LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BALANDŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. V-754 „DĖL ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE PAGAL SAUGUMO LYGIUS“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1541

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimą Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE PAGAL SAUGUMO LYGIUS

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu, n u s p r e n d ž i u:

Rekomenduoti visiems asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir nuosavybės formos, vadovams, sprendžiant klausimus, susijusius su asmeninės apsaugos priemonių naudojimu ir poreikio planavimu, vadovautis saugumo lygiais, nustatytais priede (pridedama).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro,

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. V-754

(2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1541

redakcija)

priedas

 

Naudojamos asmenINĖS apsaugos priemonės, priklausomai nuo teikiamų paslaugų

 

Saugumo lygis

Pacientų grupė

Teikiamos paslaugos pobūdis

Sveikatos priežiūros specialistai

Asmeninės apsaugos priemonės

I-as saugumo lygis

 

 

 

„Švarus“ srautas –

paslaugos pacientams po rūšiavimo (triažo), kuriems nepasireiškia šie simptomai (karščiavimas ir ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai) ir / ar kuriems nėra patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19)

 

Pacientai rūšiavimo (triažo) punkte, kai nėra tiesioginio kontakto su pacientu

●    Paslaugos metu nepatiriamas ilgalaikis artimas kontaktas (ilgiau nei 5 min, kai atstumas iki 1 m. arba ilgiau nei 15 min, kai atstumas iki 2 m.)

●    Paslaugos metu nesusidaro aerozoliai

●    Nėra tiesioginio kontakto

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) personalas, turintis trumpalaikį kontaktą per atstumą ir kur užtikrinamas „švarus“ pacientų srautas:

-    registratoriai, koordinatoriai, vaistinės darbuotojai ir pan.

-    medicinos personalas, dalyvaujantis pacientų rūšiavimo (triažo) procedūrose be tiesioginio kontakto su pacientu

 

 

●    Kvėpavimo takų apsauga – vienkartinė medicininė (chirurginė) kaukė (keisti, kai sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau negu kas 4 valandas)

II-as saugumo lygis

 

„Švarus“ srautas –

paslaugos pacientams po rūšiavimo (triažo), kuriems nepasireiškia šie simptomai (karščiavimas ir ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai) ir / ar kuriems nėra patvirtinta COVID-19 liga

●    Paslaugos metu patiriamas tiesioginis kontaktas su pacientu arba ilgalaikis kontaktas

●    Paslaugos metu nesusidaro aerozoliai

 

-    ambulatorines ar stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys specialistai

-    slaugos skyrių medicinos personalas

-    greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) personalas

●    Kvėpavimo takų apsauga – vienkartinė medicininė (chirurginė) kaukė (keisti, kai sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau negu kas 4 valandas), jei yra galimybė – naudoti FFP2 respiratorių.

●    Rankų apsauga – vienkartinės medicininės pirštinės (keisti po kiekvieno paciento)

 

III-as saugumo lygis

 

„Švarus“ srautas –

paslaugos visiems pacientams po rūšiavimo (triažo), kuriems nepasireiškia šie simptomai (karščiavimas ir ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai) ir / ar kuriems nėra patvirtinta COVID-19 liga

 

Asmenys, turėję artimą sąlytį su COVID-19 atveju ir neturintys kvėpavimo takų infekcijų simptomų

 

Asmenys, kuriems negalima atlikti rūšiavimo (triažo) procedūrų

●    Teikiant paslaugą atliekamos aerozolius generuojančios procedūros (toliau – AGP) t.y. atliekant intubaciją, bronchoskopiją, vykdant tracheostomos ar intubacinio vamzdelio priežiūrą, endoskopinių procedūrų metu ir kt.

●    Visos asmens sveikatos paslaugos asmenims, turėjusiems artimą sąlytį su COVID-19 atveju ir neturintiems kvėpavimo takų infekcijų simptomų

Paslaugos, kurios teikiamos tuo atveju, kai neįmanoma atlikti pacientų rūšiavimo (triažo) procedūrų

 

-  ASPĮ personalas, atliekantis AGP pacientams

-  specialistai, teikiantys ambulatorines ar stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas asmenims, turėjusiems artimą sąlytį su COVID-19 atveju ir neturintiems kvėpavimo takų infekcijų simptomų

-  skubias odontologines paslaugas teikiantys specialistai

-  skubios pagalbos skyrių ir kitų padalinių personalas teikiantis paslaugas asmenims, kuriems neįmanoma atlikti rūšiavimo (triažo) procedūros

●    Kvėpavimo takų apsauga – respiratorius FFP2 arba vienkartinė medicininė (chirurginė) kaukė (keisti, kai sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau negu kas 4 valandas), jei yra įrodyta, kad pacientas neserga COVID-19 liga

●    Rankų apsauga – vienkartinės medicininės pirštinės (keisti po kiekvieno paciento)

●    Kūno (darbo rūbų) apsauga –vienkartinis chalatas su neperšlampama prijuoste arba vienkartinis neperšlampamas chalatas

●    Veido (akių) apsauga – veido skydas ar priglundantys prie veido akiniai (keisti ar dezinfekuoti po kontakto)*

●    Vienkartinė chirurginė kepurė

 

* keisti ar dezinfekuoti, kai užsiteršia, kai teikiamos paslaugos asmeniui, turėjusiam artimą sąlytį su COVID-19 atveju ir neturinčiam kvėpavimo takų infekcijų simptomų

IV-as saugumo lygis

 

Paslaugos įtariamiems ir patvirtintiems COVID-19 pacientams

●    Visos paslaugos, kurių metu nesusidaro aerozoliai

 

 

-     COVID-19 ligoninių personalas, teikiantis paslaugas pacientams, kuriems netaikoma dirbtinė plaučių ventiliacija (toliau – DVP) (skubios pagalbos ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos įtariamiems ar patvirtintiems COVID-19 pacientams)

-     mobiliųjų punktų komandos

-     karščiavimo klinikų komandos

-     personalas, imantis tepinėlius COVID-19 diagnostikai

-     mirusiųjų nuo COVID-19 palaikus tvarkantis personalas

-     GMP personalas

-     su COVID-19 atvejų ėminiais dirbantys laboratorijų darbuotojai

 

●    Kvėpavimo takų apsauga* – respiratorius FFP2, jei yra galimybė – FFP3 (po kontakto su įtariamu ar patvirtintu COVID-19 pacientu liesti išorinės respiratoriaus dalies rankomis negalima)

●    Rankų apsauga – vienkartinės medicininės pirštinės (keisti po kiekvieno paciento)

●    Kūno apsauga – vienkartinis neperšlampamas chalatas arba vienkartinis chalatas su neperšlampama prijuoste arba kombinezonas

●    Veido (akių) apsauga – veido skydas ar akiniai (priglundantys prie veido)

●    Vienkartinė chirurginė kepurė, jei naudojamas ne kombinezonas

 

* mobilių komandų personalui, imančiam ėminius lauke, pakanka vienkartinės medicininės kaukės (Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau –

ECDC) rekomendacijos)

V-as saugumo lygis

 

Paslaugos įtariamiems ir patvirtintiems COVID-19 pacientams

●    Atliekamos AGP – intubacija, endoskopijos ir kt.

●    Prižiūrint pacientus, kuriems taikoma DPV, taikant intubacinių vamzdelių ar tracheostomų priežiūrą

●    Atliekant operaciją arba autopsiją

-     COVID-19 ligoninių personalas, pagal teikiamų paslaugų pobūdį (atliekant procedūras, kurių metu susiduriama su aerozoliais, patiriama ilgalaikė ekspozicija su aerozoliais, yra galimas kontaktas su kitais biologiniais paciento skysčiais)

-     intensyvios terapijos ir reanimacijos skyrių specialistai

-     GMP personalas

-     skubias odontologines paslaugas teikiantys specialistai

-     autopsijas mirusiems nuo COVID-19 atliekantis personalas

●    Kvėpavimo takų apsauga – respiratorius (FFP3) (po kontakto su įtariamu ar patvirtintu COVID-19 pacientu liesti išorinės respiratoriaus dalies rankomis negalima)

