ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRAŠYMŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 26 d. Nr. A-1358

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-202 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, dydžio nustatymo metodikos, nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių patvirtinimo“ 10, 11, 23, 47, 48, 49 ir 50 punktais,

t v i r t i n u pridedamas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šiaulių rajono savivaldybėje prašymų formas:

1. Prašymas atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio kintamosios dalies dėl nekilnojamojo turto nenaudojimo–sąžiningumo deklaraciją;

2. Prašymas dėl vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo, mirus nekilnojamo turto objekto savininkui;

3. Prašymas atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio kintamosios dalies, kadangi nesinaudoja (faktiškai negyvena) nekilnojamojo turto objektu;

4. Prašymas įtraukti į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą pagal faktinę gyvenamąją vietą.

5. Prašymas dėl vietinės rinkliavos mokėtųjų duomenų bazės tikslinimo, kai nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas ir nebenaudojamas.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis

 


 

                    Forma patvirtinta Šiaulių rajono

                    savivaldybės administracijos direktoriaus

                                                                                      2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. A-1358

 

_____________________________________________________________________________________________

(turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, įm. kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

PRAŠYMAS ATLEISTI NUO VIETINĖS RINKLIAVOS MOKESČIO KINTAMOSIOS DALIES DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NENAUDOJIMO–SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

20__ m. ____________________d.

Šiauliai

 

Vadovaudamasis (-asi) Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-202 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais, prašau atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio kintamosios dalies už deklaruojamą laikotarpį nuo 20__m.______________d. iki 20____m. ______________d., kadangi mano valdomas nekilnojamojo turto

objektu__________________________________________________________________________

(nurodyti NT registre įregistruoto nekilnojamojo turto objekto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį), pagal VĮ Registrų centro duomenyse nustatytą pagrindinę tikslinę pastato naudojimo paskirtį, esantis

___________________________________________________________________________

(nurodyti nekilnojamojo turto objekto buvimo adresą) nebus naudojamasi ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinių atliekų išvežimas nebus vykdomas nes, _____________________________________________

____________________________________________________________________

(nurodyti nenaudojimo priežastis – netinkamas gyventi, nevykdoma ūkinė veikla ar kt.) ne trumpesniu kaip vienų metų ketvirtį ir ne ilgesniu kaip vieni metai laikotarpiu.

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie pasikeitimus.

Už neteisingų duomenų pateikimą aš mokėsiu rinkliavos nepriemokas.

Leidžiu Vietinės rinkliavos Administratoriui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose, kurie nenaudojami ir leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į Administratoriaus tvarkomą Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

Pateikiu turto nenaudojimą įrodančius dokumentus ir duomenis:

PRIDEDAMA: (Pridėti nekilnojamojo turto objekto nenaudojimo faktą įrodančius dokumentus.)

Elektros apskaitos prietaisų rodmenys;

Kiti nenaudojimą įrodantys dokumentai.

Esu informuotas (-a), kad pasibaigus deklaruojamam laikotarpiui, per 15 kalendorinių dienų nepateikus nekilnojamojo turto objekto nenaudojimo fakto įrodančių dokumentų, būsiu apmokestintas (-a) vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokesčiu

 

___________________                           _______________________________

(parašas)                                                        (vardas ir pavardė)                


 

                                                                                      Forma patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės

                                                                                      administracijos direktoriaus

                                                                                      2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. A-1358

 

 

_________________________________________________________________________________________

(turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, įm. kodas)

 

_________________________________________________________________________________________

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas)

 

_________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

 

 

PRAŠYMAS DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ DUOMENŲ BAZĖS TIKSLINIMO, KAI NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTAS YRA FIZIŠKAI SUNAIKINTAS IR NEBENAUDOJAMAS

 

20__ m. ___________________d.

Šiauliai

 

Prašau man ______________________________________________________ priklausantį

 

nekilnojamojo turto objektą, adresu__________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

(nekilnojamojo turto objekto pavadinimas, adresas)

 

vietinės rinkliavos mokėtojo kodas_______________________________, neįtraukti (išbraukti) į

vietinės rinkliavos mokėtojų registrą (duomenų bazę), kadangi nekilnojamojo turto objektas yra

fiziškai sunaikintas (sugriuvęs) ir nebenaudojamas.

Rekonstravus ir pripažinus tinkamu naudoti aukščiau nurodytą nekilnojamojo turto objektą,

Informuosiu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrių dėl jo įtraukimo į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

PRIDEDAMA:

 

Statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo aktas, jeigu pastatas yra fiziškai sunaikintas (sugriuvęs);

Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo kopija;

Priešgaisrinės apsaugos tarnybos pažyma, jeigu namas yra sudegęs;

Kiti dokumentai įrodantys, kad turtas sunaikintas ir nebenaudojamas.

