LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

dėl lietuvos respublikos ŪKIO MINISTRO 2008 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO nR. 4-119 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJOS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 21 d. Nr. 4-250

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 10 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą“ 1 punktu,

t virtinu pridedamus:

1. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašą;

2. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formą F1.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 dieną;

2.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtas paraiškų teikimas ir vertinimas, kurių metu deklaruojamas ir vertinamas smulkiojo ar vidutinio verslo statusas, atliekamas pagal iki šio įsakymo galiojusias Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo nuostatas.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                    Mindaugas Sinkevičius

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2017 m. balandžio 21 d.

įsakymo Nr. 4-250 redakcija)

 

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas (toliau –Tvarkos aprašas) nustato smulkiojo ar vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statuso deklaravimo procedūros tvarką ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos (toliau – Deklaracija) pildymo tvarką.

2. Tvarkos aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Didelė įmonė – įmonė, pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2, 3 dalyse nustatytas sąlygas nepriskiriama labai mažai, mažai ar vidutinei įmonei.

3.2. Praėję metai – metai, kurių patvirtintos paskutinės metinės finansinės ataskaitos, metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos arba kiti finansiniai dokumentai.

3.3. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija – Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintos formos dokumentas, kuriame verslo subjektas nurodo Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2, 3 dalyse ir 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas priskyrimo SVV subjektui sąlygas ir deklaruoja savo, kaip SVV subjekto, statusą.

3.4. Užpraeiti metai – metai prieš metus, kurių patvirtintos paskutinės metinės finansinės ataskaitos, metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos ar kiti finansiniai dokumentai.

3.5. Užužpraeiti metai – metai prieš dvejus metus, kurių patvirtintos paskutinės metinės finansinės ataskaitos, metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos ar kiti finansiniai dokumentai.

3.6. Verslo subjektas – SVV subjekto statusą deklaruojanti įmonė arba SVV subjekto statusą deklaruojantis verslininkas.

4. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

5. Savo, kaip SVV subjekto, statusą deklaruoja verslo subjektai, siekiantys gauti valstybės paramą bet kuria iš Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 6 straipsnyje nustatytų valstybės paramos SVV subjektams formų, kai teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės paramos teikimą, nustatyta, kad tinkamais pareiškėjais gali būti SVV subjektai (arba dalis SVV subjektų – labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės, verslininkai, atitinkantys SVV subjekto statusą).

6. Deklaraciją sudaro Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma F1 (toliau – forma F1), Partnerinių įmonių duomenys P1 (toliau – forma P1), Partnerinės įmonės aprašymas (toliau – formos P1 priedas), Susijusių įmonių duomenys S1 (toliau – formos S1) ir Susijusios įmonės aprašymas (toliau – formos S1 priedas).

7. Verslo subjektai, kurie pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą:

7.1. yra savarankiškos įmonės, pildo tik formą F1;

7.2. turi bent vieną partnerinę įmonę, bet neturi nė vienos susijusios įmonės, pildo formą F1, formą P1 ir formos P1 priedą;

7.3. neturi partnerinių įmonių, turi bent vieną susijusią įmonę, kuri neturi partnerinių įmonių, pildo formą F1, formą S1 ir formos S1 priedą;

7.4. turi bent vieną susijusią ir bent vieną partnerinę įmonę, pildo visas formas: formą F1, formą P1, formos P1 priedą, formą S1 ir formos S1 priedą.

8. Siūlytina Deklaraciją pildyti tokia tvarka: formos F1 1–8 langelius, formos P1 priedą, formą P1 (jei verslo subjektas turi partnerinių įmonių), formos S1 priedą, formą S1 (jei verslo subjektas turi susijusių įmonių) ir formos F1 9–12 langelius.

9. Deklaracija turi būti pildoma laikantis tokių reikalavimų:

9.1. Deklaracija pildoma tokios formos, kokia yra patvirtinta šiuo įsakymu, ir skelbiama Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainėje (www.ukmin.lt) ir (ar) kitų valstybės paramą teikiančių arba administruojančių juridinių asmenų interneto svetainėse.

9.2. Deklaracija gali būti pildoma ranka didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu) arba, jeigu tekstas spausdinamas, mažosiomis raidėmis (sakinys pradedamas didžiąja raide).

9.3. Deklaracijoje įrašomos sumos turi būti apvalinamos: 49 centai ir mažiau nuo sumos atmetami, o 50 centų ir daugiau laikomi euru.

10. Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius. Paraiškos vertinimo metu paaiškėjus, kad po SVV subjekto statuso deklaravimo datos SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), SVV subjektas įsigijo 25 ir daugiau procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba SVV subjekto 25 ir daugiau procentų akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių įsigijo kitas verslo subjektas, verslo subjekto statusas nustatomas pagal po sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.

11. Būtinas užpildyti Deklaracijos formas pildo verslo subjektas. Deklaracija patvirtinama įmonės vadovo, jį pavaduojančio asmens ar verslininko parašu arba jų elektroniniu parašu. Už Deklaracijoje pateikiamų duomenų teisingumą ir tikrumą atsako Deklaraciją pasirašęs asmuo.

 

II SKYRIUS

PIRMASIS SKIRSNIS

FORMOS F1 PILDYMAS

 

12. Formą F1 pildo kiekviena statusą deklaruojanti įmonė ar statusą deklaruojantis verslininkas.

13. Forma F1 pildoma tokia tvarka:

13.1. Viršuje centre, po žodžiais „Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“, įrašoma deklaracijos pildymo data (metai, mėnuo, diena) ir sudarymo vieta, kurios persikelia į formą P1, formos P1 priedą, formą S1 ir formos S1 priedą.

13.2. Kairiajame viršutiniame kampe ženklu „X“ pažymima, ar deklaracija yra pirminė, ar patikslinta, pažymėjimas persikelia į formą P1, formos P1 priedą, formą S1 ir formos S1 priedą.

13.3. 1 langelyje „Verslo subjekto pavadinimas“ įrašomas statusą deklaruojančios įmonės pavadinimas arba statusą deklaruojančio verslininko vardas ir pavardė.

13.4. 2 langelyje „Verslo subjekto buveinė“ įrašomas statusą deklaruojančios įmonės patalpų, kuriose yra jos buveinė, adresas arba statusą deklaruojančio verslininko nuolatinė gyvenamoji vieta.

13.5. 3 langelyje „Verslo subjekto įsteigimo data“ įrašoma statusą deklaruojančios įmonės įsteigimo data (metai, mėnuo, diena) arba statusą deklaruojančio verslininko:

13.5.1. verslo liudijime nurodyta verslo liudijimo galiojimo pradžios data (metai, mėnuo, diena);

13.5.2. nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymoje nurodyta veiklos pradžios data (metai, mėnuo, diena);

13.5.3. nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymoje nurodyta individualios veiklos pradžios data (metai, mėnuo, diena).

13.6. 4 langelyje „Verslo subjekto kodas / PVM mokėtojo kodas“ įrašomas statusą deklaruojančios įmonės kodas arba statusą deklaruojančiam verslininkui išduoto verslo liudijimo numeris arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, arba Nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos numeris. Jei statusą deklaruojanti įmonė ar statusą deklaruojantis verslininkas yra įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais, įrašomas PVM mokėtojo kodas.

13.7. 5 langelyje „Verslo subjekto vadovo vardas, pavardė ir pareigos“ įrašomas statusą deklaruojančios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos. Statusą deklaruojantis verslininkas šio langelio nepildo.

13.8. 6 langelyje „Verslo subjekto ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas“ įrašomi statusą deklaruojančios įmonės arba statusą deklaruojančio verslininko ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas.

13.9. 7 langelyje „Verslo subjekto tipas“ ženklu „X“ pažymimas verslo subjekto tipas:

13.9.1. ženklu „X“ pažymimas verslo subjekto tipas „savarankiška“, jei verslo subjektas neturi nei partnerinių, nei susijusių įmonių;

13.9.2. ženklu „X“ pažymimas verslo subjekto tipas „partnerinė“, jei verslo subjektas turi bent vieną partnerinę įmonę;

13.9.3. ženklu „X“ pažymimas verslo subjekto tipas „susijusi įmonė“, jei verslo subjektas turi bent vieną susijusią įmonę;

13.9.4. jei verslo subjektas turi bent vieną partnerinę įmonę ir bent vieną susijusią įmonę, ženklu „X“ pažymimas ir verslo subjekto tipas „partnerinė“, ir verslo subjekto tipas „susijusi“.

13.10. 8 langelyje „Laikotarpis, kurio Deklaracija teikiama“ įrašomi atitinkami metai, kurių Deklaracija teikiama. Antrojoje skiltyje įrašyti metai turi atitikti metus, už kuriuos patvirtintas paskutinis metinių finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – metinės finansinės ataskaitos), metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos) ar kitų finansinių dokumentų pagrindu į Deklaraciją įrašomi duomenys, jeigu verslo subjektas veikia mažiau nei dvejus metus. Dvejus metus veikiantis verslo subjektas trečiojoje skiltyje nurodo užpraeitus metus, kurių patvirtintos metinės finansinės ataskaitos, metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos ar kiti finansiniai dokumentai. Trejus ir daugiau metų veikiantis verslo subjektas ketvirtojoje skiltyje įrašo užužpraeitus metus, kurių patvirtintos metinės finansinės ataskaitos, metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos ar kiti finansiniai dokumentai, jeigu per paskutinius dvejus metus keitėsi verslo subjekto statusas. Naujo įsteigto verslo subjekto, kurio metinės finansinės ataskaitos, metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos ar kiti finansiniai dokumentai dar nėra patvirtinti, vidutinis metinis darbuotojų skaičius ir finansiniai duomenys nustatomi pagal planuojamus finansinių metų duomenis, o tokios įmonės susijusios ir (ar) partnerinės įmonės duomenys nustatomi pagal patvirtintas metines finansines ataskaitas ar metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas ir tokios įmonės trečiojoje skiltyje nurodo metus, kurių metinės finansinės ataskaitos, metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos ar kiti finansiniai dokumentai bus patvirtinti, o ketvirtojoje ir penktojoje skiltyse nurodo įmonės susijusios ir (ar) partnerinės įmonės duomenis praėjusiais ir užpraeitais metais. Jeigu verslo subjekto susijusios ir (ar) partnerinės įmonės dar neturi patvirtintų metinių finansinių ataskaitų, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ar kitų finansinių dokumentų, vidutinis metinis darbuotojų skaičius ir finansiniai duomenys nustatomi pagal planuojamus finansinių metų duomenis. Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie
kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.

13.11. 9 langelio „Duomenys, pagal kuriuos nustatomas verslo subjekto statusas“:

13.11.1. eilutės „DA1“, kuri pildoma, jei verslo subjektas nesudaro metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų arba jo duomenys nėra įtraukti į kitos įmonės sudaromas metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, skiltyje „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“ įrašomas verslo subjekto vidutinis metinis darbuotojų skaičius praėjusiais, užpraeitais, užužpraeitais metais, apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Skiltyje „Metinės pajamos (Eur)“ įrašomos verslo subjekto metinės pajamos (Eur), nurodytos jo metinėse finansinėse ataskaitose ar kituose finansiniuose dokumentuose praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais, skiltyje „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ įrašoma verslo subjekto balanse nurodyto turto vertė (Eur) praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais. Užpildžius eilutę „DA1“, eilutė „DA2“ nepildoma;

13.11.2. eilutėje „DA2“, kuri pildoma, jei verslo subjektas sudaro metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas arba jo duomenys įtraukti į kitos įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas (nebuvo užpildyta eilutė „DA1“), į skiltis „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“, „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ atitinkamai persikelia duomenys iš formos S1 2 langelio „Metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys DA“ skilčių „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“, „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais;

13.11.3. eilutėje „∑kn DPn“ į skiltis „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“, „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ atitinkamai persikelia partnerinių įmonių duomenys iš formos P1 eilutės „∑kn DPn“ skilties „kn DPn“ poskilčių „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“, „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais;

13.11.4. eilutėje „∑DSn“ į skiltis „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“, „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ atitinkamai persikelia susijusių įmonių duomenys iš formos S1 4 langelio „Susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, duomenys“ eilutės „∑DSn“ skilčių „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“, „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ (jei susijusiųjų įmonių duomenys nebuvo įtraukti į verslo subjekto metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas) praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais;

13.11.5. eilutės „DAg = DA1 + DA2 + ∑kn DPn + ∑DSn“ skiltyse „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“, „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ įrašomos sumos, gautos sudėjus eilučių „DA1“, „DA2“ „∑kn DPn“, ∑DSn“ atitinkamose skiltyse „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“, „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais įrašytas sumas. Pagal šioje eilutėje nurodytas sumas yra nustatomas verslo subjekto statusas praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais.

13.12. 10 langelio „Verslo subjekto statusas“:

13.12.1. į eilutės „Laikotarpis (metai)“ antrąją, trečiąją ir ketvirtąją skiltis persikelia metai, nurodyti šios formos 8 langelyje;

13.12.2. eilučių „Labai maža įmonė“, „Maža įmonė“, „Vidutinė įmonė“, „Didelė įmonė“ antrojoje skiltyje, remiantis 9 langelio eilutės „DAg = DA1 + DA2 + ∑kn DPn + ∑DS“ trečios skilties duomenimis praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais, ženklu „X“ pasižymi verslo subjekto statusas. Eilučių „Labai maža įmonė“, „Maža įmonė“, „Vidutinė įmonė“, „Didelė įmonė“ ketvirtojoje ir šeštojoje skiltyse, remiantis praėjusių dvejų metų duomenimis, ženklu „X“ pažymimas verslo subjekto statusas praėjusiais dvejais metais prieš metus, kurių Deklaracija teikiama. Dvejus metus veikiantis verslo subjektas nurodo savo statusą (labai maža įmonė, maža įmonė, vidutinė įmonė, didelė įmonė) paskutiniais dvejais metais. Trejus ir daugiau metų veikiantis verslo subjektas nurodo savo statusą (labai maža įmonė, maža įmonė, vidutinė įmonė, didelė įmonė) paskutiniais dvejais metais, o jeigu per paskutinius dvejus metus verslo subjekto statusas keitėsi – paskutiniais trejais metais ir tokio verslo subjekto statusas vertinamas pagal šioje lentelėje pateiktus duomenis:

Eil. Nr.

Užužpraeitų metų verslo subjekto statusas

Užpraeitų metų verslo subjekto statusas

Praėjusių metų verslo subjekto statusas

Verslo subjekto statusas Deklaracijos pateikimo metu

1.    

Ne SVV subjektas

Ne SVV subjektas

SVV subjektas

Ne SVV subjektas

2.    

Ne SVV subjektas

SVV subjektas

SVV subjektas

SVV subjektas

3.    

SVV subjektas

SVV subjektas

SVV subjektas

SVV subjektas

4.    

SVV subjektas

Ne SVV subjektas

SVV subjektas

SVV subjektas

5.    

SVV subjektas

SVV subjektas

Ne SVV subjektas

SVV subjektas

6.    

SVV subjektas

Ne SVV subjektas

Ne SVV subjektas

Ne SVV subjektas

7.    

Ne SVV subjektas

SVV subjektas

Ne SVV subjektas

Ne SVV subjektas

8.    

Ne SVV subjektas

Ne SVV subjektas

Ne SVV subjektas

Ne SVV subjektas

 

13.13. Statusą deklaruojantis verslininkas 10 langelį pildo taip pat kaip ir statusą deklaruojanti įmonė.

13.14. 11 langelyje „Verslo subjekto vadovo vardas ir pavardė“ įrašomas statusą deklaruojančios įmonės vadovo, jį pavaduojančio asmens arba statusą deklaruojančio verslininko vardas, pavardė ir rašomas šio asmens parašas, patvirtinantis Deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą ir tikslumą.

13.15. 12 langelio „Pridedamos formos“ skiltyje „Formos pavadinimas“ ženklu „X“ pažymima, kurios iš Deklaracijos formų yra pateikiamos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

FORMOS P1 DUOMENYS

 

14. Į formą P1 duomenys iš formos P1 priedo persikelia tokia tvarka:

14.1. Į skiltį „Partnerinės įmonės (pavadinimas, įmonės kodas)“ persikelia duomenys iš formos P1 priedo 1 ir 4 langelių.

14.2. Į atitinkamas skilties „kn DPn poskilčių „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“ ir „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ eilutes pagal įmonių pavadinimus ir kodus persikelia šias įmones apibūdinantys duomenys iš atitinkamų formos P1 priedo 12 langelio „kn-oji partnerinės įmonės duomenų dalis kn DPn“ eilučių „kn DPn“ skilčių „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“ ir „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais.

