas DVS sutarties pakeitime įsipareigoja:

76.1.3.1. įkeisti Užimtumo tarnybos naudai naujai įsigytą ar įsigyjamą turtą. Įkeičiamo turto vertė turi būti ne mažesnė nei likutinė ketinamo parduoti už subsidijos lėšas įsigyto turto vertė;

76.1.3.2. apdrausti naujai įsigytą ar įsigyjamą turtą Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 5 punkte nurodytomis sąlygomis;

76.1.3.3. neatlikti veiksmų, nurodytų Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 8 dalyje, su naujai įsigytu ar įsigyjamu turtu be Užimtumo tarnybos sutikimo.

76.2. įkeisti, kai visai subsidijos sumai Klientų aptarnavimo skyriui yra pateikta banko garantija ar draudimo laidavimo raštas (kartu su laidavimo draudimo polisu), kuriame naudos gavėju nurodyta Užimtumo tarnyba, visam DVS sutarties galiojimo laikotarpiui.

76.3. išnuomoti ne ilgesniam kaip 120 dienų per 12 mėnesių laikotarpį, sudarant rašytinę nuomos sutartį be subnuomos galimybės ir pateikiant jos kopiją Užimtumo tarnybai.

76.4. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų esant bent vienai iš šių sąlygų:

76.4.1. kai DVS paraiškoje buvo nurodyta, kad steigiama (pritaikoma) darbo vieta yra mobilaus pobūdžio ir ketinamo išvežti ilgalaikio materialaus turto draudimo apsauga galioja toje valstybės teritorijoje, į kurią ilgalaikį materialųjį turtą ketinama išvežti, visą išvežimo laikotarpį;

76.4.2. kai subsidijos gavėjo motyvuotame prašyme dėl ilgalaikio materialaus turto išvežimo:

76.4.2.1. pagrįsta, jog subsidijos gavėjas turi užsakymų ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba ilgalaikio materialaus turto išvežimas reikalingas verslo plėtrai už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų;

76.4.2.2. nurodytas konkretus turto išvežimo laikotarpis ir turto buvimo vietos adresas;

76.4.2.3. nurodyta, kad ketinamo išvežti ilgalaikio materialaus turto draudimo apsauga galioja toje valstybės teritorijoje, į kurią ilgalaikį materialųjį turtą ketinama išvežti visą išvežimo laikotarpį ir Užimtumo tarnybai pateikti tai patvirtinantys dokumentai.

77. Užimtumo tarnyba pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą Priemonių patikrinimų atlikimo tvarką vykdo įsteigtos (pritaikytos) darbo vietos išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.“

1.2. laikau Aprašo 67 punktą 78 punktu;

1.3. pakeičiu Aprašo 5 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.4. pakeičiu Aprašo 10 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.5. papildau Aprašą 101 priedu (pridedama);

1.6. papildau Aprašą 102 priedu (pridedama);

1.7. papildau Aprašą 103 priedu (pridedama);

1.8. papildau Aprašą 104 priedu (pridedama);

1.9. papildau Aprašą 105 priedu (pridedama);

1.10. pakeičiu Aprašo 11 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.11. papildau Aprašą 111 priedu (pridedama);

1.12. papildau Aprašą 112 priedu (pridedama);

1.13. papildau Aprašą 113 priedu (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

2.2. įsakymo kontrolę vykdyti Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktorius,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                                                    Arūnas Marma

 

 

Aktyvios darbo rinkos

politikos priemonių

darbdaviams taikymo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

(Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams forma)

 

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba)

_________________________ klientų aptarnavimo departamento

__________________ skyriui

 

PAŽYMA apie atitikimą Lietuvos respublikos Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams

_________________

(data)

____________________

(vieta)

 

, ____________________________________________________________ būdamas

(vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

vadovu / įgaliotu atstovu, veikiantis pagal ___________________________________________,

(reikiamą pabraukti)                                                                                                   (atstovavimo pagrindas)

PATVIRTINU:

1. Kad _________________________________________________________________ ,

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

ketinanti įgyvendinti darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonę,

ir jos vadovas/atsakingas asmuo _________________________________________:

(reikiamą pabraukti)                                                                   (vardas, pavardė)

1.1. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 straipsnį – Nelegalus darbas;

1.2. neturi arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą už žemiau nurodytuose Administracinių nusižengimų kodekso straipsniuose apibrėžtus administracinius teisės pažeidimus:

96 straipsnis – Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas;

97 straipsnis – Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas;

99   straipsnis Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas;

100 straipsnis Darbo laiko apskaitos pažeidimas;

106 straipsnis Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas;

150 straipsnis – Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas.

