LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 28 d. Nr. V-1511

Vilnius

 

 

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

1.1. Papildau nauju 51 punktu:

„51. 4-Metoksibutirfentanilis (4-MeO-BF, 4-methoxybutyrfentanyl)*.“

1.2. Buvusį 51 punktą laikau 52 punktu.

1.3. Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

„63. Amfetamino darinių ir amfetamino bioizosterinių darinių grupė* – tai bet kokie 1-fenilpropan-2-amino, 1-(benzo[b]furan-2-il)propan-2-amino, 1-(tiofen-2-il)propan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys 3-, 4-alkoksi-, 2,4-, 3,4- arba 2,5-dialkoksi-, 2,4,6-trialkoksi-, 3,4-metilendioksi- arba 3,4-etilendioksi-; 4-metiltio-; halogen-; 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-; 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede; benzo-, furano, ciklopentano arba pirolo žiedą, kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkil- radikalų 3-ioje propilo grandinės padėtyje; propilo grandinė sudaro penkianarį su fenilu kondensuotą žiedą; azoto atomas ir 1-asis bei 2-asis anglies atomai iš 2-propanamino fragmento įeina į morfolino, oksazolidin-2-imino arba 2-aminooksazolino struktūrą; alkil-, benzil-, hidroksi- ir 2-metoksibenzil- radikalų amino grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

1.4. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

„27. Fenciklidino darinių ir fenciklidino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil- arba 1-(tien-2-il)-cikloheksan-1-amino dariniai, turintys (arba neturintys) 3-amino-, 2-chlor-, 4-fluor-, 3- arba 4-hidroksi-3-metil arba 3- arba 4-metoksi radikalų fenilo žiede; kondensuotą benzo žiedą 4,5-tienilo žiedo padėtyse; 2- arba 4-metil- arba 2- arba 4-okso- radikalų cikloheksano žiede; alkil-, dialkil-, hidroksietil-, w-metoksialkil- radikalų amino grupėje arba amino grupė gali būti pirolidino, piperidino, morfolino arba azepano žiedų, turinčių (arba neturinčių) metil- radikalų, dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

1.5. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29. Fenetilamino darinių ir fenetilamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-feniletanamino arba 2-(tiofen-2-il)etanamino dariniai, turintys arba neturintys metoksi- radikalų 3-, 4-, 2,4-, 2,5-, 3,4-, 2,6-, 2,4,6- arba 3,4,5- fenilo žiedo padėtyse; 4-alkoksi-3,5-dimetoksi- radikalų fenilo žiede; metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4-fenilo žiedo padėtyse, turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba 2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse; 4-alkiltio-, halogen-, 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-, 4-haloalkil-, 4-nitro- arba 4-trifluormetil- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) fenil-, 2-metoksifenil- radikalą 1-oje etanamino fragmento padėtyje, turintys (arba neturintys) hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų 2-oje etanamino fragmento padėtyje; 1 ir 2 anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano žiedo dalis; azotas ir 1 bei 2 anglies atomai gali būti oksazolidin-2-imino žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alkil-, alil-, benzil-, cikloalkil-, hidroksi-, 2-hidroksietil-, dimetil-, metoksi-, 2-metoksi- arba 2-halogenbenzil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų arba būti sudėtine piperidino žiedo dalimi. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

1.6. Papildau 311 punktu:

„311. Furanilfentanilis (Furanylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-furan-2-carboxamide)*.“

1.7. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

„42. Katinono darinių ir katinono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-amino-1-fenil-1-propanono, 2-amino-1-(2-naftil)-1-propanono ir 2-amino-1-(tien-2-il)-1-propanono dariniai, turintys (arba neturintys) alkil-, alkoksi-, alkilidendioksi-, haloalkil-, hidroksi- arba halogeno radikalų fenilo žiede; alkil-, alkoksialkil- radikalus 3-ioje alifatinės grandinės padėtyje; mono- arba di- pakeistą amino grupę alkilu, benzilu arba amino grupė įeina į ciklinę struktūrą. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

1.8. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

„62. Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono arba 1-(tien-2-il)-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys arba neturintys 4-alkil-, 4-halogen-, 4-metoksi-, 3,4-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi-, 3,4-propiliden-, 3,4-butiliden- radikalų fenilo žiede; 1- arba 2-naftil- arba 2-tiofenil- žiedus vietoj fenilo žiedo; metil- radikalą 2-oje propan-1-ono fragmento padėtyje; metil-, etil-, propil- bei izo-propil-, pentil- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje. Taip pat šių darinių druskos, jei tokios galimos.“

1.9. Pakeičiu 69.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„69.1. 1 pogrupis. Indol-3-il- ir indazol-3-il-metanonai ir indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilai- – bet kokie indol-3-il- ir indazol-3-il-metanonai, indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai arba 3-karboksilatai, taip pat 3-(4-halogenfenil)-1H-pirazol-5-karboksamidai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, halogenbenzil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil-, 4-cianobutil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il-, piridil-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie indolo, indazolo, karbazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; turintys adamant-1-il-, benzil-, fenil-, metoksibenzil-, 2-metoksifenil, naft-1-il-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-, 2,2,3,3-tetrametilciklopropil-, 2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il-, 2-pakeisto 2-acetamido arba 2-pakeisto acetato radikalų ketogrupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; turintys 8-chinolil- radikalą karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo, indazolo, pirazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi;“.

1.10. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

„79. Triptamino darinių grupė* – bet kokie 2-(1H-indol-3-il)etanamino dariniai, turintys (arba neturintys) acetoksi-, halogen- hidroksi-, metilendioksi- arba metoksi- radikalų 4-oje arba (ir) 5-oje indolo žiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje indolo žiedo padėtyje; dialkil-, dialil-, butan-1,4-diil-, ciklopropil-, metil- radikalų amino grupėje; 1-etil-, 1-metil- radikalų etanamino fragmente. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

2. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašą ir jį papildau 31 punktu:

„31. Flubromazolamas (Flubromazolam, 8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo-[4,3a][1,4]benzodiazepine).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                                 Rimantė Šalaševičiūtė