●    Rankų apsauga – vienkartinės medicininės pirštinės (būtina keisti po kiekvieno paciento)

●    Kūno apsauga – vienkartinis ilgas neperšlampamas chalatas ilgomis rankovėmis arba ilgas vienkartinis chalatas su ilga neperšlampama prijuoste arba kombinezonas

●    Veido apsauga – visą veidą dengiantis sandarus veido skydas arba sandarūs akiniai

●    Vienkartinė chirurginė kepurė, jei naudojamas ne kombinezonas

●    Antbačiai arba uždara avalynė (nusiimama išeinant iš COVID-19 skyriaus, kai nusirengiamos kitos asmeninės apsaugos priemonės (toliau – AAP)

 

Patalpas valantis personalas turi dėvėti: medicininę kaukę (respiratorių (FFP2), jei dirba įtariamų ar patvirtintų COVID-19 pacientų priežiūros zonoje), pirštines darbui su cheminėmis medžiagomis, chalatą, akių apsaugą (akiniai arba veido skydelis), bachilus arba specialius batus ir kepuraitę.

 

Jei GMP vairuotojai neturi sąlyčio su įtariamu ar patvirtintu COVID-19 atveju ir jei GMP mašinoje yra fizinė pertvara tarp vairuotojo ir likusios mašinos dalies, ECDC ir PSO rekomenduoja, kad vairuotojui pakanka vienkartinės medicininės kaukės.

 

Personalas, dirbantis su patvirtintais COVID-19 pacientais COVID-19 ligoninėse, visą AAP komplektą dėvi 4-6 val. arba keičia, jei suteršiama / sudrėksta. Personalas, dirbantis su įtariamais COVID-19 pacientais, keičia visą AAP komplektą po kiekvieno paciento.

Atliekant AGP – keičiamos visas komplektas, jei užteršta krauju ar kitais kūno skysčiais.

 

Papildomos sąlygos personalo ir pacientų saugai užtikrinti

·    geras patalpų vėdinimas;

·    liečiamų paviršių valymas ir dezinfekcija;

·    tinkama rankų higiena, įskaitant AAP užsidėjimo, dėvėjimo (svarbu rankomis neliesti kaukės ir respiratoriaus) ir nusiėmimo metu;

·    sumažintas kontaktų skaičius ir kontakto trukmė;

·    atstumo laikymasis (2 metrų);

·    ilgesnės (10-15 min.) pertraukos tarp skirtingų pacientų vizitų ar jiems teikiamų paslaugų toje pačioje vietoje (po AGP – iki 1 val.);

·    rekomenduojama uždėti medicinines kaukes visiems pacientams bendrose ASPĮ patalpose, būtina uždėti medicininę kaukę visiems pacientams turintiems ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomų ir visiems pacientams priėmimo/skubios pagalbos skyriuje.

Racionalus AAP naudojimas esant jų trūkumui

·    ECDC, atliekant klinikinę apžiūrą ir teikiant kitas paslaugas įtariamam COVID-19 atvejui, esant AAP trūkumui rekomenduoja šias AAP naudojimo modifikacijas:

-     pacientas turi dėvėti chirurginę kaukę ir laikytis bent vieno metro atstumo, kai sveikatos priežiūros specialistas atlieka pirmąjį vertinimą be tiesioginio kontakto. AAP galima nenaudoti, jeigu yra fizinis barjeras (stiklinė ar plastikinė pertvara);

-     sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys AGP, privalo dėvėti AAP rinkinį (pirštines, apsauginius akinius, chalatą ir FFP2/FFP3 respiratorių);

-     jei trūksta FFP2 / FFP3 respiratorių, darbuotojai, atliekantys procedūras ir turintys tiesioginį sąlytį su įtariamu arba patvirtintu atveju (nesant aerozolio susidarymo rizikos), turi dėvėti aukščiausio filtravimo lygio chirurginę kaukę, pirštines, apsauginius akinius ir chalatą.

 

·    Vienkartinės AAP turi būti saugiai tvarkomos po naudojimo (kaip infekuotos atliekos). Daugkartinio naudojimo apsaugos priemonės turi būti iš karto po naudojimo valomos ir dezinfekuojamos.