1.3. neturi galiojančios baudos, paskirtos už žemiau nurodytuose Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo straipsniuose nustatytus pažeidimus:

56 straipsnis – Nelegalus darbas ir atsakomybė už jį;

57 straipsnis – Užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimai ir atsakomybė už juos;

58 straipsnis – Nedeklaruotas darbas ir atsakomybė už jį.

 

2. Kad _________________________________________________________________ ,

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

ketinanti įgyvendinti darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonę, neturi su darbo užmokesčio mokėjimu susijusių įsiskolinimų savo darbuotojams.

 

Suvokiu savo atsakomybę dėl tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo ir, kad, tai gali būti vienas iš pagrindų pripažinti su Užimtumo tarnyba pasirašytą sutartį dėl aukščiau nurodytos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės įgyvendinimo ir finansavimo negaliojančia bei grąžinti išmokėtą subsidiją.

 

 

_________________________________     ________________        ________________________

(pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                               (vardas, pavardė)

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos

politikos priemonių

taikymo darbdaviams

tvarkos aprašo

10 priedas

 

 

(Paraiškos dėl Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų forma)

 

_________________________________________________________________________

(paraiškos teikėjo pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(įmonės kodas, tel. Nr., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita, PVM mokėtojo kodas)

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba)

_________________________ klientų aptarnavimo departamento

________________ skyriui

 

 

Paraiška dėl DARBO VIETŲ STEIGIMO (pritaikymo) SUBSIDIJAVIMo

 

______________ Nr. _________

(data)

 

 

1._ Įmonės vykdoma veikla ____________________________________________________;

(įrašyti veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių)

 

2.   Planuojamos vykdyti veiklos adresas _________________________________________.

3.   Planuojamų steigti darbo vietų skaičius ______________________________________ .

4.   Planuojamoms steigti darbo vietoms reikalingos profesinės kvalifikacijos:

 

Eil. Nr.

Steigiamos darbo vietos pavadinimas ir funkcijos

Planuojamam įdarbinti asmeniui nustatytas darbingumo lygis, proc.

Darbo laiko norma ir darbo laiko režimas

(pvz. 5 darbo valandų/ 5 darbo dienų darbo savaitė)

Darbo vietos adresas

Kvalifikacija, kompetencija, profesiniai įgūdžiai, bendrieji gebėjimai

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Finansavimo poreikis įsteigti darbo vietą(-as):

 

Finansavimo poreikis įsteigti darbo vietą(-as) (Eur), 100%

Nuosavų lėšų dydis Eur, %

Prašomos subsidijos dydis Eur, %

 

 

 

 

 

6.   Trumpas steigiamos darbo vietos(-ų) aprašymas:

 

Aprašomoji sritis

Aprašymas

Planuojamos vykdyti veiklos aprašymas

 

Technologinio proceso aprašymas (jeigu darbo vieta steigiama neįgaliam asmeniui, aprašyti, kaip kiekviena steigiama darbo vieta bus pritaikyta prie negalios)

(pvz. Darbo vieta Nr. 1: …..; Darbo vieta Nr.2: …….)

Patalpų remonto darbų (jeigu planuojami vykdyti) aprašymas

 

Planuojamas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ar su darbo santykių esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dydis:

 

Darbo vieta Nr. 1 (Pavadinimas)

 

1-ieji metai

 

2-ieji metai

 

3-ieji metai

 

Darbo vieta Nr. 2 (Pavadinimas)

 

1-ieji metai

 

2-ieji metai

 

3-ieji metai

 

 

7.   Planuojama darbo vietų įsteigimo data:

 

Eil. Nr.

Steigiamos darbo vietos pavadinimas

Steigimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   Darbo vietos steigimo veiklos ir sąmata:

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Veiklos pavadinimas

 

Įgyvendinimo laikas

 

 

Lėšos, Eur

Veiklos įgyvendinimo, steigiant (pritaikant) darbo vietą, aprašymas (pagrįsti, kaip kiekviena veikla padės sukurti arba pritaikyti darbo vietą? Kodėl ši veikla yra būtina? Kaip planuojama veiklą įgyvendinti? Kokios planuojamos darbo vietai steigti arba pritaikyti išlaidos? Numatoma subsidijuoti įrenginiams, darbo priemonėms, kompiuteriams, įrangai montuoti ir kt.)

Pradžia

Pabaiga

1.

Įsigyti ....

 

 

 

 

2.

Pritaikyti ....

 

 

 

 

3.

Montuoti ...

 

 

 

 

4.

