LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2010 M. GEGUŽĖS 6 D. ĮSAKYMO NR. V-401 „DĖL NEPAGEIDAUJAMŲ ĮVYKIŲ STEBĖSENOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-1083

Vilnius

 

1.       P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. V-401 „Dėl Nepageidaujamų įvykių stebėsenos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEPAGEIDAUJAMŲ ĮVYKIŲ STEBĖSENOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos patvirtinimo“, 109.5 papunktį:

1.  T v i r t i n u Nepageidaujamų įvykių stebėsenos aprašą (pridedama).

2.  P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymu

Nr. V-401

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2019 m. rugsėjo 20 d.

įsakymo Nr. V-1083

redakcija)

 

NEPAGEIDAUJAMŲ ĮVYKIŲ STEBĖSENOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Nepageidaujamų įvykių stebėsenos aprašas (toliau – Aprašas) nustato duomenų apie nepageidaujamus įvykius registravimo, teikimo, analizės ir viešinimo tvarką.

2.       Nepageidaujamų įvykių stebėsena vykdoma  vadovaujantis šiais principais:

2.1.    tikslingumo – renkami tik tie duomenys apie nepageidaujamus įvykius, kurie yra reikalingi ir tinkami nepageidaujamų įvykių stebėsenai;

2.2.    sistemingumo ir patikimumo – duomenys apie nepageidaujamus įvykius renkami pagal nustatytas duomenų rinkimo formas sistemingai ir laikantis tęstinumo;

2.3.    konfidencialumo – skelbiama tik tokia informacija apie nepageidaujamus įvykius, kuri garantuoja duomenų anonimiškumą.

3.       Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1.      Nepageidaujamas įvykisįvykis, aplinkybė, veika, galėję sukelti ar sukėlę nepageidaujamą išeitį (rezultatą) pacientui.

3.2.      Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas teisės aktuose, reglamentuojančiuose sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

4.       Nepageidaujamų įvykių sąrašas pateiktas Aprašo 1 priede.

5.       Higienos institutas atlieka nepageidaujamų įvykių stebėseną nacionaliniu lygiu užtikrindamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) duomenų konfidencialumo principą. ASPĮ vykdo stebėseną įstaigos lygiu pagal įstaigos vadovo patvirtintą nepageidaujamų įvykių stebėsenos tvarką.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ APIE NEPAGEIDAUJAMUS ĮVYKIUS REGISTRAVIMAS IR TEIKIMAS

 

6.       ASPĮ specialistas (slaugytojas, gydytojas ar kiti sveikatos priežiūros specialistai) praneša apie nepageidaujamą įvykį, užpildydamas nepageidaujamų įvykių duomenų formos (Aprašo 2 priedas) 1 dalį „Nepageidaujamo įvykio (NĮ) aprašymas ir 2 dalį „Paciento, patyrusio NĮ, duomenys ir apie NĮ pranešusio specialisto kontaktinė informacija ir ją pateikia ASPĮ vadovui arba jo įgaliotam asmeniui.

7.       ASPĮ vadovas arba jo įgaliotas asmuo:

7.1.    analizuoja gautą informaciją apie užregistruotą nepageidaujamą įvykį ir jį patvirtina, užpildydamas nepageidaujamų įvykių duomenų formos 3 dalį „ASPĮ vadovo arba jo įgalioto asmens informacija“;

7.2.    duomenis apie patvirtintus nepageidaujamus įvykius suveda į nepageidaujamų įvykių duomenų suvestinę (Aprašo 3 priedas);

7.3.    užregistruoja ir patvirtina nepageidaujamus įvykius, nustatytus gavus pacientų skundus, užpildydamas nepageidaujamų įvykių duomenų formą, jeigu apie šį nepageidaujamą įvykį anksčiau nepranešė ASPĮ specialistas;

7.4.    organizuoja ir koordinuoja nepageidaujamų įvykių prevencijos priemonių įgyvendinimą.

8.       ASPĮ, atsižvelgdamos į teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų įvairovę ir jų specifiškumą, gali papildomai nusistatyti ir registruoti kitus, Aprašo 1 priede nenurodytus nepageidaujamus įvykius, priskirdamos juos 11 nepageidaujamų įvykių grupei „Kiti nepageidaujami įvykiai“.

9.       ASPĮ iki einamųjų metų kovo 1 d. teikia Higienos institutui elektroniniu paštu n.ivykiai@hi.lt praėjusių kalendorinių metų nepageidaujamų įvykių duomenų suvestinę (Aprašo 3 priedas) Excel formatu.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10.  Higienos institutas iki einamųjų metų birželio 30 d. parengia apibendrintą nepageidaujamų įvykių metinę ataskaitą ir paskelbia ją Higienos instituto interneto svetainėje adresu www.hi.lt.

