Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2021 M. SAUSIO 15 D.
NUTARIMO NR. 24 DĖL PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIOMS įmonėms“ lėšų skyrimo IR administravimo TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 2 d. Nr. 204

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.      Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Aprašas yra parengtas, atsižvelgiant į:

3.1. 2020 m. kovo 20 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 28 d. Europos Komisijos komunikatu (toliau – Komunikatas), 3.1 skirsnį ir bendrąsias nuostatas;

3.2. 2020 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2020) 9618 patvirtintą Valstybės pagalbos schemą „SA.60308 (2020/N) – Lietuva COVID-19: subsidijos įmonėms“ ir 2021 m. sausio 14 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2021) 274 patvirtintą Valstybės pagalbos schemą „SA. 60977 (2021/N) – Lietuva – SA.60308 COVID-19: subsidijos įmonėms“ pakeitimas“ (toliau kartu – valstybės pagalbos schema);

3.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972.“

1.2.      Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Vienam pareiškėjui, atitinkančiam Aprašo 14 punkte nurodytas sąlygas, pagal Aprašą skiriama viena subsidija.“

1.3.      Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Pagal Aprašą iš valstybės biudžeto lėšų skiriamos subsidijos, kurių bendra suma – 100 000 000 Eur (vienas šimtas milijonų eurų).“

1.4.      Pakeisti 9 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

9. Pagal Priemonę Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka VMI interneto svetainėje www.vmi.lt skelbiami du kvietimai įmonėms teikti subsidijų paraiškas (toliau – kvietimai). Pagal pirmąjį kvietimą, skirtą savarankiškoms įmonėms, pateiktoms subsidijų paraiškoms tenkinti skiriama iki 50 000 000 Eur (penkiasdešimt milijonų eurų), pagal antrąjį kvietimą, skirtą savarankiškų įmonių apibrėžties, pateiktos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, neatitinkančioms įmonėms (toliau – nesavarankiškos įmonės), pateiktoms subsidijų paraiškoms tenkinti skiriama iki 50 000 000 Eur (penkiasdešimt milijonų eurų).“

1.5.      Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Pagal Aprašą pareiškėjams, išskyrus mažąsias bendrijas, individualias įmones, komanditines ūkines bendrijas ir tikrąsias ūkines bendrijas, skiriama subsidija yra valstybės pagalba, teikiama laikantis valstybės pagalbos schemos ir Komunikato nuostatų, o mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms – de minimis pagalba, teikiama laikantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatų.“

1.6.      Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra nuo COVID-19 nukentėjusios įmonės, atitinkančios vieną iš šių sąlygų:

14.1. įmonės, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1226) 6.1 papunktyje nustatytu laikotarpiu sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų. Ši sąlyga nustatoma pagal VMI pateiktose mėnesinėse pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijose (formose FR0600), patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu (toliau – mėnesinė PVM deklaracija (forma FR0600), deklaruotus duomenis (informaciją), o teikiantiems kitokias nei mėnesines PVM deklaracijas (formas FR0600) – pagal duomenis (informaciją), kurie (-i) būtų nurodomi (-a) mėnesinėse PVM deklaracijose (formose FR0600), jeigu jos būtų teikiamos, arba neprivalantiems teikti PVM deklaracijų – vadovaujantis bendromis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatomis ir pareiškėjo teikiamoje subsidijų paraiškoje deklaruotais (patvirtintais) duomenimis (informacija). Jeigu nustatoma, kad apyvarta šiame papunktyje nustatytu laikotarpiu krito ne dėl su COVID-19 susijusių priežasčių, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka šios sąlygos ir jam subsidija negali būti skiriama;

14.2. nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. įsteigtos, tačiau Nutarimo
Nr. 1226 6.1 papunktyje nustatytu 2019 m. atitinkamus mėnesius, t. y. nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d., apimančiu laikotarpiu pajamų negavusios įmonės, kurių vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą sąrašą, į kurį įtraukiamos Nutarimu Nr. 1226 ribojamos ūkinės veiklos, taip pat tos veiklos, kurios yra ribojamos netiesiogiai ir kurių įtraukimui į sąrašą yra pritarusi Vyriausybė (toliau – Sąrašas);

14.3. iki 2019 m. spalio 31 d. įsteigtos, tačiau Nutarimo Nr. 1226 6.1 papunktyje nustatytu laikotarpiu pajamų negavusios įmonės, kurių vykdoma pagrindinė veikla yra įtraukta į Sąrašą.“

1.7.      Papildyti 161 punktu:

161. Teikiant de minimis pagalbą, subsidija gali būti skiriama pareiškėjams, veikiantiems visose srityse, išskyrus Aprašo 16 punkte nustatytas sritis ir Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytas sritis.“

1.8.      Pakeisti 17.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.1. pas pareiškėją 2021 m. sausio 1 d. ir subsidijų paraiškos pateikimo mėnesio pirmą dieną, jei paraiška pateikta po 2021 m. sausio mėn., dirbo bent vienas darbuotojas (fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį už darbo užmokestį, individualios įmonės savininkas arba individualios įmonės savininko paskirtas individualios įmonės vadovas, kai su juo sudaroma civilinė sutartis, mažosios bendrijos vadovas arba mažosios bendrijos atstovas, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai (fiziniai asmenys). Į dirbančių darbuotojų skaičių neįskaičiuojamos moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, taip pat asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai);“.

1.9.      Papildyti 17.11 papunkčiu:

17.11. pas pareiškėją 2019 m. lapkričio 1 d. dirbo bent vienas darbuotojas, kaip jis suprantamas pagal Aprašo 17.1 papunktį (netaikoma Aprašo 14.1 ir 14.2 papunkčiuose nurodytiems pareiškėjams);“.

1.10. Pakeisti 17.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.2. pareiškėjas iki 2020 m. sausio 31 d. yra sumokėjęs ir (arba) įskaitęs bent dalį už 2019 metų mokestinį laikotarpį deklaruotos mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM313), patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu, mokėtinos gyventojų pajamų mokesčio (toliau GPM) sumos į valstybės ir savivaldybės biudžetus (netaikoma pareiškėjams, nurodytiems Aprašo 14.2 papunktyje,  ir mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms, kuriose 2019 metais pagal darbo sutartį už darbo užmokestį nedirbo fiziniai asmenys);“.

1.11. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Pagal Aprašą subsidija nėra teikiama pareiškėjui, kuris 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikomas sunkumų patiriančia įmone, išskyrus tuos atvejus, jei įmonė yra labai maža ir maža, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 2 straipsnyje, ir jai nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba, kaip ji suprantama 2014 m. liepos 31 d. Komisijos komunikate „Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“. Šis reikalavimas netaikomas pareiškėjams – mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms, kurioms skiriama subsidija yra de minimis pagalba.“

1.12. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. LVPA pagal Juridinių asmenų registro duomenis turi įvertinti, ar pareiškėjas (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra mažoji bendrija, individuali įmonė, komanditinė ūkinė bendrija ir tikroji ūkinė bendrija) laikomas sunkumų patiriančia įmone, taip pat ar įmonė yra labai maža ir maža.“

1.13. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Didžiausias galimos skirti subsidijos dydis:

21.1. Aprašo 14.1 papunktyje nustatytas sąlygas atitinkantiems pareiškėjams:

21.1.1. kai pareiškėjo 2019 metais sumokėta ir (arba) įskaityta GPM suma (visa ar jos dalis), kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio GPM prievolę, siekia daugiau kaip 2 000 Eur (du tūkstančius eurų), subsidijos suma sudaro 25 procentus nuo sumokėtos ir (arba) įskaitytos GPM sumos (visos ar jos dalies), kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio GPM prievolę; vertinami iki 2020 m. sausio 31 d. atlikti mokėjimai ir (arba) įskaitymai. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas vykdo ekonominę ir neekonominę veiklą, subsidijos dydis apskaičiuojamas 25 procentus nuo sumokėtos ir (arba) įskaitytos GPM sumos (visos ar jos dalies), kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio GPM prievolę, dauginant iš pareiškėjo 2019 m. pardavimo pajamų ir visų pajamų santykio.  Jeigu perskaičiuota GPM prievolė yra ne didesnė kaip 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų), skiriama 500 Eur (penkių šimtų eurų) subsidija.

Jei pareiškėjas yra mažoji bendrija, individuali įmonė, komanditinė ūkinė bendrija ar tikroji ūkinė bendrija, į GPM sumą, nuo kurios skaičiuojamas galimos skirti subsidijos dydis, įskaičiuojama ir GPM suma, apskaičiuota nuo pareiškėjo 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM312), patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu (toliau – metinė pajamų mokesčio deklaracija (forma GPM312), deklaruotų individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams, komanditinių ūkinių bendrijų ir tikrųjų ūkinių bendrijų dalyviams išmokėtų 02, 26, 27, 77 rūšių išmokų, nustatytų Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu (toliau – 02, 26, 27, 77 rūšių išmokos), nuo kurių pareiškėjas nėra išskaičiavęs ar savo lėšomis sumokėjęs GPM, jeigu pareiškėjo dalyviai, nariai ir (ar) savininkai yra deklaravę šias pajamas 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM311), patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu (toliau – metinė pajamų mokesčio deklaracija (forma GPM311). Ar fizinis asmuo yra pareiškėjo dalyvis, narys ir (ar) savininkas, nustatoma pagal VMI turimus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenis;

