LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO MAŽOS APIMTIES PROJEKTŲ ATRANKOS 2024 METŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. lapkričio 6 d. Nr. A1-723

Vilnius

 

Įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-596 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.1.3 papunktyje nurodytą priemonę „NVO fondo lėšomis finansuoti konkurso būdu atrinktus NVO institucinio stiprinimo projektus“, vadovaudamasi nevyriausybinių organizacijų finansavimo 2022–2024 metais kryptimis, patvirtintomis Nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos 2022 m. liepos 7 d. protokoliniu sprendimu Nr. D5-88 (31.1E), bei 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo kryptimis ir vertinimo kriterijais, patvirtintais Nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos 2023 m. spalio 3 d. protokoliniu sprendimu Nr. D5-101:

1. T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo mažos apimties projektų atrankos 2024 metų konkurso organizavimo nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                    Monika Navickienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2023 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. A1-723

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO MAŽOS APIMTIES PROJEKTŲ ATRANKOS 2024 METŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo mažos apimties projektų atrankos 2024 metų konkurso organizavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato projektų, skirtų Lietuvoje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms (toliau – NVO) stiprinti, atrankos konkurso (toliau – konkursas) organizavimo bendrąsias nuostatas, finansuotinas projektų veiklas, reikalavimus pareiškėjams (projektų vykdytojams), projektų veiklų įgyvendintojams, pareiškėjų (projektų vykdytojų) įsipareigojimus, veiklų įvykdymo rodiklius, tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas, paraiškų turinio reikalavimus ir paraiškų teikimo tvarką, paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo, paraiškų atmetimo tvarką ir pagrindus, paraiškų vertinimo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) skyrimo, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaromos komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sudarymo tvarką ir jų turinio reikalavimus, projektų vykdymo ir stebėsenos tvarką.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. Informacinė sistema – informacinė paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099.

2.2. Pareiškėjas – juridinis asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą laikomas NVO, atitinka Nuostatų 19 punkte nustatytus reikalavimus ir kuris pateikė paraišką konkursui, siekdamas gauti valstybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti. 

2.3. Partneris – juridinis asmuo, kuris pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą laikomas NVO, Juridinių asmenų registre įregistravęs žymą, patvirtinančią, kad jis yra NVO, ir su kuriuo kartu pareiškėjas vykdo projekto veiklą (yra sudaręs bendradarbiavimo ar jungtinės veiklos sutartį dėl bendrų veiklų vykdymo). Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto veiklų vykdymo finansiškai, ir (ar) paslaugų teikėjai, prekių ir (ar) daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai), taip pat pelno siekiantys subjektai.

2.4. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, Nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, šių lėšų administravimo tvarkos, projektų vertinimo procedūrų, lėšų pervedimo ir atsiskaitymo už gautą finansavimą tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-741 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, šių lėšų administravimo tvarkos, projektų vertinimo procedūrų, lėšų pervedimo ir atsiskaitymo už gautą finansavimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Aprašu. Nuostatuose nereglamentuotos procedūros atliekamos Apraše nustatyta tvarka ir terminais. Jei Nuostatuose nereglamentuotos konkurso projektų atrankos nuostatos, taikomos Apraše nustatytos nuostatos.

4. Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), vykdanti Apraše ir Nuostatuose jai nustatytas funkcijas, pagal nevyriausybinių organizacijų finansavimo 2022–2024 metais kryptis, patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų fondo (toliau – NVO fondas) tarybos 2022 m. liepos 7 d. protokoliniu sprendimu Nr. D5-88 (31.1E), bei 2023 metų NVO institucinio stiprinimo projektų finansavimo kryptis ir vertinimo kriterijus, patvirtintus NVO fondo tarybos 2023 m. spalio 3 d. protokoliniu sprendimu Nr. D5-101.

5. Konkurso būdu atrinkti projektai finansuojami 2024 m. numatytomis NVO fondo lėšomis, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-596 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.1.3 papunktyje nurodytą priemonę.

6. Konkursas organizuojamas vienkartinės atrankos būdu. Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška.

7. Projektų atranką ir administravimą užtikrina Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA), vykdanti Apraše ir Nuostatuose jai nustatytas funkcijas.

8. Komisijos funkcijas atlieka NVO fondo taryba.

9. Sprendimą dėl projektų finansavimo ir papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo priima Ministerijos kancleris.

10. Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant NVO mažos apimties institucinio stiprinimo projektus.

11. Siektinas konkurso rezultatas – atrinkti ir finansuoti mažos apimties NVO projektai, skirti NVO instituciniams gebėjimams stiprinti (pvz., NVO darbo efektyvumo didinimas; finansinio tvarumo užtikrinimas; teikiamų paslaugų ir vykdomų veiklų kokybės gerinimas bei plėtra; organizacijų stiprėjimas, augimas ir plėtra; savanoriškos veiklos plėtra).

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS, VYKDYMO TERITORIJA, KONKURSUI NUMATYTA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA

 

12. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2024 m. sausio 1 d. iki valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje (toliau – Sutartis) nurodytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d.

13. Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų:

13.1. mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) eurų;

13.2. didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma –15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų.

14. Projektų įgyvendinimo teritorija – Lietuvos Respublika (išskyrus NVO tarptautinį bendradarbiavimą, tarptautinių ryšių skatinimą ir tarptautinės veiklos organizavimą).  

 

III SKYRIUS

FINANSUOTINOS VEIKLOS

 

15. Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos:

15.1. NVO darbuotojų, savanorių ir (ar) narių kompetencijų ir (ar) įgūdžių tobulinimas;

15.2. NVO veiklos organizavimo strategijų ir (ar) sistemų kūrimas ir (ar) tobulinimas;

15.3. NVO veiklos viešinimas;

15.4. savanoriškos veiklos organizavimas ir (ar) plėtra;

15.5. NVO, verslo subjektų (pvz., įmonių) ir (ar) mokslo institucijų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas;

15.6. NVO tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių ryšių skatinimas ir tarptautinės veiklos organizavimas (įskaitant NVO narių, visuomenės grupių interesų atstovavimą tarptautiniu mastu);

15.7. NVO teikiamų viešųjų paslaugų ir (ar) vykdomų veiklų kokybės gerinimas ir (ar) plėtra;

15.8. iniciatyvų, skirtų NVO finansiniam skaidrumui ir (ar) tvarumui užtikrinti, įgyvendinimas;

15.9. NVO vykdomų socialinio verslo veiklų organizavimas ir (ar) plėtra;

15.10. NVO ir valstybės (ar savivaldybių) institucijų ir (ar) įstaigų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir (ar) pasiūlymų dėl viešosios politikos teikimas kompetentingai (‑oms) valstybės (ar savivaldybės) institucijai (-oms) ir (ar) įstaigai (-oms).

16. Projektų vykdytojai, vykdydami projekto paraiškoje nurodytas finansuotinas veiklas, iki 2024 m. gruodžio 31 d. privalo pasiekti pačių pasirinktus ir paraiškoje nurodytus veiklų įgyvendinimo rodiklius. Ekspertai vertina rodiklių atitiktį pasirinktoms veikloms ir konkurso tikslui.

17. Projekto veiklos privalo atitikti visas šias sąlygas:

17.1. projekto tikslas privalo atitikti Nuostatų 10 punkte nurodytą konkurso tikslą;

17.2. visos įgyvendinant projektą numatomos vykdyti veiklos privalo atitikti Nuostatų 15 punkte nurodytas veiklas. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) paraiškoje privalo numatyti vykdyti ir, įgyvendindamas projektą, vykdyti pasirinktinai bent 1 konkrečią veiklą, nurodytą Nuostatų 15 punkte;

17.3. nėra Nuostatų 22 punkte nurodytų sąlygų, dėl kurių projektui negali būti skiriamas finansavimas.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS, PAREIŠKĖJŲ (PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI

 

18. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) prisiima Aprašo 8 punkte išvardytus privalomus pareiškėjų (projektų vykdytojų) įsipareigojimus.

19. Konkursui paraiškas teikiantys pareiškėjai privalo atitikti šias sąlygas:

19.1. pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruota NVO, atitinkanti Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą NVO sąvoką ir Juridinių asmenų registre įregistravusi žymą, patvirtinančią, kad ji yra NVO;

19.2. pareiškėjas nėra pateikęs paraiškos dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo didelės apimties projektų atrankos 2024 metų konkurse;

19.3. pareiškėjui neskirtas finansavimas Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurse (toliau – Nacionalinių NVO 2023–2024 m. konkursas), vadovaujantis Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A1-717 „Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo
2023–2024 metais nuostatų patvirtinimo“, ar Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurse (toliau – Skėtinių NVO 2023–2024 m. konkursas), vadovaujantis Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. A1-724 „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatų patvirtinimo“;

19.4. pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą;

19.5. pareiškėjas savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai skelbia informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus (paraiškoje pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete);

19.6. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

19.7. pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus pagal Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnį (nustatoma pagal viešai prieinamus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis);

19.8. pareiškėjo projektui įgyvendinti prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma ne mažesnė negu Nuostatų 13 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir ne didesnė negu numatyta didžiausia projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

20. Projektas gali būti įgyvendinamas su partneriu (-iais), kuris (-ie) kartu su projekto vykdytoju vykdys dalį projekte numatytų veiklų ir (ar) kuriam projekto vykdytojas perves dalį projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų. Paraiškoje turi būti konkrečiai nurodyta, už kurių veiklų vykdymą partneris bus atsakingas, kaip jis prisidės prie veiklų vykdymo ir kiek projekto lėšų jam numatyta skirti (jei numatoma).

21. Partneris (-iai) (jei yra) privalo atitikti šias sąlygas:

21.1. partneris pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą yra Lietuvos Respublikoje registruota NVO. Iki paraiškos pateikimo dienos Juridinių asmenų registre jis turi būti įregistravęs žymą, patvirtinančią, kad jis yra NVO;

21.2. partneriu negali būti juridinis asmuo, prie projekto įgyvendinimo prisidedantis finansiškai, ir (ar) paslaugų teikėjas, prekių ir (ar) daiktų tiekėjas (pvz., rėmėjas);

21.3. partneris su pareiškėju iki paraiškos pateikimo dienos yra pasirašęs sutartį dėl bendradarbiavimo vykdant projekto veiklas arba jų dalį;

21.4. partneris nėra konkurse dalyvaujantis pareiškėjas arba kito (kitų) konkurse dalyvaujančio (-ių) pareiškėjo (-ų) partneris;

21.5. partneriui negali būti numatyta ir (ar) pervesta daugiau nei 30 procentų projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

21.6. partneris teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai skelbia informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus (paraiškoje pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete).

22. Finansavimas neskiriamas:

22.1. projektų vykdytojams, partneriams ir projektams, kurie:

22.1.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, nepagrįstai varžo kitų asmenų teises ir laisves;

22.1.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais diskriminuoja ar kursto diskriminaciją dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kt., išreiškia neapykantą ir prievartą, nepagarbą Lietuvos Respublikos simboliams;

22.1.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, alkoholį, tabaką ir (ar) psichotropines medžiagas;

22.1.4. bet kokiomis formomis ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;

22.2. projektų veikloms, kurios:

22.2.1. tikslingai skirtos atostogoms ir (ar) turizmui;

22.2.2. skirtos politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai vykdyti, siekiant skleisti politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių idėjas.

 

V SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

23. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2024 m. sausio 1 d. iki projekto įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais buhalterinės apskaitos dokumentais ir projekto veiklų įvykdymą patvirtinančiais dokumentais (sąskaitomis faktūromis, kasos čekiais, banko sąskaitų išrašais ir pan.) arba jų kopijomis. Projekto vykdytojas paslaugas ir (ar) prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos kompensuojamos Savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1 330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

24. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

24.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 procentai projektui įgyvendinti iš Ministerijos prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

24.1.1. projekto vadovo ir (ar) asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokesčio, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (jei projekto vadovas ir (ar) asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, įdarbinamas pareiškėjo (projekto vykdytojo) organizacijoje pagal darbo sutartį), išlaidos;

24.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugų (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir jei asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, neįdarbinamas pareiškėjo (projekto vykdytojo) organizacijoje pagal darbo sutartį) įsigijimo išlaidos;

24.2. projekto veiklų vykdymo išlaidos:

24.2.1. asmenų, vykdančių ir (ar) organizuojančių projekto veiklas, darbo užmokesčio, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (jei jie įdarbinami projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) organizacijoje pagal darbo sutartį), išlaidos;

24.2.2. prekių ir paslaugų, tiesiogiai susijusių su projekto veiklomis ir būtinų projektui įgyvendinti, įsigijimo išlaidos:

24.2.2.1. ryšio paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio, pašto) įsigijimo išlaidos;

