PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 m. balandžio 19 d. įSAKYMO Nr. 1-134 „DĖL KRITERIJŲ ŪKIO SUBJEKTAMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS, KURIŲ VADOVAI TURI ORGANIZUOTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANŲ RENGIMĄ, DERINIMĄ IR TVIRTINIMĄ, IR ŪKIO SUBJEKTAMS, KURIŲ VADOVAI TURI SUDARYTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRĄ, patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. sausio 30 d. Nr. 1- 37

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL KRITERIJŲ ŪKIO SUBJEKTAMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS, KURIŲ VADOVAI TURI ORGANIZUOTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANŲ RENGIMĄ, DERINIMĄ IR TVIRTINIMĄ, IR ŪKIO SUBJEKTAMS, KURIŲ VADOVAI TURI SUDARYTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRĄ, PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 ir 9 punktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 286 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 ir 9 punktus“,

t v i r t i n u Kriterijus ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja nuo 2014 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                        Remigijus Baniulis


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d.

įsakymu Nr. 1-134

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1-37 redakcija)

 

 

KRITERIJai ŪKIO SUBJEKTAMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS, KURIŲ VADOVAI TURI ORGANIZUOTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANŲ RENGIMĄ, DERINIMĄ IR TVIRTINIMĄ, IR ŪKIO SUBJEKTAMS, KURIŲ VADOVAI TURI SUDARYTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRĄ

 

1. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus rengia vieną ar daugiau kriterijų atitinkantys ūkio subjektai ir kitos įstaigos:

1.1. kurių vykdoma veikla ar veiklos pobūdis esant nepalankioms aplinkybėms gali sukelti pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ar padaryti kitą žalą, dėl kurių galėtų susidaryti ekstremalioji situacija:

1.1.1. kuriems priklauso pavojingieji objektai, kuriuose pagal Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“, medžiagų kiekiai prilygsta nustatytųjų kvalifikacinių kiekių I lygiui ar jį viršija, bet nepasiekia II lygio;

1.1.2. įtraukti į Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre įregistruotų valstybinės reikšmės objektų sąrašą, išskyrus valstybės įmonę Ignalinos atominę elektrinę, turinčią Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės avarinės parengties planą, ir ūkio subjektai, valdantys valstybinės reikšmės objektus, įtrauktus į Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre įregistruotų valstybinės reikšmės objektų sąrašą;

1.1.3. ūkio subjektai, kurie steigia ar yra įsteigę ir eksploatuoja valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektus, ir ūkio subjektai, kuriuose susidaro pavojingosios atliekos, ir pavojingąsias atliekas tvarkantys bei nepavojingąsias atliekas šalinantys ūkio subjektai;

1.1.4. kuriuose darbuotojai savo veikloje naudoja trečiosios arba ketvirtosios grupės biologines medžiagas arba kitaip kontaktuoja su trečiosios arba ketvirtosios grupės biologinėmis medžiagomis;

1.1.5. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo nustatyta tvarka tiekiantys rinkai ar kitaip tvarkantys chemines medžiagas ar preparatus ir teikiantys informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai, vadovaudamiesi Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10, 11, 12 punktais, išskyrus ūkio subjektus ir kitas įstaigas, tik įvežančius į Lietuvos teritoriją šias medžiagas ar preparatus, bet jų nesandėliuojančius;

1.1.6. šiuo metu vykdantys ūkinę veiklą, įrašytą į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedą, neatsižvelgiant į tai, ar jiems buvo atliktos šiame įstatyme nustatytos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

1.1.7. šiuo metu vykdantys ūkinę veiklą, įrašytą į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedą, kuriems buvo atliktos šiame įstatyme nustatytos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

1.1.8. kurių teritorijoje yra ir (ar) kurių atsakomybei priskiriami kultūros paveldo objektai ir kurie užtikrina kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, valdo ir administruoja statinius ir jų kompleksus, ansamblius, įregistruotus kaip nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės;

1.1.9. užsiimantys civilinių pirotechnikos priemonių gamyba arba sandėliavimu, laikymu, kai pirotechninio mišinio kiekis viršija 1000 kg;

1.2. kuriuose pagal vykdomos veiklos pobūdį nuolatos ar laikinai būna žmonių:

1.2.1. teikiantys apgyvendinimo paslaugas (viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.), kai juose vienu metu gali būti 100 ar daugiau žmonių;

1.2.2. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos:

1.2.2.1. greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugas teikiančios įstaigos ir įmonės: viešosios įstaigos GMP stotys ir GMP centrai, pirminės sveikatos priežiūros centrai ir kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (poliklinikos, ligoninės), kuriuose yra struktūriniai padaliniai, teikiantys GMP paslaugas, ir kitos įstaigos ir įmonės, teikiančios GMP paslaugas pagal sutartį su teritorine ligonių kasa ir turinčios daugiau nei vieną GMP brigadą;

1.2.2.2. savivaldybių pirminės sveikatos priežiūros centrai, poliklinikos, psichikos sveikatos centrai, ligoninės, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios ligoninės, specializuotos ligoninės ir medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigos;

1.2.2.3. visuomenės sveikatos centrai apskrityse;

1.2.3. socialinės globos įstaigos ir laikino apnakvindinimo paslaugas teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, kai jose vienu metu gali būti 50 ar daugiau žmonių;

1.2.4. teikiantys formaliojo švietimo paslaugas, kai juose vienu metu gali būti 100 ar daugiau žmonių;

1.2.5. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdantys ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kai juose vienu metu gali būti 50 ar daugiau pagal minėtą programą besimokančių žmonių;

1.2.6. kurie verčiasi apdirbamąja gamyba pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, kai juose vienu metu dirba 100 ar daugiau žmonių;

1.2.7. kuriems nuosavybės teise priklauso prekybos centrai, pramogų centrai, sporto kompleksai, sveikatingumo kompleksai, kai užstatoma didesnė nei 5000 kvadratinių metrų teritorija, o kai šiuos viešojo naudojimo pastatus pagal sutartis valdo kiti ūkio subjektai ar kitos įstaigos – ūkio subjektai ir kitos įstaigos, valdantys šiuos viešojo naudojimo pastatus. 

2. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, organizuojantį ir koordinuojantį ekstremaliųjų situacijų valdymą ir užtikrinantį ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, sudaro ūkio subjektai, kurie pagal savo atsakomybės ir veiklos sritis:

2.1. gamina elektros energiją ir kurių elektros gamybos įrenginių bendra galia daugiau nei 5 MW;

2.2. perduoda ar skirsto elektros energiją daugiau nei 100 000 gyventojų;

2.3. teikia gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo paslaugas;

2.4. teikia šilumos tiekimo paslaugas daugiau nei 100 000 gyventojų;

2.5. teikia vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas daugiau nei 50 000 gyventojų;

2.6. patikėjimo teise valdo, naudoja jūrų uosto žemę, akvatoriją ir uosto infrastruktūrą ir jomis disponuoja;

2.7. valdo viešąją geležinkelių infrastruktūrą.

 

___________________