Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Valstybės tarnautojų registro REORGANIZAVIMO ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 24 d. Nr. 765

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria :

1.  Reorganizuoti Valstybės tarnautojų registrą, keičiant Valstybės tarnautojų registro tvarkytoją.

2.  Nustatyti, kad:

2.1. Valstybės tarnautojų registro reorganizavimo pabaiga – 2019 m. liepos 31 d.

2.2. Reorganizuoto Valstybės tarnautojų registro veiklos pradžia – 2019 m. rugpjūčio 1 d.

2.3. Iki Valstybės tarnautojų registro reorganizavimo pabaigos Valstybės tarnautojų registro išduoti dokumentai ir (arba) jų kopijos galioja ir reorganizavus šį registrą.

2.4. Iki Valstybės tarnautojų registro reorganizavimo pabaigos visi jame įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

2.5. Reorganizavimo laikotarpiu Valstybės tarnautojų registro valdytojo ir tvarkytojų teisės ir pareigos nesikeičia.

3. Pavesti Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos paskelbti informaciją apie Valstybės tarnautojų registro reorganizavimą savo interneto svetainėje https://www.ird.lt/.

4. Pakeisti Valstybės tarnautojų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“:

4.1. Pakeisti 8.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) yra Registro tvarkytojas ir Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojas;“;

4.2. Pakeisti 9 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

9. Informatikos ir ryšių departamentas:“

4.3. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Nuostatų 15 punkte nurodytus duomenis įrašo Informatikos ir ryšių departamentas, o 13.1.2, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.7, 13.1.8, 13.2–13.9, 14.1.1, 14.1.4, 14.1.10–14.1.24, 14.2.1, 14.2.4, 14.2.12–14.2.24, 14.3.1, 14.3.4, 14.3.7, 14.4.1, 14.4.4, 14.4.7, 14.5 papunkčiuose nurodytus duomenis – kiti Registro tvarkytojai. Nuostatų 13.1.4, 13.1.5, 13.1.7, 13.1.8, 13.2–13.9 papunkčiuose ir 12, 14, 15 punktuose nurodyti duomenys įrašomi tik tada, kai įrašomi 13.1.1–13.1.3, 13.1.6 ir 13.1.9 papunkčiuose nurodyti duomenys. Registro duomenys įrašomi (papildomi, keičiami) Nuostatų nustatyta tvarka. Nuostatų 12 punkte nurodyti duomenys suformuojami ir įrašomi automatiškai.

4.4. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos reorganizavimo arba likvidavimo metu nesant techninių galimybių valstybės ar savivaldybių institucijai ar įstaigai atlikti Nuostatų 25.2.1 ir 25.2.2 papunkčiuose nustatytų veiksmų, sprendimų dėl valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno pareigybės panaikinimo arba sprendimų dėl valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno atleidimo iš einamųjų pareigų kopijas valstybės ar savivaldybių institucija ar įstaiga pateikia Informatikos ir ryšių departamentui. Tokiu atveju Nuostatų 25.2.1 ir 25.2.2 papunkčiuose nustatytus Registro objektus išregistruoja Informatikos ir ryšių departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai gauna visų minėtų dokumentų kopijas.“

4.5. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31. Informatikos ir ryšių departamentas, gavęs iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos informaciją, kad susijusiam registrui ar valstybės informacinei sistemai sąveikos būdu perduoti netikslūs duomenys, nedelsdamas apie tai elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoja netikslius duomenis įrašiusį Registro tvarkytoją, kuris privalo per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo įrašytą informaciją patikrinti ir ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registro tvarkytojas turi kreiptis į valstybės tarnautoją arba darbuotoją, Vyriausybės narį arba valstybės pareigūną, kurio duomenys Registre netikslūs, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Registro duomenų netikslumus iš Informatikos ir ryšių departamento gavimo. Ištaisęs Registro duomenų netikslumus, Registro tvarkytojas nedelsdamas praneša apie tai susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui.

4.6. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Registro duomenų gavėjas, nustatęs, kad iš Registro gauti duomenys netikslūs, privalo nedelsdamas apie tai elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoti jam netikslius Registro duomenis pateikusį Informatikos ir ryšių departamentą ar kitą Registro tvarkytoją. Gavęs iš Registro duomenų gavėjo informaciją apie jam perduotų duomenų netikslumus, Informatikos ir ryšių departamentas ar kitas Registro tvarkytojas privalo per 3 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo pateiktą informaciją patikrinti, jeigu reikia – ištaisyti Registro duomenų netikslumus, ir apie tai elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoti Registro duomenų gavėją. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo netikslius Registro duomenis pateikęs Informatikos ir ryšių departamentas ar kitas Registro tvarkytojas turi kreiptis į valstybės tarnautoją arba darbuotoją, Vyriausybės narį arba valstybės pareigūną, kurio duomenys Registre netikslūs, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo Registro duomenų gavėjo pranešimo apie Registro duomenų netikslumus gavimo.“

4.7. Pakeisti 41.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

41.1. Informatikos ir ryšių departamentas – juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems įstatymų nustatytą teisę gauti Registro duomenis, pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis, arba pagal Registro duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis;“

4.8. Pakeisti 43 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

43. Informatikos ir ryšių departamentas gali:“

4.9. Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46. Registro duomenų gavėjas, gaunantis Registro duomenis pagal duomenų teikimo sutartį arba prašymą, gautus duomenis privalo naudoti vadovaudamasis reglamentu (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir tik tokia tvarka ir tokiu tikslu, kurie nustatyti duomenų teikimo sutartyje arba prašyme. Pavyzdines Registro duomenų teikimo sutartis rengia ir savo interneto svetainėje skelbia Informatikos ir ryšių departamentas.

4.10. Pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

48. Informatikos ir ryšių departamentas savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie Registro objektus, tvarkymo tikslus, Registro tvarkytojus, Registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, netikslių duomenų ištaisymo tvarką, Registro duomenų teikėjus, Registro duomenų gavėjus, susijusius registrus ir valstybės informacines sistemas, kuriems perduodami Registro duomenys, kokie duomenys teikiami Registrui, kokiu būdu jie turi būti pateikiami Registro tvarkytojui ir kokius reikalavimus turi atitikti.“

4.11.  Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:

51. Registro valdytojas ir Registro tvarkytojai Registro duomenų saugą užtikrina vadovaudamiesi reglamentu (ES) 2016/679, Registro valdytojo tvirtinamais duomenų saugos nuostatais ir kitais saugos dokumentais, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

4.12. Pakeisti 54 punktą ir jį išdėstyti taip:

54. Registro valdytojo ir Registro tvarkytojų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo laikytis reglamento (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nuostatų ir raštu pasižadėti saugoti asmens duomenų paslaptį.“

5.    Šis nutarimas, išskyrus šio nutarimo 1, 2 ir 3 punktus, įsigalioja 2019 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Laikinai einantis vidaus reikalų ministro pareigas                         Eimutis Misiūnas