Remontuoti[1] ....

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

Pastaba. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite).

Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), jei darbo vietos steigėjas, kaip PVM mokėtojas planuoja užsiregistruoti iki darbo vietos įsteigimo dienos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

 

 

9.   PRIEDAI:

9.1. Dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapas (-ai, ų).

9.2. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas, kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas), kopijos, _____ lapas (-ai, ų).

9.3. Leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus, kopijos, ____ lapas (-ai, ų).

9.4. Dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, kopijos, ____ lapas (-ai, ų).

9.5. Užpildyta Vienos įmonės deklaracija, paskelbta Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, „Finansavimo skyrimas“ ir „Paraiškų formos“, ______ lapas (-ai, ų).

9.6.  Ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, ______ lapas (-ai, ų).

9.7. Užpildyta Pažyma  apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams, ___ lapas (-ai, ų).

9.8. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ patvirtinta nustatytos formos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, _____ lapas (-ai, ų).

 

 

 

_______________                                                       ___________________________________

(parašas)                                                                                  (vardas ir pavardė)

 

 

__________________________________

 

 

 

A.V.

 

________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos

priemonių taikymo darbdaviams

tvarkos aprašo

101 priedas

 

PARAIŠKŲ DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO ATRANKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paraiškų dėl darbo vietų  steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos komisijos darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Paraiškų dėl darbo vietų  steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos komisijos (toliau – Komisija) sudarymą, jos funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2. Komisija veikia visuomeniniais pagrindais.

3. Komisijos veiklos tikslas – Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo (toliau – DVS paraiška) atrankos vykdymas.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas) ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus tvirtinamu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.

5. Komisija savo veikloje laikosi skaidrumo, objektyvumo ir nešališkumo principų.

6. Šiame reglamente vartojamos sąvokos atitinka Užimtumo įstatyme, Užimtumo rėmimo priemonių apraše ir Apraše vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

 

7. Komisija sudaroma Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento (toliau – KAD) direktoriaus įsakymu kiekviename KAD iš ne mažiau kaip dviejų KAD ir iš ne mažiau kaip po vieną KAD sudėtyje esančių Klientų aptarnavimo skyrių (toliau – KAS) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vykdančių užimtumo rėmimo įgyvendinimo funkcijas.

8. Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius, prieš pradėdami savo veiklą Komisijoje, privalo pasirašyti Konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą (1 priedas).

9. Komisijos narys netenka savo įgaliojimų, kai nebevykdo pareigų Užimtumo tarnyboje.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

10. Komisija vykdo šias funkcijas:

10.1. vadovaudamasi Užimtumo įstatymo, Užimtumo rėmimo priemonių aprašo ir Aprašo nuostatomis, atlieka:

10.1.1. DVS paraiškų ir jų priedų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių aprašo reikalavimams įvertinimą pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytą DVS paraiškų atitikties vertinimo Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams formą;

10.1.2. DVS paraiškų vertinimą pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintus DVS paraiškų vertinimo kriterijus.

10.2. sudaro ir teikia KAD direktoriui:

10.2.1 atrinktų DVS paraiškų sąrašą;

10.2.2. finansuojamų DVS projektų sąrašą.

10.3. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

11. Komisija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

11.1. paraiškų vertinimui kviesti ekspertus, subsidijų gavėjus, kitus asmenis, jeigu balsuodami tam pritaria posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai;

11.2. išklausyti suinteresuotus asmenis, jeigu DVS įgyvendinimas susijęs su jų interesais;

11.3. teikti siūlymus Užimtumo tarnybai dėl teisės aktų, susijusių su DVS projektų įgyvendinimu, tobulinimo.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, kuris paskiriamas KAD direktoriaus įsakymu. Komisijos pirmininkui nesant, Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininko pavaduotojas, paskirtas KAD direktoriaus įsakymu, o jam nesant – kitas posėdžio metu išrinktas posėdžiui pirmininkauti Komisijos narys.

13. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Pirmasis posėdis privalo būti suorganizuotas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, pasibaigus DVS paraiškų priėmimo terminui. Vokai su DVS paraiškomis atplėšiami pirmojo posėdžio metu.

14. Komisijos posėdžio darbotvarkę Komisijos nariai turi gauti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio.

15. Komisijos nariai, tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti svarstomu klausimu, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui ir nusišalinti. Jeigu svarstomu klausimu tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas Komisijos pirmininkas, jis informuoja apie tai Komisijos narius ir nusišalina. Tokiu atveju KAD direktoriaus įsakymu nušalinamas Komisijos pirmininkas ir šiam posėdžiui paskiriamas kitas Komisijos pirmininkas.

16. Paaiškėjus, kad priimant sprendimą buvo kilęs interesų konfliktas nenusišalinus tiesiogiai ar netiesiogiai svarstomu klausimu suinteresuotam Komisijos nariui, per 3 darbo dienas KAD direktoriaus įsakymu paskiriamas kitas Komisijos narys. Priimtas sprendimas, kurį priimant kilo interesų konfliktas, panaikinamas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po kito Komisijos nario paskyrimo organizuojamas pakartotinis Komisijos posėdis dėl to paties klausimo svarstymo.

17. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių.

18. Atrenkant subsidijai gauti tinkamas DVS paraiškas, Komisija:

18.1. atlieka DVS paraiškos įvertinimą pagal atitinkamai Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63.1 ir 63.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus;

18.2. įvertina, ar steigiamai darbo vietai planuojamų įsigyti darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems poreikis atitinka Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63.3 papunkčio reikalavimus ir planuojamoms įsigyti darbo priemonėms ir (ar) techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems suma atitinka Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63.4 papunkčio reikalavimus;

18.3. atrenka subsidijai gauti tinkamas DVS paraiškas pagal Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63.5 ir 63.6 papunkčiuose nurodytus reikalavimus ir Aprašo 102 ir 103 priedus;

18.4. nustačiusi DVS paraiškos ar jos priedų neatitikimą Aprašo 102 priede nurodytiems reikalavimams, teikia pasiūlymą KAD direktoriui dėl kreipimosi į DVS paraiškos teikėją trūkumų pašalinimui. DVS paraiškos teikėjui per KAD direktoriaus nustatytą terminą neištaisius numatytų trūkumų, DVS paraiška atmetama ir toliau nenagrinėjama;

18.5. Kiekvienas Komisijos narys, vadovaudamasis Aprašo 103 priede nurodytais DVS paraiškų vertinimo kriterijais, DVS paraiškas įvertina balais, užpildydamas atskirai kiekvienai paraiškai Aprašo 104 priedą. DVS paraiškų bendrasis įvertinimo balas nustatomas išvedant Komisijos narių įvertinimo balų vidurkį. Komisija atmeta 35 ir mažiau balų įvertintas DVS paraiškas. Tinkamų subsidijai gauti (įvertintų daugiau kaip 35 balų) DVS paraiškų sąrašą Komisija teikia KAD direktoriui;

18.6. Komisija per 10 darbo dienų nuo vokų atplėšimo dienos, vadovaudamasi Užimtumo rėmimo priemonių aprašo ir Aprašo nuostatomis, atlieka DVS paraiškų, tinkamų subsidijai teikti, atranką ir jų sąrašą (2 priedas) teikia KAD .

19. Komisijos nariai sprendimus priima bendru sutarimu. Kai bendras sutarimas nepasiekiamas, sprendimas priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma.

20. Vienodus pereinamuosius balus surinkusios DVS paraiškos, atrenkamos į DVS finansuojamų projektų sąrašą pagal Aprašo 105 priede nustatytus papildomus paraiškų vertinimo kriterijus.

21. KAD direktoriaus įsakymu paskirtas Komisijos sekretorius:

21.1. protokoluoja Komisijos posėdžius;

21.2. techniškai aptarnauja Komisijos posėdžius;

21.3. prieš sudarant reglamento 18.6 papunktyje nurodytą DVS paraiškų sąrašą:

21.3.1. patikrina Paraiškų teikėjų galimybe pasinaudoti valstybės teikiama pagalba Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre;

21.3.2. užpildo Paraiškos teikėjo dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą;

21.3.3. rezervuoja Paraiškos teikėjui subsidijos dydžio sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

22. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius. Posėdžių protokolai registruojami.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

24. Komisijos darbo organizavimo išlaidos padengiamos iš Užimtumo tarnybai išlaikyti skirtų lėšų.

25. Komisijos posėdžiams patalpas suteikia Užimtumo tarnyba.

 

_______________________________ 

 

 

 

Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos komisijos darbo reglamento

1 priedas

 

(Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos komisijos nario konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimo forma)

 

PARAIŠKŲ DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO ATRANKOS KOMISIJOS NARIO

____________________________________________________

(vardas, pavardė)

KONFIDENCIALUMO IR NEŠALIŠKUMO PASIŽADĖJIMAS

 

___________

(data)

___________________

(sudarymo vieta)

 

Būdamas Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos komisijos (toliau – Komisija) nariu:

