Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

Dėl administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymo nr. dv-9 „dėl pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos reglamento ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2017 m. rugpjūčio 17 d. Nr. DV-579

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsniu:

1.    Keičiu Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo reglamento, patvirtinto Administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. DV-9 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos reglamento ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. DV-163 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Reglamentas), XI skyrių „Tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimas“ ir jį išdėstau taip:

 

XI SKYRIUS

TARNYBINĖS IR DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS

 

62. Valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų tyrimai pradedami, atliekami, sprendimai dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1029 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), nustatyta tvarka ir terminais.

63. Darbuotojų padaryti darbo pareigų pažeidimai tiriami ir sprendimai dėl jų priimami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir šio Reglamento nustatyta tvarka ir terminais.

64. Darbo pareigų pažeidimo tyrimas gali būti pradėtas per 5 darbo dienas nuo oficialios informacijos apie darbuotojo darbo pareigų pažeidimą (tarnybinis pranešimas, skundas, kitų institucijų raštai, pažymos) gavimo dienos Administracijos direktoriaus sprendimu arba jo iniciatyva. Šį tyrimą atlieka Administracijos direktoriaus įpareigotas pradėti tirti darbo pareigų pažeidimą Administracijos valstybės tarnautojas/darbuotojas ar Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Komisiją, iš ne mažiau kaip trijų Administracijos valstybės tarnautojų/darbuotojų, privalu sudaryti esant pagrindui manyti, kad darbuotojas padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą arba antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą per paskutinius dvylika mėnesių.

65. Darbo pareigų pažeidimo tyrimą atliekantis valstybės tarnautojas/darbuotojas ar komisija privalo raštu pareikalauti darbuotojo rašytinio paaiškinimo. Darbuotojas turi pateikti rašytinį paaiškinimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie rašytinio paaiškinimo pateikimą gavimo dienos. Paaiškinimo nepateikus nustatytu terminu yra laikoma, kad darbuotojas atsisakė galimybės pasiaiškinti dėl darbo pareigų pažeidimo.

66. Atlikęs darbo pareigų pažeidimo tyrimą, tyrimą atliekantis valstybės tarnautojas/darbuotojas ar komisija raštu pateikia Administracijos direktoriui išvadą apie tyrimo rezultatus, kurioje yra nurodoma: nustatytas darbo pareigų pažeidimas, jo sunkumas, padariniai, padarymo aplinkybės, darbuotojo kaltė, priežastinis ryšys tarp darbuotojo veikos ir atsiradusių padarinių, darbuotojo elgesys ir jo darbo rezultatai iki pažeidimo padarymo.

67. Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į išvadą apie tyrimo rezultatus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jo padarymo dienos, priima sprendimą:

67.1. pripažinti, kad darbuotojas padarė darbo pareigų pažeidimą ir įspėti darbuotoją apie tai, kad per ateinančius dvylika mėnesių padarius antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą darbo sutartis su juo gali būti nutraukta;

67.2. pripažinti, kad darbuotojas per paskutinius dvylika mėnesių padarė antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą ir atsižvelgiant į tai, kad atleidimas iš darbo nėra proporcinga pažeidimų visumai priemonė, nenutraukti su juo darbo sutarties;

67.3. pripažinti, kad darbuotojas per paskutinius dvylika mėnesių padarė antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą ir nutraukti su juo darbo sutartį dėl darbuotojo padarytų pažeidimų;

67.4. pripažinti, kad darbuotojas padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir atsižvelgiant į tai, kad atleidimas iš darbo nėra proporcinga pažeidimui priemonė, nenutraukti su juo darbo sutarties;

67.5. pripažinti, kad darbuotojas padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir nutraukti su juo darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo.

68. Darbuotojas su Administracijos direktoriaus sprendimu supažindinamas pasirašytinai.“

2.   Pavedu:

2.1. Bendrojo skyriaus vyriausiajam specialistui Eimantui Tuskėnui įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir su juo supažindinti struktūrinių bei struktūrinių teritorinių padalinių vadovus, o vadovams – savo struktūrinio padalinio darbuotojus;

2.2. Juridinio ir personalo skyriaus vyresniajai specialistei Linai Valantonei paskelbti įsakymą Administracijos skelbimų lentoje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                Rimantas Užuotas