21.1.2. kai pareiškėjo 2019 metais sumokėta ir (arba) įskaityta GPM suma (visa ar jos dalis), kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio GPM prievolę, yra ne didesnė kaip 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų), skiriama 500 Eur (penkių šimtų eurų) subsidija; vertinami iki 2020 m. sausio 31 d. atlikti mokėjimai ir (arba) įskaitymai. Jei pareiškėjas yra mažoji bendrija, individuali įmonė, komanditinė ūkinė bendrija ar tikroji ūkinė bendrija, į GPM sumą, nuo kurios skaičiuojamas galimos skirti subsidijos dydis, įskaičiuojama ir GPM suma, apskaičiuota nuo pareiškėjo 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM312) deklaruotų individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams, komanditinių ūkinių bendrijų ir tikrųjų ūkinių bendrijų dalyviams išmokėtų 02, 26, 27, 77 rūšių išmokų, nuo kurių pareiškėjas nėra išskaičiavęs ar savo lėšomis sumokėjęs GPM, jeigu pareiškėjo dalyviai, nariai ir (ar) savininkai yra deklaravę šias pajamas 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM311). Ar fizinis asmuo yra pareiškėjo dalyvis, narys ir (ar) savininkas, nustatoma pagal VMI turimus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenis.

21.2. Aprašo 14.2 arba 14.3 papunkčiuose nustatytas sąlygas atitinkantiems pareiškėjams skiriama 500 Eur (penkių šimtų eurų) subsidijos suma.“

1.14. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, pareiškėjams, išskyrus mažąsias bendrijas, individualias įmones, komanditines ūkines bendrijas ir tikrąsias ūkines bendrijas, suteikta valstybės pagalba skiriant subsidiją gali būti sumuojama, kaip nustatyta Komunikato 20 punkte.“

1.15. Papildyti 231 punktu:

231. Pareiškėjams – mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms – suteikta de minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Reglamente (ES) Nr. 651/2014 arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.“

1.16. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Pareiškėjams, išskyrus mažąsias bendrijas, individualias įmones, komanditines ūkines bendrijas ir tikrąsias ūkines bendrijas, subsidija neskiriama arba atitinkamai mažinamas jos dydis, jei bendra vienai įmonei teikiamos valstybės pagalbos pagal Komunikatą (subsidijų, dotacijų, mokesčių lengvatų forma), įskaitant ir apskaičiuotą pagal Aprašą skiriamą subsidiją, suma viršytų 800 000 Eur (aštuonis šimtus tūkstančių eurų).“

1.17. Papildyti 241 punktu:

241. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatomis, pareiškėjams – mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms – de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 Eur  (šimto tūkstančių eurų). Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir į tai, ar valstybės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.“

1.18. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Skirtos subsidijos įmonė negali naudoti dividendams išsimokėti, kapitalui išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams mažinti, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti, taip pat paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti.

Jei de minimis pagalba suteikiama pareiškėjui, vykdančiam krovinių vežimo keliais veiklą, ji negali būti naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti.“

1.19. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. VMI, gavusi subsidijų paraišką, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, išskyrus Aprašo 35 punkte nurodytą atvejį, įvertina, ar pareiškėjas atitinka Aprašo 14.1 arba 14.2, arba 14.3 papunkčiuose, 15, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus, ir apskaičiuoja galimos skirti subsidijos dydį.“

1.20. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36. Jeigu VMI Aprašo 33 ir 35 punktuose nustatyta tvarka įvertina, kad pareiškėjai atitinka Aprašo 14.1 arba 14.2, arba 14.3 papunkčiuose, 15, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus, ji informaciją apie šiuos pareiškėjus ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pateikia LVPA.

Jeigu VMI Aprašo 33 ir 35 punktuose nustatyta tvarka įvertina, kad pareiškėjai neatitinka Aprašo 14.1 arba 14.2, arba 14.3 papunkčiuose, 15, 16 ir 17 punktuose nustatytų reikalavimų, jų subsidijų paraiškos netenkinamos. VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nustatytų reikalavimų įvertinimo dienos per „Mano VMI“ išsiunčia pareiškėjui informacinį pranešimą, kuriame nurodo subsidijų paraiškos netenkinimo teisinį pagrindą ir atlikto subsidijų paraiškos vertinimo apskundimo tvarką.

1.21. Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. LVPA per 3 darbo dienas įvertina pareiškėjo atitiktį Komunikato ir valstybės pagalbos schemos reikalavimams arba Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatoms, Aprašo 161, 18, 19 ir 20 punktuose nustatytiems reikalavimams, nustato, ar skyrus subsidiją nebūtų viršyta didžiausia leistina valstybės pagalbos suma, nustatyta Aprašo 24 punkte, arba de minimis pagalbos suma, nustatyta Aprašo 241 punkte, skaičiuojant valstybės pagalbą arba de minimis pagalbą vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Aprašo 4.4 papunktyje.

