KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO
IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. V17E-70

Kaišiadorys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsniu ir Rekomendacija dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo, patvirtinta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. KS-291 „Dėl Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui supažindinti su šiuo sprendimu Kaišiadorių rajono savivaldybės politikus, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vytenis Tomkus

 

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio 29 d. sprendimu

Nr. V17E-70

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacijai skirtų dovanų (toliau – dovana), kurias gali gauti Kaišiadorių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) politikai ir asmenys, dirbantys Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija), jeigu tai susiję su tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis, kai tokių dovanų vertė viršija 150 eurų, perdavimo Administracijai, įvertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarką.

Asmeninės ir kitos dovanos, kurios gaunamos ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 13 straipsnio 2 dalies nuostatas, nepatenka į šio Aprašo reguliavimo sritį.

2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto apskaitą, nurašymą, saugojimą, vertės nustatymą, ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) Rekomendacinėmis gairėmis dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų.

3. Aprašo nuostatos privalomai taikomos visiems Savivaldybės politikams ir asmenims, dirbantiems Administracijoje, įskaitant praktiką atliekančius asmenis.

4. Apraše vartojamos šios pagrindinės sąvokos:

4.1. Asmenys, dirbantys Administracijoje – Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie yra deklaruojantys asmenys, kaip jie apibrėžti Įstatyme.

4.2. Dovana – bet koks neatlygintinai perduodamas turtas ar turtinė teisė. Dovanos sąvoka apima viską, ką galima įvertinti pinigais, t. y. daiktus, paslaugas, įvairias pramogas, nuolaidas, dovanų čekius, svetingumą, paskolas. Dovanos suprantamos taip, kaip jų samprata pateikiama VTEK Rekomendacinėse gairėse dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų (toliau – VTEK rekomendacinės gairės).

4.3. Komisija – nuolat veikianti Savivaldybės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų vertinimo komisija, kurios sudėtį tvirtina Administracijos direktorius.

4.4. Tarptautinis protokolas ir tradicijos – tai tarptautinės mandagumo taisyklės, kurių valstybė ir jos atstovai laikosi, norėdami parodyti deramą pagarbą kitai valstybei ir jos atstovams, kartu išlaikydami savo valstybės prestižą bei nacionalinį orumą. Tarptautinės tradicijos yra istoriškai įsitvirtinusios kultūros formos – apeigos, ritualai, papročiai, simboliai, vertybės, vaizdiniai, elgsena ir kt., perduodami iš kartos į kartą.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Įstatyme, VTEK rekomendacinėse gairėse ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

DOVANŲ PERDAVIMAS ADMINISTRACIJAI

 

6. Savivaldybės politikas ar asmuo, dirbantis Administracijoje (toliau kartu – asmuo), gavęs dovaną, kai tokios dovanos vertė viršija 150 eurų (jeigu tiksli vertė yra žinoma) arba tikėtina, kad galėtų viršyti 150 eurų (jeigu tiksli vertė nežinoma), nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dovanos gavimo dienos, užpildo dovanos perdavimo aktą (Aprašo 1 priedas) ir perduoda ją Komisijos sekretoriui ar Komisijos pirmininkui, kuris tą pačią dieną dovanos perdavimo aktą registruoja dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS). Jeigu asmuo neturi galimybių perduoti gautos dovanos per nustatytą terminą dėl pateisinamų priežasčių (komandiruotė, liga, atostogos, kitas laikinas nebuvimas darbe), jis gautą dovaną privalo perduoti per 5 darbo dienas nuo komandiruotės, ligos, atostogų ar kito laikino nebuvimo darbe pabaigos.

7. Gautos ir Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka perduotos dovanos, kol bus nustatyta jų vertė, yra saugomos Administracijos Bendrajame skyriuje.

8. Neturi būti perduodamos, registruojamos ir vertinamos dovanos, kurių vertė akivaizdžiai neviršija 150 eurų, kurios gaunamos pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas ir kurios įprastai yra susijusios su asmens pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtos dovanos su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika (pavyzdžiui: kanceliarinės priemonės, kalendoriai, knygos, kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai, gairelės, kepuraitės, marškinėliai, puodeliai, užrašų knygutės, raktų pakabukai ir pan.).