 

_________________

 

 

Nepageidaujamų įvykių stebėsenos aprašo

1 priedas

 

NEPAGEIDAUJAMŲ ĮVYKIŲ SĄRAŠAS

 

Nepageidaujamų įvykių grupės kodas

Nepageidaujamų įvykių grupės pavadinimas

1

Nepageidaujami įvykiai, susiję su vaistinių preparatų vartojimu

2

Nepageidaujami įvykiai, susiję su kraujo ir jo komponentų transfuzija

3

Nepageidaujami įvykiai, susiję su medicinos prietaisų naudojimu

4

Nepageidaujami įvykiai, susiję su audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procesu ir pagalbiniu apvaisinimu

5

Nepageidaujami įvykiai, susiję su pacientų patirta avarine arba nenumatytąja apšvita

6

Hospitalinė infekcija, kuri sukėlė paciento mirtį

7

Nepageidaujami įvykiai, susiję su chirurginėmis, diagnostinėmis bei gydomosiomis invazinėmis procedūromis

8

Nepageidaujami įvykiai, susiję su pacientų priežiūra

9

Nepageidaujami įvykiai, susiję su paciento identifikavimo klaida

10

Nepageidaujami įvykiai, susiję su pacientų elgesiu

11

Kiti nepageidaujami įvykiai

 

 

 

Nepageidaujamų įvykių stebėsenos aprašo

2 priedas

 

 

 

(Nepageidaujamų įvykių duomenų forma)

 

NEPAGEIDAUJAMŲ ĮVYKIŲ DUOMENYS

 

1 dalis. Nepageidaujamo įvykio (toliau – NĮ) aprašymas

(pildo asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) specialistas (slaugytojas, gydytojas ar kiti sveikatos priežiūros specialistai), kuris praneša apie NĮ)

1.   NĮ užregistravimo data: _______metai ____mėnuo ____diena

2.    NĮ data: _______metai ____mėnuo ____diena

3.   NĮ vieta (padalinys, patalpa ar pan., kur atsitiko NĮ): ...........................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Kodas: ____4.    NĮ grupės kodas

(pasirenkama iš Nepageidaujamų

įvykių stebėsenos aprašo 1 priedo)

Kodas: _____5.   NĮ pogrupio kodas *
(rekomenduojamas NĮ skirstymas į pogrupius

pateiktas adresu  www.hi.lt/nepageidaujami_ivykiai)

Kodas: Z____
6.   NĮ sukeltos žalos kodas1

7.   Siūlomos NĮ prevencinės priemonės:..........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8.   Trumpas NĮ aprašymas, nurodant galimas priežastis ir aplinkybes: ................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 dalis. Paciento, patyrusio NĮ, duomenys ir apie NĮ pranešusio specialisto kontaktinė informacija

(pildo ASPĮ specialistas (slaugytojas, gydytojas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas), kuris praneša apie NĮ)

9. Paciento amžius: _____metai

10. Paciento lytis: Vyras / Moteris  

11..NĮ užregistravusio asmens kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninis paštas):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 dalis. ASPĮ vadovo arba jo įgalioto asmens informacija

(pildoma po NĮ analizės)

12. Formos užpildymo data: ______metai ____mėnuo ____diena

Kodas: P_____13. Nustatytos pagrindinės NĮ

priežasties kodas2

Kodas (-ai): P____________14. Nustatytų kitų  NĮ priežasčių

kodai (jei yra)

Kodas: D_____15. NĮ pasikartojimo dažnio kodas3

16. Trumpas NĮ priežasčių ir aplinkybių aprašymas: ...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Kodas (-ai): PP______17.Taikytų / planuojamų taikyti prevencinių priemonių kodai4

 

18. Taikytų / planuojamų taikyti NĮ prevencinių priemonių aprašymas: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

* Neprivaloma pildyti

1 – NĮ sukelta žala:

Z1 labai didelė (NĮ baigėsi mirtimi);

Z2 – didelė (NĮ sukėlė neatitaisomą žalą sveikatai: pacientas visam gyvenimui visiškai neteko kurių nors organizmo funkcijų (jutiminių, motorinių, fiziologinių, psichologinių));

Z3 vidutinė (NĮ sukėlė neatitaisomą žalą sveikatai: pacientas visą likusį gyvenimą visaverčiai negalės naudotis kuriomis nors organizmo funkcijomis (jutiminėmis, motorinėmis, fiziologinėmis, psichologinėmis));

Z4 maža (NĮ sukėlė sveikatos sutrikimą, kuriam reikalingas papildomas (neplanuotas) gydymas, tačiau sveikatos sutrikimą galima visiškai pagydyti be liekamųjų sveikatai reiškinių);

Z5 labai maža (NĮ sukėlė mažus sveikatos sutrikimus, kuriems pašalinti neprireikė papildomo gydymo).

