LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 13 PRIORITETO „VEIKSMŲ, SKIRTŲ COVID-19 PANDEMIJOS SUKELTAI KRIZEI ĮVEIKTI, SKATINIMAS IR PASIRENGIMAS APLINKĄ TAUSOJANČIAM, SKAITMENINIAM IR TVARIAM EKONOMIKOS ATGAIVINIMUI“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. 13.1.1-LVPA-V-308 „PASKATOS DIZAINO KŪRĖJAMS: „DIZAINO SPARNAI““

 

 

 

2022 m. gegužės 10 d. Nr. ĮV-469

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ įgyvendinimo priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-V-308 „Paskatos dizaino kūrėjams: „Dizaino sparnai““ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-1490 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ įgyvendinimo priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-V-308 „Paskatos dizaino kūrėjams: „Dizaino sparnai““ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo” 8 ir 59 punktais, ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Inovacijų agentūros 2022 m. balandžio 22 d. Paraiškos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) valstybės biudžeto finansavimui gauti vertinimo rezultatų ataskaita (Projekto Nr. 13.1.1-LVPA-V-308-01-0001) Nr. 1-(15.2.1-67):

 

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams šio įsakymo priede nustatyto dydžio finansavimą.

 

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                                                                                                                                                            Simonas Kairys

 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2022 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. ĮV-469

priedas

 

 

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil. Nr.

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partneriai

 

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

 

iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

 

iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

 

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

13.1.1-LVPA-V-308-01-0001

Lietuvos kultūros taryba

302951857

Paskatos pradedantiesiems dizaino kūrėjams kurti ir diegti naujus dizaino sprendimus

-

788 550,21

-

-

788 550,21

-

_________________________