LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 3D-357 „DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 3 d. Nr. 3D-499

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL 2013 L 352, p. 9), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) 2019/316 (OL 2019 L 51, p.1), Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrosiomis administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės).“

2.  Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis, suma vienam paramos gavėjui (įskaitant su juo reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 20 000 eurų. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis, suma pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje veiklą vykdančioms įmonėms per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neturi viršyti reglamento (ES) Nr. 1408/2013 I priede nurodytos nacionalinės ribos. Jei suteikus paramą pagal taisykles būtų viršytos šiame punkte nurodytos ribos, skiriant paramą paramos suma sumažinama tiek, kad pirmiau nurodytos ribos nebūtų viršytos.

3.    Pakeičiu 22.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.3. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Registravimo taisyklės), bei atsižvelgdama į taisyklių 13 punkto nuostatas, patikrina, ar paramos gavėjui (įskaitant su juo reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) suteikus paramą pagal šias taisykles nebus viršytos taisyklių 11 punkte nurodytos ribos;“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Andrius Palionis