24.2.2.2. transporto išlaikymo (degalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo, transporto priemonės stovėjimas) ir transporto paslaugų įsigijimo (autobuso ar kito viešojo transporto ekonominės klasės bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju) išlaidos, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti;

24.2.2.3. komandiruočių išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai) (taikoma tik projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) organizacijos (-ų) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį);

24.2.2.4. materialiojo ir nematerialiojo turto (organizacinės technikos, patalpų organizacijos biurui ar renginiams) nuomos išlaidos;

24.2.2.5. išlaidos kvalifikacijai tobulinti (projekto vykdytojo darbuotojų ar narių, taip pat savanorių mokymams, seminarams, skirtiems kvalifikacijai tobulinti, organizuoti ar juose dalyvauti);

24.2.2.6. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms ekspertų ir (ar) konsultantų (tyrėjų, lektorių, teisininkų, konsultantų) paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti (pagal sudarytas paslaugų teikimo sutartis);

24.2.2.7. organizacijos biuro ar projektui įgyvendinti naudojamų patalpų komunalinių paslaugų (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo) išlaidos;

24.2.2.8. mažesnės nei 500 Eur išlaidos, skirtos ilgalaikiam turtui (pvz., kompiuterinei įrangai) įsigyti (bendra įsigyjamo turto vertė gali būti ir 500 Eur ar didesnė, tačiau išlaidomis, tinkamomis finansuoti projekto lėšomis, laikoma mažesnė nei 500 Eur suma);

24.2.2.9. kitos Nuostatuose neišvardytų, bet projektui įgyvendinti reikalingų prekių, priemonių ir (ar) inventoriaus (kanceliarinių, ūkio prekių, taip pat maisto produktų) įsigijimo išlaidos;

24.2.2.10. kitos Nuostatuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos:

24.2.2.10.1. maitinimo paslaugų (pietūs kavinėje, maitinimas valgykloje) įsigijimo išlaidos;

24.2.2.10.2. apgyvendinimo paslaugų įsigijimo ir išvykų, būtinų vykdant projekto veiklas, išlaidos (kitų asmenų, nei nurodyta Nuostatų 24.2.2.3 papunktyje (įskaitant savanorius);

24.2.2.10.3. veiklų, vykdomų įgyvendinant projektą, sklaidos ir viešinimo paslaugų (straipsnių, televizijos laidų, vaizdo klipų, reklaminių skydelių leidybos ir publikavimo) įsigijimo išlaidos;

24.2.2.10.4. kitų tiesiogiai su projektu susijusių, pagrįstų ir būtinų projektui įgyvendinti paslaugų (mokesčiai už banko paslaugas, atstovavimo tarptautinėse organizacijose mokesčiai, vertimo paslaugos, išorės audito paslaugos) įsigijimo išlaidos.

25. Nuostatų 24.1.1 ir 24.2.1 papunkčiuose nurodytos darbo užmokesčio, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas, išlaidos iš viso gali sudaryti iki 80 procentų iš Ministerijos projektui įgyvendinti prašomų ir skirtų valstybės biudžeto lėšų.

26. Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

26.1. ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, įsigijimo išlaidos (vertinama vieno įrangos vieneto kaina);

26.2. išlaidos projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) skoloms, nesusijusioms su finansuojamo projekto įgyvendinimu, padengti ar investiciniams projektams finansuoti;

26.3. transporto priemonių techninės apžiūros, draudimo, remonto, eksploatacinės išlaidos (išskyrus išlaidas degalams);

26.4. statinių ir (arba) pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir einamojo remonto, statinių priežiūros ir (ar) aplinkos priežiūros ir (ar) tvarkymo išlaidos;

26.5. išlaidos, susijusios su paraiškos rengimo veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką konkursui, taip pat išlaidos, patirtos ir apmokėtos iki 2024 m. sausio 1 d. imtinai ir po 2024 m. gruodžio 31 d.;

26.6. išlaidos patalpų, nuosavybės teise priklausančių projekto vykdytojui ir (ar) partneriui (-iams), nuomai projekto veiklai vykdyti;

26.7. išperkamosios nuomos išlaidos;

26.8. pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu jis į atskaitą įtrauktas nebuvo, bei PVM, kurį sumokėjo užsienio apmokestinamasis asmuo (kaip jis apibrėžtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme);

26.9. kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu nesusijusios išlaidos (pvz., biuro išlaikymo ar komunalinių paslaugų, kurios nėra tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis, įsigijimo išlaidos).

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

27. Projektai aprašomi informacinėje sistemoje lietuvių kalba užpildant paraišką ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

28. Pareiškėjas (įskaitant jo filialus ir atstovybes) konkursui gali pateikti vieną paraišką. Pareiškėjui pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos ESFA nurodo, kurią paraišką vertinti.

29. Paraiškoje pateikiama:

29.1. bendroji informacija apie projektą:

29.1.1. projekto pavadinimas;

29.1.2. prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma;

29.1.3. projekto įgyvendinimo laikotarpis (pradžia ir pabaiga);

29.1.4. projekto aprašymas (santrauka);

29.1.5. projekto tikslas;

29.2. informacija apie pareiškėją ir partnerius:

29.2.1. duomenys apie pareiškėją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, interneto svetainės adresas);

29.2.2. duomenys apie pareiškėjo vadovą (valdymo organą) (vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas);

29.2.3. duomenys apie projektą administruojantį (-čius) asmenį (asmenis) (vardas (‑ai) ir pavardė (-ės), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas);

29.2.4. pareiškėjo deklaracija (Aprašo 1 priedas);

29.2.5. informacija apie partnerį (-ius) (partnerio (-ių) pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas, buveinės adresas (-ai), telefono ryšio numeris (-iai), bendradarbiavimo pagrindas (-ai) (sutarties data ir numeris) (jeigu projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais));

29.2.6. informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 19 punkte nustatytoms sąlygoms;

29.3. projekto aprašymas:

29.3.1. projektu sprendžiamo (-ų) pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) organizacijos iššūkio (-ių) aprašymas;

29.3.2. veiklų planas (įskaitant veiklų aprašymą ir siekiamus veiklų įgyvendinimo rodiklius);

29.3.3. projekto rezultatai ir siekiamas poveikis (tvariam) pareiškėjo ir (ar) partnerio (‑ių) instituciniam stiprėjimui (įskaitant projekto rezultatų ir poveikio pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) instituciniam stiprėjimui vertinimo planą);

29.4. projekto sąmata;

29.5. informacija (įskaitant nuorodas į viešai pateikiamą informaciją) apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų priedo 2.1–2.3, 2.6 papunkčiuose nurodytiems vertinimo kriterijams (jeigu pareiškėjas pretenduoja į balus už konkretų vertinimo kriterijų).

30. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) elektronines kopijas .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga:

30.1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus jis turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

30.2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (pvz., įgaliojimo, atstovavimo sutarties);

30.3. dokumento, įrodančio pareiškėjo bendradarbiavimą su partneriu (-iais) įgyvendinant šį projektą (jeigu projektas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant su partneriu (-iais) (pvz., bendradarbiavimo sutarties);

30.4. dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei patalpoms išlaikyti prašoma valstybės biudžeto lėšų (pvz., nekilnojamojo turto nuomos, panaudos sutarčių);

30.5. dokumentų (komercinių pasiūlymų, sutarčių ar sąskaitų), pagrindžiančių prekei ar paslaugai įsigyti prašomą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

30.6. pareiškėjo narystę skėtinėje NVO pagrindžiančių dokumentų: skėtinės NVO
2022–2023 m. narių susitikimo protokolo, iš kurio būtų matyti, kad pareiškėjas yra skėtinės NVO narys, arba atitinkamų metų skėtinės NVO metinės veiklos ataskaitos, jei joje nurodyti nariai (taikoma, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų priedo 2.1 papunktyje nurodytą vertinimo kriterijų);

30.7. dokumentų, įrodančių pareiškėjo organizuotą savanorišką veiklą (pvz., mažiausiai 3 savanoriškos veiklos vykdymo sutarčių, pagal kurias savanoriška veikla vykdyta 2022 ir (ar) 2023 m., arba kitų organizuotą savanorišką veiklą įrodančių dokumentų) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų priedo 2.2 papunktyje nurodytą vertinimo kriterijų, teikiama tik sutarties dalis, pagrindžianti susitarimą dėl savanoriškos veiklos);

30.8. pareiškėjo 2021, 2022 arba 2023 m. gautas pajamas įrodančio dokumento, patvirtinto organizacijos vadovo parašu (pvz., pagal valstybės įmonei Registrų centrui teikiamų finansinių ataskaitų reikalavimus užpildyto ir organizacijos vadovo pasirašyto dokumento), jei pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka neprivalėjo būti pateikęs finansinių ataskaitų rinkinio arba jei jis siekia įrodyti savo 2023 m. gautas pajamas;

30.9. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimo (-ų), jei jis (jie) yra ir jei jis (jie) turi būti patvirtintas (-i) vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

31. Pareiškėjai, pildydami paraiškas, turi teisę raštu ir žodžiu gauti informaciją bei konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją elektroniniu paštu NVOkonkursai@socmin.lt ir telefono ryšio numeriais +370 659 80 746, +370 659 80 948, +370 659 82 129, +370 660 36 262 teikia Ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus ir ESFA specialistai.

32. Paraiška turi būti pateikta iki kitos darbo dienos 24 val., skaičiuojant nuo dienos, kurią konkurso skelbime ir informacinėje sistemoje paskelbiama, kad konkursui jau pateiktos 200 (dviejų šimtų) pareiškėjų paraiškos, bet ne vėliau nei konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos 24 val.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, JŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

33. Informacinėje sistemoje pateiktų paraiškų atitiktį formaliesiems kriterijams ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos įvertina ESFA. Ji patikrina, ar:

33.1. pareiškėjas atitinka visus Nuostatų 19 punkto reikalavimus;

33.2. partneris (-iai) atitinka Nuostatų 21 punkto reikalavimus;

33.3. paraiška pateikta iki Nuostatų 32 punkte nurodytos dienos;

33.4. paraiška atitinka Nuostatų 29 ir 30 punktų reikalavimus.

34. Paraiškų atitiktį formaliesiems kriterijams ESFA vertina Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

35. Paraiškas pagal Nuostatų priede išvardytus vertinimo kriterijus vertina ekspertai ir ESFA. Ekspertai paraiškas vertina ir balus skiria pagal paraiškų turinio vertinimo kriterijus (Nuostatų priedo 1 punktas), o ESFA – pagal pareiškėjų vertinimo kriterijus (Nuostatų priedo 2 punktas).

36. Ekspertų darbas organizuojamas Aprašo 32–37 punktuose nustatyta tvarka.

37. Eksperto vertinimo anketoje nurodomi eksperto skiriami balai pagal vertinimo kriterijus, skiriamų balų pagrindimas bei eksperto siūlymas skirti visišką finansavimą (visoms veikloms vykdyti), skirti dalinį finansavimą (daliai veiklų vykdyti) arba finansavimo neskirti.

38. ESFA paraiškas vertina ir balus skiria, prieš tai įvertinusi jų atitiktį formaliesiems kriterijams.

39. Vieną paraišką vertina vienas ESFA darbuotojas. ESFA gali paraišką paskirti papildomai įvertinti pagal pareiškėjų vertinimo kriterijus (Nuostatų priedo 2 punktas) Aprašo 31 punkte nustatyta tvarka atrinktam ekspertui, jei komisija nepritaria ESFA skirtiems balams.

40. Jeigu vertinant gautą paraišką ir su ja pateiktus dokumentus ESFA kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti esminę įtaką vertinimui, ji per informacinę sistemą nurodo pareiškėjui per informacinę sistemą pateikti patikslintą informaciją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio nurodymo gavimo dienos.

41. Eksperto skirti balai susumuojami su ESFA paraiškai skirtais balais.

42. Galimas didžiausias paraiškai skirtinų balų skaičius – 82, privaloma surinkti minimali balų suma – 40. Projektai, kurių paraiškos nesurinko 40 balų, nefinansuojami.

43. Įvertintos paraiškos reitinguojamos joms skirtų balų (gautų susumavus ekspertų ir ESFA vertinimus) vidurkių mažėjimo tvarka.

 

IX SKYRIUS

SPRENDIMO DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PRIĖMIMAS

 

44. ESFA, įvertinusi paraiškas pagal Nuostatų priedo 2 punkte nurodytus vertinimo kriterijus ir gavusi ekspertų vertinimus, atliktus pagal Nuostatų priedo 1 punkte nurodytus vertinimo kriterijus, bei ekspertų siūlymus dėl projektų finansavimo, juos apibendrina, parengia paraiškų vertinimų suvestinę, nurodydama dviejų paraiškas vertinusių ekspertų skirtus balus, ESFA paraiškai skirtus balus, paraiškoms skirtų balų vidurkius (gautus susumavus ekspertų ir ESFA vertinimus) ir ekspertų siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkius, ir ją pateikia komisijai.

