LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL įgaliojimų lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti suteikimo

 

2022 m. sausio 17 d. Nr. V-89

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2157 „Dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktą ir atsižvelgdama į Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMABPO) 2021 m. gruodžio 23 d. raštą Nr. 21-15:

1. Į g a l i o j u LAMABPO 2022 metais organizuoti, atlikti bendrąjį stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas priėmimą į aukštąsias mokyklas (toliau – priėmimas), su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) suderinus LAMABPO sprendimus, susijusius su priėmimu.

2. N u s t a t a u, kad LAMABPO turi:

2.1. iki 2022 m. gegužės 1 d. pateikti Ministerijai visuomenės informavimo apie 2022 metų priėmimo vykdymo planą;

2.2. per 3 darbo dienas, pasibaigus pagrindiniam ir papildomam priėmimo etapams, pateikti informaciją Ministerijai apie 2022 metų bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus pagal aukštąsias mokyklas, studijų programas ir kitus Ministerijai reikalingus duomenis.

 

 

 

Kultūros ministras, pavaduojantis švietimo, mokslo                                          Simonas Kairys

ir sporto ministrą