LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-1450 „DĖL 2020 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. V-226

Vilnius

 

Vadovaudamasis Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“, 23.3 ir 23.6 papunkčiais:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. V-1450 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 163–165, 193, 219, 420, 424, 425, 426–428, 435, 449, 452, 454, 508, 551, 552, 607, 609, 620, 700, 713, 745, 765, 766–768, 772, 773, 782, 793, 846 ir 889 grupėms priskiriami vaistiniai preparatai, 395 grupei priskiriamas vaistinis preparatas „Bydureon 2 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkštiklyje N4x1“ (AstraZeneca AB, Švedija) ir vaistinis preparatas „Lyxumia 20 µg injekcinis tirpalas 3 ml (14 dozių) N2“ (Sanofi-Aventis Groupe, Prancūzija), 608 grupei priskiriamas vaistinis preparatas „Zibor 25000 anti-Xa TV/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,4 ml N2“ (Menarini International Operations Luxembourg S. A., Liuksemburgas) ir vaistinis preparatas „Zibor 25000 anti-Xa TV/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,3 ml N2“ (Menarini International Operations Luxembourg S. A., Liuksemburgas), 764 grupei priskiriamas vaistinis preparatas „Serevent Diskus 50 µg/dozėje dozuoti įkvepiamieji milteliai 60 dozių ir inhaliatorius N1“ (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB), taip pat 816 grupei priskiriamas vaistinis preparatas „Forsteo 20 µg/80 µl injekcinis tirpalas 2,4 ml N1“ (Eli Lilly Nederland B.V., Nyderlandai) bei 830 grupei priskiriamas vaistinis preparatas „Bretaris Genuair 322 µg įkvepiamieji milteliai 60 dozių N1“ (AstraZeneca AB, Švedija) skiriami ir išrašomi tik gydymui, pradėtam iki šio įsakymo įsigaliojimo, tęsti.“

1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną:

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. kovo 2 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras,                                                                       Linas Kukuraitis

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą