Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1155 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 29 d. Nr. 77

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad 2020 m. liepos 1 d. netenka galios šiuo nutarimu patvirtintų Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų 8.2.2.8 papunktis.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                               Linas Antanas Linkevičius

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 29 d.. nutarimo Nr. 77 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsienio reikalų ministerija arba ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Užsienio reikalų ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais ją įgyvendina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse.

2. Užsienio reikalų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir šiais nuostatais.

3. Užsienio reikalų ministerija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, taip pat kitus antspaudus, būtinus ministerijos funkcijoms atlikti. Ministerijos buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Užsienio reikalų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas). Ministerijos lėšų šaltiniu gali būti kitos teisėtai gautos lėšos.

5. Užsienio reikalų ministerijos savininkė yra valstybė. Ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Užsienio reikalų ministerijos vieši pranešimai skelbiami ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai ir informacija skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II SKYRIUS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Užsienio reikalų ministerijos veiklos tikslai:

7.1. formuoti užsienio reikalų ir saugumo politiką (dvišalių ir daugiašalių santykių plėtojimas Lietuvos nacionalinio saugumo interesams užtikrinti, tarptautiniai santykiai ir narystė tarptautinėse organizacijose, ekonominis saugumas, užsienio prekyba, vystomasis bendradarbiavimas, komunikacija tarptautinei bendruomenei, viešoji ir kultūrinė diplomatija), organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.2. formuoti Lietuvos Respublikos, jos piliečių ir juridinių asmenų teisių ir interesų apsaugos užsienyje, ryšių su Lietuvos diaspora stiprinimo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.3. formuoti atstovavimo Lietuvos Respublikai užsienyje, diplomatinių ir konsulinių santykių, diplomatinės tarnybos, Lietuvos valstybinio ir diplomatinio protokolo, tarptautinių sutartinių santykių ir vizų politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.4. koordinuoti Lietuvos atstovavimą Europos Sąjungoje ir pozicijas Europos Sąjungos politikos klausimais.

8. Užsienio reikalų ministerija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

8.1. siekdama šių nuostatų 7.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.1.1. dvišalių ir daugiašalių santykių plėtojimo Lietuvos nacionalinio saugumo interesams užtikrinti srityje:

8.1.1.1. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje (toliau – NATO) ir kitose tarptautinėse ar regioninėse saugumo organizacijose, struktūrose ir iniciatyvose;

8.1.1.2. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo civilinėse tarptautinėse operacijose ir misijose;

8.1.1.3. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinėse karinėse operacijose;

8.1.1.4. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ginklų kontrolės, neplatinimo ir nusiginklavimo klausimais, teikia ataskaitas tarptautinėms organizacijoms pagal prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus;

8.1.1.5. koordinuoja Lietuvos Respublikos tarptautinį bendradarbiavimą ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymą kovos su terorizmu klausimais;

8.1.1.6. koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, nagrinėja kreipimusis dėl jų išimčių taikymo, vykdo tarptautinių ekonominių, politinių ir susisiekimo sankcijų įgyvendinimo priežiūrą;

8.1.1.7. atstovauja Lietuvos Respublikos interesams ir pozicijoms Europos Sąjungos, NATO, Jungtinių Tautų, Ekonominio saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ir kituose daugiašaliuose formatuose ir forumuose, taip pat kartu su kitomis institucijomis ir įstaigomis atstovauja dvišaliuose ir regioniniuose formatuose kovos su hibridinėmis, informacinėmis ir kibernetinėmis grėsmėmis klausimais;

8.1.1.8. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis rengia Lietuvos pasiūlymus Europos Sąjungos ir NATO krizių valdymo pratybų scenarijams ir kartu su kitų institucijų atstovais atstovauja Lietuvai šiose pratybose;

8.1.2. tarptautinių santykių ir narystės tarptautinėse organizacijose srityje:

8.1.2.1. analizuoja tarptautinę padėtį, tarptautinės politikos tendencijas, kitų valstybių užsienio ir vidaus politiką, tarptautinių organizacijų veiklą, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia apie tai informaciją kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

8.1.2.2. teikia Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl dvišalių ir daugiašalių santykių plėtojimo, Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo;

8.1.2.3. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis rengia Lietuvos Respublikos pozicijas žmogaus teisių klausimais dvišaliuose ir daugiašaliuose formatuose, koordinuoja jų veiksmus užtikrinant šių pozicijų nuoseklumą ir atstovavimą;

8.1.2.4. koordinuoja pranešimų, ataskaitų ir atsakymų apie žmogaus teises pateikimą tarptautinėms ir užsienio valstybių institucijoms, bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis žmogaus teisių srityje;

8.1.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja Lietuvos narystę ir veiklą tarptautinėse organizacijose;

8.1.3. ekonominio saugumo ir užsienio prekybos srityje:

8.1.3.1. rengia Lietuvos pozicijas Europos Sąjungos užsienio prekybos politikos klausimais ir atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos sprendimų šiais klausimais priėmimo procese;

8.1.3.2. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis įgyvendina teisės aktus, susitarimus ir sprendimus Europos Sąjungos užsienio prekybos politikos srityje, informuoja Lietuvos visuomenę apie Europos Sąjungos prekybos politikos rezultatus;

8.1.3.3. teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl ekonominio saugumo užtikrinimo priemonių, teikia Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai išvadas atliekant investuotojų, kitų asmenų, veiklos ar sandorių patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, koordinuoja Lietuvos institucijų, atsakingų už branduolinę ir radiacinę saugą bei aplinkosaugą, tarptautinius veiksmus, susijusius su Lietuvos kaimynystėje statomų branduolinių objektų saugos užtikrinimu, teikia pasiūlymus dėl NATO reikalavimų, susijusių su strateginių sektorių veiklos atsparumu, įgyvendinimo;

8.1.3.4. rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją dėl tarptautinių eksporto kontrolės režimų, kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis vykdo strateginių prekių kontrolę;

8.1.3.5. pagal kompetenciją įgyvendina priemones, skirtas prekių ir paslaugų eksportui, atvykstamajam turizmui ir tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui skatinti;

8.1.3.6. analizuoja ekonominiam saugumui aktualius procesus šalyje ir tarptautinės politikos veiksnius, kitų valstybių užsienio ir vidaus politiką, atitinkamų tarptautinių organizacijų veiklą, teikia apie tai informaciją kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

8.1.3.7. teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl dvišalių ir daugiašalių ekonominių santykių plėtojimo, Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo, atsižvelgiant į valstybės ekonominio saugumo interesus;

8.1.3.8. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis formuoja ir pristato Lietuvos Respublikos pozicijas ekonominio saugumo bei branduolinės saugos klausimais dvišaliuose ir daugiašaliuose formatuose ir jas įgyvendina;

8.1.3.9. ekonominio saugumo klausimais bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir Europos Sąjungos institucijomis bei kitais partneriais;

8.1.4. vystomojo bendradarbiavimo srityje:

8.1.4.1. analizuoja valstybių partnerių vystymosi poreikius, teikia pasiūlymus dėl vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo, vykdo vystomojo bendradarbiavimo veiklas, teikia humanitarinę pagalbą ir koordinuoja Lietuvos institucijų dalyvavimą šioje srityje;

8.1.4.2. rengia ir pristato Lietuvos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo klausimais;

8.1.4.3. koordinuoja Lietuvos institucijų dalyvavimą tarptautinių donorų finansuojamuose projektuose, atlieka nacionalinio koordinatoriaus vaidmenį įgyvendinant Europos Sąjungos Dvynių ir TAIEX programas;

8.1.4.4. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms rekomendacijas dėl humanitarinės pagalbos teikimo užsienio valstybėms;

8.1.4.5. vykdo valstybės turto, skirto vystomojo bendradarbiavimo veiklai vykdyti ir humanitarinei pagalbai teikti, perdavimo tvarkos įgyvendinimo priežiūrą;

8.1.4.6. bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komitetu vystomojo bendradarbiavimo efektyvumo klausimais, teikia jam statistinę Lietuvos suteiktos paramos vystymuisi ir humanitarinės pagalbos ataskaitą;

8.1.4.7. informuoja Lietuvos visuomenę apie vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir humanitarinės paramos teikimą;

8.1.5. komunikacijos tarptautinei bendruomenei, viešosios ir kultūrinės diplomatijos srityje:

8.1.5.1. vykdo Lietuvos Respublikos užsienio politikos sklaidą, įskaitant strateginę komunikaciją;

8.1.5.2. įgyvendina priemones, kuriomis pristatomi Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslai ir uždaviniai užsienyje ir Lietuvos Respublikoje;

8.2. siekdama šių nuostatų 7.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.2.1. Lietuvos Respublikos, jos piliečių ir juridinių asmenų teisių ir interesų apsaugos užsienyje srityje:

8.2.1.1. organizuoja ir prižiūri konsulinę pagalbą ir konsulines paslaugas, bendradarbiaudama su kitomis valstybėmis ir jų institucijomis;

8.2.1.2. platina konsulinę informaciją, koordinuoja konsulinių krizių valdymą;

8.2.1.3. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis organizuoja asmenų perkėlimą iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką koordinuodama perkeliamųjų asmenų atvykimą;

8.2.2. ryšių su Lietuvos diaspora stiprinimo srityje:

8.2.2.1. teikia pasiūlymus Vyriausybei dėl valstybės ryšių su Lietuvos diaspora stiprinimo politikos;

8.2.2.2. koordinuoja Lietuvos institucijų veiksmus, skirtus ryšiams su užsienyje gyvenančiais lietuviais stiprinti, jų tautiniam tapatumui puoselėti, siekiant įtraukti juos į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą;

8.2.2.3. organizuoja Lietuvos diasporos būklės ir poreikių stebėsenos tyrimus, kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie užsienio lietuvių organizacijų veiklą;

8.2.2.4. teikia paramą veiklai, skirtai ryšių su užsienyje gyvenančiais lietuviais politikai įgyvendinti, organizuoja ir administruoja šios veiklos projektų konkursus;

8.2.2.5. organizuoja ir vykdo užsienyje gyvenančių lietuvių organizacijų atstovų kvalifikacijos tobulinimo ir gebėjimų ugdymo, kitus užsienyje gyvenančius lietuvius telkiančius, jų veiklą pristatančius, renginius;

8.2.2.6. administruoja Užsienio reikalų ministerijos sukurtas užsienio lietuviams aktualią informaciją teikiančias interneto svetaines, socialinio tinklo paskyras;

8.2.2.7. bendradarbiauja su užsienyje gyvenančių lietuvių organizacijomis, vykdo projektus, prisidedančius prie lietuvių pilietiškumo ir organizacijų stiprinimo, užsienio lietuvių įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimą, teikia joms aktualią informaciją tautinės tapatybės išlaikymo klausimais;

8.2.2.8. kartu su kitomis Lietuvos institucijomis atrenka specialistus, vykstančius dirbti į užsienio lietuvių organizacijas ir kultūros įstaigas, administruoja paslaugų teikimo sutartis;

8.3. siekdama šių nuostatų 7.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.3.1. atstovavimo Lietuvos Respublikai užsienyje srityje:

8.3.1.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai užsienyje;

8.3.1.2. Lietuvos Respublikos vardu derasi su užsienio valstybėmis ir tarptautinėse organizacijose;

8.3.2. diplomatinių ir konsulinių santykių, vizų politikos srityje:

8.3.2.1. plėtoja diplomatinius ir konsulinius santykius su užsienio valstybėmis, ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir tarptautinėse organizacijose;

8.3.2.2. tarpininkauja užmezgant ir palaikant Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ryšius;

8.3.2.3. vadovauja Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, specialiųjų misijų (toliau – diplomatinės atstovybės) ir garbės konsulinių pareigūnų veiklai;

8.3.2.4. organizuoja konsulinių funkcijų atlikimą diplomatinėse atstovybėse, užtikrina šių funkcijų atlikimo kontrolę;

8.3.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda diplomatinius pasus, kelionės dokumentus, vizas, atlieka konsulinį dokumentų legalizavimą, įskaitant dokumentų patvirtinimą pažyma (Apostille), ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su konsulinių funkcijų atlikimu;

8.3.2.6. formuoja Lietuvos pozicijas dėl Europos Sąjungos bendrosios vizų politikos, įgyvendina Šengeno acquis bendrosios vizų politikos srityje, vykdo prašymų išduoti vizą nagrinėjimo Lietuvos vizų tarnybų užsienyje stebėseną;

8.3.2.7. koordinuoja specialiąją Kaliningrado tranzito programą;

8.3.3. diplomatinės tarnybos srityje:

8.3.3.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atrenka kandidatus į diplomatinę tarnybą, administruoja diplomatų rotacijas, diplomatinių atstovybių administracinio techninio ir aptarnaujančio personalo valdymą, koordinuoja specialiųjų atašė personalo valdymą, rengia ministerijos ir diplomatinių atstovybių personalo mokymus ir organizuoja personalo kvalifikacijos tobulinimą;

8.3.3.2. paskirsto valstybės biudžeto asignavimus diplomatinėms atstovybėms ir jas išlaiko;

8.3.4. Lietuvos valstybinio ir diplomatinio protokolo srityje:

8.3.4.1. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį ir užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje;

8.3.4.2. atlieka valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Vyriausybės kanceliarijoje ir Užsienio reikalų ministerijoje, valstybės institucijų ir įstaigų prašymu teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimais;

8.3.4.3. vykdo tarptautinio diplomatinio protokolo reikalavimus ir normas, procedūras, susijusias su diplomatinių atstovybių steigimu ir uždarymu, jų vadovų ir specialiųjų atašė skyrimu ir atšaukimu, nustatyta tvarka akredituoja Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių narius, specialiuosius atašė, ir jų šeimų narius;

8.3.4.4. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžiams Lietuvos Respublikos oro erdve ir užsienio šalių valstybinį statusą turintiems laivams įplaukti į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir būti jame;

8.3.4.5. teisės aktų nustatyta tvarka tarpininkauja registruojant ir išduodant Lietuvos Respublikoje akredituotoms ir reziduojančioms užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių, jų narių ir jų šeimų narių transporto priemonėms diplomatinius ir bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus;

8.3.5. tarptautinių sutartinių santykių srityje:

8.3.5.1. atlieka veiksmus, susijusius su tarptautinių sutarčių dėl politinio ir ekonominio bendradarbiavimo, investicijų skatinimo ir apsaugos, bevizio režimo su trečiosiomis šalimis rengimu ir sudarymu;

8.3.5.2. teisės aktų nustatyta tvarka analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir jų projektų atitiktį tarptautinei viešajai teisei, valstybės institucijų ir įstaigų prašymu konsultuoja tarptautinės viešosios teisės klausimais;

8.3.5.3. koordinuoja kompetentingų valstybės institucijų ir įstaigų veiklą Lietuvos Respublikos valstybės sienos delimitavimo ir demarkavimo, išimtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribų nustatymo klausimais;

8.3.5.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus:

8.3.5.4.1. dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo tikslingumo;

8.3.5.4.2. dėl nepritarimo priimtų tarptautinių sutarčių pakeitimų ar papildymų, kuriems įsigalioti vadovaujantis tos tarptautinės sutarties nuostatomis sutarties šalių pritarimas nėra būtinas (įsigaliojantys pagal nutylėjimą), tikslingumui;

8.3.5.4.3. dėl prieštaravimo kitų tarptautinės teisės subjektų padarytoms išlygoms ir pareiškimams dėl tarptautinių sutarčių;

