LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2020 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-1057 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIO PADIDINIMUI DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) KOMPENSAVIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 5 d. Nr. V-1610

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Papildau 11 punktu:

11. PSDF biudžeto lėšomis ASPĮ kompensuojamos darbo užmokesčio padidinimo pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 straipsnio 1 dalį išlaidos ir su šiuo darbo užmokesčio padidinimu susijusios ASPĮ išlaidos padidėjusiems darbuotojų atostoginiams, kai atostoginiai buvo išmokėti už kasmetines atostogas karantino metu arba tris iš eilės einančius mėnesius po mėnesio, kurį pasibaigė karantinas.“

2.   Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. ASPĮ, kurioje dirbo Aprašo 2 punkte numatytas sąlygas atitinkantys darbuotojai, iki einamojo mėnesio 15 dienos pateikia TLK, kurios veiklos zonoje yra ASPĮ buveinė, prašymą kompensuoti praėjusio kalendorinio mėnesio išlaidas darbo užmokesčiui PSDF lėšomis (toliau – prašymas), laisvos formos rašytinį įstaigos vadovo pagrindimą, nurodantį, kurias Aprašo 2.1–2.8 papunkčiuose nustatytas sąlygas ir kaip atitinka į prašymą įtrauktų darbuotojų (darbuotojų grupių, jei priežastys identiškos) veikla bei kaip išlaidos jų darbo užmokesčiui atitinka Aprašo 3 punktą, o jei kreipiamasi dėl išlaidų atostoginiams – kaip šios išlaidos atitinka Aprašo 11 punktą (su kokio dydžio ir kada skirto pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 straipsnio 1 dalį darbo užmokesčio padidinimu yra susijusios), ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus įsakymu nustatytos formos lėšų paraišką.“

3.   Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. ASPĮ (ar atitinkamame ASPĮ padalinyje) ataskaitiniu laikotarpiu buvo gydytas bent vienas pacientas, kuriam patvirtintas COVID-19 (išskyrus Aprašo 11 punkte nurodytų išlaidų, susijusių su darbo užmokesčio padidinimu, ir išlaidų darbo užmokesčiui padidinti, esant Aprašo 2.2 papunkčio sąlygoms, atvejais);“.

4.   Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Lėšos gali būti skiriamos ASPĮ Aprašo nustatyta tvarka tik Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais tikslais ir pagal TLK pateiktoje lėšų paraiškoje nurodytus duomenis. ASPĮ nepanaudotas lėšas ir nepagrįstai gautas lėšas privalo grąžinti į VLK sąskaitą ir apie tai raštu pranešti VLK.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Arūnas Dulkys