TEISĖJŲ TARYBA

NUTARIMAS

DĖL TEISĖJŲ TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 8 D. NUTARIMO NR. 13P-144-(7.1.2) „DĖL TEISMŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO SPECIALIAME INTERNETO TINKLALAPYJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 26 d. Nr. 13P-26-(7.1.2) 

Vilnius

 

 

Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašą, patvirtintą Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 13P-144-(7.1.2) „Dėl Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Pakeisti Aprašo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme numatytų teismų pranešimų (toliau – pranešimai) skelbimo, tikslinimo ir jų pripažinimo neaktualiais specialiame interneto tinklalapyje, kurio nuoroda prieinama Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) interneto svetainėje www.teismai.lt (toliau – specialus interneto tinklalapis), procedūras.“

1.2. Pakeisti Aprašo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme numatyti teismų pranešimai teismo interneto svetainėje gali būti skelbiami pateikiant nuorodą į specialų interneto tinklalapį, kuriame jie skelbiami šio Aprašo nustatyta tvarka.“

1.3. Pakeisti Aprašo 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Pastebėjus, kad paskelbtas netikslus, klaidingas pranešimas arba pranešime paskelbta neskelbtinų duomenų, jį paskelbęs teismo darbuotojas, suderinęs su bylą nagrinėjančiu teisėju, pranešimą nedelsdamas atšaukia, paskelbia naują pranešimą ir apie tai informuoja teismo darbuotoją, koordinuojantį asmens duomenų apsaugos klausimus teisme.“

1.4. Papildyti Aprašą 61 punktu:

61. Pranešimą paskelbęs teismas įvertina, ar klaidos sudaro asmens duomenų saugumo pažeidimą, ir priima sprendimą dėl poreikio kreiptis į Administraciją, kad pranešimas iš specialaus interneto tinklalapio būtų pašalintas skubos tvarka. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimą, turi būti imamasi veiksmų, numatytų Teisėjų tarybos patvirtintose Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklėse.“

1.5. Pakeisti Aprašo 9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.1. pranešimai dėl procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu, kuratoriaus paskyrimo teisminio nagrinėjimo metu, pareiškimo apie asmens paskelbimą mirusiu, nežinia kur esančiu priėmimo, teisinių santykių atkūrimo pagal prarastus pareikštinius vertybinius dokumentus, valdymo fakto patvirtinimo, nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo, pareiškimo iškelti įmonės ar fizinio asmens bankroto bylą priėmimo, grupės pildymo priėmus grupės ieškinį (skundą), grupės atstovo pakeitimo, nustatyto termino grupės nariui kreiptis dėl jo pripažinimo grupės atstovu, siūlymo pasinaudoti teise pakeisti grupės atstovą, grupės atstovo apeliaciniame (kasaciniame) procese, bendro ar tarpinio sprendimo įsiteisėjimo atidėjimo – įsiteisėjus baigiamajam teismo procesiniam sprendimui byloje;“.

1.6. Pakeisti Aprašo 9.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.3. pranešimai dėl bylos nagrinėjimo iš esmės rašytinio proceso tvarka ir dėl kitų klausimų nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka, pranešimai dėl pirmosios instancijos teismo ir apeliacinės instancijos teismo posėdžio datos baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose – kitą dieną po įvykusio teismo posėdžio arba, paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių teismo posėdis neįvyko, neįvykusio teismo posėdžio;“.

1.7. Pakeisti Aprašo 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Naudojant LITEKO paskelbti pranešimai neaktualiais pripažįstami tai pažymint specialiame interneto tinklalapyje automatiniu būdu, teismo darbuotojui į LITEKO įvedus atitinkamus duomenis apie sprendimo įsiteisėjimą, įvykusį teismo posėdį, pranešimo galiojimo terminą ar kitus duomenis, su kuriais siejamas teismo pranešimo pripažinimas neaktualiu. Naudojant Teismų pranešimų apie nagrinėjamas bylas administravimo įrankį paskelbti pranešimai neaktualiais pripažįstami šiuo įrankiu tai pažymint specialiame interneto tinklalapyje. Neaktualiais pripažinti pranešimai specialiame interneto tinklalapyje skelbiami tris mėnesius nuo jų pripažinimo neaktualiais momento, išskyrus šio Aprašo 61 punkte nurodytus atvejus. Suėjus trijų mėnesių terminui, neaktualiais pripažinti pranešimai perkeliami į LITEKO duomenų bazės archyvą ir pašalinami iš specialaus interneto tinklalapio.“

1.8. Pakeisti 13 priedo antrą sakinį ir jį išdėstyti taip:

Teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas, išskyrus Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatytus atvejus.

