Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2023 METAIS TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO

 

 

2022 m. lapkričio 15 d. Nr. 3D-690

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. spalio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/2039,  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/1033, ir atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 25 ir 26 punktus,

tvirtinu Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraštį (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                               Kęstutis Navickas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2022 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3D-690

 

 

ParaMOS PARAIŠkų pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 metų PROGRAMOS priemones PRIĖMIMO 2023 metais TVARKARAŠTIS

 

Eil. Nr.

Priemonės kodas arba veiklos srities numeris pagal Programą

Priemonė

Paramos paraiškų priėmimo pradžia

Paramos paraiškų priėmimo pabaiga

1.

4.

INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ

 

 

1.1.

4.1

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas:

 

 

1.1.1.

 

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (subsidijos)

2023-03-01

2023-05-02

1.1.2.

 

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

 

Kvietimui teikti paraiškas paramai gauti taikomi Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) nustatyti reikalavimai.

Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti skirtas tik pieninės galvijininkystės sektoriui.

2023-08-01

2023-09-29

1.1.3.

 

Paramas investicijoms į žemės ūkio valdas (finansinės priemonės)

2023-03-01

2023-05-02

1.2.

4.4

Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:

 

 

1.2.1.

4.4.1

Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas

2023-01-16

2023-03-17

1.2.2.

4.4.2

Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą

2023-03-01

2023-05-12

2.

6.

ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA

 

 

2.1.

6.3

Parama smulkiesiems ūkiams:

 

 

2.1.1.

 

Parama smulkiesiems ūkiams

2023-05-02

2023-06-30

2.1.2.

 

Parama smulkiesiems ūkiams (pieninės galvijininkystės sektoriui)

2023-05-02

2023-06-30

3.

8.

INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ

 

 

3.1.

8.1

Miško veisimas

2023-03-13

2023-05-31

3.2.

8.3–4

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

2023-05-02

2023-06-30

3.3.

8.5

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

2023-03-01

2023-05-02

4.

10.

AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS*

 

 

4.1.

10.1

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius

 

Priimamos paraiškos tik pagal ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus.

 

 

4.2.

10.2

Specifinių pievų tvarkymas

 

Priimamos paraiškos tik pagal ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus.

 

 

4.3.

10.3

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

 

Priimamos paraiškos tik pagal ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus.

 

 

4.4.

10.4

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

 

Priimamos paraiškos tik pagal ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus.

 

 

4.5.

10.5

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse

 

Priimamos paraiškos tik pagal ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus.

 

 

4.6.

10.6

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje

 

Priimamos paraiškos tik pagal ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus.

 

 

4.7.

10.7

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje

 

 

4.8.

10.8

Melioracijos griovių šlaitų priežiūra

 

 

4.9.

10.9

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas

 

 

4.10.

10.10

Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema

 

Priimamos paraiškos tik pagal ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus.

 

 

4.11.

10.11

Dirvožemio apsauga

 

 

4.12.

10.12

Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas

Priimamos paraiškos tik pagal ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus.

 

 

4.13.

10.13

Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje

 

Priimamos paraiškos tik pagal ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus.

 

 

4.14.

10.14

Ražienų laukai per žiemą

 

 

5.

11.

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS*

 

 

5.1.

11.1

Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo

 

Priimamos paraiškos tik pagal 2021–2022 m. prisiimtus įsipareigojimus.

 

 

5.2.

11.2

Parama ekologiniam ūkininkavimui

 

Priimamos paraiškos tik pagal 2021–2022 m. prisiimtus įsipareigojimus.

 

 

6.

16.

BENDRADARBIAVIMAS

 

 

6.1.

16.3

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

2023-02-01

2023-04-03

6.2.

16.4

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

2023-02-01

2023-04-03

2023-06-01

2023-07-31

2023-10-02

2023-11-30

7.

17.

RIZIKOS VALDYMAS

 

 

7.1.

17.1

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos:

 

 

7.1.1.

17.1.1

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

2023-03-01

2023-06-30

7.1.2.

17.1.2

Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

2023-01-16

2023-12-29

7.1.3.

17.3

Pajamų stabilizavimo priemonė (Rizikų fondai)

2023-04-03

2023-06-01

8.

19.

LEADER PROGRAMA

 

 

8.1.

19.3

Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas

2023-02-01

2023-04-03

2023-07-03

2023-08-31

2023-10-02

2023-11-30

9.

20.

TECHNINĖ PAGALBA

 

 

9.1.

20.2

Parama Lietuvos kaimo tinklo narių projektams įgyvendinti

2023-03-01

2023-05-02

2023-09-01

2023-10-31

 

* Paraiškos priimamos kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis.

_______________________

part_8bf05fcc0b6a47978362d252d8ec74b8_end