LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-783 „DĖL
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2014 M. RUGSĖJO 8 D. EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU, 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 8.1.3 KONKRETAUS UŽDAVINIO „PAGERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS BEI SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS“ IR 8.4.2 KONKRETAUS UŽDAVINIO „SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS, GERINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS, IR SKATINTI SVEIKĄ SENĖJIMĄ“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 7 d. Nr. V-267

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ bei 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą:

1.1Pakeičiu ketvirtojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

2 441 167

 

430 794

 

0

0

 

0

0

 

0

 

Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

 

0

 

Iš viso

2 441 167

 

430 794

 

0

0

 

0

0

 

0“

 

1.2.    Pakeičiu šeštąjį skirsnį:

1.2.1. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4.  Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal kompetenciją;

1.4.2.   Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Klaipėdos universitetas;

1.4.3.   Nacionalinis vėžio institutas;

1.4.4.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos;

1.4.5.   VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos.“

1.2.2.   Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5.    Galimi partneriai:

1.5.1.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal kompetenciją;

1.5.2.   Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Klaipėdos universitetas;

1.5.3.   Nacionalinis vėžio institutas;

1.5.4.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos;

1.5.5.   VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos.“

1.2.3.    Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

2 312 938

 

408 166

 

0

 

0

 

0

0

 

0

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 338 518

 

236 209

 

0

0

 

0

0

 

0

 

3.   Iš viso

3 651 456

 

644 375

 

0

 

0

 

0

0

 

0“

 

 

1.3. Pakeičiu septintojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne

mažiau kaip

Lietuvos

Respublikos

valstybės biudžeto

lėšos

Savivaldybės

biudžeto

lėšos

Kitos

viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

865 222

152 687

0

0

 

0

0

 

0

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 009 236

178 100

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

1 874 458

330 787

0

0

0

0

0“

 

1.4. Pakeičiu keturioliktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Savivaldybės biudžeto

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

 

5 700 765

 

1 006 017

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.  Iš viso

 

5 700 765

 

1 006 017

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0“

 

1.5. Pakeičiu dvidešimt pirmąjį skirsnį:

1.5.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla:

1.3.1. kardiologų, neurologų, šeimos gydytojų, pulmonologų rezidentūros studijų finansavimas;

1.3.2. gydytojų rezidentų pakopinių kompetencijų modelio kūrimas ir diegimas;

1.3.3. gydytojų rezidentų motyvacijos skatinimas diegiant pakopinių kompetencijų modelį.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Sveikatos apsaugos ministerija;

1.4.2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.4.3. Vilniaus universitetas.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektai;

1.5.2. savivaldybių administracijos;

1.5.3. Sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.4. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.5.5. Vilniaus universitetas.

 

1.5.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

 6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

 

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

 

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

P.N.670

 

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose rezidentūrai“

Skaičius

 

5

 

1 525

 

R.N.673

 

„Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo pakopines kompetencijas, dalis“

Procentai

 

0

 

85

 

R.N.671

 

„Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė rezidentūros studijas, dalis“

Procentai

 

0

 

85

 

R.N.672

 

„Rezidentūros studijas pabaigę asmenys, kurie mažiausiai 2 metus dirbo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tikslinėse teritorijose“

 

Skaičius

 

0

 

21

 

1.5.3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

 

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Savivaldybės biudžeto

 

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

 

12 779 810

 

 

2 255 261

 

 

133 768

 

0

 

 

0

 

133 768

 

 

0

 

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.   Iš viso

 

12 779 810

 

 

2 255 261

 

 

133 768

 

0

 

 

0

 

133 768

 

 

0“

 

 

1.6. Pakeičiu dvidešimt penktąjį skirsnį:

1.6.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priemonės aprašymas

1.1.   Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2.   Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“.