 

III SKYRIUS

DOVANŲ VERTINIMAS IR APSKAITA

 

9. Dovanas vertina nuolat veikianti Komisija, kurios sudėtį tvirtina Administracijos direktorius.

10. Komisija, gavusi dovaną su dovanos perdavimo aktu, dovanos vertę nustato pagal nurodytą kainą (pavyzdžiui: priklijuota etiketė, įspausta kaina), pagal elektroninėje erdvėje ar kituose informacijos šaltiniuose esančių dovanų (tapačių ar panašių atitikmenų) tą pačią ar vidutinę rinkos kainą ir surašo dovanos vertinimo aktą (Aprašo 2 priedas). Nesant objektyvios galimybės nustatyti dovanos vertę nurodytu būdu, dovanos vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu ir Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159.

11. Komisijai nustačius, kad dovanos vertė yra mažesnė nei 150 eurų arba lygi 150 eurų, dovana grąžinama asmeniui, kuris tą dovaną perdavė Komisijai. Komisija apie dovanos grąžinimą nurodo dovanos vertinimo akte.

12. Įstatymo nustatytų atmintinų dienų ar švenčių, gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių ir pan. progomis asmeniui gavus daugiau negu vieną dovaną, jos vertinamos eiliškumo tvarka tuo pat metu ir įrašomos į vieną dovanos vertinimo aktą tuo pačiu registracijos numeriu ir ta pačia data. Dovanos vertinimo aktą pasirašo visi vertinimą atlikę Komisijos nariai. Dokumento vertinimo akto pasirašymo faktas patvirtinamas atitinkamos Administracijos naudojamos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis sudarytu nekvalifikuotu elektroniniu parašu.

13. Pasirašytas dovanos vertinimo aktas kartu su susijusiais dokumentais DVS priemonėmis teikiamas tvirtinti Administracijos direktoriui ir užregistruojamas DVS. Užregistruotas dovanos vertinimo aktas teikiamas vykdyti Administracijos Buhalterijos skyriui, Administracijos Bendrajam skyriui.

14. Siekiant nustatyti dovanos vertę, gali būti konsultuojamasi su VTEK. Kilus ginčui ar esant nesutarimų dėl dovanos vertės, nesutinkantis su vertės nustatymu perduodantis asmuo gali savo lėšomis užsakyti eksperto paslaugas.

15. Komisijai nustačius, kad dovanos vertė yra didesnė nei 150 eurų, dovana tampa Savivaldybės nuosavybe. Tokiu atveju:

15.1. Dovana yra įtraukiama į Administracijos apskaitą kaip atsarga ir tolesnė apskaita tvarkoma tik kontrolės tikslais nebalansinėje sąskaitoje teisės aktų nustatyta tvarka. Dovanas į apskaitą įtraukia Buhalterijos skyriaus atsakingas darbuotojas, vadovaudamasis dovanos vertinimo aktu.

15.2. Dovana yra perduodama saugoti Administracijos Bendrajam skyriui arba dovanos gavėjui konkrečioje nurodytoje vietoje (pvz., dovanos gavėjo kabinete), arba perduodama naudoti konkrečiam Administracijos darbuotojui pagal paskirtį, apie dovanos perdavimą pažymint dovanos vertinimo akte.

15.3. Dovana, kuri Komisijos sprendimu yra muziejinė vertybė ar meno kūrinys, gali būti perduodama saugoti Kaišiadorių muziejui.

15.4. Dovanos nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Dovana gali būti nurašoma tik tais atvejais, kai ji yra sunaikinta, pavogta, kitaip neteisėtai pasisavinta, nepataisomai sugadinta dėl stichinės nelaimės, gaisro ar kitų priežasčių. Dovanos nepataisomo sugadinimo ar sunaikinimo faktas nustatomas Komisijos sprendimu. Dovanos vagystės faktas patvirtinamas, remiantis atitinkamais teisėsaugos institucijų dokumentais.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

16. Komisija sudaroma Administracijos direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 5 fizinių asmenų: Komisijos pirmininko, Komisijos pirmininko pavaduotojo ir bent 3 Komisijos narių, kurių vienas paskiriamas Komisijos sekretoriumi.

17. Komisija sprendimus dėl dovanų vertinimo priima posėdžiuose. Komisijos posėdžiai protokoluojami.

18. Komisijos pirmininkas, o tuo atveju, kai jo nėra, Komisijos pirmininko pavaduotojas, gavęs dovanos perdavimo aktą, inicijuoja Komisijos posėdį. Komisijos posėdį per 10 darbo dienų po dovanos perdavimo akto gavimo organizuoja Komisijos sekretorius.