 

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie pasikeitimus.

___________________                           _______________________________

(parašas)                                                        (vardas ir pavardė)                

 


 

                    Forma patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės

                                                                                      administracijos direktoriaus

                                                                                      2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. A-1358

 

                     

 

_____________________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

 

PRAŠYMAS DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ REGISTRO TIKSLINIMO, MIRUS NEKILNOJAMO TURTO OBJEKTO SAVININKUI

 

20__ m. ___________________d.

Šiauliai

 

Prašau patikslinti vietinės rinkliavos mokėtojų registrą, kadangi nekilnojamo turto objekto, adresu _________________________________________________________________ savininkas

 

_____________________________________________mirė.

Paveldėjimo laikotarpiu (jeigu šiame objekte yra savo gyvenamąją vietą deklaravusių ar gyvenančių gyventojų, vykdoma ūkinė veikla ar kt.,) prašau vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą

 

ir tvarkymą mokėjimo pranešimus siųsti_________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, adresas)

Paveldėjus aukščiau nurodytą nekilnojamojo turto objektą, apie tai informuosiu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrių.

PRIDEDAMA:

 

Mirties liudijimo kopija, lapas(-ai)

Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo kopija, lapas(-ai)

Pažyma apie paveldėtojo nebuvimą.

 

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie tai.

 

 

___________________                           _______________________________

(parašas)                                                        (vardas ir pavardė)                

 


 

                    Forma patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės

                                                                                      administracijos direktoriaus

                                                                                      2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. A-1358

 

_____________________________________________________________________________________________

(turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data)

 

_____________________________________________________________________________________________

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

 

PRAŠYMAS ATLEISTI NUO VIETINĖS RINKLIAVOS MOKESČIO KINTAMOSIOS DALIES, KADANGI NESINAUDOJA (FAKTIŠKAI NEGYVENA) NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTU

 

20__ m. _____________________d.

Šiauliai

 

Prašau atleisti nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

mokesčio kintamosios dalies už deklaruojamą laikotarpį nuo 20__m.______________d. iki

20____m. ________________d., kadangi gyventojas____________________________________

_______________________________________________________________________________

(vardas pavardė, gimimo data)

faktiškai nesinaudoja nekilnojamojo turto objektu, kuriame yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą,

______________________________________________________________________________ ,

(nekilnojamojo turto objekto adresas)

nes:

atlieka privalomąją karo tarnybą;

gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba apgyvendintas ar slaugomas stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose;

yra suimtas ar atlieka laisvės atėmimo bausmę;

mokosi ne Šiaulių regiono teritorijoje esančioje dieninėje arba vakarinėje mokymo įstaigoje;

yra išvykęs dirbti (pagal darbo pobūdžio santykius su darbdaviu, nuolatinė darbo vieta ne Šiaulių regione).

Pateikiu įrodančius dokumentus dėl turto nesinaudojimo:

_______________________________________________________________________________

(dokumentai pateikiami lietuvių kalba ( arba išversti vertimų biuruose)

Esu informuotas (-a), kad pasibaigus deklaruojamam laikotarpiui, per 15 kalendorinių dienų nepateikus nekilnojamojo turto objekto nenaudojimo fakto įrodančių dokumentų, būsiu apmokestintas (a) vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokesčiu.

 

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie tai.

 

___________________                           _______________________________

(parašas)                                                        (vardas ir pavardė)                


 

                    Forma patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės

                                                                                      administracijos direktoriaus

                                                                                      2017 m. rugsėjo  26  d. įsakymu Nr. A-1358

 

_____________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gimimo data (a/k)

 

____________________________________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos deklaravimo adresas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

 

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ REGISTRĄ PAGAL FAKTINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ

 

20__ m. ______________________ d.

Šiauliai

 

Prašau pagal faktinę gyvenamąją vietą ____________________________________________

(adresas)

nuo 20___m. _______________d. iki 20___m. _______________d. į vietinės rinkliavos mokėtojų

registrą įtraukti:

_______________________________________________________________________________

(gyventojo (-ų) vardas, pavardė, gimimo data)

_______________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie tai.

 

Leidžiu Vietinės rinkliavos Administratoriui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose, kurie nenaudojami ir leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į Administratoriaus tvarkomą Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

 

 

___________________                           _______________________________

(parašas)                                                        (vardas ir pavardė)