45. Posėdžio metu komisija, atsižvelgusi į ekspertų ir ESFA vertinimus, ekspertų išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi ESFA paraiškų vertinimų suvestinėje pateiktus duomenis bei kitą su paraiškomis, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų ir (ar) ESFA skirtų balų vidurkiui ir ekspertų siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų projektams įgyvendinti sumų vidurkiui, priima protokolinį sprendimą ir pateikia Ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo.

46. Komisijos sprendimas priimamas Aprašo 42–53 punktuose nustatyta tvarka.

47. Jei komisija nepritaria ESFA paraiškai skirtiems balams, paraišką ESFA perduoda vertinti papildomam ekspertui, kuris vertina paraišką pagal Nuostatų priedo 2 punkte nurodytus vertinimo kriterijus. ESFA apibendrina papildomo eksperto pasiūlymą dėl paraiškos įvertinimo, parengia paraiškos vertinimų suvestinę, nurodydama papildomo eksperto pagal Nuostatų priedo 2 punkte nurodytus vertinimo kriterijus skirtus balus (vietoj ESFA skirtų balų), ir ją pateikia komisijai. Komisija, įvertinusi paraiškos vertinimų suvestinę, parengtą papildomam ekspertui atlikus vertinimą, pritaria arba nepritaria skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui.

48. Jei, atlikus paraiškų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, komisija gali siūlyti finansuoti tuos projektus, kurie surinko daugiau ekspertų balų pagal vertinimo kriterijų „Numatyto projekto tikslo ir idėjos aiškumas, atitiktis konkurso tikslui, tinkamumas iškeltam (-iems) iššūkiui (‑iams) spręsti“. Jei ir pagal šį vertinimo kriterijų kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų skaičius sutampa, komisija gali siūlyti finansuoti tuos projektus, kurių paraiškų pateikimo laikas yra ankstesnis.

49. Projektas, kuriam neužteko konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, įtraukiamas į rezervinių projektų sąrašą. Konkursui vykdyti numatytos valstybės biudžeto lėšos komisijos siūlymu ir Ministerijos kanclerio sprendimu eilės tvarka gali būti skirtos projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, finansuojamų projektų pareiškėjams nesudarius Sutarties per Nuostatų 54 punkte nurodytą terminą, atsisakius dalies valstybės biudžeto lėšų ar toliau įgyvendinti finansuojamą projektą, nutraukus sudarytą Sutartį, Nuostatų 50 punkte numatytu atveju per nustatytą terminą nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano ir grąžinus nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas, taip pat likus nepanaudotų konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžetų lėšų.

50. Jei pareiškėjui siūloma skirti dalį paraiškoje prašomos lėšų sumos, ESFA per informacinę sistemą apie tai informuoja pareiškėją. Paraiškos tikslinamos ir patikslintos paraiškos vertinamos Aprašo 49–52 punktuose nustatyta tvarka.

51. Ministerijos kancleris per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos priima sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams įgyvendinti. Ministerijos kanclerio sprendime dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams įgyvendinti nurodoma:

51.1. finansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, skiriamas valstybės biudžeto lėšų sumas;

51.2. rezervinių projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, preliminariai siūlomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas;

51.3. nefinansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, nefinansavimo pagrindą;

51.4. atmestinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, prašomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, atmetimo pagrindą;

51.5. pavedimas Ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus vedėjui užtikrinti tinkamą Nuostatuose numatytų nuostatų, susijusių su projektų finansavimu, įgyvendinimą;

51.6. Ministerijos kanclerio sprendimo apskundimo tvarka.

52. Pareiškėjai informuojami ir informacija apie pateiktas paraiškas bei konkurso rezultatus viešai skelbiama Aprašo 56–59 punktuose nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

53. Komisijos darbas organizuojamas Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka.

54. Sutartis tarp pareiškėjo, kurio projektui įgyvendinti skirtas finansavimas, ir ESFA sudaroma ir pasirašoma Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka per 20 darbo dienų nuo Ministerijos kanclerio sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektui įgyvendinti perdavimo ESFA dienos.

55. Jei nuo Ministerijos kanclerio sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektui įgyvendinti priėmimo dienos iki Sutarties sudarymo dienos paaiškėja, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už praėjusiais kalendoriniais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka, ESFA raštu apie tai informuoja Ministeriją (nurodomas pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, neatsiskaitymo faktas ir lėšų, už kurių panaudojimą neatsiskaityta, suma). Komisijos sekretorius nedelsdamas informuoja komisiją apie susidariusią padėtį (nurodo ESFA pateiktą informaciją) ir organizuoja komisijos posėdį dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui arba Ministerijos kancleris, remdamasis ESFA pateikta informacija, pakeičia savo sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui. Tokiu atveju išlaidos, pareiškėjo patirtos iki Sutarties pasirašymo, nekompensuojamos.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA

 

56. Projektų įgyvendinimas ir stebėsena organizuojama Aprašo IX skyriuje nustatyta tvarka.

57. Projekto vykdytojas privalo:

57.1. projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

57.2. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. ESFA informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų projekto finansines ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas, taip pat, pirmajam ataskaitinių metų pusmečiui pasibaigus, iki einamųjų metų liepos 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. pateikti pusmečio ir metų projekto veiklų įvykdymo ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

57.2.1. sąmatos vykdymo ir sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį);

57.2.2. sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį);

57.2.3. buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, Sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį);

57.2.4. veiklų įvykdymo ataskaita (pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.), kurioje turi būti nurodyta informacija apie įvykdytas projekto veiklas (pateikiama remiantis su paraiška pateiktu projekto veiklų planu tik teikiant metų projekto veiklų įvykdymo ataskaitą, t. y. pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį) pagal projekto tikslus bei informacija apie projekto paraiškoje pasirinktų projekto veiklų įgyvendinimo rodiklių pasiekimą;

57.3. užtikrinti, kad projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal tikslinę paskirtį, atsižvelgiant į valstybės biudžeto lėšų naudojimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Sutarties nuostatas;

57.4. pasibaigus ataskaitiniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų, einančių po ataskaitinių metų, sausio 5 d., grąžinti per ataskaitinius metus nepanaudotas projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas – jas pervesti į Sutartyje nurodytą ESFA banko sąskaitą;

57.5. informacinės sistemos priemonėmis informuoti Ministeriją ir ESFA, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, konkurso pavadinimas, projekto pavadinimas ir kodas bei reorganizacijos pradžios data), ir pateikti dokumentus bei informaciją, patvirtinančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimsiantis jo, kaip projekto vykdytojo, teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas.

58. Jei projektas įgyvendinamas netinkamai ar sąmoningai nevykdomos projekto veiklos, sąmoningai nesiekiama projekto paraiškoje pasirinktų projekto veiklų įgyvendinimo rodiklių, gali būti taikomos šios sankcijos:

58.1. jeigu projekto vykdytojas pasiekė tik dalį projekto paraiškoje pasirinktų projekto veiklų įgyvendinimo rodiklių, t. y. nepasiekė vieno ar daugiau iš projekto paraiškoje pasirinktų rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą ESFA banko sąskaitą turi grąžinti po 20 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų už kiekvieną nepasiektą rodiklį;

58.2. jeigu projekto vykdytojas nepasiekė nė vieno iš projekto paraiškoje pasirinktų projekto veiklų įgyvendinimo rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą ESFA banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų.

59. Sprendimą dėl sankcijų taikymo ir apimties priima komisija. Priimdama sprendimą dėl sankcijų taikymo, komisija vadovaujasi Nuostatais, projekto vykdytojo pateikta informacija apie projekto įgyvendinimą ir ESFA paskirto atsakingo specialisto pateiktais duomenimis bei informacija, susijusiais su projekto įgyvendinimu. Jei yra galimybė, projekto vykdytojas ar jo atstovas turi būti kviečiamas į komisijos posėdį, kuriame bus svarstomas sankcijų jam skyrimas.

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

60. Ministerija turi teisę atlikti projekto įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo teisingumo bei tikslingumo auditą.

61. Ministerijos kanclerio sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios, atsižvelgus į ESFA pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) į tai, ar valstybės biudžeto lėšos panaudotos tinkamai, ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis konkursui skirti valstybės biudžeto asignavimai, ar kitiems dokumentams (pavyzdžiui, programos sąmatoms), taip pat Ministerijai arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

62. Ministerijos veiksmai ir neveikimas, Ministerijos kanclerio sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymu, ESFA ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali skųsti Ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie ESFA ir (ar) komisijos sprendimą. Jei Ministerija patenkina pareiškėjo skundą, o ESFA ir (ar) komisija pakartotinai įvertintą paraišką vėl atmeta, pareiškėjas šį ESFA ir (ar) komisijos sprendimą gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

63. Ministerija ir ESFA neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte (paraiškoje ir (ar) Sutartyje) nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso) pareiškėjo (projekto vykdytojo) nepasiekia laiškai arba su juo negalima susisiekti kitu būdu.

64. Ministerija savo interneto svetainėje skelbia kiekvienam konkursui vykdyti kiekvienais metais skirtas valstybės biudžeto lėšų sumas.

65. ESFA savo interneto svetainėje skelbia apibendrintą konkurso vykdymo ataskaitą.

66. Konkurso organizavimo dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

67. Asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą, nustatyta tvarka.

68. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

_________________

 

Nevyriausybinių organizacijų

institucinio stiprinimo mažos apimties

projektų atrankos 2024 m. konkurso

organizavimo nuostatų

priedas

 

PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

Nr.

Vertinimo kriterijus

Balai

Vertinimo skalė

Paraiškoje pateiktos informacijos dalis ir dokumentai, pagal kuriuos vertinama

1.

Paraiškų turinio vertinimo kriterijai, vertinami ekspertų:

1.1.

Projekto atitiktis Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo mažos apimties projektų atrankos 2024 metų konkurso organizavimo nuostatų (toliau – Nuostatai) 17 punkte nurodytoms privalomoms sąlygoms

0 arba 1 balas

 

 

0 – projektas neatitinka bent vienos iš Nuostatų 17 punkte nurodytos privalomos sąlygos.

1 – projektas atitinka visas Nuostatų 17 punkte nurodytas privalomas sąlygas.

 

Pastaba. Projektus, kurių paraiškos pagal šį vertinimo kriterijų surenka 0 balų, siūloma įtraukti į nefinansuojamų projektų sąrašą. Ekspertui paraiškai skyrus 0 balų pagal šį vertinimo kriterijų, paraiškos atitikties kitiems vertinimo kriterijams ekspertas ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA) nebevertina – jai automatiškai skiriama 0 balų pagal kiekvieną vertinimo kriterijų.

Visa paraiškoje pateikta informacija

1.2.

Projektu sprendžiamo (-ų) organizacijos iššūkio (-ių) aiškumas ir pagrįstumas

0–10 balų

Nepatenkinamai (0–2): projektu sprendžiamas (-i) organizacijos iššūkis (-iai) neapibrėžtas (-i) arba jo (jų) apibrėžimas (-ai) iš esmės neaiškus (‑ūs) ir (ar) nepagrįstas (-i).

Silpnai (3–4): projektu sprendžiamas (‑i) organizacijos iššūkis (-iai) neaiškiai apibrėžtas (-i) arba nepakankamai pagrįstas (-i).

Patenkinamai (5–6): projektu sprendžiamas (-i) organizacijos iššūkis (-iai) vidutiniškai aiškus (-ūs) ir pagrįstas (-i). Iššūkis (-iai) apibrėžtas (‑i), bet trūksta išsamesnio paaiškinimo arba svarbių detalių.

Gerai (7–8): projektu sprendžiamas (‑i) organizacijos iššūkis (-iai) aiškus (-ūs) ir pagrįstas (‑i). Aiškiai apibrėžtas (-i) iššūkis (‑iai) ir pagrįsta jo (jų) svarba. Yra neesminių trūkumų.

Puikiai (9–10): projektu sprendžiamas (-i) organizacijos iššūkis (-iai) labai aiškus (-ūs) ir pagrįstas (-i). Išskirtinai išsamiai ir aiškiai aprašomas projektu sprendžiamas (-i) iššūkis (‑iai), argumentai stiprūs ir įtikinantys.

Projektu sprendžiamo (-ų) organizacijos iššūkio (-ių) aprašymas

1.3.