1. Pasižadu:

1.1. neatskleisti kitų asmenų asmens duomenų ir specialių kategorijų asmens duomenų, kurie man taps žinomi vykdant Komisijos nario funkcijas;

1.2. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vykdant Komisijos nario funkcijas;

1.3. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1. atrankoje dalyvavusių paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo (toliau – Paraiška) teikėjų kvalifikaciniai duomenys;

2.2. kiekvienos Paraiškos turinys;

2.3. Paraiškų svarstymas Komisijos posėdyje;

2.4. informacija, kuri man buvo atvirai pateikta arba atskleista nurodant, kad tokia informacija turi būti laikoma konfidencialia;

2.5. kita informacija, susijusi su atliktomis atrankos procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, pažeidžia teisėtus šalių komercinius interesus arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

3. Esu perspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Paraiškų teikėjų ar kitų asmenų patirtus nuostolius dėl mano neteisėtų veiksmų.

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

Komisijos narys

 

________________

(parašas)

 

_____________________________

(vardas, pavardė)

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos

priemonių taikymo darbdaviams

tvarkos aprašo

11 priedas

 

 

(Darbo vietų steigimo sutarties standartinės sąlygos)

 

DARBO VIETŲ STEIGIMO SUTARTIS

 

_______________ Nr. _________

                                                                                                     (data)

__________________

(vieta)

 

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), atstovaujama

 

_____________________________________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

ir ________________________________________________  (toliau – subsidijos gavėjas),

(darbdavio pavadinimas)

atstovaujamas (-a)______________________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas), Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis, sudarėme šią Darbo vietų steigimo sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Įsteigti (pritaikyti) darbo vietą, panaudojant skirtą subsidiją, Užimtumo tarnyboje registruotiems darbo ieškantiems asmenims ir juos įdarbinti.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

2. Subsidijos gavėjas įsipareigoja:

2.1. ne vėliau kaip iki 20___ m. ________ ____d.[2] įsteigti (pritaikyti) _________ darbo vietą (-as) Užimtumo tarnyboje registruotam(-iems) darbo ieškančiam(-tiems) asmeniui(-ims), sudarant su juo(-ais) neterminuotą darbo sutartį:

2.1.1. Darbo vieta Nr. 1. (Pavadinimas):

2.1.1.1. darbovietė ________________________________________________________________;

(adresas, struktūrinis padalinys ar kt.)

2.1.1.2. tikslios darbo funkcijos _____________________________________________________;

(profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija/kompetencijos)

2.1.1.3. darbo laiko režimas _________________________________________________________;

2.1.1.4. specialūs reikalavimai darbuotojui _____________________________________________;

(sveikatos ir kt.)

2.1.1.5. darbo užmokestis ir jo mokėjimo tvarka ________________________________________;

2.1.1.6. kita ______________________________________________________________________.

 

2.1.2. Darbo vieta Nr. 2. (Pavadinimas):

2.1.2.1. darbovietė ________________________________________________________________;

(adresas, struktūrinis padalinys ar kt.)

2.1.2.2. tikslios darbo funkcijos _____________________________________________________;

(profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija/kompetencijos)

2.1.2.3. darbo laiko režimas ________________________________________________________;

2.1.2.4. specialūs reikalavimai darbuotojui _____________________________________________;

(sveikatos ir kt.)

2.1.2.5. darbo užmokestis ir jo mokėjimo tvarka ________________________________________;

2.1.2.6. kita ______________________________________________________________________.

 

2.2. skirti ________________ eurų (___________________________ eur ___ct) 

(suma skaičiais)                                             (suma žodžiais)

nuosavų lėšų apmokėti darbo vietų steigimo (pritaikymo) išlaidas;

2.3. naudoti darbo vietoms steigti (pritaikyti) skirtas lėšas pagal DVS paraiškoje nurodytas veiklas ir sąmatą;

2.4. nutraukus darbo sutartį, per 3 darbo dienas pranešti Užimtumo tarnybai;

2.5. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

2.6. užtikrinti įsipareigojimų Paraiškoje dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo (toliau - DVS paraiška) vykdymą;

2.7. įdarbinti per 30 darbo dienų į atsilaisvinusią įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą nuo darbo sutarties nutraukimo dienos Užimtumo tarnyboje registruotą darbo ieškantį asmenį;

2.8. valstybės ir nuosavoms lėšoms atsidaryti specialią sąskaitą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant mokėjimo pavedimus, ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

2.9. prekių, paslaugų arba darbų, perkamų už subsidijos lėšas, pirkimus atlikti vadovaujantis:

2.9.1.  Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintomis subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, vykdomų pirkimų taisyklėmis, jei subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;

2.9.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jei subsidijos gavėjas yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą;

2.10. teikti Užimtumo tarnybai nustatytos formos veiklos ataskaitą (Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo (toliau – Darbdavių aprašas) 112 priedas):

2.10.1. Užimtumo tarnybai pareikalavus;

2.10.2. nupirkus prekių, paslaugų arba darbų už veiklų, kurioms suteikta subsidija, lėšas ir nepanaudojus visų lėšų, numatytų paraiškos sąmatoje;

2.10.3. atlikus visus DVS paraiškoje numatytus darbus ir įsteigus darbo vietą;

2.10.4. pasikeitus DVS sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimo terminui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo dienos.