1.9. Patvirtinti pranešimų dėl grupės pildymo priėmus grupės ieškinį (skundą), dėl nustatyto termino grupės nariui kreiptis dėl jo pripažinimo grupės atstovu, dėl siūlymo pasinaudoti teise pakeisti grupės atstovą, dėl grupės atstovo apeliaciniame (kasaciniame) procese pavyzdines formas (pridedama).

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.7 papunktis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

Pirmininkė                                                                                                  Sigita Rudėnaitė

                                                                                                                  

 

Sekretorius                                                                                                  Ramūnas Gadliauskas

 

 

 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame

interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

22 priedas

 

(Pranešimo dėl grupės pildymo priėmus grupės ieškinį pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl grupės pildymo priėmus grupės ieškinį

 

 

Informuojame, kad _________________________________________________________

(nurodomi teismo / teismo rūmų pavadinimas, nutarties priėmimo data ir numeris)

buvo priimtas grupės atstovo______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(nurodomi grupės atstovo vardas ir pavardė (pavadinimas), duomenys ryšiams palaikyti: adresas pašto
korespondencijos siuntoms, telefono ir (ar) fakso numeris, el. pašto adresas, kitų elektroninių ryšių priemonių adresai)

 

pareikštas grupės ieškinys dėl ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

                                                  (nurodomi ieškinio pagrindas ir ieškinyje keliami reikalavimai)

 

Atsakovas šioje byloje yra___________________________________________________________ .

                                                               (nurodomi atsakovo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir juridinio asmens kodas)

 

Grupės ieškinys pareikštas siekiant apginti visų grupės narių interesus.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(pateikiamas grupės apibūdinimas: apibendrinta informacija apie grupės narių teisinį statusą, jų skaičių pranešimo
                                                               patvirtinimo dieną ir (ar) kitus aktualius duomenis)

 

Grupės nariais norintys tapti asmenys ne vėliau kaip iki ____________________________________

___________________________________________________________________________________________ .

                         (nurodomas teismo nutartyje dėl grupės ieškinio priėmimo nustatytas terminas grupei papildyti)

 

turi kreiptis į grupės atstovą ir jam pateikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4413 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą pareiškimą dėl sutikimo būti grupės nariu ir pareikšti teismui grupės ieškinį. Šis pareiškimas turi būti pateiktas ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ .

(nurodoma, kaip toks pareiškimas turi būti pateiktas grupės atstovui (registruotu paštu, per pasiuntinių paslaugų
             teikėjus, el. paštu ar pan.), adresas pašto korespondencijos siuntoms ir (ar) fakso numeris, el. pašto adresas)

 

Visa aktuali informacija apie grupės ieškinio bylos nagrinėjimo eigą ir šioje byloje atliekamus
procesinius veiksmus grupės nariams teikiama ___________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

                                                               (nurodoma tvarka, pagal kurią grupės atstovas teiks nurodytą informaciją)

 

Informacijos teirautis tel._____________________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

______________

 

 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame

interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

23 priedas

 

(Pranešimo dėl grupės pildymo priėmus grupės skundą pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl grupės pildymo priėmus grupės skundą

 

 

Informuojame, kad _________________________________________________________

(nurodomi teismo / teismo rūmų pavadinimas, nutarties priėmimo data ir numeris)

buvo priimtas grupės atstovo_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(nurodomi grupės atstovo vardas ir pavardė (pavadinimas), duomenys ryšiams palaikyti: adresas pašto
korespondencijos siuntoms, telefono ir (ar) fakso numeris, el. pašto adresas, kitų elektroninių ryšių priemonių adresai)

 

pareikštas grupės skundas dėl ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

                                                               (nurodomi skundo pagrindas ir skunde keliami reikalavimai)

 

Atsakovas šioje byloje yra___________________________________________________________ .

