LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 M. KOVO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-340 „DĖL Lietuvos MEDICINOS NORMOS MN 76:2015 „VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 22 d. Nr. V-779

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos medicinos normą MN 76:2015 „Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-340 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 76:2015 „Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“, ir 29.4 papunktį išdėstau taip:

„29.4. alkoholio, organinių tirpiklių, korozinių medžiagų toksinį poveikį (T51.0, T51.9, T52, T54.2, T54.3, T55);“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                               Rimantė Šalaševičiūtė