HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-754 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 18 d. Nr. D1-774

Vilnius

 

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“:

1. Papildau 5.5 papunkčiu:

5.5. pastato rekonstravimas, atnaujinimas (modernizavimas) ar remontas [3.1], [3.7] – pastato modernizavimas.“

2. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį pateiktas [3.1] po 2018 m. sausio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.“

3. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį pateiktas [3.1] po 2021 m. sausio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++.“

4. Pakeičiu 1 lentelės 4 pastraipą ir ją išdėstau taip:

„C klasės pastatai (jų dalys)

1. Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertė turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus

2. Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 85 punkto reikalavimus

3. Pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus“

 

5. Pakeičiu 2 priedo 2.50 lentelės 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7

Prekybos paskirties pastatai

0,09·h+0,8

0,28·h+1,5

0,57·h+0,71

0,8·h+0,38

 

6. Pakeičiu 3 priedo 3.1 lentelę ir ją išdėstau taip:

Pataisa Dlw dėl papildomo medžiagos įdrėkimo vėdinamose ir nevėdinamose atitvarose

3.1 lentelė

Eil. Nr.

Termoizoliaciniai statybos produktai

Pataisa Dlw, W/(m×K)

vėdinama

nevėdinama

1.

Akytieji betonai, r > 400 kg/m3

0,02

0,03

2.

Akytieji betonai, r ≤ 400 kg/m3

0,015

0,02

3.

Mineralinė vata

0,001

0,002

4.

Birioji celiuliozės pluošto vata

0,01

0,02

5.

Fenolinis putplastis „PF“

0,015

0,02

6.

Fenolio–formaldehidinis ir karbamido–formaldehidinis putplastis

0,02

0,03

7.

Keramzito žvyras ir smėlis

0,01

0,02

8.

Medienos plaušo plokštės MPP ir MDF, r 300 kg/m3

0,02

0,02*

9.

Medienos plaušo plokštės MPP ir MDF, 500 >r >300 kg/m3

0,04

0,04*

10.

Polistireninis putplastis „EPS“

0,001

0,002

11.

Polistireninis putplastis „XPS“

0

0

12.

Putstiklis, r 200 kg/m3

0,01

0,02

13.

Putstiklis, r >200 kg/m3

0,02

0,03

14.

Poliuretaninis putplastis „PUR“ ir „PIR“

0,001

0,002

 

* leidžiama naudoti tik vidiniuose atitvarų sluoksniuose.“

 

7. Pakeičiu 3 priedo 3.2 lentelės 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6.

Poliuretaninis putplastis „PUR“ ir „PIR“

0,006

0,01“

 

8. Pakeičiu 3 priedo 3.7 lentelę ir ją išdėstau taip:

Statybos produktų, naudojamų termoizoliaciniams atitvarų sluoksniams, projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės

3.7 lentelė

Eil. Nr.

Statybos produkto pavadinimas

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė,

ld.s., W/(m∙K)

1.  

Akytojo betono sieniniai paneliai nevėdinamoje atitvaroje

0,2

2.  

Akytojo betono sieniniai paneliai vėdinamoje atitvaroje

0,19

3.  

Akytojo betono plokštės stogų nuolydžiui suformuoti nevėdinamoje atitvaroje

0,18

4.  

Akytojo betono plokštės stogų nuolydžiui suformuoti vėdinamoje atitvaroje

0,17

5.  

Akytojo betono termoizoliacinės plokštės nevėdinamoje atitvaroje

0,14

6.  

Akytojo betono termoizoliacinės plokštės vėdinamoje atitvaroje

0,13

7.  

Akytojo betono blokelių mūras nevėdinamoje atitvaroje

0,23

8.  

Akytojo betono blokelių mūras vėdinamoje atitvaroje

0,22

9.  

Birioji celiuliozės pluošto vata nevėdinamoje atitvaroje

0,06

10.

Birioji celiuliozės pluošto vata vėdinamoje atitvaroje

0,05

11.

Fenolinis putplastis „PF“ nevėdinamoje atitvaroje

0,047

12.

Fenolinis putplastis „PF“ vėdinamoje atitvaroje

0,042

13.

Fenolioformaldehidinis putplastis nevėdinamoje atitvaroje

0,07

14.

Fenolioformaldehidinis putplastis vėdinamoje atitvaroje

0,06

15.

Karbamidoformaldehidinis putplastis nevėdinamoje atitvaroje

0,07

16.

Karbamidoformaldehidinis putplastis vėdinamoje atitvaroje

0,06

17.

Keramzito smėlis nevėdinamoje atitvaroje

0,33

18.

Keramzito smėlis vėdinamoje atitvaroje

0,32

19.

Keramzito žvyras nevėdinamoje atitvaroje

0,28

20.

Keramzito žvyras vėdinamoje atitvaroje

0,27

21.

Medienos drožlės arba pjuvenos (sutankintos)

0,15

22.

Mineralinė vata nevėdinamoje atitvaroje pastatuose iki 1993 m.

0,062

23.

Mineralinė vata vėdinamoje atitvaroje pastatuose iki 1993 m.

0,061

24.

Mineralinė vata nevėdinamoje atitvaroje pastatuose po 1993 m.

0,042

25.

Mineralinė vata vėdinamoje atitvaroje pastatuose po 1993 m.

0,041

26.

Nendrių plokštės

0,15

27.

Pakulos

0,074

28.

Perlitas

0,17

29.

Perlito su bitumu gaminiai

0,13

30.

Pjuvenos maišuose

0,12

31.

Polistireninio putplasčio „EPS“ granulės

0,055

32.

Polistireninis putplastis „EPS“ nevėdinamoje atitvaroje

0,044

33.

Polistireninis putplastis „EPS“ vėdinamoje atitvaroje

0,043

34.

Polistireninis putplastis „XPS“ nevėdinamoje atitvaroje

0,037

35.

Polistireninis putplastis „XPS“ vėdinamoje atitvaroje

0,036

36.

Poliuretaninis putplastis „PUR“ ir „PIR“ nevėdinamoje atitvaroje

0,037

37.

Poliuretaninis putplastis „PUR“ ir „PIR“ vėdinamoje atitvaroje

0,036

38.

Putstiklis nevėdinamoje atitvaroje

0,18

39.

Putstiklis vėdinamoje atitvaroje

0,17

40.

Spaliai

0,1

41.

Susmulkintos durpės

0,13

42.

Šiaudai

0,09

43.

Šiaudai su moliu

0,4

44.

Šlako skalda

0,21

45.

Vermikulitas

0,11“

 

9. Papildau 3 priedą 10 punktu:

10. Pastato energinio naudingumo skaičiavimuose, kai mūro gaminių gamintojas pagal LST EN 1745 [3.41] nustatytus reikalavimus nedeklaruoja šių gaminių mūro projektinės šilumos laidumo koeficiento vertės, ši vertė turi būti nustatyta pagal šio priedo 3, 4 arba 5 punktų reikalavimus.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                     Kęstutis Navickas