2.11. nedelsdamas informuoti Užimtumo tarnybą apie priežastis, galinčias turėti neigiamos įtakos darbo vietai steigti, įskaitant:

2.11.1. įsiteisėja teismo nutartis iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimas priima nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ir dėl šios priežasties atleidžiami už subsidijos lėšas įsteigtose darbo vietose dirbę asmenys, o jeigu už subsidijos lėšas įsteigtos darbo vietos nebuvo užpildytos, darbo vieta laikoma panaikinta nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

2.11.2. kai priimamas sprendimas subsidijos gavėją likviduoti, darbo vieta laikoma panaikinta nuo likviduojamos įmonės statuso įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

2.12. atlyginti Užimtumo tarnybai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, kuri atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar Sutarties nutraukimo prieš terminą;

2.13. saugoti ne trumpiau kaip 5 metus nuo DVS sutarties pasirašymo dienos, dokumentus susijusius su šios Sutarties įgyvendinimu;

2.14. vykdyti veiklą ir įsteigtos darbo vietos nepanaikinti 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos. Darbo vietos panaikinimu laikomi atvejai, kai atsiranda bent viena iš sąlygų, nurodytų Įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje:

2.14.1. darbo sutartis su įdarbintu asmeniu nutraukiama ir per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į šią atsilaisvinusią darbo vietą nepriimamas nustatytus ar patikslintus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis Užimtumo tarnybos siunčiamas asmuo;

2.14.2. įdarbinto asmens darbo vietoje prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės arba įdarbintas asmuo neatvyksta į darbą ilgiau kaip 120 dienų iš eilės administracijos leidimu, taip pat jeigu jam darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis;

2.14.3. įdarbinto asmens darbo sutartyje keičiama darbo vieta ar funkcijos be Užimtumo tarnybos sutikimo (šiuo atveju darbo vieta laikoma panaikinta nuo darbo vietos ar funkcijų pakeitimo dienos);

2.14.4. neįgalusis ar bedarbis iki 29 metų, pradėjęs savo verslą sau įsteigtoje darbo vietoje, ilgiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per pastaruosius 12 mėnesių nevykdo veiklos;

2.14.5. įsiteisėja teismo nutartis iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimas priima nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ir dėl šios priežasties atleidžiami už subsidijos lėšas įsteigtose darbo vietose dirbę asmenys, o jeigu už subsidijos lėšas įsteigtos darbo vietos nebuvo užpildytos, darbo vieta laikoma panaikinta nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

2.14.6. kai priimamas sprendimas subsidijos gavėją likviduoti, darbo vieta laikoma panaikinta nuo likviduojamos įmonės statuso įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos;

2.14.7. subsidijos gavėjas per 20 darbo dienų be pateisinamos priežasties neatsako į Užimtumo tarnybos raštu pateiktą kreipimąsi dėl informacijos, susijusios su darbo vietų steigimu, išlaikymu ar kontrole, pateikimo.

2.15. sudaryti sąlygas už subsidijos lėšas įsteigtą darbo vietą, įgyto turto naudojimą ir darbo vietoje vykdomą veiklą 36 mėnesius po įsteigimo patikrinti vietoje;

2.16. apdrausti iki Materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymo akto dienos, bet ne vėliau kaip Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto termino savo lėšomis ilgalaikį materialųjį turtą maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nurodant naudos gavėju Užimtumo tarnybą:

2.16.1. iš karto ne mažiau kaip 36 mėnesiams;

2.16.2. arba kiekvienais metais iki įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolės pabaigos likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo pabaigos;

2.16.3. pateikti Užimtumo tarnybai draudimą įrodančius ir apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (banko išrašą arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio atstovo parašu).

2.17. ne mažiau kaip trims draudimo bendrovėms atsisakius apdrausti subsidijos gavėjo įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, nuosavomis lėšomis įsigyti ar atstatyti sunaikintą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą;

2.18. be Užimtumo tarnybos sutikimo:

2.18.1. neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti arba kitaip nesuvaržyti teisės į už subsidijos lėšas įsigytą turtą;

2.18.2. nekeisti darbo vietos ar darbo funkcijų, nenustatyti ne viso darbo laiko arba ne visos darbo savaitės, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, jeigu to nebuvo numatyta paraiškoje dėl savarankiško užimtumo rėmimo;

2.18.3. neišvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto steigiant darbo vietą;

2.19. kiekvienais metais teikti Užimtumo tarnybai nustatytos formos (Darbdavių aprašo 113 priedas) metinę veiklos ataskaitą iki sausio 31 dienos;

2.20. kai subsidijos gavėjui išmokėta avanso dalis yra didesnė nei faktiškai patirtos išlaidos darbo vietai steigti, grąžinti Užimtumo tarnybai išmokėtą nepanaudotą subsidijos dalį per 5 darbo dienas nuo Darbo vietos steigimo akto sudarymo dienos, bet ne vėliau nei numatyta Įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte;

2.21. raštu informuoti Užimtumo tarnybą, kai subsidijos gavėjas nevykdo veiklos daugiau nei 60 dienų.

2.22. saugoti darbo vietų steigimo (pritaikymo) apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti, laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytos tvarkos;

2.23. informuoti raštu Užimtumo tarnybą per 3 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų pagal terminuotą darbo sutartį įdarbinti kitą Užimtumo tarnyboje registruotą darbo ieškantį asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus, kai darbuotojas, įdarbintas įsteigtoje (pritaikytoje) darbo vietoje:

2.23.1. serga daugiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per paskutinius dvylika mėnesių

2.23.2. išeina nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti;

2.23.3. pašaukiamas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

 

3. Užimtumo tarnyba įsipareigoja:

3.1. skirti subsidijos gavėjui ________________ eurų (__________________________ eur ___ct) 

(suma skaičiais)                                    (suma žodžiais)

 

subsidiją, kuri yra de minimis pagalba, darbo vietai steigti;

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą taip:

3.2.1. _______ eurų (_______________________ Eur ___ct) (50 procentų visos subsidijos dydžio)

(suma skaičiais) (suma žodžiais)

per 15 darbo dienų nuo prašymo mokėti avansu gavimo Užimtumo tarnyboje dienos;

3.2.2. likusias pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas - _______ eurų

                                                                                                                 (suma skaičiais)

(_________________________Eur ___ct) per 5 darbo dienas, įsteigus darbo vietą;

(suma žodžiais)

arba[3]

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą per 10 darbo dienų, įsteigus darbo vietą;

3.3. išnagrinėti raštu pateiktus subsidijos gavėjo prašymus ir paklausimus;

3.4. rekomenduoti subsidijos gavėjui įdarbinti Užimtumo tarnyboje registruotus darbo ieškančius asmenis, atitinkančius paraiškoje dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo nustatytus kvalifikacinius reikalavimus darbuotojui įsteigtoje (pritaikytoje) darbo vietoje;

3.5. Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka tvarkyti subsidijos darbo vietai steigti apskaitą, tikrinti, ar gauta subsidija darbo vietai steigti naudojama pagal paskirtį, vykdyti įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

 

4. Subsidijos gavėjas turi teisę:

4.1.tikslinti, suderinus su Užimtumo tarnyba, kvalifikacinius reikalavimus, darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje (pritaikytoje) darbo vietoje;

4.2. įdarbinti Užimtumo tarnybos rekomenduojamą darbo ieškantį asmenį, atitinkantį patikslintus kvalifikacinius reikalavimus per 10 darbo dienų nuo Sutarties pakeitimo.

 

5. Užimtumo tarnyba turi teisę tikslinti kvalifikacinius reikalavimus darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje (pritaikytoje) darbo vietoje, kai Užimtumo tarnyba negali per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą rekomenduoti paraiškoje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens.