LVPA pareiškėjo atitiktį šiame punkte nustatytiems reikalavimams įvertina per 10 darbo dienų, jei tokiam vertinimui būtina naudoti kitų informacinių sistemų (registrų) duomenis arba pareiškėjo papildomai pateiktus duomenis (informaciją). LVPA turi teisę paprašyti pareiškėjo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti papildomus duomenis (informaciją), reikalingus pareiškėjo atitikčiai Komunikato ir valstybės pagalbos schemos reikalavimams arba Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatoms, Aprašo 161, 18, 19 ir 20 punktuose nustatytiems reikalavimams įvertinti. Jei dėl pareiškėjo atitikties Aprašo 20.2 papunktyje nustatytiems reikalavimams įvertinimo LVPA informacijos turi kreiptis į kitas institucijas, nurodytas Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 12 straipsnyje, LVPA atitiktį šiam reikalavimui įvertina per 10 darbo dienų nuo prašomos informacijos gavimo dienos.“

1.22. Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

38. Konkurencijos taryba, kai LVPA kreipiasi į ją su prašymu, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pateikia LVPA prašomus Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro duomenis, reikalingus pareiškėjams įvertinti dėl valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos teikimo.“

1.23. Pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39. LVPA, įvertinusi pareiškėjų atitiktį Aprašo 37 punkte nustatytiems reikalavimams, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pateikia VMI informaciją apie įvertintus pareiškėjus ir nurodo, kuriems pareiškėjams gali būti teikiama valstybės pagalba arba de minimis pagalba ir kokio dydžio valstybės pagalba arba de minimis pagalba gali būti skiriama kiekvienam iš pareiškėjų. Pareiškėjų, kuriems valstybės pagalba arba de minimis pagalba negali būti teikiama, subsidijų paraiškos netenkinamos. VMI ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie netinkamus finansuoti pareiškėjus gavimo iš LVPA dienos pareiškėjams išsiunčia informacinį pranešimą per „Mano VMI“, kuriame nurodo subsidijų paraiškos netenkinimo teisinį pagrindą ir atlikto subsidijų paraiškos vertinimo apskundimo tvarką.“

1.24. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

41. VMI ne rečiau kaip kartą per savaitę sudaro ir Ministerijai teikia tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašus, kuriuose atskiria valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos gavėjus. Tinkamų finansuoti pareiškėjų sąraše nurodomi šie duomenys:

41.1. pareiškėjo juridinio asmens kodas;

41.2. pareiškėjo pavadinimas;

41.3. sąskaitos, į kurią bus pervedama subsidija, numeris;

41.4. sumokėta (įskaityta) GPM suma, kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio GPM prievolę (vertinami mokėjimai ir (arba) įskaitymai, atlikti iki 2020 m. sausio 31 d.);
jei pareiškėjas yra mažoji bendrija, individuali įmonė, komanditinė ūkinė bendrija ar tikroji ūkinė bendrija, papildomai ir GPM suma, apskaičiuota nuo pareiškėjo 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM312) deklaruotų individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams, komanditinių ūkinių bendrijų ir tikrųjų ūkinių bendrijų dalyviams išmokėtų 02, 26, 27, 77 rūšių išmokų, nuo kurių pareiškėjas nėra išskaičiavęs ar savo lėšomis sumokėjęs GPM, jeigu pareiškėjo dalyviai, nariai ir (ar) savininkai yra deklaravę šias pajamas savo pateiktoje 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM311);

41.5. LVPA nurodytas galimas teikti pareiškėjui valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos dydis;

41.6. konkrečiam pareiškėjui apskaičiuotos galimos subsidijos suma. Jei ši suma didesnė kaip Aprašo 41.5 papunktyje nurodyta suma, tuomet ji mažinama iki Aprašo 41.5 papunktyje nurodytos sumos.“

1.25. Pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti taip:

47. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą ir de minimis pagalbą LVPA teikia Konkurencijos tarybai.“

1.26. Pakeisti 55 punktą ir jį išdėstyti taip:

55. Visi su subsidija susiję teisės aktai, dokumentai, informacija (duomenys) turi būti saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Komunikate ir Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 nustatyta tvarka ir terminais. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.“

2. Šis nutarimas taikomas vertinant po šio nutarimo įsigaliojimo pateiktas subsidijų paraiškas. Pareiškėjai, kurių subsidijų paraiškos iki šio nutarimo įsigaliojimo buvo netenkintos, po šio nutarimo įsigaliojimo subsidijų paraiškas gali teikti pakartotinai iki kvietimų galiojimo pabaigos.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                       Ingrida Šimonytė

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                  Aušrinė Armonaitė