1.3.    Remiamos veiklos:

1.3.1.   onkologinių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo paslaugų teikimo apimčių ir organizavimo sveikatos priežiūros įstaigose modeliui, integruojančiam visus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo lygius, sukurti reikalingos analizės atlikimas, modelio sukūrimas bei įdiegimas ir efektyvaus pacientų srautų valdymo metodikos, užtikrinančios, kad būtų laiku suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, kuriems pirmą kartą įtarta onkologinė liga (žaliasis koridorius), sukūrimas, įdiegimas į praktiką įgyvendinant bandomąjį projektą pasirinktose tikslinėse teritorijose;

1.3.2. atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų įgyvendinimo efektyvumo didinimas (informacijos sklaidai parengimas, informacijos sklaida ir tikslinių gyventojų grupių švietimas, atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės reikalavimų parengimas ir įdiegimas, atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centrų įkūrimas);

1.3.3.   pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų mokymai kokybiškai teikti atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų paslaugas;

1.3.4. sveikatos priežiūros specialistų mokymai apie paliatyviosios pagalbos teikimą onkologiniams ligoniams.

1.4.      Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.4.2.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos;

1.4.3.   Nacionalinis vėžio institutas;

1.4.4.   Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

1.5.      Galimi partneriai:

1.5.1.   Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.5.2.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos;

1.5.3.   Nacionalinis vėžio institutas;

1.5.4.   VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė;

1.5.5.   VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė;

1.5.6.   VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė;

1.5.7.   Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.5.8.   Vilniaus universitetas;

1.5.9.   Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

1.5.10. visuomenės sveikatos biurai;

1.5.11. savivaldybės;

1.5.12. nevyriausybinės organizacijos, vykdančios veiklą onkologinių ligų srityje.“

 

1.6.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

 

Matavimo vienetas

 

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

 

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

R.S.372

 

„Didžiausiais sveikatos ir jos priežiūros prieinamumo netolygumais pasižyminčiuose regionuose gyvenančių asmenų, dalyvaujančių prevencinėse programose, dalis“

Procentai

 

22

 

35

 

P.S.372

 

„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“

Skaičius

 

0

 

4 200

 

P.N.603

 

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

Skaičius

 

0

 

4

 

P.N.602

 

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

 

Skaičius

 

0

 

350

 

P.N.619

 

„Įgyvendintos priemonės, skirtos skatinti tikslinių grupių asmenis dalyvauti sveikatinimo veikloje ir (ar) didinančios jų sveikatos raštingumą“

 

Skaičius

 

0

 

6”

 

1.6.3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.    Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

2 975 000

 

525 000

 

0

0

 

0

0

 

0

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

899 121

 

158 668

 

0

0

 

0

0

 

0

 

3.   Iš viso

3 874 121

 

683 668

 

0

0

 

0

0

 

0“

 

 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ bei 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą ir papildau rodiklio R.N.673 „Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo pakopines kompetencijas, dalis“ eilute:

 

„R.N.673

„Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo pakopines kompetencijas, dalis

Procentai

Pakopinės kompetencijos – žinios, gebėjimai, įgūdžiai savarankiškai atlikti tam tikrus veiksmus, atitinkančius gydytojo rezidento kompetenciją, kuriuos jis įgijo universiteto nustatyta tvarka, etapais pagal sėkmingai užbaigtus ciklus (modulius).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal formulę:

P / B * 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:

įgijusiems pakopines kompetencijas asmenims išduotų sertifikatų sąrašas, kuriuo patvirtinama, kad asmenų, dalyvavusių ESF veiklose, įgytos pakopinės kompetencijos atitinka universiteto nustatyta tvarka etapais įvykdytus ciklus (modulius).

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įgyja pakopines kompetencijas ir gauna tai patvirtinantį dokumentą.

Už duomenų apie pasiektas stebėsenos rodiklio reikšmes surinkimą, pateikimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas.“

R.N.673-1

B – bazinis rodiklis (susietasis):

 

Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose rezidentūrai“

Skaičius

Reikšmė nurodoma automatiškai pagal produkto stebėsenos rodiklio P.N.670 „Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose rezidentūrai“ pasiekimus.

R.N.673-2

P – pokyčio rodiklis (kintamasis):

 

Asmenys, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo pakopines kompetencijas

Skaičius

Gydytojų rezidentų, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo pakopines kompetencijas skaičius.

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                                                                                         Aurelijus Veryga

 

 

 

 

 

Suderinta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1722622)-6K-1707283; 2018 m. sausio 22 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1800651)-6K-1800607; 2018 m. vasario 6 d. Nr. ((24.37)-5K-1802227)-6K-1800899; 2018 m. vasario 21 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1802722)-6K-1801149.