 

III. DARBO VIETŲ STEIGIMO FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

 

6. Darbo vietos steigiamos (pritaikomos), finansuojamos ir už pervestas lėšas atsiskaitoma Įstatyme, Apraše ir Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUBSIDIJOS GRĄŽINIMAS

 

7. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Subsidijos gavėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Užimtumo tarnybos pretenzijos pateikimo dienos privalo Užimtumo tarnybai grąžinti:

8.1. visą jam pervestą subsidiją, jeigu jis:

8.1.1. subsidiją panaudojo ne pagal paskirtį. Jeigu nustatoma, kad ne pagal paskirtį panaudota tik subsidijos dalis, privalo būti grąžinama ne pagal paskirtį panaudota subsidijos dalis;

8.1.2. neįsteigė (nepritaikė) darbo vietos iki Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto laikotarpio;

8.1.3. raštu praneša Užimtumo tarnybai apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba jų nevykdo, jeigu prieš tai nors kartą jam buvo išsiųstas Užimtumo tarnybos įspėjimas apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus darbo vietos panaikinimo atvejį;

8.1.4. nesudaro sąlygų Užimtumo tarnybai atlikti darbo vietos steigimo arba šioje darbo vietoje vykdomos veiklos 36 mėnesius nuo jos įsteigimo (pritaikymo) patikros vietoje ar, Užimtumo tarnybai pareikalavus, neteikia su Sutarties vykdymu susijusios informacijos;

8.1.5. pateikė žinomai klaidingą informaciją apie veiklas, tikslus ir išlaidas, kurioms buvo prašoma konkreti subsidija;

8.1.6. nuslėpė aplinkybes, svarbias priimant sprendimą skirti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytą subsidiją;

8.1.7. neapmoka darbo vietų steigimo (pritaikymo) išlaidų, nurodytų Sutarties 2.2 papunktyje;

8.1.8. valstybės ir nuosavoms lėšoms neatsidaro specialios sąskaitos Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje;

8.1.9. savo lėšomis neapdraudė ilgalaikio materialaus turto, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą ar ją pritaikant buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos naudos gavėju nurodydamas Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamento skyrių ir nepateikė Užimtumo tarnybai draudimą įrodančių dokumentų;

8.1.10. nevykdo bent vieno Sutarties 2.18 papunktyje nurodyto įsipareigojimo;

8.1.11. panaikina įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą per 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo) dienos;

8.1.12. atsiradus bent vienai Įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje nurodytai sąlygai, grąžinti Užimtumo tarnybai visą jam pervestą subsidiją

8.2. 80 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 13–24 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo) dienos;

8.3. 50 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 25–36 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo) dienos.

9. Subsidijos gavėjas, laiku negrąžinęs paramos lėšų šioje Sutartyje ir Įstatyme nurodytais atvejais, privalo mokėti 0,02 procento dydžio negrąžintų projektui įgyvendinti suteiktų paramos lėšų delspinigius.

 

V. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

10. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

11. Sutarties neįvykdžiusi Šalis per 5 kalendorines dienas privalo pranešti kitai Šaliai apie Sutarties 8 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

12. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

13. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

15. Šalys viena kitą informuoja apie pasikeitusias aplinkybes, žemiau nurodytus Šalių atsakingus asmenis:

 

Subsidijos gavėjas

Užimtumo tarnyba

 

Atsakingas asmuo:

 

Vardas, Pavardė

Pareigos

 

Adresas:

 

Telefono numeris:

Elektroninio pašto adresas:

 

Adresas:

 

Telefono numeris:

Elektroninio pašto adresas:

 

 

17. Pasikeitus Šalių adresams ar rekvizitams, nurodytiems Sutarties 15 punkte ir Sutarties VII dalyje, Šalis per 3 darbo dienas informuoja apie tai kitas Šalis. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad kita Šalis pažeidė Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies rekvizitus.

18. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista, papildyta Šalių raštišku susitarimu.

19. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, turinčiais vienodą juridinę galią.

20. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti per 30 kalendorinių dienų, ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Užimtumo tarnybos administracijos padalinio adresą.

21. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

22. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Sutarties Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, įspėjus įsipareigojimų nevykdančią Šalį prieš 10 kalendorinių dienų.

23. Paraiška dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo su priedais yra neatskiriama Sutarties dalis.

 

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

 

Užimtumo tarnyba

Subsidijos gavėjas

______________

(administracijos padalinio pavadinimas)

______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

______________

(juridinio asmens kodas)

__________________

(atsiskaitomoji sąskaita)

_______________

(administracijos padalinio adresas, tel., el. p.)

______________

(adresas, tel., el. p.)

________________________

(atsakingo asmens pareigos)

____________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________         A. V.

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

______________ A. V.

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

__________________________________

 

 [1] Išlaidos remontui negali viršyti 50 proc. visos subsidijos steigiamos darbo vietos dydžio

[2] Darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) ir visiško atsiskaitymo su Užimtumo tarnyba už suteiktą subsidiją terminas negali būti ilgesnis kaip 10 mėnesių nuo šios Sutarties pasirašymo dienos.

[3] Pasirinkti reikiamą Sutarties 3.2 papunkčio variantą.