8.3.5.5. teikia išvadas dėl tarptautinių sutarčių ir su jų sudarymu susijusių teisės aktų projektų, taip pat dėl tarptautinių tarpinstitucinių susitarimų projektų ir Lietuvos Respublikos ar Vyriausybės vardu sudaromų susitarimų, kurie nėra tarptautinės sutartys ir negali būti priskirti sutartims, sukuriančioms civilinius teisinius santykius pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės nacionalinę teisę, projektų;

8.3.5.6. diplomatiniais kanalais perduoda pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių projektus;

8.3.5.7. atlieka tarptautinius veiksmus, susijusius su tarptautinių sutarčių įsigaliojimu, galiojimu ar veikimu, teikia registruoti įsigaliojusias sutartis Jungtinių Tautų Sekretoriatui;

8.3.5.8. kaupia ir tvarko informaciją apie visas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis;

8.3.5.9. atlieka Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių depozitaro funkcijas;

8.3.5.10. tvirtina sudarytų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių kopijų autentiškumą ir teikia šias kopijas suinteresuotoms valstybės institucijoms;

8.3.5.11. išduoda įgaliojamuosius raštus, kaupia ir tvarko informaciją apie juos;

8.4. siekdama šių nuostatų 7.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.4.1. Lietuvos atstovavimo Europos Sąjungoje ir pozicijų Europos Sąjungos politikos klausimais koordinavimo srityje:

8.4.1.1. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijos rengimą Europos Vadovų Taryboje svarstomais klausimais;

8.4.1.2. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijos rengimą Europos Sąjungos Tarybos Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiuose svarstomais klausimais;

8.4.1.3. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijos rengimą Europos Sąjungos institucijose svarstomais klausimais;

8.4.1.4. atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų taryboje ir Europos Sąjungos Užsienio reikalų taryboje;

8.4.1.5. koordinuoja pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai;

8.4.1.6. koordinuoja veiksmus, susijusius su visuomenės informavimu apie Europos Sąjungos veiklą ir Lietuvos prioritetus;

8.4.1.7. koordinuoja Lietuvos atstovavimą Europos Sąjungos institucijų veikloje;

8.4.1.8. rengia sprendimų projektus Europos Sąjungos konstitucinės sandaros ir raidos, Europos Sąjungos institucijų, jos plėtros, išorinių santykių, bendrosios užsienio, saugumo politikos klausimais;

8.4.2. rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

8.4.3. perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

8.4.4. rengia Lietuvos Respublikos atstovų, kurie pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose, sąrašą;

8.4.5. administruoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus: priskiria juos Lietuvos Respublikos ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

8.4.6. administruoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus ir duomenis, siunčiamus per ribotos prieigos ir įslaptintus ryšių tinklus.

9. Užsienio reikalų ministerija taip pat atlieka šias funkcijas:

9.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja asmenų įsidarbinimo ir delegavimo į tarptautines, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių institucijas politikos formavimą ir įgyvendinimą;

9.2. teikia Vyriausybei tvirtinti nacionalinius delegavimo prioritetus;

9.3. teikia visuomenei apibendrintą informaciją apie įsidarbinimo Europos Sąjungos institucijose galimybes, bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimo jose klausimais;

9.4. administruoja delegavimo rezervą ir atlieka Lietuvos Respublikos atstovų atranką į tarptautinių organizacijų rengiamas rinkimų stebėjimo misijas, nustato dalyvavimo šiose misijose prioritetus ir koordinuoja Lietuvos Respublikos atstovų dalyvavimą jose;

9.5. administruoja iš tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus ir duomenis, siunčiamus per ribotos prieigos ir įslaptintus ryšių tinklus;

9.6. kitas teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS

 

10. Užsienio reikalų ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1. sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

