Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. SPALIO 2 D.

NUTARIMO NR. 1180 „DĖL TABAKO GAMINIŲ GAMYBOS LICENCIJAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 19 d. Nr. 150

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Pakeisti Tabako gaminių gamybos licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių gamybos licencijavimo“: 

1.1. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

II SKYRIUS

LICENCIJOS IŠDAVIMAS IR LICENCIJOS PATIKSLINIMAS“.

1.2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas išduoda, patikslina licencijas, sustabdo licencijos galiojimą, panaikina licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą, naudodamasis Licencijų informacine sistema. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas informaciją į Licencijų informacinę sistemą teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.

1.3. Pripažinti netekusiais galios 16 ir 17 punktus.

1.4. Pakeisti 30.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.2. reikalauti paaiškinimų, kai įmonė įspėjama apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą, kai licencijos galiojimas panaikinamas ar sustabdomas, atsisakoma licenciją patikslinti;“.

1.5. Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas turi užtikrinti, kad visa informacija ir (ar) dokumentai apie ketinimą vykdyti veiklą, paraiška išduoti licenciją, sprendimas išduoti licenciją, atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą, taip pat licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros įvertinimo dokumentai ir kita būtų vieši, jeigu tokia informacija ir dokumentai, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, gali būti skelbiami.“

2.    Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. kovo 1 d.

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis

energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                Žygimantas Vaičiūnas

 

Žemės ūkio ministras                                                                                 Andrius Palionis