14.3. Eilutės „kn DPn“ skiltyse „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“, „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais įsirašo sumos, gautos sudėjus visų pirmiau esančių eilučių atitinkamose skiltyse „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“, „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais įrašytas sumas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

FORMOS P1 PRIEDO PILDYMAS

 

15. Formos P1 priede surašomi reikalingi duomenys apie kiekvieną verslo subjekto partnerinę įmonę, partnerinės įmonės partnerinę įmonę, jei partnerinės įmonės kita partnerinė įmonė su statusą deklaruojančia įmone yra susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais (yra viena kitos produkcijos vartotojos (tiekėjos), ir verslo subjekto susijusios įmonės partnerinę įmonę. Formos P1 priedas pildomas tokia tvarka:

15.1. Kairiajame viršutiniame kampe ženklas „X“, žymintis, ar Deklaracija yra pirminė, ar patikslinta,  persikelia iš formos F1.

15.2. 1 langelyje „Įmonės pavadinimas“ įrašomas partnerinės įmonės pavadinimas.

15.3. 2 langelyje „Įmonės buveinė“ įrašomas partnerinės įmonės patalpų, kuriose yra partnerinės įmonės buveinė, adresas.

15.4. 3 langelyje „Įmonės įsteigimo data“ įrašoma partnerinės įmonės įsteigimo data (metai, mėnuo, diena).

15.5. 4 langelyje „Įmonės kodas“ įrašomas partnerinės įmonės kodas.

15.6. 5 langelyje „Įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos“ įrašomas partnerinės įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos.

15.7. 6 langelyje „Įmonės ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas“ įrašomi partnerinės įmonės ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas.

15.8. 7 langelio „Partnerinės įmonės duomenys DPn“ eilutės „Pn“:

15.8.1. skiltyje „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“ įrašomas partnerinės įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius arba, jei partnerinė įmonė sudaro metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, visų įmonių, kurių duomenys įtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus suma praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais;

15.8.2. skiltyje „Metinės pajamos (Eur)“ įrašoma partnerinės įmonės metinių pajamų suma (Eur) arba, jei partnerinė įmonė sudaro metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose nurodyta metinė pajamų suma (Eur) praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais;

15.8.3. skiltyje „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ įrašoma suma, atitinkanti partnerinės įmonės balanse nurodytą turto vertę (Eur), arba, jei partnerinė įmonė sudaro metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose nurodyta turto vertė (Eur) praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais.

15.9. 7 langelyje „Partnerinės įmonės duomenys DPn“ pildoma tiek eilučių „PS1“, „PS2“ ir t. t., kiek partnerinė įmonė turi susijusių įmonių, kurių duomenys nebuvo įtraukti į partnerinės įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais.

15.10. 7 langelio „Partnerinės įmonės duomenys DPn“ eilutėse „PS1“, „PS2“, „PS3“, „PS4“, „PS5“:

15.10.1. skilties „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“ kiekvienoje eilutėje įrašomas partnerinės įmonės kiekvienos susijusios įmonės, kurios duomenys nebuvo įtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, vidutinis metinis darbuotojų skaičius praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais;

15.10.2. skilties „Metinės pajamos (Eur)“ kiekvienoje eilutėje įrašoma partnerinės įmonės kiekvienos susijusios įmonės, kurios duomenys nebuvo įtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, metinių pajamų suma (Eur) praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais;

15.10.3. skilties „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ kiekvienoje eilutėje įrašoma partnerinės įmonės kiekvienos susijusios įmonės, kurios duomenys nebuvo įtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, balanse nurodyto turto vertė (Eur) praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais.

15.11. Į 7 langelio „Partnerinės įmonės duomenys DPn“ eilutės „DPn skiltis „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“, „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ persikelia suma, gauta sudėjus visų pirmiau esančių eilučių („Pn“, „PS1“, „PS2“ ir t. t.) atitinkamose skiltyse „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“, „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais įrašytas sumas.

15.12. 8 langelio „Su partnerinėmis įmonėmis susijusių įmonių, kurių duomenys įtraukti į partnerinės įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, identifikavimas“ pildoma tiek eilučių, kiek partnerinė įmonė turi susijusių įmonių, kurių duomenys įtraukti į partnerinės įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais.

15.13. 8 langelio „Su partnerinėmis įmonėmis susijusių įmonių, kurių duomenys įtraukti į partnerinės įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, identifikavimas“ eilučių:

15.13.1. skiltyje „Susijusios įmonės pavadinimas“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys buvo įtraukti į partnerinės įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, pavadinimas;

15.13.2. skiltyje „Susijusios įmonės buveinė“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys buvo įtraukti į partnerinės įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, patalpų, kuriose yra jos buveinė, adresas;

15.13.3. skiltyje „Susijusios įmonės kodas“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys buvo įtraukti į partnerinės įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, kodas;

15.13.4. skiltyje „Susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys buvo įtraukti į partnerinės įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, vadovo vardas, pavardė ir pareigos.

15.14. 9 langelyje „Su partnerinėmis įmonėmis susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į partnerinės įmonės metines finansines ataskaitas, identifikavimas“ pildoma tiek eilučių, kiek partnerinė įmonė turi susijusių įmonių, kurių duomenys nėra įtraukti į partnerinės įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

15.15. 9 langelio „Su partnerinėmis įmonėmis susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į partnerinės įmonės metines finansines ataskaitas, identifikavimas“ eilučių:

15.15.1. skiltyje „Susijusios įmonės pavadinimas“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys nebuvo įtraukti į partnerinės įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, pavadinimas;

15.15.2. skiltyje „Susijusios įmonės buveinė“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys nebuvo įtraukti į partnerinės įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, patalpų, kuriose yra jos buveinė, adresas;

15.15.3. skiltyje „Susijusios įmonės kodas“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys nebuvo įtraukti į partnerinės įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, kodas;

15.15.4. skiltyje „Susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys nebuvo įtraukti į partnerinės įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, vadovo vardas, pavardė ir pareigos.