19. Į Komisijos posėdį gali būti kviečiamas dovaną gavęs asmuo. Komisija taip pat turi teisę kviesti į Komisijos posėdžius specialių žinių ar informacijos turinčius asmenis, dirbančius Administracijoje, jeigu tai susiję su svarstytinais klausimais, konsultuotis su VTEK dėl dovanos vertinimo.

20. Komisijos veiklai vadovauja Komisijos pirmininkas. Jeigu Komisijos pirmininkas negali dalyvauti posėdyje, jį pavaduoja Komisijos pirmininko pavaduotojas.

21. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Balsuoti galima tik už arba prieš siūlomą sprendimą. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos posėdžio metu priimti sprendimai įforminami dovanos vertinimo aktu, kuriame nurodoma: Komisijos posėdžio dalyviai, vertinama dovana, pagrindas, kuriuo materialinės vertybės yra vertinamos, priimti sprendimai, materialiai atsakingas asmuo, kuriam perduodama saugoti dovana, pasiūlymai (pastabos) dėl dovanos vertinimo, perdavimo saugoti, dovanos naudojimo, eksponavimo ir kita svarbi informacija.

22. Dovanos vertinimo aktas, kurį rengia Komisijos sekretorius, turi būti parengtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Komisijos posėdžio. Aktą šio Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka pasirašo Komisijos pirmininkas ir posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

23. Komisijos veiklos dokumentai (dovanos vertinimo aktai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai, susiję su svarstytinais klausimais) registruojami Administracijos DVS ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

DOVANŲ EKSPONAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

24. Dovanos, kurių vertė viršija 150 eurų ir kurios nenaudojamos pagal paskirtį arba nėra perduodamos Kaišiadorių muziejui, Komisijos sprendimu gali būti eksponuojamos Administracijos patalpose, matomose vietose. Konkrečią dovanų eksponavimo vietą parenka Komisija.

25. Eksponuojant prie dovanos gali būti pateikiama informacija apie dovanos įteikimo datą, dovanos teikėją, dovanos gavėją, dovanos įteikimo progą.

26. Dovanos turi būti eksponuojamos saugiai, kad tretieji asmenys negalėtų pasiimti, sugadinti ar kitaip neteisėtai jų pasisavinti.

27. Unikalioms, ypač vertingoms, trapioms, smulkioms dovanoms, kurių vertė viršija 150 eurų, eksponuoti gali būti įrengiamos atitinkamos spintos ar vitrinos, kurios yra rakinamos ir / ar stebimos.

28. Korupcijos prevencijos tikslais dovanos pristatomos visuomenei Savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt.

29. Už dovanų priežiūrą ir tvarkymą atsakingas Administracijos Bendrasis skyrius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Šiame Apraše nereglamentuoti dovanos apskaitos ir saugojimo klausimai sprendžiami vadovaujantis bendraisiais materialinių vertybių apskaitą ir saugojimą reglamentuojančiais teisės aktais.

31. Asmenys, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

____________________

 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės dovanų,

gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,

taip pat reprezentacijai skirtų dovanų

perdavimo, vertinimo, registravimo,

saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Dovanos perdavimo akto forma)

 

DOVANOS PERDAVIMO AKTAS

 

____________________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

 

Eil. nr.

Dovanos pavadinimas

Dovanos apibūdinimas

Dovanos gavimo proga, vieta, laikas

Kiekis

Pastabos

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovaną perdavė _________________________       __________    _______________________

(pareigos)                              (parašas)                  (vardas, pavardė)

 

 

Dovaną priėmė _________________________         __________    _______________________

(pareigos)                              (parašas)                  (vardas, pavardė)

 

 

___________________

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės dovanų,

gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,

taip pat reprezentacijai skirtų dovanų

perdavimo, vertinimo, registravimo,

saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Dovanos vertinimo akto forma)

 

DOVANOS VERTINIMO AKTAS

 

_________________ Nr. ____

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų vertinimo komisija,

sudaryta _______________________________________________________________ iš

(dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data, Nr.)

 

Komisijos pirmininko (-ės) _______________________________________________

Komisijos narių: _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________,

 

įvertino

Eil. nr.

Pavadinimas

Vertės nustatymo šaltinis

Kiekis

Kaina, Eur

Suma, Eur

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Dovana grąžinama / perduodama:

 

_________________________________________________________________________

(asmens pareigos, vardas, pavardė)

 

Pasiūlymai / pastabos dėl dovanos vertinimo, perdavimo saugoti, dovanos naudojimo, eksponavimo ir pan.:

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

Dokumentai:

1.   Dovanos perdavimo akto kopija.

2.   Kiti (pagal poreikį).

___________________