LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. KOVO 31 D. ĮSAKYMO NR. 3D-131 ,,DĖL ŪKININKO PROFESINIO PASIRENGIMO REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 23 d. Nr. 3D-883

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131 ,,Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“ (Žin., 2003, Nr. 33-1388; 2006, Nr. 145-5539; 2007, Nr. 76-3022), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                      Vigilijus Jukna

 

 

 

SUDERINTA                                                                         SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                                              Lietuvos savivaldybių asociacijos

švietimo ir mokslo ministerijos                                                2013- 11-12 raštu Nr. (18)-SD-864

2013- 11-13 raštu Nr. SR-5541                                                         


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-883 redakcija)

 

 

ŪKININKO ARBA JO PARTNERIO (PARTNERIŲ) PROFESINIO PASIRENGIMO ŪKININKAUTI REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

1. Fizinis asmuo (toliau – asmuo), siekdamas vienas ar su partneriais verstis žemės ūkio veikla ar miškininkyste ir teikdamas savivaldybei dokumentus įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre, pateikia savo arba partnerio (partnerių) dokumento, patvirtinančio profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją.

2. Profesinis pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš išvardytų dokumentų:

2.1. žemės ūkio profesijų (susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla) (žemės ūkio veikla suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) specialaus vidurinio (iki 1995 m.), aukštesniojo (iki 2009 m.), aukštojo koleginio, aukštojo universitetinio (bakalauro, magistro ar jam prilygstančio) išsilavinimo kvalifikacijos pažymėjimo ar diplomo kopiją. Asmenys, baigę profesinio mokymo ar studijų programas, atitinka ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimus tuomet, jei profesinio mokymo ar studijų programose buvo mokoma žemdirbystės, augalininkystės, gyvulininkystės ar miškininkystės dalykų (disciplinų);

2.2. mokymo įstaigos išduotą profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą, kuria patvirtinama, kad asmuo yra su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusios specialybės studentas arba mokinys, arba pažymą apie nebaigtą su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusį aukštąjį koleginį ar universitetinį išsilavinimą (jei toliau nesimoko, o turi surinkęs ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3200 akademinių valandų), arba mokymo įstaigos išduotą pažymą apie nebaigtą mokymąsi siekiant įgyti su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusią kvalifikaciją (jei mokėsi ne mažiau kaip dvejus mokslo metus);

2.3. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto biologijos specialybės diplomo kopiją, Lietuvos edukologijos universiteto (buvęs Vilniaus pedagoginis institutas) biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės diplomo kopiją;

2.4. Ūkininko ūkio šakų tvarkymo mokymo programos (kodas 2620205), kuri buvo vykdoma iki 2007 m. kovo 21 d., ir kitų formaliojo tęstinio profesinio mokymo programų, susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, kurių trukmė ne mažiau kaip 320 val., kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;

2.5. Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programos (kodas 261062102 ar 1620205) baigimo pažymėjimo kopiją;

2.6. Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261062110) baigimo kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;

2.7. Ūkininkavimo žinių minimumą patvirtinančio pažymėjimo, nurodyto žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtintoje Ūkininkavimo žinių minimumo, jo patikrinimo tvarkos bei ūkininkų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursų sistemoje, kopiją.

3. Asmenys, neturintys profesinio pasirengimo ūkininkauti ir negalintys pateikti šio aprašo 2 punkte nurodytų dokumentų, reikiamą kvalifikaciją ir kompetencijas įgyja baigę mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba savišvietos būdu pagal minėtos programos reikalavimus.

4. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma:

4.1. pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;

4.2. pagal ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz., darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas, kt.);

4.3. pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje.

Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą. Tais atvejais, kai šiame punkte nurodytas asmuo registruoja ūkį kartu su partneriu, kuris neatitinka šio punkto nustatytų reikalavimų, asmens partneriui šio punkto nuostata netaikoma.

5. Teikiant aprašo 2 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų kopijas, kartu pateikiami ir jų originalai arba nuorašai, patvirtinti notaro, kuriuos patikrinus, grąžinami pateikusiam asmeniui.

6. Probleminius klausimus ir skundus, susijusius su išsilavinimo dokumentų įvertinimu ir atitiktimi ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimams, nagrinėja Komisija žemdirbių minimalaus profesinio pasirengimo probleminiams klausimams spręsti, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-214 (žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3D-230 redakcija).

7. Asmenys, norintys baigti mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetencijas savišvietos būdu, pateikia prašymą vienam iš profesinio mokymo teikėjų, turinčių teisę vykdyti mokymus pagal minėtą programą.

8. Mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai teisės aktų nustatyta tvarka. Profesinio mokymo teikėjų sąrašas skelbiamas programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje www.zmmc.lt .

9. Asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją ir dalyvauti vertinant jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį, kuri nustatoma vadovaujantis šio aprašo 4.1–4.3 punktų reikalavimais.

10. Profesinio mokymo teikėjas, atsižvelgdamas į gautus prašymus, nustato asmenims, nurodytiems šio aprašo 9 punkte, konsultacijų ir kompetencijų vertinimo laiką. Konsultacijoms skiriamas laikas turi užtikrinti reikiamų kompetencijų, nurodytų ūkininkavimo pradmenų mokymo programoje, įgijimą.

11. Asmenims, išklausiusiems mokymus pagal formaliojo tęstinio profesinio mokymo programas, susijusias su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, taip pat  Žemės ūkio ministerijos patvirtintas  tęstinio profesinio mokymo programas, ir pateikusiems kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimus, profesinio mokymo teikėjas, atsižvelgdamas į baigtus mokymus, gali įskaityti Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos dalis ir sutrumpinti mokymo programos apimtį.

12. Baigusių mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba savišvietos būdu asmenų įgytas kompetencijas vertina Švietimo ir mokslo ministerijos akredituotos institucijos, vadovaudamosi Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu (Žin., 2012, Nr. 146-7558). 

13. Apie mokymų ir konsultacijų pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą organizavimo laiką bei asmenų, kuriems išduoti Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti kvalifikacijos pažymėjimai, skaičių profesinio mokymo teikėjai privalo informuoti Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centrą. Apie mokymų pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą laiką profesinio mokymo teikėjai taip pat privalo informuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmus bei artimiausių savivaldybių administracijas ir paskelbti regioninėje spaudoje.

14. Asmenims, įgijusiems reikiamas kompetencijas pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir gavusiems kompetencijų įvertinimo pažymėjimus, teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti kvalifikacijos pažymėjimas. Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti kvalifikacijos pažymėjimo blankus rengia ir jų apskaitą bei išdavimą profesinio mokymo teikėjams iki 2013 m. gruodžio 31 d. vykdo Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras. Nuo 2014 m. sausio 1 d. pažymėjimai išduodami bendra Švietimo ir mokslo ministerijos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

15. Mokymo vykdymo bei kompetencijų vertinimo priežiūra vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka. Atliekant mokymų vykdymo kokybės priežiūrą dalyvauja Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras.

16. Informaciją profesinio pasirengimo ūkininkauti klausimais teikia Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyrius  www.zum.lt, Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Mokymo skyrius www.zmmc.lt ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Mokymo skyrius www.zur.lt.

________________________________________________