15.16. 10 langelyje „Informacija apie įmonę kaip investuotoją“:

15.16.1. skiltyje „Investuotojas“ ženklu „X“ partnerinė įmonė pažymi, kuriems iš Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 15 dalies 1–4 punktuose nustatytų investuotojų – neformaliajam investuotojui, mokslo ir studijų institucijai, profesionaliajam investuotojui, savivaldybei – ji priklausė praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais. Jei partnerinė įmonė nepriklauso nė vienam iš išvardytų investuotojų, ženklu „X“ pažymima „Nepriklauso nurodytiems investuotojams“;

15.16.2. skiltyje „Informacija apie investuotoją“, jei skiltyje „Investuotojas“ ženklu „X“ buvo pažymėta, kad investuotojas yra arba neformalusis investuotojas, arba mokslo ir studijų institucija, arba profesionalusis investuotojas, arba savivaldybė, įrašomas investuotojo pavadinimas, kodas ir buveinė.

15.17. 11 langelio „Koeficiento kn nustatymas“:

15.17.1. eilutėje „kn1 įrašoma, kokią dalį verslo subjekto akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turi jo partnerinė įmonė (įskaitant partnerinės įmonės kitą partnerinę įmonę, jeigu ji su verslo subjektu yra susijusi tiekimo ir vartojimo ryšiais) arba kokią dalį verslo subjekto susijusios įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turi susijusios įmonės partnerinė įmonė praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys;

15.17.2. eilutėje „kn2 įrašoma, kokią dalį savo partnerinės įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turi verslo subjektas arba kokią dalį partnerinės įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turi susijusi įmonė praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys;

15.17.3. eilutėje kn3 įrašoma, kokią dalį verslo subjekto dalyvių balsų turi jo partnerinė įmonė arba kokią dalį susijusios įmonės dalyvių balsų turi jos partnerinė įmonė praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys;

15.17.4. eilutėje „kn4 įrašoma, kokią dalį savo partnerinės įmonės dalyvių balsų turi verslo subjektas arba kokią dalį partnerinės įmonės dalyvių balsų turi susijusi įmonė praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys;

15.17.5. eilutėje „kn“ įrašoma koeficiento kn reikšmė praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais, kuri:

15.17.5.1. parenkama didžiausia iš eilutėse „kn1“, kn2“, kn3“, kn4“ įrašytų reikšmių, jei 10 langelio 10.1 eilutės „Praėjusių metų informacija apie įmonę kaip investuotoją“, 10.2 eilutės „Užpraeitų metų informacija apie įmonę kaip investuotoją“ ir 10.3 eilutės „Užužpraeitų metų informacija apie įmonę kaip investuotoją“ skiltyse „Investuotojas“ partnerinė įmonė ženklu „X“ pažymėjo „Nepriklauso nurodytiems investuotojams“;

15.17.5.2. lygi nuliui, jei 10.1 eilutės „Praėjusių metų informacija apie įmonę kaip investuotoją“, 10.2 eilutės „Užpraeitų metų informacija apie įmonę kaip investuotoją“ ir 10.3 eilutės „Užužpraeitų metų informacija apie įmonę kaip investuotoją“ skiltyse „Investuotojas“ partnerinė įmonė ženklu „X“ pažymėjo arba „Neformalusis investuotojas“, arba „Mokslo ir studijų institucija“, arba „Profesionalusis investuotojas“, arba „Savivaldybė“.

15.18. 12.1 eilutės „Praeitų metų kn-oji partnerinės įmonės duomenų daliskn DPn“:

15.18.1. skiltyje „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“ įrašomas 11 langelio „Koeficiento kn nustatymas“ eilutėje „kn“ nurodyto koeficiento kn  praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais ir 7 langelio „Partnerinės įmonės duomenys DPn“ eilutės „DPn“ skiltyje „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“ įrašyto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais sandaugos rezultatas;

15.18.2. skiltyje „Metinės pajamos (Eur)“ įrašomas 11 langelio „Koeficiento kn nustatymas“ eilutėje „kn“ nurodyto koeficiento kn praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais ir 7 langelio „Partnerinės įmonės duomenys DPn“ eilutės „DPn“ skiltyje „Metinės pajamos (Eur)“ įrašytos metinių pajamų sumos (Eur) praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais sandaugos rezultatas;

15.18.3. skiltyje „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ įrašomas 11 langelio „Koeficiento kn nustatymas“ eilutėje „kn“ nurodyto koeficiento kn praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais ir 7 langelio „Partnerinės įmonės duomenys DPn“ eilutės „DPn“ skiltyje „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ įrašytos balanse nurodytos turto vertės (Eur) praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais sandaugos rezultatas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

FORMOS S1 PILDYMAS

 

16. Formą S1 verslo subjektas pildo, jei jis turi bent vieną susijusią įmonę. Forma S1 pildoma tokia tvarka:

16.1. Kairiajame viršutiniame kampe ženklas „X“, žymintis, ar Deklaracija yra pirminė, ar patikslinta,  persikelia iš formos F1:

16.2. 1 langelyje „Verslo subjekto metinių finansinių ataskaitų sudarymo būdas“ ženklu „X“ pažymimas vienas iš dviejų atvejų:

16.2.1. verslo subjektas sudaro metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas (arba jo duomenys yra įtraukti į kitos įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas);

16.2.2. verslo subjektas nesudaro metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir jo duomenys nėra įtraukti į kitos įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

16.3. 2 langelį „Metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys DA“ pildo tik tie verslo subjektai, kurie šios formos 1 langelyje „Verslo subjekto metinių finansinių ataskaitų sudarymo būdas“ ženklu „X“ pažymėjo, kad jie sudaro metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas arba jų duomenys įtraukti į kitos įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

16.4. 2 langelio „Metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys DA“ eilutės 2.1 „Praėjusiųjų metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys“, eilutės 2.2 „Užpraeitų metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys“ ir eilutės 2.3 „Užužpraeitų metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys“:

16.4.1. skiltyse „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“ įrašomas vidutinis metinis darbuotojų skaičius praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais;

16.4.2. skiltyse „Metinės pajamos (Eur)“ įrašomos metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose nurodytos metinės pajamos (Eur) praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais;

16.4.3. skiltyse „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ įrašoma metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose nurodyta turto vertė (Eur) praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais.

16.5. 3 langelyje „Susijusių įmonių, kurių duomenys įtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, identifikavimas“:

16.5.1. skiltyje „Susijusiosios įmonės pavadinimas“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys įraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, pavadinimas ir ženklu „X“ pažymimi metai, kuriais susijusios įmonės duomenys buvo įtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas;

16.5.2. skiltyje „Susijusios įmonės buveinė“ įrašomas patalpų, kuriose yra susijusios įmonės buveinė, adresas;

16.5.3. skiltyje „Susijusios įmonės kodas“ įrašomas susijusios įmonės kodas;

16.5.4. skiltyje „Susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos“ įrašomas susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos.

16.6. 4 langelį „Susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, duomenys“ pildo tie verslo subjektai, kurie šios formos 1 langelyje „Verslo subjekto metinių finansinių ataskaitų sudarymo būdas“ ženklu „X“ pažymėjo, kad jie nesudaro metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir jų duomenys nėra įtraukti į kitos įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

16.7. 4 langelyje „Susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, duomenys“ ženklu „X“ pažymimi metai, kuriais susijusių įmonių duomenys buvo neįtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas ir pildoma po eilutę kiekvienai tokiai susijusiai įmonei.

16.8. 4 langelyje „Susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, duomenys“:

16.8.1. skiltyje „Susijusios įmonės (pavadinimas, įmonės kodas)“ įrašomi su verslo subjektu susijusių įmonių, kurių duomenys nėra įtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, pavadinimai ir kodai;

16.8.2. į atitinkamas skilties „DSn poskilčių „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“ ir „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ eilutes pagal įmonių pavadinimus ir kodus persikelia šias įmones apibūdinantys duomenys iš formos S1  priedo, pildomo kiekvienai susijusiai įmonei, kurios duomenys neįtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, 7 langelio „Susijusios įmonės duomenys DSn“ atitinkamų skilčių „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“ ir „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais.

16.9. Į eilutės „DSn“ skiltis „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“ ir „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ įsirašo sumos, gautos sudėjus visų 4 langelyje „Susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, duomenys“ eilučių atitinkamose skiltyse „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (Eur)“, „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ įrašytas sumas praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

FORMOS S1 PRIEDO PILDYMAS

 

17. Formos S1 priedas pildomas kiekvienai verslo subjekto susijusiai įmonei, kurios duomenys nebuvo įtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas. Formos S1 priedas pildomas tokia tvarka:

17.1. Kairiajame viršutiniame kampe ženklas „X“, žymintis, ar Deklaracija yra pirminė, ar patikslinta,  persikelia iš formos F1.

17.2. 1 langelyje „Įmonės pavadinimas“ įrašomas susijusios įmonės pavadinimas.

17.3. 2 langelyje „Įmonės buveinės adresas“ įrašomas patalpų, kuriose yra susijusios įmonės buveinė, adresas.

17.4. 3 langelyje „Įmonės įsteigimo data“ įrašoma susijusios įmonės įsteigimo data (metai, mėnuo, diena).

17.5. 4 langelyje „Įmonės kodas“ įrašomas susijusios įmonės kodas.

17.6. 5 langelyje „Įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos“ įrašomas susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos.

17.7. 6 langelyje „Įmonės ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas“ įrašomi susijusios įmonės ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas.

17.8. 7 langelio „Susijusios įmonės duomenys Dsn“ eilutės 7.1 „Praėjusiųjų metų susijusios įmonės duomenys“, eilutės 7.2 „Užpraeitų metų susijusios įmonės duomenys“ ir eilutės 7.3 „Užužpraeitų metų susijusios įmonės duomenys“:

17.8.1. skiltyse „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“ įrašomas susijusios įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais;

17.8.2. skiltyse „Metinės pajamos (Eur)“ įrašomos susijusios įmonės metinės pajamos (Eur) praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais;

17.8.3. skiltyse „Balanse nurodyto turto vertė (Eur)“ įrašoma susijusios įmonės balanse nurodyto turto vertė (Eur) praėjusiais, užpraeitais ir užužpraeitais metais.

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS PATEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

 

18. Deklaracija pateikiama juridiniam asmeniui, teikiančiam valstybės paramą arba administruojančiam valstybės paramos teikimą, teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės paramos teikimą, ar kituose susijusiuose dokumentuose (pvz., kvietimuose teikti paraiškas) nustatytais terminais arba spausdinta, arba elektroniniu būdu, arba, esant techninių galimybių, užpildyta tiesiogiai interaktyviai („on-line“ režimu). Elektroniniu būdu pateikta Deklaracija turi būti pasirašyta elektroniniu parašu.

19. Deklaracija gali būti tikslinama, jei tokia galimybė nustatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės paramos teikimą, arba verslo subjekto iniciatyva, arba pagal juridinio asmens, teikiančio valstybės paramą arba administruojančio valstybės paramos teikimą, pranešimą apie pateiktoje Deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus).

20. Pateikta patikslinta Deklaracija turi būti užpildyta pagal Tvarkos apraše nustatytą tvarką. Patikslintoje deklaracijoje pateikiami visi (t. y. ne vien tik tikslinamieji) Deklaracijoje nurodytini duomenys.

21. Kilus neaiškumų dėl Deklaracijoje įrašytų duomenų tikslumo, juridinio asmens, kuriam pateikiama Deklaracija, prašymu verslo subjektas turi pateikti atitinkamų metų metines finansines ataskaitas, metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas arba kitus dokumentus, kuriais remdamasis verslo subjektas nurodė duomenis Deklaracijoje, taip pat verslo subjekto partnerinių ir susijusių įmonių finansinius ar kitus dokumentus, kuriais remiantis buvo pildomos Deklaracijos formos.

__________________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2008 m. kovo 26 d.             

įsakymu Nr. 4-119

 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2017 m. balandžio 21 d.

  įsakymo Nr. 4-250 redakcija)

 

 

(Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma F1)

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJOS

 

FORMA F1

 

- -

 

(deklaracijos data)

 

 

(sudarymo vieta)

 

 

Pirminė

 

Patikslinta

 

 

1.

Verslo subjekto pavadinimas

 

 

2.

Verslo subjekto buveinė

 

 

3.

Verslo subjekto įsteigimo data

 

 

4.

Verslo subjekto kodas / PVM mokėtojo kodas

 

 

5.

Verslo subjekto vadovo vardas, pavardė ir pareigos

 

 

6.

Verslo subjekto ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas

 

 

7.

Verslo subjekto tipas

 

Savarankiška įmonė

 

Partnerinė įmonė

 

Susijusi įmonė

 

8.

Laikotarpis, kurio Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (toliau – Deklaracija) teikiama

Paskutiniai metai, kurių patvirtintos metinės finansinės ataskaitos arba metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos (praėję metai)

Prieš praėjusius metus buvę metai (užpraeiti metai)

Prieš užpraeitus metus buvę metai (užužpraeiti metai)

 

 

9.

Duomenys, pagal kuriuos nustatomas verslo subjekto statusas

 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (Eur)

Balanse nurodyto turto vertė (Eur)

 

DA1

Verslo subjekto duomenys, jei verslo subjektas nesudaro konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir jo duomenys nėra įtraukti į kitos įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę

 

 

 

DA2

Duomenys, persikelia iš Deklaracijos formos S1 2 langelio eilutės „DA“, jei verslo subjektas sudaro konsoliduotą finansinę atskaitomybę arba jo duomenys įtraukti į kitos įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

∑kn DPn

Partnerinių įmonių duomenys, persikelia iš Deklaracijos formos P1 eilutės „∑kn DPn

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

∑DSn

Susijusių įmonių duomenys (jei nebuvo įtraukti į verslo subjekto konsoliduotą finansinę atskaitomybę), persikelia iš Deklaracijos formos S1 4 langelio eilutės „∑DSn“)

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

DAg = DA1 + DA2 + ∑kn DPn + ∑DSn

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

10.

Verslo subjekto statusas

 

Laikotarpis (metai)

 

Labai maža įmonė

 

Maža įmonė

 

Vidutinė įmonė

 

Didelė įmonė

 

11.

Verslo subjekto vadovo vardas ir pavardė

 

 

Patvirtinu, kad Deklaracijoje ir jos prieduose pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi.

 

Parašas      

 

 

12.

Pridedamos formos

 

Formos pavadinimas

 

Forma P1

 

Formos P1 priedas

 

Forma S1

 

Formos S1 priedas

 

 


 

Smulkiojo ar vidutinio verslo

subjekto statuso deklaracijos

formos F1

1 priedas        

 

PARTNERINĖS ĮMONĖS

 

I SKYRIUS

PARTNERINIŲ ĮMONIŲ DUOMENYS  P1 

(forma P1)

- -

(deklaracijos data)

(sudarymo vieta)

Pirminė

Patikslinta

Eil. Nr.

Partnerinės įmonės

kn DPn

(pavadinimas, įmonės kodas)

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (Eur)

Balanse nurodyto turto vertė (Eur)

1.  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18. 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

∑kn DPn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

II SKYRIUS

 

PARTNERINĖS ĮMONĖS APRAŠYMAS

(formos P1 priedas)

 

- -

(deklaracijos data)

(sudarymo vieta)

Pirminė

Patikslinta

1.

Įmonės pavadinimas

 

 

2.

Įmonės buveinė

 

 

3.

Įmonės įsteigimo data

 

 

4.

Įmonės kodas

 

 

5.

Įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos

 

 

6.

Įmonės ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas

 

 

7.

Partnerinės įmonės duomenys DPn

 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (Eur)

Balanse nurodyto turto vertė (Eur)

 

Pn

Partnerinės įmonės duomenys arba partnerinės įmonės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys

 

 

 

PS1

Su partnerine įmone susijusių įmonių, kurių duomenys nebuvo įtraukti į partnerinės įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, duomenys

 

 

 

PS2

 

 

 

PS3

 

 

 

PS4

 

 

 

PS5

 

 

 

DPn

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

8.

Su partnerinėmis įmonėmis susijusių įmonių, kurių duomenys įtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, identifikavimas

 

 

Susijusios įmonės pavadinimas

Susijusios įmonės buveinė

Susijusios įmonės kodas

Susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Su partnerinėmis įmonėmis susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į partnerinės įmonės metines finansines ataskaitas, identifikavimas

 

 

Susijusios įmonės pavadinimas

Susijusios įmonės buveinė

Susijusios įmonės kodas

Susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos

 

 

 

 

 

 

10.

Informacija apie įmonę kaip investuotoją

 

10.1.

Praėjusių metų informacija apie įmonę kaip investuotoją

(metai)

 

Investuotojas

Informacija apie investuotoją

 

Neformalusis investuotojas

 

Mokslo ir studijų institucija

 

Profesionalusis investuotojas

 

Savivaldybė

 

Nepriklauso nurodytiems investuotojams

 

10.2.

Užpraeitų metų informacija apie įmonę kaip investuotoją

(metai)

 

Investuotojas

Informacija apie investuotoją

 

Neformalusis investuotojas

 

Mokslo ir studijų institucija

 

Profesionalusis investuotojas

 

Savivaldybė

 

Nepriklauso nurodytiems investuotojams

 

10.3.

Užužpraeitų metų informacija apie įmonę kaip investuotoją

(metai)

 

Investuotojas

Informacija apie investuotoją

 

Neformalusis investuotojas

 

Mokslo ir studijų institucija

 

Profesionalusis investuotojas

 

Savivaldybė

 

Nepriklauso nurodytiems investuotojams

 

11.

Koeficiento kn nustatymas

 

kn1

Dalis verslo subjekto akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių, kurią turi jo partnerinė įmonė (įskaitant partnerinės įmonės kitą partnerinę įmonę, jeigu ji su verslo subjektu yra susijusi tiekimo ir vartojimo ryšiais), arba dalis su verslo subjektu susijusios įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių, kurią turi susijusios įmonės partnerinė įmonė, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys

 

 

 

kn2

Dalis partnerinės įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių, kurią turi verslo subjektas, arba dalis susijusios įmonės partnerinės įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių, kurią turi susijusi įmonė, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys

 

 

 

kn3

Dalis, kurią verslo subjekto dalyvių balsų turi jo partnerinė įmonė, arba dalis, kurią susijusios įmonės dalyvių balsų turi jos partnerinė įmonė, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys

 

 

 

kn4

Dalis, kurią savo partnerinės įmonės dalyvių balsų turi verslo subjektas, arba dalis, kurią partnerinės įmonės dalyvių balsų turi susijusi įmonė, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys

 

 

 

kn

0,000

 

0,000

 

0,000

 

12.

kn-oji partnerinės įmonės duomenų dalis kn DPn:

 

12.1.

Praeitų metų kn-oji partnerinės įmonės duomenų dalis kn DPn:

(metai)

 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (Eur)

Balanse nurodyto turto vertė (Eur)

 

0,00

0,00

0,00

 

12.2.

Užpraeitų metų kn-oji partnerinės įmonės duomenų dalis kn DPn:

(metai)

 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (Eur)

Balanse nurodyto turto vertė (Eur)

 

0,00

0,00

0,00

 

12.3.

Užužpraeitų metų kn-oji partnerinės įmonės duomenų dalis kn DPn:

(metai)

 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (Eur)

Balanse nurodyto turto vertė (Eur)

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 


 

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto

statuso deklaracijos formos F1

2 priedas

 

           

          

SUSIJUSIOS ĮMONĖS

 

I SKYRIUS

SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ DUOMENYS S1

(forma S1)

-  -

(deklaracijos data)

(sudarymo vieta)

Pirminė

Patikslinta

1.

Verslo subjekto metinių finansinių ataskaitų sudarymo būdas

 

Verslo subjektas sudaro metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas arba jo duomenys yra įtraukti į kitos įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas

 

 

Verslo subjektas nesudaro metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir jo duomenys nėra įtraukti į kitos įmonės metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas

 

 

2.

Metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys DA

 

2.1.

Praėjusių metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys

(metai)

 

Vidutinis metinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (Eur)

Balanse nurodyto turto vertė (Eur)

 

 

2.2.

Užpraeitų metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys

(metai)

 

Vidutinis metinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (Eur)

Balanse nurodyto turto vertė (Eur)

 

 

2.3.

Užužpraeitų metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys

(metai)

 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (Eur)

Balanse nurodyto turto vertė (Eur)

 

 

3.

Susijusių įmonių, kurių duomenys įtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, identifikavimas

 

Susijusios įmonės pavadinimas

Susijusios įmonės buveinė

Susijusios įmonės kodas

Susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, duomenys

 

Susijusios įmonės (pavadinimas, įmonės kodas)

DSn

 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (Eur)

Balanse nurodyto turto vertė (Eur)

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

∑DSn

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

II SKYRIUS

SUSIJUSIOS ĮMONĖS APRAŠYMAS

(formos S1 priedas)

- -

(deklaracijos data)

(sudarymo vieta)

Pirminė

Patikslinta

1.

Įmonės pavadinimas

2.

Įmonės buveinė

3.

Įmonės įsteigimo data

4.

Įmonės kodas

5.

Įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos

6.

Įmonės ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas

7.

Susijusios įmonės duomenys DSn

7.1.

Praėjusių metų susijusios įmonės duomenys DSn

(metai)

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (Eur)

Balanse nurodyto turto vertė (Eur)

7.2.

Užpraeitų metų susijusios įmonės duomenys DSn

(metai)

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (Eur)

Balanse nurodyto turto vertė (Eur)

7.3.

Užužpraeitų metų susijusios įmonės duomenys DSn

(metai)

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (Eur)

Balanse nurodyto turto vertė (Eur)