LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2006 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-94 „DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2016 m. balandžio 26 d. Nr. A1-211

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ 1 ir 2 punktais,

t virtinu pridedamus:

1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą.

2. Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodiką.“

2.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – aprašas) nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustatančius subjektus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo kriterijus ir procedūrą, asmens socialinės globos poreikio vertinimo, socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo bei asmens siuntimo į socialinės globos namus (toliau vadinama – Globos namai) tvarką, asmens (šeimos) teises ir pareigas, informacijos teikimą ir saugojimą, skundų nagrinėjimo tvarką.“

2.3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.“

2.4. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir išdėstau jį taip:

II SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKĮ NUSTATANTYS SUBJEKTAI“.

2.5. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Asmens, rengiamo paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos ir pageidaujančio gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį nustato šios įstaigos socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su savivaldybe, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima, arba, esant poreikiui, bendradarbiaudami su Globos namais dėl asmens, patekusio į minėtas įstaigas iš apskrities viršininko socialinių paslaugų įstaigos, kurios savininko teisės ir pareigos perduotos savivaldybei ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) ir kurioje asmuo pradėjo gauti socialines paslaugas iki 2007 m. sausio 1 d., bei pageidaujančio gauti socialines paslaugas Globos namuose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – valstybės Globos namai).“

2.6. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJAI“.

2.7. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Vaikų su negalia ir suaugusių asmenų su negalia bei senyvo amžiaus asmenų socialinių paslaugų poreikio nustatymas derinamas su specialiųjų poreikių nustatymu, vadovaujantis Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygomis bei taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-316 Dėl Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“.“

2.8. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO PROCEDŪRA“.

2.9. Pakeičiu 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.1. užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau vadinama – prašymas). Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo gali kreiptis elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga. Pranešimas apie prašymo gavimą ir vykdymo būklę tą pačią dieną perduodamas į elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulį;“.

2.10.    Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo ar socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimai teikimo nėra būtinas.“

2.11.    Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Asmuo, rengiamas paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, dėl socialinės priežiūros ar socialinės globos gavimo kreipiasi į minėtų įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens prašymą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš šių įstaigų pateikia savivaldybei, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima, arba Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) ar Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) dėl asmens, patekusio į minėtas įstaigas iš apskrities viršininko socialinių paslaugų įstaigos, kurios savininko teisės ir pareigos perduotos savivaldybei ar Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kurioje asmuo pradėjo gauti socialines paslaugas iki 2007 m. sausio 1 d., bei pageidaujančio gauti socialines paslaugas valstybės Globos namuose.“

2.12.  Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Vertinant asmens socialinių paslaugų poreikį, prioritetas teikiamas alternatyvioms ilgalaikei socialinei globai paslaugoms, teikiamoms bendruomenėje, – socialinei priežiūrai, trumpalaikei socialinei globai, dienos socialinei globai asmens namuose, dienos centre. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas.“

2.13Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

ASMENS SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS“.

2.14Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI) SKYRIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS“.

2.15.    Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo priimamas per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos. Sprendimas dėl socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimai skyrimo priimamas nedelsiant, gavus informaciją apie socialinę riziką, nepildant Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formos pagal aprašo 29 punktą.

2.16.  Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

„50. Priėmus sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, užpildoma Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo SP-9 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.“

2.17.  Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui. Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą.“

2.18.  Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

„53. Savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę, o vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, ar socialinės rizikos vaikui trumpalaikę socialinę globą valstybės Globos namuose, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas šio sprendimo kopiją ir dokumentų, nurodytų aprašo 2 priedo 3, 5 ir 6 punktuose, kopijas išsiunčia:

53.1. dėl likusių be tėvų globos vaikų, socialinės rizikos vaikų, vaikų su negalia – Tarnybai;

53.2. dėl senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia – Departamentui.“

2.19.  Pakeičiu 531 punktą ir jį išdėstau taip:

531. Savivaldybė, priėmusi sprendimą dėl trumpalaikės socialinės globos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia šio sprendimo kopiją ir dokumentų, nurodytų aprašo 2 priedo 1, 2–4, 6–7 punktuose kopijas Globos namams, kurie teiks asmeniui trumpalaikę socialinę globą.“

2.20.    Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo nepriimamas, kai asmuo, apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d., pereina į valstybės Globos namus. Šie asmenys valstybės Globos namuose apgyvendinami Tarnybos arba Departamento siuntimu. Tarnybai arba Departamentui pateikiamas asmens prašymas apsigyventi valstybės Globos namuose ir dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d., aprašo 2 priedo 3 ir 5 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.“

2.21.    Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Savivaldybės surenka asmens bylos dokumentus (2 priedas) ir parengia asmens bylą. Ši byla pateikiama Globos namams ne vėliau, kaip asmens apgyvendinimo dieną.“

2.22Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

63. Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į savivaldybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa valstybės Globos namuose, – į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, kurią sudaro ir tvarko Departamentas arba Tarnyba.“

2.23Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. Asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose sudaroma pagal savivaldybių sprendimų dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose gavimo Departamente arba Tarnyboje datą.

