Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

Nutarimas

DĖL ADMINISTRACINIO VEIKLOS PRIORITETO atliekant LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO priežiūrą

patvirtinimo

 

2021 m. spalio 29 d. Nr. 1S-115(2021)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 9straipsnio 3 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S-10 (2018), 8.17 punktą, Konkurencijos taryba n u t a r i a:

1.       Nustatyti, kad Konkurencijos tarybos administracinis veiklos prioritetas – atlikti Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnyje numatytų pažeidimų tyrimus ar pagal kompetenciją imtis kitokio pobūdžio veiksmų, jei tokie Konkurencijos tarybos veiksmai galėtų reikšmingai prisidėti prie veiksmingo tiekėjų ir didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių interesų pusiausvyros užtikrinimo (toliau – administracinis veiklos prioritetas).

2.       Patvirtinti Konkurencijos tarybos Paaiškinimus dėl administracinio veiklos prioriteto įgyvendinimo principų atliekant Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo priežiūrą (pridedama).

3.       Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

 

Pirmininko pavaduotojas,

pavaduojantis pirmininką                                                                                    Elonas Šatas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2021 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 1S-115(2021)

 

PAAIŠKINIMAI DĖL ADMINISTRACINIO VEIKLOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRINCIPŲ ATLIEKANT LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO PRIEŽIŪRĄ

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1.       Paaiškinimai dėl administracinio veiklos prioriteto įgyvendinimo principų atliekant Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo priežiūrą (toliau – Paaiškinimai) nustato pagrindinius principus (toliau – įgyvendinimo principai arba administracinio veiklos prioriteto įgyvendinimo principai), kuriais vadovaudamasi Konkurencijos taryba įgyvendina Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo priežiūros veiklos administracinį prioritetą (toliau – Konkurencijos tarybos administracinis veiklos prioritetas) ir faktines aplinkybes priskiria prie neatitinkančių Konkurencijos tarybos administracinio veiklos prioriteto. Jei faktinės aplinkybės priskirtinos prie neatitinkančių Konkurencijos tarybos administracinio veiklos prioriteto, jų atžvilgiu Konkurencijos taryba turi teisę atsisakyti pradėti pažeidimo tyrimą dėl Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnyje numatytų pažeidimų ar atliekamą pažeidimo tyrimą nutraukti.

2.       Paaiškinimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme.

 

II skyrius

administraciniO veiklos prioritetO Įgyvendinimo principų taikymas

 

3.       Konkurencijos taryba remiasi administracinio veiklos prioriteto įgyvendinimo principais, kai, vadovaudamasi Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir 9straipsnio 3 dalies 2 punktu, sprendžia klausimą dėl galimų Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo reikalavimų pažeidimų (toliau – galimi pažeidimai) tyrimo procedūros (toliau – procedūra) tikslingumo ir apimties.

4.       Konkurencijos taryba kiekvienu atveju atlieka konkrečių faktinių aplinkybių vertinimą dėl atitikties Konkurencijos tarybos administraciniam veiklos prioritetui atsižvelgdama į administracinio veiklos prioriteto įgyvendinimo principus.

5.       Nė vienas iš administracinio veiklos prioriteto įgyvendinimo principų neturi iš anksto nustatytos lemiamos įtakos Konkurencijos tarybos sprendimui dėl pareiškime nurodytų faktų pripažinimo neatitinkančiais Konkurencijos tarybos administracinio veiklos prioriteto. Konkurencijos tarybai gali pakakti nustatyti, kad procedūra neatitiktų bent vieno iš administracinio veiklos prioriteto įgyvendinimo principų, kad galėtų pripažinti faktus neatitinkančiais Konkurencijos tarybos administracinio veiklos prioriteto ir tuo pagrindu spręsti klausimą dėl procedūros tikslingumo ir apimties. Tačiau tai, kad faktai gali būti pripažinti neatitinkančiais Konkurencijos tarybos administracinio veiklos prioriteto nereiškia, kad didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių sprendimai ar kitokie veiksmai negali pažeisti Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo reikalavimų.

6.       Konkurencijos taryba turi teisę vadovautis šiais Paaiškinimais, kai sprendžia ir kitus nei procedūros tikslingumo ir apimties Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo priežiūros veiklos klausimus.

 

III skyrius

FAKTINĖS APLINKYBĖS, KURIOS GALI BŪTI PRIPAŽINTOS NEATITINKANČIOMIS KONKURENCIJOS TARYBOS ADMINISTRACINIO VEIKLOS PRIORITETO

 

7.       Konkurencijos taryba, spręsdama, ar faktai, nurodyti pareiškime, atitinka Konkurencijos tarybos administracinį veiklos prioritetą, atsižvelgs į šiuos įgyvendinimo principus:

7.1.    strateginė reikšmė;

7.2.    racionalus išteklių naudojimas.

8.       Vertindama procedūros atitiktį strateginei reikšmei, Konkurencijos taryba, be kita ko, atsižvelgs į procedūros prevencinį poveikį, galimo pažeidimo naujumą, kitų Lietuvos ar užsienio institucijų galimybes efektyviau išspręsti su galimu pažeidimu susijusias problemas, įvertins kitas strateginę procedūros reikšmę rodančias aplinkybes.

9.       Paprastai didžiausią strateginę reikšmę turi procedūra dėl:

9.1.    pakartotinių didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių daromų pažeidimų. Šie pažeidimai rodo, kad ankstesnės Konkurencijos tarybos procedūros neturėjo pakankamo atgrasomojo poveikio;

9.2.    veiksmų, kurių pobūdžio Konkurencijos taryba anksčiau nebuvo vertinusi, tačiau tokių veiksmų procedūra ateityje suteiks didesnį teisinį tikrumą dėl tokio pobūdžio veiksmų atitikties Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo reikalavimams;

9.3.    galimų pažeidimų, kuriuos Konkurencijos taryba gali ištirti ir nutraukti efektyviau nei kitos institucijos. Šiuo tikslu Konkurencijos taryba bendradarbiaus su kitomis institucijomis.

10.     Konkurencijos taryba sieks atlikti procedūras, kurioms reikalingi Konkurencijos tarybos ištekliai būtų proporcingi tikėtiniems procedūrų rezultatams.

11.     Vertindama procedūros atitiktį racionaliam išteklių naudojimui, Konkurencijos taryba, be kita ko, atsižvelgs į:

11.1.  konkrečios procedūros tikslus bei tikimybę juos pasiekti;

11.2.  procedūrai atlikti reikalingą laiką, o taip pat būtinus bei turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius;

11.3.  tai, ar dėl procedūrai atlikti reikalingų Konkurencijos tarybos išteklių dydžio nebus pakenkta kitoms Konkurencijos tarybos veiklos sritims, ar Konkurencijos tarybos strateginiuose planuose numatytų uždavinių vykdymui.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12.     Be šių Paaiškinimų III skyriuje nurodytų administracinio veiklos prioriteto įgyvendinimo principų, Konkurencijos taryba turi teisę atsižvelgti ir į kitas aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamų faktų atitikties Konkurencijos tarybos administraciniam veiklos prioritetui vertinimui.

 

 

______________