KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. AD1-2014 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PRIĖMIMO, DERINIMO, LEIDIMŲ, LEIDIMŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO, PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO LAIKO APRIBOJIMO, LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. sausio 11 d. Nr. AD1-76

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331, 27 punktu, siekdamas tiksliau reglamentuoti prašymų pateikimo, leidimų prekiauti ir teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešosiose vietose išdavimo ir veiklos vykdymo vietų paskirstymo principų tvarką, skatinti vartotojams naudingą konkurenciją:

1. Pakeičiu Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. AD1-2014 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Tvirtinu Prašymo išduoti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešosiose vietose formą (pridedama).

3. Pripažįstu netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-2015 „Dėl prašymo ir leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešosiose vietose formų patvirtinimo“ 1.1 papunktį.

4Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. vasario 1 d.

5. Skelbiu šį įsakymą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos miesto savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai arba Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (adresas: Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                                                          Saulius Budinas

 


 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2014 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. AD1-2014

(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. sausio 11 d.

įsakymo Nr. AD1-76 redakcija)

 

 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PRIĖMIMO, DERINIMO, LEIDIMŲ, LEIDIMŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO, PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO LAIKO APRIBOJIMO, LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų prekiauti ir teikti paslaugas galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prekybos ir paslaugų teikimo leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų prekiauti ir teikti paslaugas galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarką Klaipėdos miesto viešosiose vietose.

2. Leidimas prekiauti ir teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešosiose vietose (toliau – Leidimas) – dokumentas, suteikiantis asmeniui teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje Klaipėdos miesto viešojoje vietoje.

3. Prašymai priimami, derinami, Leidimai, Leidimų dublikatai fiziniams ir juridiniams asmenims išduodami, prekybos ir paslaugų teikimo laikas apribojamas, Leidimų galiojimas sustabdomas, galiojimas panaikinamas vadovaujantis Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331, Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331, Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių išdėstymo adresų sąrašu ir schemomis, kurias tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“, kitais teisės aktais ir dokumentais bei šiuo Aprašu.

4. Asmuo, pageidaujantis verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešojoje vietoje ir norintis gauti Leidimą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (toliau – Vieno langelio ir e. paslaugų poskyris) elektroninėmis priemonėmis, paštu, per kurjerį ar tiesiogiai arba Savivaldybės administracijos Investicijų ir ekonomikos departamento Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui (toliau – Skyrius) per e-paslaugą pateikia užpildytą prašymą kartu su privalomais dokumentais, nurodytais Aprašo 13 punkte. Prašymo formą patvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

5. Leidimų, Leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, Leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo dokumentus rengia Skyrius pagal užduotis, gautas iš Vieno langelio ir e. paslaugų poskyrio arba vadovaudamasis tiesiogiai per e-paslaugą į Skyrių gautais dokumentais.

6. Visi raštai, pranešimai suinteresuotiems asmenims, kuriuos parengti ir išsiųsti numatyta pagal šį Aprašą, siunčiami prašyme dėl Leidimo išdavimo nurodytu būdu (elektroninėmis priemonėmis, paštu, per kurjerį arba tiesiogiai).

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PRIĖMIMO, DERINIMO, LEIDIMŲ, LEIDIMŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

7. Leidimus prekybai ar paslaugų teikimui išduoda Savivaldybės administracija. Leidimas išduodamas laikotarpiui, už kurį sumokėta vietinė rinkliava.

8. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas švenčių, masinių renginių metu išduodamas tik šventės, masinio renginio trukmės laikui. Minimalus prekybos ar paslaugų teikimo vietos šventinės ar masinio renginio mugės teritorijoje plotas – 4 m2.

Prekybos ir paslaugų teikimo vietų Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu renginių teritorijoje išdėstymo schemas su užimamais plotais, kurias tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius, paruošia renginių organizatorius.

Prekyba renginių metu leidžiama tik gavus renginio organizatoriaus sutikimą ir jų nurodytose vietose. Renginio organizatorius Savivaldybės administracijai pateikia prekiautojų ir paslaugų teikėjų sąrašą su nurodytais prekybos ar paslaugų teikimo vietų adresais ir numeriais.

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas šventinėje mugėje išdavimo tvarkos aprašą renginio organizatorius skelbia savo interneto svetainėje.

9. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas neišduodamas švenčių, masinių renginių, kurie organizuojami ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje, metu, taip pat, kai prekiautojai ar paslaugų teikėjai atskiru Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra atleisti nuo vietinės rinkliavos mokėjimo, arba, kai veiklai vykdyti naudojamasi valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančiais ar patikėjimo teise valdomais ir konkurso būdu išnuomotais arba koncesijos sutarties pagrindais naudojamais įrenginiais ir objektais, esančiais viešojoje vietoje. Ši nuostata netaikoma, jeigu įmonė teikia viešojo maitinimo paslaugas ir prekiauja alkoholiniais gėrimais.

10. Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas gali būti išduodami ir konkurso būdu. Konkurso vykdymo komisiją sudaro ir konkurso nuostatus bei komisijos darbo reglamentą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

11. Leidimo dublikatas išduodamas pateikus prašymą, kuriame turi būti nurodyta Leidimo praradimo priežastis.

12. Leidimus ir leidimų dublikatus pasirašo Skyriaus atsakingas darbuotojas ir patvirtina Skyriaus antspaudu.

13. Leidimui gauti juridiniai ir fiziniai asmenys Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui ar Skyriui (Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu – renginio organizatoriaus nurodytu būdu, adresu ir tvarka) pateikia šiuos dokumentus:

13.1. Leidimui prekybai:

13.1.1. prašymą, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, kodas (fizinio asmens – vardas, pavardė, dokumento, suteikiančio teisę užsiimti pageidaujama veikla, numeris), adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu Leidimo prašytojas jį turi, kokiu būdu norėtų gauti Leidimą ir kita informacija, prašymo pateikimo data, pageidaujamas veiklos vykdymo laikotarpis, parduodamų prekių asortimentas, darbo vietos adresas, numeris (jeigu jis yra), darbo vietos įrengimo (įrangos) charakteristika, užimamas plotas (m2);

13.1.2. laikinųjų įrenginių ar specializuoto automobilio, automobilio priekabos, specialiosios nemotorinės transporto priemonės sprendinius – teritorijos ar žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planą su gretimybėmis ir nurodyta veiklos vykdymo vieta, bendrą vaizdą ir vizualizaciją, formas su nurodytais matmenimis (sprendiniai turi būti pasirašyti pareiškėjo ir suderinti su žemės sklypo savininkais, nuomininkais ar naudotojais) arba kiosko, paviljono, nestacionariosios lauko kavinės ar išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos projektą – aiškinamąjį raštą, teritorijos ar žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planą ant topografinės nuotraukos pagrindo su nurodytomis sklypo ribomis ir gretimybėmis, objekto išdėstymą žemės sklype ar teritorijoje su matmenimis, objekto detalizaciją, išklotines, formas, naudojamas medžiagas, spalvinius sprendimus (projektas turi būti pasirašytas projekto vadovo ir užsakovo bei suderintas su žemės sklypų savininkais, nuomotojais ar naudotojais);

13.1.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (pateikia prekiaujantys maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija, teikiantys maitinimo paslaugas, išskyrus prekiaujančius švenčių, masinių renginių metu);

13.1.4. įmonės registravimo pažymėjimo, verslo liudijimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą, kopiją;

13.1.5. specializuoto automobilio, automobilio priekabos valstybinės registracijos ir techninės apžiūros dokumentų kopijas (jeigu šie dokumentai turi būti išduoti teisės aktų nustatyta tvarka);

13.1.6. ūkininko pažymėjimo, bityno paso, paukštininkystės ūkio registravimo pažymėjimo ar kito dokumento, įrodančio, kad žemės ūkio produkcija, naminiai paukščiai ir kt. užauginti registruotame asmeniniame ūkyje, sodo sklype ar pan., kopiją (pateikia prekiaujantys naminiais paukščiais ir kt. bei fiziniai asmenys, parduodantys žemės ūkio produkciją be verslo liudijimo, išskyrus prekiaujančius švenčių, masinių renginių metu);

13.1.7. dokumentą, įrodantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava (pateikiamas tiesiogiai ar informuojama telefonu, arba kitomis informavimo elektroninėmis priemonėmis apie rinkliavos sumokėjimą);

13.1.8. mokamąjį pavedimą ar kvitą, įrodantį, kad sumokėta nustatyta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų tvarkytojų ir atliekų tvarkymą (pateikiamas tiesiogiai arba elektroninėmis priemonėmis), išskyrus prekiaujančius išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų, kai pateikiamas dokumentas, įrodantis, jog sumokėta vietinė rinkliava pagal prekybai naudojamų patalpų plotą ar deklaruotą atliekų kiekį, taip pat prekiaujančius švenčių, masinių renginių metu;

13.2. Leidimui teikti paslaugas:

13.2.1. prašymą, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, kodas (fizinio asmens – vardas, pavardė, dokumento, suteikiančio teisę užsiimti pageidaujama veikla, numeris), adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu leidimo prašytojas jį turi, kokiu būdu norėtų gauti leidimą ir kita informacija, prašymo pateikimo data, pageidaujamas veiklos vykdymo laikotarpis, teikiamos paslaugos, darbo vietos adresas, numeris (jeigu jis yra), darbo vietos įrengimo (įrangos) charakteristika, užimamas plotas (m2);

13.2.2. laikinųjų įrenginių ar specializuoto automobilio, automobilio priekabos, specialiosios nemotorinės transporto priemonės sprendinius - teritorijos ar žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planą su gretimybėmis ir nurodyta veiklos vykdymo vieta, bendrą vaizdą ir vizualizaciją, formas su nurodytais matmenimis (sprendiniai turi būti pasirašyti pareiškėjo ir suderinti su žemės sklypo savininkais, nuomininkais ar naudotojais) arba kiosko, paviljono projektą - aiškinamąjį raštą, teritorijos ar žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planą ant topografinės nuotraukos pagrindo su nurodytomis sklypo ribomis ir gretimybėmis, objekto išdėstymą žemės sklype ar teritorijoje su matmenimis, objekto detalizaciją, išklotines, formas, naudojamas medžiagas, spalvinius sprendimus (projektas turi būti pasirašytas projekto vadovo ir užsakovo bei suderintas su žemės sklypų savininkais, nuomotojais ar naudotojais);

13.2.3. įmonės registravimo pažymėjimo, verslo liudijimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą, kopiją;

13.2.4. gyvūną identifikuojančio dokumento kopiją (teikiant pasivažinėjimo kinkomuoju transportu (karietomis) paslaugą), specializuoto automobilio valstybinės registracijos ir techninės apžiūros dokumentų kopijas (jeigu šie dokumentai turi būti išduoti teisės aktų nustatyta tvarka);

13.2.5. dokumentą, įrodantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava (pateikiamas tiesiogiai ar informuojama telefonu, arba kitomis informavimo elektroninėmis priemonėmis apie rinkliavos sumokėjimą);

13.2.6. mokamąjį pavedimą ar kvitą, įrodantį, kad sumokėta nustatyta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų tvarkytojų ir atliekų tvarkymą (pateikiamas tiesiogiai arba elektroninėmis priemonėmis), išskyrus teikiančius paslaugas švenčių, masinių renginių metu ir teikiančius taksofonų paslaugas;

13.2.7. Leidimui teikti vandens pramogų priemonių nuomos paslaugą papildomai turi pateikti laisvos formos patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad vandens įrenginys atitinka gamintojo naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimus ir patvirtinimą, kad yra susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais lankytojų gyvybės ir sveikatos apsaugos bei higienos reikalavimus.

Paslaugų teikimo vietoje turi būti matomoje vietoje iškabintos naudojimosi paslauga saugumą užtikrinančios taisyklės. Leidimai teikti vandens pramogų priemonių nuomos paslaugas išduodami tik Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintose prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų išdėstymo schemose nurodytose vietose.

Paslaugos teikėjas užtikrina, kad būtų laikomasi vidaus vandenų saugios laivybos reikalavimų ir vandens pramogų priemonių judėjimui nustatytų apribojimų;

13.2.8. Leidimas teikti vežimo kinkomuoju transportu (karietomis) paslaugas išduodamas tik tuo atveju, jeigu paslaugos teikėją savo sprendimu atrenka Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija.

Paslaugos teikėjas, gavęs Leidimą, privalo griežtai laikytis nustatyto maršruto ir Kelių eismo taisyklių bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovę ir apsaugą bei aplinkos apsaugą, reikalavimų;

13.3. jeigu prašoma išduoti Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje, prekiautojas ar paslaugos teikėjas, be šio Aprašo 13.1 ar 13.2 papunkčiuose išvardytų dokumentų, papildomai turi pateikti dokumentų, įrodančių žemės sklypo valdymo nuosavybės, nuomos ar kitais teisėtais pagrindais teisėtumą (nuomos, panaudos sutarties ir pan.), kopiją.

14. Dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos.

15. Prašymas leidimui prekiauti ar teikti paslaugas viešojoje vietoje gauti priimamas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki veiklos pradžios.

16. Jeigu nesikeičia prekybos ar paslaugų teikimo vieta, būdas ir nėra pasibaigęs prekybos ar paslaugų teikimo laikinųjų įrenginių ar specializuoto automobilio, automobilio priekabos, specialiosios nemotorinės transporto priemonės sprendinių arba kiosko, paviljono, nestacionariosios lauko kavinės, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos projekto suderinimo terminas ir pats veiklos objektas nėra pakitęs, Leidimui išduoti iki sprendinių ar projekto suderinimo termino pabaigos prie prašymo Leidimui išduoti pridedama tik galiojančio verslo liudijimo (jeigu veikla vykdoma su verslo liudijimu) kopija ir Aprašo 13.1.7, 13.1.8 ar 13.2.5, 13.2.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai.

17. Savivaldybės administracijoje gauti prašymai su pridėtais dokumentais derinami:

17.1. laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, automobilių priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių sprendiniai – su Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus atstovu;

17.2. kiosko, paviljono, nestacionariosios lauko kavinės, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos projektas – su Savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo, Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos (jeigu veikos objektą planuojama statyti kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose bei jų apsaugos zonose) ir Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyrių atstovais;

17.3. išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos įrengimui, kai aptarnavimo vietos įrengiamos važiuojamoje gatvės dalyje, be 17.2 papunktyje nurodyto derinimo turi pritarti Saugaus eismo komisija ir Transporto skyrius.

18. Savivaldybės administracijos suderinti sprendiniai ir projektai galioja:

18.1. sprendiniai – 1 metus;

18.2. projektai – 3 metus.

19. Kai Savivaldybės administracijos 17 punkte nurodytų atitinkamų skyrių atstovai suderina prašymą su pridėtais dokumentais, Vieno langelio ir e. paslaugų poskyris juos perduoda Skyriui.

Jeigu prašoma išduoti Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje, Vieno langelio ir e. paslaugų poskyrio atsakingas darbuotojas sutikrina Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje žemės sklypo nuosavybės teisę.

20. Leidimas prekybai ar paslaugų teikimui išduodamas per 5 darbo dienas nuo visų šio Aprašo 13.1 ar 13.2 ir 13.3 papunkčiuose išvardytų dokumentų pateikimo dienos, kai ruošiamasi prekiauti iš laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, automobilių priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių.

21. Leidimas prekybai ar paslaugų teikimui išduodamas per 8 darbo dienas nuo visų šio Aprašo 13.1 ar 13.2 ir 13.3 papunkčiuose išvardytų dokumentų pateikimo dienos, kai ruošiamasi prekiauti iš kiosko, paviljono, nestacionariosios lauko kavinės, išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos.

22. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai, neteisingai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys, Leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

23. Prekybos ar paslaugų teikimo vieta laikoma užimta, jei iki išduoto Leidimo vykdyti veiklą šioje vietoje galiojimo termino pabaigos likusios daugiau kaip 5 darbo dienos.

24. Leidimą vykdyti veiklą konkrečioje vietoje neužimtomis mėnesio dienomis gali gauti kitas asmuo, jei anksčiau išduotas Leidimas vykdyti veiklą toje vietoje galioja 15 ir mažiau kalendorinių dienų per mėnesį.

25. Vienam asmeniui tuo pačiu prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresu tai pačiai veiklos rūšiai išduodamas tik vienas leidimas. Ši nuostata netaikoma, jei po pirmo leidimo vykdyti veiklą konkrečiu adresu išdavimo praėjo 30 kalendorinių dienų ir tai pačiai veiklos rūšiai tuo pačiu adresu yra laisvų vietų.

26. Vietų prekiauti gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga skaičius gali būti papildomai padidintas, išduodant leidimus į vietas, skirtas prekiauti vaisiais ir daržovėmis, jei šios vietos per šventes ir atmintinas dienas yra neužimtos. Apie papildomas prekybos vietas prieš 10 kalendorinių dienų iki švenčių ar atmintinų dienų pradžios skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

27. Kai prašymų leidimams gauti pateikiama daugiau, nei yra patvirtintų prekybos ar paslaugų teikimo viešųjų vietų, leidimas išduodamas atsižvelgiant į tai, kuris prašymas pateiktas anksčiau (pagal registracijos datą DVS „Avilys“).

28. Leidimas asmeniui įteikiamas prašyme dėl Leidimo išdavimo nurodytu būdu (elektroninėmis priemonėmis, paštu, per kurjerį arba tiesiogiai).

29. Leidimas prekybai ar paslaugų teikimui neišduodamas, jeigu:

29.1. paaiškėja, kad Leidimui gauti buvo pateikti negaliojantys arba suklastoti dokumentai;

29.2. pateikiami ne visi, nevisiškai, neteisingai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys ir pareiškėjas nevykdo reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus.

 

III SKYRIUS

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE LAIKO APRIBOJIMAS, LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

30. Prekybos ir paslaugų teikimo laikas apribojamas, Leidimo galiojimas sustabdomas, Leidimo galiojimas panaikinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuriame yra nurodoma prekybos ar paslaugų teikimo laiko apribojimo ar Leidimo galiojimo sustabdymo pradžia ir pabaiga, data, nuo kada yra panaikinamas Leidimo galiojimas. Laikas, kuriam apribojamas prekybos ar paslaugų teikimo laikas ar sustabdomas Leidimo galiojimas, pradedamas skaičiuoti nuo įsakymo įsigaliojimo dienos.

31. Priėmus sprendimą dėl prekybos ar paslaugų teikimo laiko apribojimo, Leidimo sustabdymo ar dėl Leidimo galiojimo panaikinimo, asmuo, kuriam taikomos šios poveikio priemonės, apie tai informuojamas prašyme išduoti leidimą nurodytu būdu (elektroninėmis priemonėmis, paštu, per kurjerį arba tiesiogiai) per 3 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos.

32. Apribojus prekybos ar paslaugų teikimo laiką ar sustabdžius Leidimo galiojimą, asmuo, kuriam pritaikytas prekybos ar paslaugų teikimo laiko apribojimas ar sustabdytas Leidimo galiojimas, privalo pateikti Leidimą patikslinti Savivaldybės administracijai (Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui) per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie prekybos ar paslaugų teikimo laiko apribojimą ar Leidimo galiojimo sustabdymą įteikimo dienos.

Panaikinus Leidimo galiojimą, asmuo, kuriam taikoma ši poveikio priemonė, Leidimą privalo grąžinti Savivaldybės administracijai (Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui) per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie Leidimo galiojimo panaikinimą įteikimo dienos.

33. Prekybos ar paslaugų teikimo laikas 6 mėnesiams apribojamas iki 19.00 val. vadovaujantis Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331.

34. Jeigu išduoto Leidimo galiojimas trumpesnis negu pritaikytas apribojimas, apribojimas taikomas visam Leidimo galiojimo laikui ir pratęstam Leidimo galiojimui, kol sueis 6 mėnesių terminas.

35. Leidimo galiojimas sustabdomas 6 mėnesiams vadovaujantis Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331.

36. Jeigu išduoto Leidimo galiojimas trumpesnis negu Leidimo galiojimo sustabdymo laikotarpis, Leidimo galiojimo sustabdymas taikomas visam Leidimo galiojimo laikui ir laikotarpiui, kol sueis nustatytas 6 mėnesių terminas.

37. Leidimo galiojimas panaikinamas vadovaujantis Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331.

38. Panaikinus Leidimo galiojimą, naujas gali būti išduotas ne anksčiau kaip po vienų metų nuo Leidimo galiojimo panaikinimo dienos.

________________________________________

 


 

Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. sausio 11 d.

įsakymu Nr. AD1-76

 

________________________________________________________________________________

(įmonė, fizinis asmuo)

________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, dokumento, suteikiančio teisę užsiimti pageidaujama veikla, numeris)

________________________________________________________________________________

(leidimo prašytojo adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, jeigu leidimo prašytojas jį turi)

________________________________________________________________________________

(kokiu būdu leidimo prašytojas norėtų gauti leidimą)

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

 

 

PRAŠYMAS

 

____________________

(Data)

 

Prašau išduoti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) nuo (iš) laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, automobilių priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių, kioskų, paviljonų, nestacionariojoje lauko kavinėje, išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos (norimą būdą pabraukti) Klaipėdos miesto viešosiose vietose:

 

________________________________________________________________________________

(prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas, numeris)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(prekybos (paslaugų) teikimo darbo laikas – nurodyti valandas)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(pageidaujama leidimo galiojimo pradžia ir pabaiga – nurodyti tikslias datas)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(parduodamų prekių (paslaugų) asortimentas)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(darbo vietos įrengimo (įrangos) charakteristika ir užimamas plotas (m2))

 

________________________________________________________________________________

 

 

_____________          __________________________________________________________

(Parašas)                                 (Įmonės vadovo ar įgalioto asmens, fizinio asmens vardas ir pavardė)

 

A. V.