Tais atvejais, kai ta pačia data gaunami kelių savivaldybių sprendimai dėl socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose, sudarant eilę atsižvelgiama į šių sprendimų priėmimo datą, o kai ta pačia data gaunami keli vienos savivaldybės sprendimai, priimti ta pačia data, – į jų registracijos eilės numerį.

Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių asmuo, įrašytas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, nebus apgyvendinamas šiuose Globos namuose, sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo priėmusi savivaldybė per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo privalo informuoti Departamentą arba Tarnybą.“

2.24.    Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS“.

2.25.    Papildau 691 punktu:

691. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo globėjas, rūpintojas turi teisę gauti informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias socialinių paslaugų įstaigas, laisvas vietas jose, socialinių paslaugų kainas.“

2.26.    Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IX SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS IR SAUGOJIMAS“.

2.27.  Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. Savivaldybė savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie savivaldybės teikiamas socialines paslaugas, savivaldybės socialinės globos įstaigas ir laisvas vietas jose, socialinės globos kainas, laukiančių savivaldybės eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti asmenų skaičių.

2.28.  Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas) savo interneto svetainėje teikia informaciją gyventojams apie Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias socialinės globos įstaigas, vidutines socialinių paslaugų kainas.

Informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančius valstybės Globos namus, socialinės globos kainas ir laisvas vietas juose, laukiančių eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose asmenų skaičių Departamentas ir Tarnyba skelbia savo interneto svetainėse.“

2.29.  Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

73. Duomenis apie gyventojams skirtas, teikiamas ir neskirtas (nurodydamos jų neskyrimo priežastis) socialines paslaugas savivaldybės teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).“

2.30.    Pakeičiu X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

X SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS“.

2.31.  Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:

77. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, socialinių paslaugų poreikio nustatymo ar asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už jas vertinimo išvadas, sprendimus dėl šių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.“

3.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodiką:

3.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos (toliau – metodika) tikslas – prieš savivaldybei priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, nustatyti individualius asmens gebėjimus savarankiškai gyventi, jo poreikį socialinei globai, kurią finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.“

3.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme apibrėžtas sąvokas. Socialinių paslaugų rūšis apibrėžia Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.“

3.3. Papildau 61 punktu:

61. Vertinant asmens poreikį socialinei globai, socialinis darbuotojas (specialistų, vertinančių asmens socialinės globos poreikį, komisija) turi teikti prioritetą alternatyvioms ilgalaikei socialinei globai institucijoje paslaugoms – trumpalaikei socialinei globai, dienos socialinei globai asmens namuose, dienos centre.“

3.4. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Jei nėra galimybės asmeniui savivaldybėje suteikti siūlomų ar asmens pageidaujamų socialinių paslaugų, socialinis darbuotojas siūlo alternatyvią socialinę paslaugą, kuri geriausiai atitinka nustatytą asmens socialinės globos poreikį.“

3.5. Pakeičiu 1 priedo 25 punktą ir jį išdėstau taip:

„25. Socialinio darbuotojo išvada

Siūloma asmeniui teikti socialinę paslaugą (pagal galimybes nurodoma ir socialinių paslaugų įstaiga)

Alternatyvios socialinės paslaugos (nurodoma alternatyva, kuri geriausiai atitiktų asmens poreikius)

Pastabos (nurodomas motyvuotas paaiškinimas, kodėl siūloma skirti atitinkamą socialinę paslaugą, ar siūloma asmens prašoma paslauga, ar asmens pageidaujamoje įstaigoje ir pan.)

 

 

 

 

Pastaba. Jeigu išvadoje siūloma asmeniui teikti ilgalaikę socialinę globą institucijoje, turi būti nurodytos ir alternatyvios ilgalaikei socialinei globai institucijoje paslaugos bei įvardytos priežastys, dėl kurių jų nesiūloma teikti.

3.6. Pakeičiu 2 priedo 27 punktą ir jį išdėstau taip:

„27. Socialinio darbuotojo išvada

Siūloma asmeniui teikti socialinę paslaugą (pagal galimybes nurodoma ir socialinių paslaugų įstaiga)

Alternatyvios socialinės paslaugos (nurodoma alternatyva, kuri geriausiai atitiktų asmens poreikius)

Pastabos (nurodomas motyvuotas paaiškinimas, kodėl siūloma skirti atitinkamą socialinę paslaugą, ar siūloma asmens prašoma paslauga, ar asmens pageidaujamoje įstaigoje ir pan.)

 

 

 

 

Pastaba. Jeigu išvadoje siūloma asmeniui teikti ilgalaikę socialinę globą institucijoje, turi būti nurodytos ir alternatyvios ilgalaikei socialinei globai institucijoje paslaugos bei įvardytos priežastys, dėl kurių jų nesiūloma teikti.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė