ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. A-290 „DĖL NUOLATINĖS ŠIAULIŲ RAJONO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BEDNRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ RĖMIMO LĖŠOMS PANAUDOTI KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. A-1317

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

p a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A-290 „Dėl nuolatinės Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo lėšoms panaudoti komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punktą ir išdėstau jį taip:

1. S u d a r a u tokios sudėties nuolatinę Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo lėšoms panaudoti komisiją:

Pirmininkė – Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja.

Pavaduotoja – Renata Ulvydienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.

Sekretorė – Violeta Bučinskytė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:

Evaldas Gudas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Adolfas Skėrys, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas;

Tomas Vaitkus, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas;

Vytautas Kirkutis, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus, Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vyriausiasis specialistas.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis