LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

dėl 2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ priemonės NR. 03.2.1-lvpa-k-802
„expo sertifikatas lt“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nr. 4 patvirtinimo

 

2022 m. vasario 25 d. Nr. 4-282

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 6.2.7 papunktį,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4 (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras, pavaduojantis 

ekonomikos ir inovacijų ministrą                                                                               Marius Skuodis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2022 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 4-282

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS

NR. 03.2.1-LVPA-K-802 „EXPO SERTIFIKATAS LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 4

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvos Respublikai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. balandžio 12 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2021) 2603, 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972;

2.2. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.3. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Gaminys – materialus, apčiuopiamas dalykas, tai, kas gaunama kaip gamybos proceso pasekmė iš sukurto gaminio projekto.

3.2. Įmonės eksportas – paties pareiškėjo pagamintos produkcijos, įskaitant atvykstamąjį turizmą, kurią jis pats savo vardu išvežė iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos ribų, vertė, kuri apima lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksportą į trečiąsias valstybes ir išvežimą į Europos Sąjungos valstybes nares, tačiau neapima laikinai įvežtų perdirbti prekių ir iš jų pagamintų kompensacinių produktų eksporto, laisvai cirkuliuojančių anksčiau importuotų prekių reeksporto ir prekių eksporto iš muitinės sandėlių.

3.3. Lietuviškos kilmės produkcijos eksportas Lietuvos Respublikoje pagamintos produkcijos eksportas, kai produkto gamyboje dalyvauja daugiau negu viena valstybė; kilmės valstybė bus pirmoji valstybė, kurioje produktas buvo pagamintas (tokiai produkcijai gali būti suteiktas atitinkamas oficialus kilmės sertifikatas).

3.4. Paslaugaveiklos už atlygį, kurioje dalyvauja klientas, rezultatas, darantis poveikį klientui, jo nuosavybei arba palengvinantis produktų, įskaitant finansinį turtą, mainus.

3.5. Paties pareiškėjo pagaminta produkcija – pareiškėjo gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

3.6. Produkcijos sertifikavimas sertifikavimo įstaigos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme, arba analogiškos užsienio sertifikavimo įstaigos atliekama procedūra, įrodanti, kad produkcija atitinka standarto arba kito norminio teisės akto reikalavimus, ir privaloma ketinant produkciją eksportuoti.

3.7. Produkcijos sertifikavimo išlaidos – pareiškėjo lėšos, kuriomis sumokėta už produkcijos sertifikavimą ir (ar) privalomą registravimą, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

3.8. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos  Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir dokumentuose, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) ir įgyvendinančioji institucija.

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 1 000 000  (vieno milijono) eurų ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų, galimų išmokėti viršijant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priede, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1326), numatytas lėšas, vadovaujantis Nutarimo Nr. 1326 9 punkto lentele

Jeigu paskelbus kvietimą teikti paraiškas (toliau – kvietimas) pagal teigiamai įvertintas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė, negu kvietimui skirta lėšų suma, įgyvendinančioji institucija turi teisę teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime numatytos kvietimo finansavimo sumos padidinimo. Ministerijos pritarimu kvietimo suma gali būti padidinta, neviršijant Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeidžiant teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

8. Priemonės tikslas – paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti. Tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos Respublikos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.

9. Pagal Aprašą remiama veikla – planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

10. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2022 metų I ketvirtį. Vienas pareiškėjas gali teikti vieną paraišką. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

11. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės.

12. Pagal Aprašą partneriai negalimi.

13. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 1407/20131 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas bei 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 su visais pakeitimais, 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus.

14. Pagal Aprašą finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

14.1 jeigu jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės, kaip ši sąvoka apibrėžta 2014 m. liepos 31 d. Komisijos komunikate Nr. 2014/C 249/01 – Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti  (toliau – Gairės), kategorijai;

14.2. jeigu jis nėra sugrąžinęs Lietuvos Respublikoje anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka;

14.3 kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu, arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

15. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

16.     Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 44P-2.1 (2), 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 44P-6.1 (28), 2019 m. kovo 28 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44 P-3 (39) ir 2022 m. sausio 17 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-1 (71):

16.1. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 4-217 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – 2021–2023 metų strateginis veiklos planas), nuostatas  – vertinama, ar projektas prisideda prie 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pirmojo tikslo „Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“ ketvirtojo uždavinio „Skatinti prekių ir paslaugų eksportą“ įgyvendinimo. Siekiant pirmojo  2021–2023 metų strateginio veiklos plano tikslo įgyvendinimo, projektu turi būti siekiama padidinti įmonės konkurencingumą, o siekiant ketvirtojo uždavinio įgyvendinimo projektu turi būti sertifikuojami planuojami eksportuoti gaminiai ir (arba) paslaugos. Vertinama pagal paraiškos duomenis.

16.2. Sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija (būtina įsitikinti, kad sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija. Duomenys tikrinami pagal pareiškėjo pateiktus paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (jei įmonė veikia mažiau nei 1 metus, tuomet duomenys tikrinami pagal tarpinių finansinių ataskaitų nuo įmonės įsteigimo iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos rinkinius).

17. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. Didžiausias galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede. Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 50. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, jie išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 50 balų, paraiška atmetama.

18. Pagal Aprašą nefinansuojami iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojami didelės apimties projektai.

19. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip 2023 m.  rugpjūčio 31 d., nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

20. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau kaip nuo 2022 m. sausio 1 d., tačiau projekto išlaidos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki projekto sutarties sudarymo dienos yra patiriamos pareiškėjo rizika.

21. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki 2022 m. sausio 1 d., visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

22. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Jeigu projektų veiklos vykdomos ne Lietuvos Respublikoje, tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 15 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

23. Projektu turi būti siekiama visų toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

23.1. produkto stebėsenos rodiklio „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas P.B. 202;

23.2. produkto stebėsenos rodiklio „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“, kodas P.B. 206;

23.3. produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių įmonių sertifikuoti produktai“, kodas P.N. 803;

23.4. rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės sertifikuotos produkcijos eksporto padidėjimas“, kodas R.N. 803.

24. Aprašo 23.3 ir 23.4 papunkčiuose nurodytiems Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliams apskaičiuoti taikomas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Aprašo 23.1 ir 23.2 papunkčiuose nurodytiems Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliams apskaičiuoti taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

25. Projekto parengtumui taikomas reikalavimas, kurio neįvykdžius ir kartu su paraiška nepateikus bent vieno pagrindžiančio dokumento, paraiška atmetama, neprašius papildomų dokumentų:

25.1. Pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti užpildytą Aprašo 4 priede nustatytą Informacijos, reikalingos projekto atitikčiai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti, formą Word arba Excell formatu (toliau – Aprašo 4 priedas).

25.2. Pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti planuojamos sertifikuoti produkcijos eksporto vertę 2021 m. pagrindžiantį dokumentą (buhalterinę pažymą) (jeigu planuojama sertifikuoti produkcija nebuvo eksportuojama, buhalterinėje pažymoje nurodomas 0 (nulis) Eur).

26. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

27. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

28. Pareiškėjui pagalba teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013. Apraše nustatomos pagalbos teikimo sąlygos, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka.

29. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

30. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau kaip vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

31. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

32. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų).

33. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

34. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne lėšų suma, nei reikalaujama.

35. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

36. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos Aprašo lentelėje.

 

Lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

 

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Tinkamos finansuoti – produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos, kurioms apmokėti taikytina paraiškos vertinimo metu nustatyta fiksuotoji projekto išlaidų suma (toliau – fiksuotoji suma), kaip tai nurodyta Projektų taisyklių 425.3 papunktyje. Fiksuotoji suma nustatoma pagal mažiausios kainos komercinį pasiūlymą arba pasirašytą pirkimo–pardavimo sutartį.

6.

Informavimas apie projektą

Netinkama finansuoti.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkama finansuoti.

 

37. Projekto išlaidoms, be Projekto taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat taikomos Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatos.

38. Projekto biudžetas sudaromas, vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

39. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

40. Tinkamos finansuoti išlaidos, apmokamos taikant Aprašo lentelės 5 punkte nurodytas fiksuotąsias sumas, kaip nustatyta Projektų taisyklių 425.3 papunktyje, turi atitikti šias nuostatas:

40.1. Pagal fiksuotąsias sumas apmokamos tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktajame skirsnyje nustatytus reikalavimus.

40.2. Projektų tinkamos finansuoti išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotąsias sumas, apmokomos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytas fiksuotąsias sumas ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotąsias sumas apmokamų rezultatų pasiekimą, nurodomi projekto sutartyje.

40.3. Fiksuotosios sumos dydis gali būti patikslintas tik Projektų taisyklių 4281 punkte nurodytais atvejais.

41. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

41.1. nurodytos Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje;

41.2. projektinio pasiūlymo ir paraiškos rengimo išlaidos;

41.3. neįvardytos Aprašo lentelėje kaip tinkamos.

42. Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba, kaip nustatyta Aprašo 28 punkte:

42.1. Vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų). Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Vienos įmonės sąvoka apima visas įmones, kaip nurodyta De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/klausimynai/kaip_KLAUSIMYNAS_vienas_ukio_subjektas.pdf.

42.2. Įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 paskelbtą rekomenduojamą formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta De minimis reglamento 3 straipsnyje. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 5 darbo dienas registruoja suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre.

42.3. De minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio 6 dalimi.

43. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas bendrosios išimties reglamentuose arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

44. Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt antrojo skirsnio nuostatos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

45. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką,kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

46. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 49 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), nurodytą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

47. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

48. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

49. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus: (Aprašo 49.1 ir 49.8 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, užpildomos paraiškų priedų formos):

49.1. užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą. Šio klausimyno forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“ (dokumento kategorija „paraiškų priedų formos“);

49.2. patvirtintą paskutinių ataskaitinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba patvirtintą įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jei jį pareiškėjas privalo rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui);

49.3. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kita;

49.4. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (toliau – SVV deklaracija), parengtą pagal praėjusių metų ataskaitinių finansinių metų duomenis;

49.5. Aprašo 25.1 papunktyje nurodytą dokumentą;

49.6. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą, nuorodas į rinkoje esančias kainas (ne mažiau kaip 3 komerciniai pasiūlymai). Jei projektas pradėtas įgyvendinti – pasirašytas pirkimo–pardavimo sutartis, sąskaitas faktūras ir kitus pradėtą projekto įgyvendinimą įrodančius dokumentus;

49.7. užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją;

49.8. Aprašo 25.2 papunktyje nurodytą dokumentą.

50. Visi Aprašo 49 punkte nurodyti priedai įgyvendinančiajai institucijai turi būti teikiami kartu su paraiška per DMS. Jei priedų neįmanoma pateikti per DMS, jie teikiami raštu Projektų taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka.

51. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

52. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Kontaktai (telefono ryšio numeris, el. pašto adresas ir kita informacija) nurodomi kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

53. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priedą, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priedą.

54. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka turi teisę paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą. Įgyvendinančioji institucija turi teisę paprašyti pareiškėjo pateikti kartu su paraiška pateiktoje SVV deklaracijoje nurodytų su pareiškėju susijusių įmonių paskutinių ataskaitinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (netaikoma, jeigu susijusios įmonės yra pateikusios metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui).

55. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos.

56. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (pvz., kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Projektų taisyklių 127 punkte nustatyta tvarka įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės, – raštu, taip pat Ministeriją raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 9 punktu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį), ir nurodo termino pratęsimo priežastis.

57. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše, Projektų taisyklių 93 punkte ir Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame, penkioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, informuojamas per DMS) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos, nurodoma paraiškos atmetimo priežastis, teisinis pagrindas ir sprendimo atmesti paraišką apskundimo tvarka.

58. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo turi teisę apskųsti Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

59. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo grupės sudėtį tvirtina ekonomikos ir inovacijų ministras Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo grupės veiklos principai nustatomi ekonomikos ir inovacijų ministro įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, ir (arba) šios grupės darbo reglamente.

60. Įgyvendinančioji institucija, siekdama įsitikinti, kad finansavimo skyrimo (projekto sutarties sudarymo) metu pareiškėjas nebuvo sunkumų patirianti įmonė, turi teisę patikrinti Juridinių asmenų registre patvirtintus paskutinių dvejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Paaiškėjus, kad finansavimo skyrimo (projekto sutarties sudarymo) metu įmonė buvo patirianti sunkumų, finansavimas yra neskiriamas (projekto sutartis nesudaroma). Šis Aprašo punktas netaikomas, jeigu paraiškos vertinimo metu pareiškėjas buvo priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai.

61. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių III skyriaus septynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

62. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS pateikia šį sprendimą pareiškėjams, o jeigu DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos, – elektroniniu paštu.

63. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

64. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą Projektų taisyklių 166 punkte nustatyta tvarka. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgyvendinančioji institucija informuoja Ministeriją ir pareiškėją Projektų taisyklių 168 punkte nustatyta tvarka.

65. Ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas turi būti sudaręs sutartį gauti paskolą ir pateikęs jos kopiją įgyvendinančiajai institucijai, jei pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola. Jei pareiškėjas skolinasi ne iš kredito įstaigos (banko ar kredito unijos), kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą, iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas turi pateikti ir skolintojo finansinį pajėgumą skolinti atitinkamą lėšų sumą įrodančius dokumentus. Jei pareiškėjas per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą projekto sutarties pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas. Įgyvendinančiajai institucijai Aprašo 64 punkte nustatytu atveju pratęsus projekto sutarties pasirašymo terminą, atitinkamai prasitęsia paskolos sutarties kopijos pateikimo terminas.

66. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

67. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

68. Projekto (-ų) įgyvendinimo priežiūrai atlikti sudaromas Projekto (-ų) priežiūros komitetas, kuris stebi projekto įgyvendinimo pažangą ir teikia rekomendacijas projekto vykdytojui dėl projekto įgyvendinimo. Projekto (-ų) priežiūros komitetas sudaromas iš įgyvendinančiosios institucijos ir Ministerijos atstovų, į Projekto (-ų) priežiūros komiteto sudėtį gali būti kviečiami kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovai. Projekto (-ų) priežiūros komiteto sudėtis tvirtinama ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, o jo veiklos principai nustatomi šio komiteto darbo reglamente.

69. Trejus metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

70. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, vienašališkai nutraukia projekto sutartį Projektų taisyklių 192 punkte nustatyta tvarka.

71. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, pirkimus privalo vykdyti vadovaudamiesi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimtojo skirsnio reikalavimais.

72. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

73. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje.

74. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnyje nustatytą terminą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

76. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

77. Pareiškėjų pateikti asmens duomenys, taip pat paraiškoje pateikti asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – atlikti paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, pareiškėjų atstovų informavimą, konsultavimą ir DMS naudotojų administravimą. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento III skyriaus nuostatomis ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

______________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio

verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės

Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4

1 priedas

 

 

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės forma)

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

 

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu).

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

 

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus
(toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ 3.2.1 konkretų uždavinį „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ ir siekiamą rezultatą.

 

Informacijos šaltinis – paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška).

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 (toliau – Aprašas) 9 punkte nurodytą veiklą.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 16.2 papunktyje ir 18 bei 21 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti nacionalinį strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 16.1 papunktyje.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017) 118, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato stebėsenos rodiklio pasiekimo.

Projektu turi būti siekiama stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 23 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai;

Projektui teikiamas finansavimas turi neviršyti nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitikti reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, kurie yra nustatyti Aprašo 13, 28, 42 ir 43 punktuose.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, pildomas Aprašo 3 priedas.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, dokumentas, nurodytas Aprašo 49.7 papunktyje.

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su visais pakeitimais, laikantis ten nustatytų reikalavimų;

Netaikoma.

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Netaikoma.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

 

Tinkamų pareiškėjų sąrašas yra nurodytas Aprašo 11 punkte.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 49.4 papunktyje nurodytas dokumentas.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras atlikti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruoti juridiniai asmenys ar užsienyje gyvenantys fiziniai asmenys (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris
(-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar
2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui)
;

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui)

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 49.2 ir 49.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Juridinių asmenų registro, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenys, taip pat kita viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – įgyvendinančioji institucija) prieinama informacija.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, vadovaujamasi pareiškėjo pateikta deklaracija.

 

Paraiškos deklaracijoje pateiktų teiginių dėl atitikties šiam vertinimo aspektui nurodytų apribojimų tikrumas tikrinamas atrankiniu būdu įgyvendinančiosios institucijos vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 25 punkte.

 

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

Netaikoma.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas.

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 33, 34 ir 35 punktuose nurodyta lėšų dalimi.

 

Informacijos šaltiniai: duomenys tikrinami pagal Juridinių asmenų registro duomenis, pareiškėjo kreditorių ir debitorių sąrašą (nurodomi kreditoriniai ir debitoriniai įsiskolinimai ir sąrašas, sudarytas ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos), prognozuojamus pinigų srautus (mėnesiais) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kuriuose pagal projekto tvarkaraštį būtų detalizuoti ir išdėstyti projekto finansavimo šaltiniai, numatomos patirti išlaidos (atsižvelgiant į apmokėjimo sąlygas), įvertintas paramos sumų gavimas ir panašiai ir kurie įrodo, kad pareiškėjui pakaks numatytų finansavimo šaltinių nuosavam indėliui finansuoti ir sklandžiam projekto veiklų finansavimui užtikrinti, pagrindžiančius planuojamo pardavimo dokumentus (turimi kontraktai, užsakomieji komerciniai pasiūlymai, užsakymai ir panašiai), planuojamus finansavimo šaltinius (nuosavos lėšos, bankų ir kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų paskolos ir kiti šaltiniai); kitus dokumentus, įrodančius pareiškėjo gebėjimus užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo, Aprašo 49.2 ir 49.3 papunkčiuose ir 65 punkte nurodytus dokumentus.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Informacijos šaltinis – Aprašo 1 priedo 6.1 papunktyje nurodyti informacijos šaltiniai.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

Netaikoma.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

 

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti taikomos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Netaikoma.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti taikomas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Netaikoma.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti taikoma vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

Netaikoma.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, sąnaudų ir naudos santykio) reikšmes;

Netaikoma.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

Netaikoma.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų veiksmingumo analizės rodikliu.

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas turi atitikti Aprašo 19 punkte nustatytą reikalavimą.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

 

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikomi fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai arba fiksuotosios projekto išlaidų sumos turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 40 punkte.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

Netaikoma.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai (arba ES, kai vykdomos projektų veiklos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmosios pastraipos 1 punktą) ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos, informavimo, komunikacijos ir ES struktūrinių fondų matomumo didinimo veiklos;

8.1.2. iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 22 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

Taip                                                   Ne                                                              Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Jei pažymimas rezultatas „Ne“ arba „Taip su išlyga“, rašomas komentaras.)

 

2)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

Taip, nebandė

Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

 

3)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti Europos Komisijai (toliau – EK) išlaidos:

 

Bendra projekto vertė (apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas), Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų,

proc.

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4 = (3/2) * 100

5

6 = (5/2) * 100

7

8

9 = (8/2) * 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.)

 

__________________________________                              ______________________                     ___________________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo (data) (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma spausdinta versija)

asmens pareigų pavadinimas)

 

________________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo

konkurencingumo skatinimas“ priemonės

Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4

2 priedas

 

(Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelės forma)

 

PROJEKTO Naudos ir kokybės vertinimo LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

 

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus vertinimas (jei taikomi svoriai)

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius

Komen-tarai

Kriterijaus įvertinimas

Svorio koeficien-tas

1.     Pareiškėjo eksporto augimo potencialas

Vertinamos pareiškėjo planuojamo sertifikuoti produkto eksporto apimtys vertine išraiška (faktiniai duomenys) ataskaitiniais prieš projekto pateikimą metais ir jų dinamika (prognozė), vertinant šių rodiklių kasmetinius prognozuojamus duomenis nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iki 3 metų po projekto įgyvendinimo (skaičiuojant akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo). Jei pareiškėjas yra iki tol neeksportavusi įmonė, vertinami nurodyti gamybos (teikiamos paslaugos) eksporto apimčių augimo rodikliai.

 

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį gamybos ir eksporto augimo potencialą, vertinant eksporto apimties augimo prognozes ir dinamiką.

 

Apskaičiuojama pagal formulę:

(N + 1 − P) + (N + 2 − P) + (N + 3 − P), kurioje:

P – planuojamo sertifikuoti produkto eksporto vertė paraiškos pateikimo metais (pagal su paraiška pateiktų patvirtintų paskutinių ataskaitinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis);

N + 1 – planuojamo sertifikuoti produkto eksporto vertė pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N + 2 – planuojamo sertifikuoti produkto eksporto vertė antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N + 3 – planuojamo sertifikuoti produkto eksporto vertė trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.

 

Eksportas apima ir pareiškėjo pagamintos produkcijos (įskaitant atvykstamąjį turizmą) išvežimą į Europos Sąjungos valstybes nares, tačiau neapima reeksporto ir tranzito.

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

Jeigu pirmieji projektai, kurių eksporto augimo potencialas vienodas, sudaro daugiau kaip 20 proc., tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

 

Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

40

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Pildoma tik tuo atveju, jei kriterijams nustatomi svoriai. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio. 

8

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Pildoma tik tuo atveju, jei kriterijams nustatomi svoriai. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio. 

 

2.    Projekto efektyvumas

Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo lietuviškos kilmės sertifikuotos produkcijos eksporto augimo (skaičiuojant akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo) ir prašomos finansavimo sumos. Projektai surikiuojami nuo efektyviausio (didžiausias santykis tarp lietuviškos kilmės sertifikuotos produkcijos eksporto augimo ir prašomos finansavimo sumos) iki mažiausiai efektyvaus (mažiausias santykis tarp lietuviškos kilmės sertifikuotos produkcijos eksporto augimo ir prašomos finansavimo sumos):

Projekto efektyvumas skaičiuojamas pagal formulę: (N + 1 − P) + (N + 2  P) + (N + 3 − P) / pro-jekto finansavimas, kurioje:

P – paskutinių finansinių metų eksporto vertė iki paraiškos pateikimo momento pagal finansinės atskaitomybės duomenis;

N + 1 – eksporto vertė pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N + 2 – eksporto vertė antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N + 3 – eksporto vertė trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.

Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių eksporto vertė tikrinama pagal juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinius, produkcijos išgabenimą patvirtinančius ir kitus eksporto vertę nurodančius dokumentus.

Projektai surikiuojami nuo efektyviausio iki mažiausiai efektyvaus projekto. 5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatomos vienodai efektyvios veiklos, sudaro daugiau kaip 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 procentų 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

30

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Pildoma tik tuo atveju, jei kriterijams nustatomi svoriai. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.

6

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Pildoma tik tuo atveju, jei kriterijams nustatomi svoriai. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.

 

3.  

Pareiškėjo vykdoma pagrindinė ekonominė veikla yra įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas)

Prioritetas suteikiamas tiems pareiškėjams, kurių vykdoma pagrindinė ekonominė veikla yra įtraukta į Sąrašą.

Vertinimo skalė: jei pareiškėjo vykdoma pagrindinė ekonominė veikla yra įtraukta į Sąrašą, – 5 balai, jei pareiškėjo vykdoma pagrindinė ekonominė veikla nėra įtraukta į Sąrašą, – 0 balų.

 

 

30

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Pildoma tik tuo atveju, jei kriterijams nustatomi svoriai. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.

6

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Pildoma tik tuo atveju, jei kriterijams nustatomi svoriai. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.

 

Suma:

100

 

 

(Sumuoja-ma skiltyje įrašytų skaičių suma, kuri negali viršyti 100. Galimas simbolių skaičius – 3 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.)

 

Minimali privaloma surinkti balų suma:

50

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________                                       ________________                                                                                                    _______________________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos                                                                                               (data)                                                  (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma spausdinta versija)

atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                                                                                                                                                                                   

 

______________________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo

konkurencingumo skatinimas“

priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4

3 priedas

 

(Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo forma)

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Priemonės teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2021/1237

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

3. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties Reglamentui (ES) Nr. 1407/2013

Eil.

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 su visais pakeitimais?

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai de minimis pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose valstybėse arba Europos Sąjungos valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamu kiekiu, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui teikiama de minimis pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą šio priedo 3.1–3.4 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, tačiau kartu bent viename sektoriuje, kuriam taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013, ir pastarajam sektoriui pagalba teikiama, ar užtikrinama tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013? (Jei taikoma.)

 

3.8.

Ar de minimis pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti, kai įmonė (pareiškėjas ir (arba) projekto vykdytojas) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį?

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje,  suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvos Respublikoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur (du šimtus tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) viršutinė riba, ar užtikrinama, kad de minimis pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų) per trejų finansinių metų laikotarpį ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (Jei taikoma.)

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, nurodytą šio priedo 3.9 arba 3.10 papunktyje, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (Jei taikoma.)

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo? Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną? (Jei taikoma.)

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba yra skaidri (Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnis)?

(Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 2 dalis)

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 reikalavimus
(
Reglamento (ES) Nr. 1407/20135 straipsnis)?

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 galiojimo laikotarpį?

 

 

4. Finansavimo atitikties Reglamentui (ES) Nr. 1407/2013vertinimas

Ar teikiamas finansavimas atitinka Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013?

 

 

____________________________________

(projekto vertintojas)

 

___________

(parašas)

 

________

(data)

 

 

 

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

 

______________________________________

(skyriaus vadovas)

____________

(parašas)

____________

(data)

 

 

 

__________________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio

verslo konkurencingumo skatinimas“

priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4

4 priedas

 

 

(Informacijos, reikalingos projekto atitikčiai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti forma)

 

INFORMACIJa, reikalingA projekto atitikČIAI 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 NUOSTATOMS IR projektų atrankos kriterijams įvertinti

 

 

1. Pareiškėjo vykdomos veiklos ir projekto veiklos priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.), patvirtintam Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.) (naudojama nustatant projektų atitiktį 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 (toliau – Aprašas) 16.2 papunkčiui (vertinamas 4 priedo 1.2 papunktis) ir Aprašo 2 priedo 3 punkte nurodytam prioritetiniui kriterijui (vertinamas 4 priedo 1.1 papunktis).

 

1.1. Pareiškėjo pagrindinė (-ės) vykdoma (-os) veikla (-os) pagal EVRK 2 red.

 

1.2. Pareiškėjo veikla (-os) pagal EVRK 2 red., kuriai (-ioms) vykdyti bus naudojami projekto rezultatai.

 

 

 

 

2.  Pareiškėjo remiama veikla (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 9 punkto nuostatoms).

 

Eil. Nr.

Projekto įgyvendinimo metu numatomi sertifikuoti įmonės gaminami produktai

Numatomas gauti sertifikatas

2.1.

 

 

2.2.

 

 

2.3.

 

 

...

 

 

Aprašomas ir pagrindžiamas konkretaus įmonės gaminamo produkto sertifikavimo poreikis.

 

3. Informacija apie pareiškėjo planuojamos sertifikuoti produkcijos eksporto pajamų augimą (naudojama projektų atitikčiai Aprašo 2 priedo 1 ir 2 punktuose nurodytiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams įvertinti).

 

Eil. Nr.

 

2021 m.

Projekto įgyvendinimo pabaigos metai

(20.... m.)

Pirmieji metai po projekto įgyvendinimo

(20.... m.)

Antrieji metai po projekto įgyvendinimo

(20.... m.)

Tretieji  metai po projekto įgyvendinimo

(20.... m.)

3.1. Planuojama sertifikuoti produkcija

3.2. Planuojamos sertifikuoti produkcijos eksportas vertine išraiška, Eur

 

 

 

 

 

3.3. Planuojamos sertifikuoti produkcijos eksporto pajamų padidėjimas, procentais

nepildoma

nepildoma

 

 

 

3.4. Akumuliuotas eksporto pajamų augimas

nepildoma

nepildoma

 

 

 

Aprašomas ir pagrindžiamas projekto poveikis pareiškėjo planuojamos sertifikuoti produkcijos eksporto augimui (veiksniai, prielaidos, skaičiavimai ir panašiai).

 

4. Fiksuotųjų projekto išlaidų sumų lentelė

 

Eil. Nr.

Komercinį pasiūlymą pateikęs tiekėjas, komercinio pasiūlymo data ir numeris

Kaina, Eur be  pridėtinės vertės mokesčio

Dokumentai, įrodantys pagal fiksuotąsias projekto išlaidų sumas (toliau – fiksuotoji suma) apmokamų rezultatų pasiekimą (bus įtraukiama į projekto sutartį)

Išlaidų kategorija Nr. 5 pagal Aprašo 36 punkto lentelę

 

Išlaidų pavadinimas Nr. 1

 

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Fiksuotoji suma:

0,00

 

Išlaidų pavadinimas Nr. 2

 

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Fiksuotoji suma:

0,00

 

 

 

 

Prie paraiškos gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją.

________________________________________ _________________ ___________________________

(Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (parašas)                                                                                   (vardas ir pavardė)

 

____________________