10.2. gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų informaciją ir pasiūlymus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, sudaryti komisijas (darbo grupes) iš šių institucijų ir kitų įstaigų ir organizacijų atstovų ir specialistų (susitarus su jų vadovais) įstatymų, kitų teisės aktų ir tarptautinių sutarčių projektams rengti, taip pat organizuoti konferencijas ir seminarus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

10.3. gauti informaciją apie tai, kaip valstybės institucijos ir įstaigos vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus tarptautinių santykių klausimais, taip pat įsipareigojimus pagal galiojančias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, už kurių vykdymą jos atsakingos;

10.4. gauti informaciją iš Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir įstaigų apie užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų oficialių atstovų vizitus į Lietuvos Respubliką, jų tikslus ir rezultatus;

10.5. gauti informaciją iš Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir įstaigų apie Ministro Pirmininko, Vyriausybės narių, kitų aukštų pareigūnų oficialius vizitus į užsienio valstybes, šių vizitų tikslus ir rezultatus;

10.6. dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų, vykstančių į užsienį, darbe, taip pat priimant užsienio valstybines ir vyriausybines delegacijas Lietuvos Respublikoje;

10.7. mokėti savanoriškus įnašus tarptautinėms organizacijoms, jeigu už dalyvavimą jose atsakinga Užsienio reikalų ministerija.

11. Užsienio reikalų ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Užsienio reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto svetainėje. Ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų vykdymą vertina ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už vidaus auditą.

13. Užsienio reikalų ministerijos administracijos padalinių veikla reguliuojama ministro tvirtinamais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, ministerijos administracijos padalinių nuostatais, diplomatų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymais.

14. Užsienio reikalų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras neatlieka Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 6, 9, 16 ir 17 punktuose nurodytų funkcijų, išskyrus atvejus, kai pavaduojamas ministras negali atlikti savo funkcijų ilgiau negu 30 dienų.

15. Ministras yra atsakingas už jam pavestas valdymo sritis, kurias nustato Vyriausybės įstatymas, kiti įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“. Ministras, vadovaudamas Užsienio reikalų ministerijos veiklai, yra atsakingas Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

16. Ministras atlieka Vyriausybės įstatyme, Tarptautinių sutarčių įstatyme, Diplomatinės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos konsuliniame statute, kituose įstatymuose ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

17. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministerijos kancleris, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Vyriausybė.

Laikinai nesant viceministro, visas arba dalį jo funkcijų ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).

18. Viceministrai ministro nustatytose veiklos srityse atlieka Vyriausybės įstatyme nustatytas ir kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

19. Užsienio reikalų ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos kancleris.

Ministerijos kancleris yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kanclerį į pareigas priima (skiria) ir atleidžia iš jų ministras. Ministerijos kancleriu gali būti ir diplomatas. Ministerijos kancleris atlieka Vyriausybės įstatymo, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

20. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.

21. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, – ministro paskirtas ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal savo kompetenciją priima potvarkius.

22. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

23. Užsienio reikalų ministerijos administracijos padaliniai, atliekantys valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijas, taip pat veikia Respublikos Prezidento kanceliarijoje ir Vyriausybės kanceliarijoje.

24. Užsienio reikalų ministerijos kolegija yra ministro patariamoji institucija. Kolegijai pirmininkauja, jos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina užsienio reikalų ministras. Jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti. Kolegijos nariai yra užsienio reikalų ministras, viceministrai, ministerijos kancleris. Užsienio reikalų ministras į kolegiją gali paskirti ir kitus ministerijos bei kitų institucijų atstovus. Į kolegijos posėdžius kviečiamas Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo ir Respublikos Prezidento įgaliotas asmuo.

25. Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti prie ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.

 

V SKYRIUS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

26. Užsienio reikalų ministerijos finansų kontrolę atlieka ministro paskirti ministerijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, vadovaudamiesi ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis.

Ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo darbo grupė.

Ministerijos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras ar jo įgaliotas asmuo.

Užsienio reikalų ministerijos valstybinį (finansų ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už vidaus auditą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Užsienio reikalų ministerija gali būti reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vyriausybės įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––