 

2 – NĮ priežastys:

P1 – komunikacijos problemos (pvz., netinkamas sveikatos priežiūros specialistų bendravimas, vienas kito nesupratimas, asocialus elgesys ir kt.);

P2 – paciento teisių pažeidimas (pvz., informuoto sutikimo dėl gydymo nepasirašymas, konfidencialių paciento duomenų atskleidimas ir kt.);

P3 – blogas vaistų administravimas (pvz., netinkamas vaistų saugojimas, ne to vaisto paskyrimas, vaisto paskyrimas ne tam pacientui, klaidingai suprastas vaisto pavadinimas ir kt.);

P4 – problemos su medicinos įranga (pvz., medicinos įrangos gedimai ir kt.);

P5 – netinkama gydymo eiga (pvz., pavėluotai suteiktos paslaugos, būtino gydymo tęstinumo nebuvimas, neveiksmingas gydymo metodas ir kt.);

P6 – žmogiškasis faktorius (pvz., nepakankamas ASPĮ specialistų atidumas, nepakankama kvalifikacija ir (ar) kompetencija, specialistų trūkumas ir kt.);

P7 – ASPĮ aplinkos įtaka (pvz., patalpų būklė, saugumas ir kt.);

P8 – kitos priežastys.

 

3 – NĮ tikėtinas pasikartojimo dažnis:

D1 – labai dažnas (prognozuojama, kad toks pat NĮ pasikartos bent kartą per mėnesį);

D2 – dažnas (prognozuojama, kad toks pat NĮ pasikartos kelis kartus per metus);

D3 – retas (prognozuojama, kad toks pat NĮ gali pasikartoti artimiausių dvejų metų laikotarpiu);

D4 – labai retas (prognozuojama, kad toks pat NĮ gali pasikartoti per artimiausius penkerius metus).

 

4 – NĮ taikytų / planuojamų taikyti prevencinių priemonių kodai:

PP1orientuotos į organizacinius veiksnius;

PP2orientuotos į aplinkos veiksnius;

PP3orientuotos į ASPĮ darbuotojus;

PP4 – orientuotos į pacientą;

PP5 – kita (įrašykite formos 18 punkte).

 

 

 

 

Nepageidaujamų įvykių stebėsenos aprašo

3 priedas

 

 

(Nepageidaujamų įvykių duomenų suvestinės forma)

 

NEPAGEIDAUJAMŲ ĮVYKIŲ DUOMENŲ SUVESTINĖ

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – ASPĮ) _________________________________________________________________

Laikotarpis, už kurį teikiama duomenų suvestinė ____________       Bendras užregistruotų nepageidaujamų įvykių skaičius ______________

(metai)                                                                                                                                      (skaičius)                                  

Bendras lovadienių skaičius per metus (pildo tik stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ) __________    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(skaičius)

Bendras išrašytų pacientų skaičius per metus (pildo tik stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ)  __________

(skaičius)

Apsilankymų (įskaitant ir profilaktinius) pas gydytojus skaičius (pildo tik ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ) __________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(skaičius)

Suvestinę pildė ____________________________________________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris)

ASPĮ specialisto pateikta informacija

ASPĮ vadovo ar jo įgalioto asmens pateikta informacija

Eil. Nr.

Nepageidaujamo įvykio (toliau – NĮ) data (metai, mėnuo, diena)

NĮ vieta (padalinys, patalpa ar pan., kur pasireiškė NĮ)

Trumpas NĮ aprašymas, nurodant galimas priežastis ir aplinkybes

NĮ grupės kodas

NĮ pogrupio kodas*

NĮ sukeltos žalos kodas (Z )

Paciento amžius (metais)

Paciento lytis

Nustatytos pagrindinės NĮ priežasties kodas (P)

Informacijos šaltinis (ASPĮ specialistas / paciento skundas)

Nustatytų kitų NĮ priežasčių kodai (jei yra) (P )

Trumpas NĮ priežasčių ir aplinkybių aprašymas

NĮ pasikartojimo dažnio kodas (D )

Taikytų / planuojamų taikyti prevencinių priemonių kodai (PP )

Taikytų / planuojamų taikyti NĮ prevencinių priemonių aprašymas

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Neprivaloma pildyti (rekomenduojamas NĮ skirstymas į pogrupius pateiktas adresu www.hi.lt/nepageidaujami_ivykiai)