VALSTYBĖS DOKUMENTŲ

TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS

PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮMONIŲ, TURINČIŲ SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ GAMYBOS LICENCIJAS, PRISKYRIMO RIZIKOS GRUPEI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2018 m. birželio 4 d. Nr. 1-94

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“:

1. Tvirtinu Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, priskyrimo rizikos grupei tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. 1-133 „Dėl Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, priskyrimo rizikos grupei tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                        Klemensas Rimšelis

 

PATVIRTINTA

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus

2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1-94

 

ĮMONIŲ, TURINČIŲ SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ GAMYBOS LICENCIJAS, PRISKYRIMO RIZIKOS GRUPEI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, priskyrimo rizikos grupei tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) atliekamą įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, (toliau – įmonė) vertinimą pagal rizikos vertinimo kriterijus, įmonių priskyrimą rizikos grupei bei įmonių metinių patikrinimų planavimą pagal įmonių rizikos grupes.

2. Įmonių rizikos vertinimą atlieka Tarnybos administracijos padalinys, vykdantis licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros funkcijas, vadovaudamasis Aprašu.

3. Apraše sąvokos vartojamos taip, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatyme.

 

II SKYRIUS

Įmonių licencijuojamos veiklos RIZIKOS VERTINIMO KRITERIJAI IR jų PRISKYRIMAS RIZIKOS GRUPĖMS

 

4. Įmonių licencijuojamos veiklos rizikos vertinimo kriterijai:

4.1. įmonės licencijuojamos veiklos apimtis (per kalendorinius metus gautų užsakymų gaminti saugiuosius dokumentus ar saugiuosius dokumentų blankus (toliau – užsakymas) skaičius);

4.2. per kalendorinius metus atliktų planinių ir (arba) neplaninių patikrinimų rezultatai;

4.3. įmonės per kalendorinius metus gauti užsakymai gaminti aukštesniojo ir aukščiausio technologinės apsaugos lygio saugiuosius dokumentus ar saugiuosius dokumentų blankus;

4.4. per kalendorinius metus buvo nustatyta pažeidimų, už kuriuos gali būti stabdomas licencijos galiojimas.

5. Įmonių veiklos rizika vertinama 10 balų sistema (nuo 0 iki 10 balų):  

5.1. atsižvelgiant į įmonės vykdytos licencijuojamos veiklos apimtį per kalendorinius metus:

5.1.1. įmonėms, negavusioms užsakymų, – 0 balų;

5.1.2. įmonėms, gavusioms 1–50 užsakymų, – 3 balai;

5.1.3. įmonėms, gavusioms 51–100 užsakymų, – 5 balai;

5.1.4. įmonėms, gavusioms daugiau kaip 100 užsakymų, – 10 balų;

5.2. įvertinus planinių / neplaninių patikrinimų rezultatus per kalendorinius metus:

5.2.1. įmonėms, kuriose nenustatyta licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi reikalavimų pažeidimų, – 0 balų;

5.2.2. įmonėms, kuriose nustatytas vienas licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi reikalavimų pažeidimas, – 3 balai;

5.2.3. įmonėms, kuriose nustatyta nuo dviejų iki penkių licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi reikalavimų pažeidimų, – 5 balai;

5.2.4. įmonėms, kuriose nustatyti daugiau kaip penki licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi reikalavimų pažeidimai, – 10 balų;

5.3. pagal įmonės per kalendorinius metus gautus užsakymus gaminti aukštesniojo ir aukščiausio technologinės apsaugos lygio saugiuosius dokumentus ar saugiuosius dokumentų blankus:

5.3.1. negauta užsakymų gaminti saugiuosius dokumentus ar saugiuosius dokumentų blankus, priskirtus aukštesniajam ar aukščiausiam technologinės apsaugos lygiui, – 0 balų;

5.3.2. gauta užsakymų gaminti saugiuosius dokumentus ar saugiuosius dokumentų blankus, priskirtus aukštesniajam ar aukščiausiam technologinės apsaugos lygiui, – 10 balų;

5.4. už nustatytus pažeidimus, dėl kurių stabdomas licencijos galiojimas per kalendorinius metus:

5.4.1. nebuvo pradėta licencijos galiojimo stabdymo procedūra per kalendorinius metus – 0 balų;

5.4.2. buvo pradėta licencijos galiojimo stabdymo procedūra per kalendorinius metus – 10 balų.

6. Tarnybai atlikus įmonės veiklos rizikos kasmetinį vertinimą, pagal gautus rezultatus įmonė priskiriama atitinkamai rizikos grupei:

6.1. mažos rizikos grupė – iki 5 balų;

6.2. vidutinės rizikos grupė – nuo 5 iki 10 balų;

6.3. padidintos rizikos grupė – daugiau kaip10 balų.

7. Sudarant metinius patikrinimų planus, įmonių planinių patikrinimų skaičius nustatomas pagal įmonių priskyrimą atitinkamai rizikos grupei. Planiniai patikrinimai per kalendorinius metus atliekami:

7.1. mažos rizikos grupės įmonėje 1 kartą;

7.2. vidutinės rizikos grupės įmonėje 2 kartus;

7.3. padidintos rizikos grupės įmonėje 4 kartus.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Įmonių licencijuojamos veiklos rizikos vertinimas atliekamas ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 5 dienos.

 

_________________