Numatyto projekto tikslo ir idėjos aiškumas, atitiktis konkurso tikslui, tinkamumas iškeltam (‑iems) iššūkiui (-iams) spręsti

0–10 balų

Nepatenkinamai (0–2): projekto tikslas ir idėja neaiškūs, neatitinka konkurso tikslo ir netinka iškeltam (-iems) iššūkiui (‑iams) spręsti.

Silpnai (3–4): projekto tikslas ir idėja iš dalies aiškūs, bet trūksta išsamesnio vertinimo, jie tik iš dalies atitinka konkurso tikslą ir tik iš dalies tinka iškeltam (-iems) iššūkiui (-iams) spręsti.

Patenkinamai (5–6): projekto tikslas ir idėja vidutiniškai aiškūs, vidutiniškai atitinka konkurso tikslą ir tinka iškeltam (-iems) iššūkiui (‑iams) spręsti.

Gerai (7–8): projekto tikslas ir idėja aiškūs, atitinka konkurso tikslą ir tinka iškeltam (‑iems) iššūkiui (‑iams) spręsti.

Puikiai (9–10): projekto tikslas ir idėja išskirtinai aiškūs, puikiai atitinka konkurso tikslą ir tinka iškeltam (‑iems) iššūkiui (‑iams) spręsti.

Projekto aprašymas, projekto tikslas, visa paraiškoje pateikta informacija

1.4.

Projekto veiklų vykdymo plane numatytų veiklų nuoseklumas, pagrįstumas ir tinkamumas projekto tikslui pasiekti

0–10 balų

Nepatenkinamai (0–2): veiklų vykdymo plane numatytos veiklos chaotiškos, nenuoseklios, nepagrįstos ir netinkamos projekto tikslui pasiekti.

Silpnai (3–4): veiklų vykdymo plane numatytos veiklos nenuoseklios, nepakankamai aiškios ir pagrįstos. Veiklų tinkamumas projekto tikslui pasiekti ribotas.

Patenkinamai (5–6): veiklų vykdymo plane numatytos veiklos iš dalies nuoseklios, iš dalies pagrįstos ir tinkamos projekto tikslui pasiekti.

Gerai (7–8): veiklų vykdymo plane numatytos veiklos nuoseklios, pagrįstos ir tinkamos projekto tikslui pasiekti, bet yra neesminių trūkumų.

Puikiai (9–10): veiklų vykdymo plane numatytos veiklos išskirtinai nuoseklios, ypač gerai pagrįstos ir puikiai tinkamos projekto tikslui pasiekti.

Veiklų vykdymo planas

1.5.

Siekiamų veiklų įgyvendinimo rodiklių atitiktis pasirinktoms veikloms ir (ar) konkurso tikslui

0 arba 1 balas

0 – siekiami veiklų įgyvendinimo rodikliai neatitinka pasirinktų veiklų ir (ar) konkurso tikslo.

1 – siekiami veiklų įgyvendinimo rodikliai atitinka pasirinktas veiklas ir (ar) konkurso tikslą.

 

Pastaba. Projektus, kurių paraiškos pagal šį vertinimo kriterijų surenka 0 balų, siūloma įtraukti į nefinansuojamų projektų sąrašą. Ekspertui paraiškai skyrus 0 balų pagal šį vertinimo kriterijų, paraiškos atitikties kitiems vertinimo kriterijams ekspertas ir ESFA nebevertina – jai automatiškai skiriama 0 balų pagal kiekvieną vertinimo kriterijų.

Veiklų vykdymo plano stulpelis „Siekiami veiklų įgyvendinimo rodikliai“

1.6.

Siekiamų veiklų įgyvendinimo rodiklių aiškumas, konkretumas ir ambicingumas

0–10 balų

Nepatenkinamai (0–2): siekiami veiklų įgyvendinimo rodikliai neaiškūs, nepakankamai konkretūs ir neambicingi. Pagal šiuos rodiklius neįmanoma tiksliai matuoti ar vertinti veiklų rezultatų.

Silpnai (3–4): siekiami veiklų įgyvendinimo rodikliai iš dalies aiškūs, bet trūksta konkretumo ir ambicingumo.

Patenkinamai (5–6): siekiami veiklų įgyvendinimo rodikliai vidutiniškai aiškūs, vidutiniškai konkretūs ir ambicingi.

Gerai (7–8): siekiami veiklų įgyvendinimo rodikliai aiškūs, konkretūs ir ambicingi.

Puikiai (9–10): siekiami veiklų įgyvendinimo rodikliai išskirtinai aiškūs, konkretūs ir ypač ambicingi.

Veiklų vykdymo plano stulpelis „Siekiami veiklų įgyvendinimo rodikliai“

1.7.

Sąmatos tikslumą, aiškumą, atitiktį ir proporcingumą projekte numatytoms veikloms

0–5 balai

Nepatenkinamai (0–1): sąmata neaiški, netiksli, neatitinka projekte numatytų veiklų ir joms neproporcinga.

Silpnai (2): sąmata iš dalies tiksli, iš dalies aiški, tik iš dalies atitinka projekte numatytas veiklas ir tik iš dalies joms proporcinga.

Patenkinamai (3): sąmata vidutiniškai tiksli, tačiau tobulintina, siekiant didesnio aiškumo ir atitikties bei proporcingumo projekte numatytoms veikloms.

Gerai (4): sąmata tiksli, aiški, atitinka projekte numatytas veiklas ir joms proporcinga.

Puikiai (5): sąmata išskirtinai tiksli, aiški, puikiai atitinka projekte numatytas veiklas ir yra joms visiškai proporcinga.

 

Sąmata (atsižvelgiant į visą paraiškoje pateiktą informaciją)

1.8.

Numatytų veiklų vykdymo išlaidų pagrįstumas ir atitiktis rinkos kainoms

0–5 balai

Nepatenkinamai (0–1): išlaidos nepagrįstos ir neatitinka rinkos kainų.

Silpnai (2): išlaidos iš dalies pagrįstos ir iš dalies atitinka rinkos kainas.

Patenkinamai (3): išlaidos pagrįstos, bet tik iš dalies atitinka rinkos kainas.

Gerai (4): išlaidos gerai pagrįstos ir atitinka rinkos kainas.

Puikiai (5): išlaidos puikiai pagrįstos ir visiškai atitinka rinkos kainas.

Sąmata (ypač stulpelis „Komentarai“) bei kartu su paraiška pateikti dokumentai (komerciniai pasiūlymai, sutartys ar sąskaitos), pagrindžiantys prekei ar paslaugai įsigyti prašomą skirti lėšų sumą

1.9.

