LBS%20LOG

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTO 2017 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 74 „DĖL BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ DIPLOMAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. 41

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos buriuotojų sąjungos tarybos 2018 m. birželio 28 d.  sprendimu:

1.  P a k e i č i u Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.      Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Taisyklių 31.1, 32.1, 58.1 ir 59.1 papunkčiuose nurodytų prašymų formas tvirtina LBS.“

1.2. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Regioninių kvalifikacinių komisijų sprendimai dėl kvalifikacijos nesuteikimo, egzaminų rezultatų, kiti sprendimai gali būti skundžiami LBS diplomavimo veiklos kontrolės komisijai per 30 dienų nuo skundžiamo sprendimo priėmimo dienos. LBS diplomavimo veiklos kontrolės komisijos sprendimai gali būti skundžiami LBS Tarybai.

1.3.      Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Jeigu nagrinėjamas skundas dėl kvalifikacinės komisijos sprendimo ir skundžiamą sprendimą tuo pačiu yra ir skundą nagrinėjančio LBS organo narys, šis asmuo privalo nusišalinti nagrinėjant skundą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Prezidentas                                                                                          Naglis Nasvytis