                                                               (nurodomi atsakovo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir juridinio asmens kodas)

 

Grupės skundas pareikštas siekiant apginti visų grupės narių interesus.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(pateikiamas grupės apibūdinimas: apibendrinta informacija apie grupės narių teisinį statusą, jų skaičių pranešimo
                                                               patvirtinimo dieną ir (ar) kitus aktualius duomenis)

 

Grupės nariais norintys tapti asmenys ne vėliau kaip iki ____________________________________

___________________________________________________________________________________________ .

                         (nurodomas teismo nutartyje dėl grupės skundo priėmimo nustatytas terminas grupei papildyti)

 

turi kreiptis į grupės atstovą ir jam pateikti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 1262 straipsnio 6 punkte nurodytą pareiškimą dėl sutikimo būti grupės nariu ir pareikšti
teismui grupės skundą. Šis pareiškimas turi būti pateiktas __________________________________

_____________________________________________________________________________________________.

(nurodoma, kaip toks pareiškimas turi būti pateiktas grupės atstovui (registruotu paštu, per pasiuntinių paslaugų
             teikėjus, el. paštu ar pan.), adresas pašto korespondencijos siuntoms ir (ar) fakso numeris, el. pašto adresas)

 

Visa aktuali informacija apie grupės skundo bylos nagrinėjimo eigą ir šioje byloje atliekamus
procesinius veiksmus grupės nariams teikiama ___________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

                                                  (nurodoma tvarka, pagal kurią grupės atstovas teiks nurodytą informaciją)

 

Informacijos teirautis tel._____________________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

______________

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame

interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

24 priedas

 

(Pranešimo dėl nustatyto termino grupės nariui kreiptis dėl jo pripažinimo grupės atstovu pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl nustatyto termino grupės nariui kreiptis dėl jo pripažinimo grupės atstovu

 

 

________________________________________ nagrinėjamoje grupės ieškinio byloje

(Nurodomas teismo / teismo rūmų pavadinimas)

dėl ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ,

                                                               (nurodomi ieškinio pagrindas ir ieškinyje keliami reikalavimai)

kurioje atsakovu yra ____________________________________________________________,

                                                               (nurodomi atsakovo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir juridinio asmens kodas)

grupė nebeturi grupės atstovo.

 

Informuojame, kad ne vėliau kaip iki ___________________________________ teismui turi būti

                                                                                        (nurodoma teismo nutartyje nustatyto termino pabaiga)

pateiktas grupės nario kreipimasis dėl jo pripažinimo grupės atstovu ir įrodymai, kad daugiau kaip pusė visų grupės narių pritaria naujo grupės atstovo kandidatūrai. Jeigu per šį teismo nustatytą terminą grupės nario kreipimasis dėl pripažinimo grupės atstovu nebus pateiktas, teismas grupės ieškinį paliks nenagrinėtą.

 

Informacijos teirautis tel.___________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

______________

 

 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame

interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

25 priedas

 

(Pranešimo dėl siūlymo pasinaudoti teise pakeisti grupės atstovą pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl siūlymo pasinaudoti teise pakeisti grupės atstovą

 

 

___________________________________________ nagrinėjamoje grupės ieškinio byloje

(Nurodomas teismo / teismo rūmų pavadinimas)

dėl ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ,

                                                                            (nurodomi ieškinio pagrindas ir ieškinyje keliami reikalavimai)

kurioje atsakovu yra ____________________________________________________________ ,

                                                                            (nurodomi atsakovo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir juridinio asmens kodas)

teismo nuomone, grupės atstovas netinkamai atstovauja grupės interesams, todėl siūloma grupės
nariams pasinaudoti teise pakeisti grupės atstovą ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
4414 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka paskirti kitą grupės atstovą.

 

Informacijos teirautis tel.___________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

______________

 

 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame

interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

26 priedas

 

(Pranešimo dėl grupės atstovo apeliaciniame (kasaciniame) procese pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl grupės atstovo apeliaciniame (kasaciniame) procese

 

 

Informuojame, kad _________________________ priimto sprendimo grupės ieškinio byloje

(nurodomas teismo / teismo rūmų pavadinimas)

dėl ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ,

                                                  (nurodomi ieškinio pagrindas ir ieškinyje keliami reikalavimai)

kurioje atsakovu yra ____________________________________________________________ ,

                                                               (nurodomi atsakovo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir juridinio asmens kodas)

įsiteisėjimas atidėtas iki ___________________________________ .

                                                               (nurodoma teismo nutartyje nustatyto termino pabaiga)

Per teismo atidėtą sprendimo įsiteisėjimo terminą bet kuris grupės narys turi teisę kreiptis į teismą
dėl jo pripažinimo grupės atstovu apeliaciniame (kasaciniame) procese.

 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 44113 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka
patvirtintas grupės atstovas turi teisę paduoti grupės apeliacinį (kasacinį) skundą per teismo
atidėtą sprendimo įsiteisėjimo terminą.

 

Informacijos teirautis tel.___________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

______________