Projekto rezultatų ir siekiamo poveikio aiškumas, ambicingumas, (tikėtinas) tvarumas ir (tikėtinas) ilgalaikis projekto poveikis instituciniam organizacijos stiprėjimui (t. y. tikimybė, kad projektas prisidės prie kokybinės organizacijos plėtros) bei projekto rezultatų ir poveikio organizacijos instituciniam stiprėjimui vertinimo plano (toliau – Vertinimo planas) tinkamumas

1–10 balų

Nepatenkinamai (1–2): projekto rezultatai ir siekiamas poveikis nepakankamai aiškūs ir ambicingi, o projekto tvarumas ir ilgalaikis poveikis instituciniam organizacijos stiprėjimui mažai tikėtini. Vertinimo plano tinkamumas projekto poveikiui vertinti žemas.

Silpnai (3–4): projekto rezultatai ir siekiamas poveikis iš dalies aiškūs, bet nepakankamai ambicingi, projekto tvarumas ir ilgalaikis poveikis instituciniam organizacijos stiprėjimui ribotas. Vertinimo plano tinkamumas projekto poveikiui vertinti ribotas.

Patenkinamai (5–6): projekto rezultatai ir siekiamas poveikis vidutiniškai aiškūs, tikėtina, kad projektas prisidės prie institucinio organizacijos stiprėjimo, tačiau rezultatų tvarumas ir ilgalaikis poveikis gali būti nepakankami. Vertinimo planas tobulintinas.

Gerai (7–8): projekto rezultatai ir siekiamas poveikis aiškūs ir ambicingi, tikėtina, kad projektas turės tvarų ir ilgalaikį poveikį instituciniam organizacijos stiprėjimui. Vertinimo planas tinkamas projekto poveikiui vertinti.

Puikiai (9–10): projekto rezultatai ir siekiamas poveikis aiškūs, ambicingi, projekto tvarumas ir ilgalaikis poveikis organizacijos stiprėjimui išskirtiniai. Vertinimo planas puikiai tinkamas projekto poveikiui objektyviai įvertinti.

Projekto rezultatai ir siekiamas poveikis tvariam instituciniam organizacijos stiprėjimui,

Vertinimo planas


 

2.

Pareiškėjų vertinimo kriterijai, vertinami ESFA:

2.1.

Pareiškėjas yra skėtinės nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) narys

0 arba 3 balai

0 – pareiškėjas nėra skėtinės NVO narys.

3 – pareiškėjas yra skėtinės NVO narys.

Su paraiška teikiami pareiškėjo narystę skėtinėje NVO patvirtinantys dokumentai (skėtinės NVO 2022–2023 m. narių susitikimo protokolas, iš kurio būtų matyti, kad pareiškėjas yra skėtinės NVO narys, arba skėtinės NVO metinė veiklos ataskaita, jei joje nurodyti nariai)

2.2.

Pareiškėjas organizuoja ir plėtoja savanorišką veiklą

0 arba 3 balai

0 – pareiškėjas neorganizuoja ir neplėtoja savanoriškos veiklos.

3 – pareiškėjas organizuoja ir plėtoja savanorišką veiklą.

Su paraiška teikiami dokumentai, įrodantys pareiškėjo organizuojamą savanorišką veiklą (pvz., mažiausiai 3 savanoriškos veiklos vykdymo sutartys, pagal kurias savanoriška veikla vykdyta 2022 ir (ar) 2023 m., arba kiti vykdytą savanorišką veiklą įrodantys dokumentai)

2.3.

Pareiškėjas yra paskelbęs 2020, 2021 arba 2022 m. išorinio audito audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada

0 arba 3 balai

0 – pareiškėjas nėra paskelbęs 2020, 2021 arba 2022 m. išorinio audito audituoto metinio finansinių ataskaitų rinkinio su auditoriaus išvada.

3 – pareiškėjas yra paskelbęs 2020, 2021 arba 2022 m. išorinio audito audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada.

Paraiškoje teikiama nuoroda į paskelbtą audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada

2.4.

Pareiškėjui neskirtas finansavimas Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurse

0 arba 3 balai

0 – pareiškėjui skirtas finansavimas šiame papunktyje minimame konkurse.

3 – pareiškėjui neskirtas finansavimas šiame papunktyje minimame konkurse.

Viešai prieinama informacija apie konkurso būdu skirtą finansavimą (papildomos informacijos paraiškoje teikti nereikia)

2.5.

Pareiškėjas nepateikė paraiškos

Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursui 2023–2024 metais ir (ar) Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursui 2023–2024 metais

 

0 arba 2 balai

0 – pareiškėjas pateikė paraišką bent vienam iš šiame papunktyje nurodytų konkursų.

2 – pareiškėjas nepateikė paraiškos šiame papunktyje nurodytiems konkursams.

Viešai prieinama informacija apie atitinkamiems konkursams pateiktas paraiškas (papildomos informacijos paraiškoje teikti nereikia)

2.6.

Pareiškėjo 2022 arba 2023 m. gautos pajamos

 

 

0, 2, 4 arba 6 balai

6 balai – pareiškėjo metinės pajamos buvo mažesnės nei 50 000 Eur.

4 balai – pareiškėjo metinės pajamos buvo didesnės arba lygios 50 000 Eur ir mažesnės nei 100 000 Eur,

2 balai – pareiškėjo metinės pajamos buvo didesnės arba lygios 100 000 Eur ir mažesnės nei 200 000 Eur.

0 balų – pareiškėjo metinės pajamos buvo didesnės nei 200 000 Eur.

Jei pareiškėjas įsteigtas anksčiau nei 2023 m., pagal viešai prieinamą pareiškėjo 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį vertinamos pareiškėjo 2022 m. gautos pajamos.

 

Jei pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka neprivalėjo būti pateikęs 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio, vertinama pagal kitą pareiškėjo 2022 m. gautas pajamas įrodantį dokumentą, patvirtintą pareiškėjo vadovo parašu.

 

Jei pareiškėjas įsteigtas 2023 m., jo 2023 m. gautos pajamos vertinamos pagal su paraiška pateiktą jo 2023 m. gautas pajamas įrodantį dokumentą.

 

 

Pastabos:

1. Nuostatų priedo 2.4 papunktyje nurodytas konkursas organizuojamas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-149 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

2. Nuostatų priedo 2.5 papunktyje nurodyti konkursai organizuojami vadovaujantis Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo
2023–2024 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A1-717 „Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatų patvirtinimo“ ir Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. A1-724 „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatų patvirtinimo“.

______________________