VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 15 d. Nr. 1-850

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles:

1. Išdėstyti 5.6.3 punktą taip:

5.6.3. komerciniai renginiai – renginiai, į kuriuos patekimas yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos (renginio metu pardavinėjamos prekės, paslaugos, produkcija ar gaminiai). Prie komercinių renginių priskiriamos reklaminės akcijos, kurių metu naudojami stendai arba kita įranga, ribojanti įprastą pėsčiųjų ar transporto priemonių eismą, reklamų (išskyrus socialines), vaizdo klipų filmavimas, fotosesijos;“.

2. Išdėstyti 15.4 punktą taip:

15.4. tvirtinti skelbimus ant medžių, krūmų, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių, stulpų, pastatų ir statinių ir kitose šiam tikslui nenumatytose vietose. Išimtis taikoma valstybės ir savivaldybių institucijų skelbimams, tvirtinamiems nedarant žalos ir siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, suteiktus įgaliojimus, informuoti visuomenę, nustatyti turto savininkus (teisėtus valdytojus). Asmuo, atsakingas už skelbime nurodytą veiklą, privalo užtikrinti, kad skelbimai būtų platinami nepažeidžiant šio punkto reikalavimų;“.

3. Išdėstyti 15.13 punktą taip:

15.13. be žemės savininko ar teisėto valdytojo raštiško sutikimo laikyti statybines ar kitas medžiagas, gamybos produkciją arba kitus daiktus ir juos netvarkingai laikyti;“.

4. Išdėstyti 15.17 punktą taip:

15.17. laikyti iškastą gruntą neuždengus vejos specialiu paklotu. Šis draudimas netaikomas asmeniui, kuriam teritorija priklauso nuosavybės teise;“.

5. Išdėstyti 20.4 punktą taip:

20.4. renginius Lietuvos Respublikai ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje, kurią nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu valdo fizinis, privatus juridinis asmuo ar valstybės (savivaldybės) biudžetinė (viešoji) įstaiga (išskyrus Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą);“.

6. Išdėstyti 21.1 punktą taip:

21.1. renginio metu nebus trukdomas, draudžiamas ar ribojamas transporto priemonių eismas, bus palikta dalis laisvo šaligatvio (pėsčiųjų tako), o renginio organizatoriai ir dalyviai laikysis Kelių eismo taisyklių reikalavimų;“.

 

 

 

Mero pavaduotojas, pavaduojantis merą                                                       Gintautas Paluckas